Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Przykładowe testy z finansow- finanse


Prowadzący Marian Podstawka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

finanse.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

ROZDZIAŁ I

 1. Zdefiniuj przedmiot nauki o finansach publicznych.

PRZEDMIOT FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Nowoczesna nauka o finansach publicznych zajmuje się badaniem zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem pieniędzy publicznych oraz poprzez badanie przyczyn i skutków procesów nimi wywołanych wyjaśnianiem ich treści ekonomiczno - społecznej i związków z naukami publicznymi.
 • Finanse publiczne obejmują obok środków budżetu państwa (centralnego) i budżetów samorządowych, wszelkie nieprywatne środki finansowe, które pozwalają państwu na prowadzenie jego polityki.

 1. Przedstaw różnice między finansami publicznymi i prywatnymi.

Różnice między finansami publicznymi a finansami prywatnymi polegają na:

 • Przymusowym charakterze gromadzenia środków publicznych przez państwo, w przeciwieństwie do osób prywatnych, na które nie jest nałożony przymus osiągania dochodów,
 • Wykorzystywaniu finansów publicznych jako instrumentu realizacji określonych funkcji państwa, dotyczących ogółu obywateli lub znaczących ich grup, finanse prywatne natomiast służą zaspokajaniu potrzeb jednostek,
 • Nie traktowaniu jako celu gromadzenia środków publicznych osiąganiu zysków, w przeciwieństwie do takiej roli finansów prywatnych,
 • Poddaniu finansów społecznej kontroli, podczas gdy gospodarowanie środkami prywatnymi jest całkowicie dobrowolne,
 • Nieporównanie dużej wielkości zasobów publicznych w stosunku do środków, jaki dysponuje osoba prywatna, co w sposób jednoznaczny określa ich rangę i wpływ na procesy społeczno-gospodarcze kraju.

3. Wymień i omów różnice między sektorem publicznym a finansami publicznymi.

Między sektorem publicznym a finansami publicznymi występują zarówno pod względem treści, jak i zakresu zjawisk następujące różnice:

 • Sektor publiczny reprezentuje realne zjawiska i procesy gospodarcze, tzn. wytwarza określone dobra i usługi.
 • Finanse publiczne przedstawiają zjawiska i procesy pieniężne.
 • Tylko część środków publicznych jest związana z finansowaniem sektora publicznego, ta, która jest zaangażowana w wytwarzanie dóbr publicznych i dóbr społecznych (obrona narodowa, edukacja). Część sektora publicznego, która działa na zasadach komercyjnych (przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa samorządowe), nie angażuje funduszy publicznych. Nie wyklucza to możliwości subsydiowania tych przedsiębiorstw z funduszy publicznych, mimo komercyjnych zasad i celów działania.
 • Nie całość środków publicznych jest wykorzystywana przez sektor publiczny; dzieje się tak, dlatego, że pewna część wydatków publicznych ma charakter transferowy, są to renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu opieki społecznej.

4. Podaj przykłady podmiotów sektora publicznego, których nie zalicza się do sektora finansów publicznych.

Sektor publiczny tworzą:

 • Majątek służący władzy i administracji rządowej,
 • Majątek służący publicznym instytucjom usługowym,
 • Majątek w użytkowaniu publicznym,
 • Majątek zaangażowany w działalności gospodarczej podmiotów publicznych.

5. Jakie regulacje dotyczące ustawy budżetowej zawiera Konstytucja RP z 1997r.?

Zawiera najistotniejsze postanowienia dotyczące budżetu:

 • Budżet jest uchwalany na okres roku w formie ustawy,
 • W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym może określać ustawa o prowizorium budżetowym,
 • Sejm nie może uchwalić większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej,
 • Dług publiczny państwa nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB,
 • Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów,
 • Ustawa budżetowa nie przewiduje pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w NBP,
 • Rada Ministrów przedstawia Sejmowi 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt na rok następny,
 • Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi,
 • Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 7 dni, licząc od daty przedłożenia jej przez Marszałka Sejmu,
 • Prezydent RP ma prawo zwrócenia się Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją, Trybunał ma 2 miesiące na roz