Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

notatki dydaktyka- PYTANIA SPRAWDZAJÄCE 11


Podgląd

PYTANIA SPRAWDZAJÄCE 11.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1.Do definicji dydaktyki dobierz nazwisko jej autora. (a) uniwersalna sztuka nauczania → J.A.Komeński  ; ( b ) teoria uczenia się → J.Dewey  ; ( c) teoria nauczania → J.Herbart 2.Do podanych określeń dopasuj nazwiska ich autorów. (a) ”nauczanie wychowujące” J.Herbart   ;       (b) ”uczenie się przez działanie” J.Dewey  ; (c) „sztuka dopomagania naturze” J.Pestaozzi 3.Ułóż podane stopnie formalne J.Herbarta w kolejności  rzedstawionej przez autora.   1 → jasność ; 2 → kojarzenie   ; 3 → system   ; 4 → metoda


1 .Podaj brakującą kategorię w taksonomii celów poznawczych: zapamiętanie wiadomości, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych. zrozumienie wiadomości 2 .Podaj brakującą kategorię w taksonomii celów praktycznych: odtwarzanie działania, sprawność działania w stałych warunkach, sprawność działania w zmiennych warunkach. Naśladowanie działania                                                         3 .Ułóż w odpowiedniej kolejności podane kategorie taksonomii celów  wychowawczych. 1 uczestnictwo w działaniu; 2 podejmowanie działania; 3 , nastawienie na działanie;  4 działania systemowe


1 .Sprawdzenie czy program nauczania określa warunki, w jakich może być realizowany, jest  potrzebne w ocenie jego poprawności pod względem merytorycznym”. (x)Fałsz              2. „Sprawdzenie czy program nauczania wzbogaca treści zawarte w podstawie programowej jest potrzebne w ocenie jego poprawności pod względem konstrukcyjnym”. (x)Fałsz   ← Poprawna odpowiedź                                              3. „Sprawdzenie czy program nauczania zawiera wykaz oczekiwanych osiągnięć uczniów jest potrzebne w ocenie jego poprawności pod względem dydaktycznym”. (x)Prawda   ← Poprawna odpowiedź


1 .Dopasuj nazwę teorii, która głosiła następujący dobór treści kształcenia:                                                                             (A)Należy przede wszystkim dobierać takie treści kształcenia, które umożliwiają kształtowanie sprawności intelektualnych uczniów. → formalizm dydaktyczny   ← Poprawna odpowiedź  (B) Należy przede wszystkim dobierać takie treści kształcenia, które służą kształtowaniu umiejętności praktycznych uczniów. → utylitaryzm dydaktyczny ← Poprawna odpowiedź                                                                                           (C) Należy dobierać takie treści kształcenia z danej dziedziny wiedzy, które stanowią jej podstawę o nieprzemijającej wartości  naukowej . → strukturalizm dydaktyczny ← Poprawna odpowiedź


1. Do koncepcji doboru treści kształcenia dobierz nazwisko jej autora. (a) teoria problemowo-kompleksowa B.Suchodolski   ← Poprawna odpowiedź, (b)  materializm funkcjonalny W.Okoń   ← Poprawna odpowiedź ; (c)  strukturalizm K.Sośnicki   ← Poprawna odpowiedź


1. „Nauczyciel  stawia uczniom zadania wzbudzające ich ciekawość” – jest to zasada dydaktyczna dotycząca motywacji ucznia. (x)Prawda   ← Poprawna odpowiedź                                                                                                            2. „Nauczyciel przeprowadza zabieg strukturyzacji”  - jest to zasada dydaktyczna dotycząca pracy ucznia. (x)Fałsz   ← Poprawna odpowiedź   3 . „Nauczyciel zapewnia ciągłość uczenia się uczniów” – jest to zasada dydaktyczna dotycząca materiału nauczania. (x)Fałsz   ← Poprawna odpowiedź


1. Podaj nazwę metody kształcenia, która wymaga od uczniów rozwiązania konfliktu przedstawionego w zdarzeniu opisanym przez nauczyciela. metoda przypadków                                                                                                                    2 .Podaj nazwę  metody kształcenia, która wymaga od uczniów zespołowego i samodzielnego wykonania zadań opartych o ich własne pomysły. metoda projektów                                                                                                                  3. Podaj nazwę metody kształcenia, która przewiduje odegranie przez uczniów pewnych ról opisanych w scenariuszu przygotowanym przez nauczyciela. metoda inscenizacji


1. Lekcje wychowawcze przygotowują uczniów do samokształcenia, jeśli nauczyciel organizuje im samodzielną pracę zgodną ze specjalną kartą instrukcyjną. (x)Fałsz   ← Poprawna odpowiedź                                                                       2. Lekcje wychowawcze przygotowują uczniów do samokształcenia, jeśli nauczyciel kształtuje postawy otwarte na rozwój osobisty. (x)Prawda   ← Poprawna odpowiedź                                                                                                                   3. Lekcje przedmiotowe przygotowują uczniów do samokształcenia, jeśli nauczyciel uczy korzystania ze źródeł informacji właściwych dla danej dziedziny wiedzy. (x)Prawda   ← Poprawna odpowiedź


1. Podaj krótkie określenia następujących terminów dotyczących pracy domowej uczniów: A. praca przedlekcyjna; B. praca polekcyjna; C. praca zróżnicowana A) Praca przedlekcyjna - przygotowująca do nowej lekcji (może być poprzez wywiady, badanie środowiska, lekturę określonych źródeł). B) Praca polekcyjna - utrwalająca materiał opracowywany na lekcji, wdrażająca do praktycznego stosowania tej wiedzy. C) Praca zróżnicowana - uwzględniająca różne możliwości uczniów (zadania zróżnicowane pod względem zakresu, formy, stopnia trudności). 2. Podaj przykładowe przyczyny przeciążenia uczniów nauką domową, za które odpowiedzialni są: A nauczyciele:  B. uczniowie: C. ich rodzice: A) nauczyciel Zbyt duża ilość zadań domowych, błędy w zadawaniu prac, brak koordynacji w zadawaniu prac, brak indywidualizacji, brak systematycznego sprawdzania prac, wadliwy tygodniowy rozkład lekcji. B ) uczeń Niski poziom zdolności, braki w wiadomościach, niezrozumienie materiału omawianego na lekcji, mała samodzielność, nadmiar zajęć pozaszkolnych, nieznajomość podstawowych zasad pracy umysłowej C)rodzic Brak kontroli, brak współpracy ze szkołą, zła atmosfera domowa, brak odpowiednich warunków do odrabiania lekcji.


1 .Wśród podanych rodzajów zadań testowych wskaż zadanie należące do zamkniętych: (x)„zadanie na dobieranie”;                                                                          2. Wśród podanych rodzajów zadań testowych wskaż zadanie należące do otwartych: (x)„zadanie krótkiej odpowiedzi”; 3. Podaj nazwę zadania testowego, którego dotyczy następujący opis: „ Do jego głównych zalet należy możliwość wszechstronnego zastosowania  oraz wywieranie pozytywnego wpływu na rzetelne uczenie się uczniów, natomiast główną wadą jest mało obiektywne i czasochłonne ocenianie”. Zadania rozszerzonej odpowiedzi.                             4 .Podaj nazwę zadania testowego, którego dotyczy następujący opis: „Elementami strukturalnymi tego zadania są: trzon, werstraktor i dystraktory”. Zadania wielokrotnego wyboru.                                                                                        5. Podaj nazwę grupy zadań testowych, które zapewniają szybkie sprawdzanie, obiektywne punktowanie, ale są podatne na zgadywanie przez uczniów. Zadania wielokrotnego wyboru.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...