Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

KOMPETENCJE PREZESA RADY MINISTRÓW


Podgląd

zadanie.odt

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Katarzyna Olczak

Administracja 1

zadanie kontrolne mpaKOMPETENCJE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

Uprawnienia jako przewodniczący Rady Ministrów

Kompetencje organizacyjne

-reprezentuje Radę Ministrów

-kieruje jej pracami

-zwołuje posiedzenia

-ustala porządek obrad

-przewodniczy posiedzeniom

Kompetencje merytoryczne

-kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów

-ponosi odpowiedzialność polityczną

-decyduje o składzie Rady Ministrów

-koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady

-zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów

-wydaje rozporządzenia

-sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym

Uprawnienia jako naczelnego organu administracji rządowej

-posiada kompetencje generalne – do jego zadań należy wszystko to co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji)

-wydaje rozporządzeniai zarządzenia

-jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej

-jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej

-dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej

-nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej

-nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach

Obsługę urzędu Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Prezesowi Rady Ministrów podlega Rządowe Centrum legislacji oraz wiele innych jednostek organizacyjnych.Temat nr 2Skład rady

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

 • piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,

 • dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,

 • dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,

 • dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.
Zadania rady gminy

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,

 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu- na wniosek wójta,

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy raz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • uchwalanie programów gospodarczych,

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,

 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miny.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Zobacz także

Praca kontrolna  Finanse publiczne 

Reklama

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...