Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ekonomia międzynarodowa


Prowadzący Jakub Kraciuk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Ekonomia międzynarodowa.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

Wykład I

Ekonomia Międzynarodowa - ekonomię międzynarodową definiujemy, jako część ekonomi zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie towarów, usług oraz czynników produkcji.

Ekonomia Międzynarodowa jest dyscypliną naukową, która opiera się na zbliżonych podstawach metodologicznych jak inne dziedziny ekonomii.

Różnice:

Ekonomia Międzynarodowa bada współzależności między krajami, czyli zajmuje się gospodarką światową.

Ekonomia Międzynarodowa wyodrębniała się z Ekonomi w okresie międzywojennym.

Przyczyny wyodrębnienia się EM:

 1. Ogromne i stale wzrastające znaczenie handlu zagranicznego oraz innych form współpracy międzynarodowej.
 2. Występowały coraz większe różnice między stosunkami ekonomicznymi nawiązywanymi w granicach jednego kraju oraz w skali międzynarodowej.

W Polsce wyodrębniała się w latach 50-60 pod nazwą Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Po roku 89 ponownie wystąpiły zmiany w tym kierunku uczelnie zaczęły wykładać oba te kierunki: EM – teoretyczna, MSG – praktyczna.

W Ekonomii Międzynarodowej podobnie jak w innych dziedzinach ekonomi prowadzona jest:

 1. analiza pozytywna - która bada się określone zachowania ekonomiczne, ale formułowana rekomendacji. Szuka odpowiedzi na pytania: Co jest? Jak jest? Czy jest?)
 2. analiza normatywna - znajdują się już opinie wartościujące, czyli ta analiza  szuka odpowiedzi na pytanie: jak być powinno?

Nauka o Ekonomii Międzynarodowej składa się z 2 podstawowych części:

Teoria . Zajmuje się formułowaniem i badaniem praw dotyczących MSG, przy czym wyróżnia się dwie grupy praw:

 1. prawa uniwersalne - prawa, które dotyczą różnych dziedzin ekonomii międzynarodowej, mikro- makroekonomii. Wyróżniamy się:
 1. zasada kosztów absolutnych i względnych należących do teorii klasycznej (Smitha). Korzyści jakie kraj odniesie z wymiany zagranicznej przy braku ingerencji państwa
 2. teoria mnożnika i supermnożnika Keynesa. To prawo wyjaśnia korzyści, jakie odniesie gospodarka danego kraju, gdy w gospodarce zadziała impuls początkowy (przyrost eksportu) przy założeniu, że w tej gospodarce występują niewykorzystane siły robocze; przyrost eksportu
 1. prawa specyficzne:
 1. prawa rządzące przepływami towarów w skali międzynarodowej
 2. prawa rządzące przepływami usług w skali międzynarodowej
 3. prawa rządzące przepływami czynników produkcji w skali międzynarodowej

Praktyka. Zagraniczna polityka ekonomiczna formułuje cele, następnie szuka środków na realizację tych celów oraz wykorzystuje różne narzędzia, aby te cele zrealizować. Podmiot – państwo. Cele: bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje. Różne środki - subwencje itp.

Narzędzia można je podzielić na 2 grupy:

 1. narzędzia bezpośrednie - cła, opłaty wyrównawcze, embargo, kontyngenty
 2. narzędzia pośrednie - kurs walutowy, polityka kursu walutowego, stopy procentowe

Międzynarodowa polityka ekonomiczna – koncentruje się na metodach koordynacji zagranicznej polityki ekonomicznej oraz na instytucjach koordynujących tę politykę.

Zagraniczna polityka ekonomiczna (jedno państwo w stosunku do innych państw) różni się od Międzynarodowej polityki Ekonomicznej (grupami państw, całą gospodarką światową, organizacjami międzynarodowymi).

Korzyści z handlu zagranicznego. Handel zagraniczny rozwija się ponieważ kraje odnoszą określone korzyści. Handel zagraniczny: 1) eksport, 2) import. Przyczyny rozwoju:

 1. dysponowanie przez dany kraj określonymi towarami przy ich częściowym, przejściowym bądź całkowitym braku w innych krajach
 1. dysponowanie przez dany kraj trwale określonymi towarami ze względu na wyposażenie tego kraju w zasoby lub ze względów klimatycznych.
 2. może występować dysponowanie przejściowe średniookresowe, wynik różnic w poziomie rozwoju gospodarczego między krajami, przewaga techniczna i technologiczna jednego kraju nad drugim.
 3. dysponowanie przejściowe krótkookresowe, cykle koniunkturalne, wynika z wypadków losowych, strajków, konfliktów, wojen
 1. występowanie komparatywnych różnic w kosztach i cenach, mogą być wynikiem: różnych warunków produkcji, wyposażeniem w czynniki produkcji pomiędzy krajami, zróżnicowany popyt decyduje o cenach.
 2. zróżnicowanie towarów (wynikające ze strategii firm) i preferencji konsumentów (w różnych krajach, regionach są one inne)

Korzyści z eksportu:

Korzyści dla państwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wzrost produkcji, liczby udzielanych usług oraz dochodów podatkowych

Wzrost możliwości produkcji dóbr lub świadczenia usług

Umocnienie pozycji międzynarodowej

Wykorzystanie ekonomi skali, wzrost dochodów i zysków