Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

KOMPETENCJE PREZESA RADY MINISTRÓW


Podgląd

zadanie.odt

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Katarzyna Olczak

Administracja 1

zadanie kontrolne mpaKOMPETENCJE PREZESA RADY MINISTRÓW

 

Uprawnienia jako przewodniczący Rady Ministrów

Kompetencje organizacyjne

-reprezentuje Radę Ministrów

-kieruje jej pracami

-zwołuje posiedzenia

-ustala porządek obrad

-przewodniczy posiedzeniom

Kompetencje merytoryczne

-kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów

-ponosi odpowiedzialność polityczną

-decyduje o składzie Rady Ministrów

-koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady

-zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów

-wydaje rozporządzenia

-sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym

Uprawnienia jako naczelnego organu administracji rządowej

-posiada kompetencje generalne – do jego zadań należy wszystko to co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji)

-wydaje rozporządzeniai zarządzenia

-jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej

-jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej

-dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej

-nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej

-nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach

Obsługę urzędu Prezesa Rady Ministrów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Prezesowi Rady Ministrów podlega Rządowe Centrum legislacji oraz wiele innych jednostek organizacyjnych.Temat nr 2Skład rady

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie:

  • piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,

  • dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,

  • dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,

  • dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.
Zadania rady gminy

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

  • uchwalanie statutu gminy,

  • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu- na wniosek wójta,

  • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy raz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  • uchwalanie programów gospodarczych,

  • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

  • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

  • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

  • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

  • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,

  • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

  • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

  • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miny.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Zobacz także

Praca kontrolna  Finanse publiczne 

Reklama

Współpraca

Wczytywanie...