Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

metodologia wykłady- METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH


Prowadzący Magdalena Kleszcz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

Prof. zw. dr hab. S. Juszczyk

Literatura:

 1. Babbie E. „Badania społeczne w praktyce”, Warszawa 2004.
 2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. „Metody badawcze w naukach społecznych”, Poznań 2001.
 3. Gnitecki J. „Wstęp do metod przetwarzania wyników badań w naukach pedagogicznych”, Poznań 2004.
 4. Juszczyk S. „Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne”, Katowice 2005.
 5. Maszke A. „Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych”, Rzeszów 2004.
 6. Nowak S. (red) „Metodologia badań społecznych” , Warszawa 1985.
 7. Palka S. „Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna”, Gdańsk 2006.
 8. Pilch T., Bauman T. „Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe”, Warszawa 2001.
 9. Rubacha K. „Metodologia badań nad edukacją”, Warszawa 2008.

WYKŁAD 1

NAUKA (ang. Science, łac. scire – wiedzieć) – jej celem jest poznanie prawdy, czyli zdobycie dającej się zweryfikować wiedzy, umożliwiającej wyjaśnianie, przewidywanie i zrozumienie interesujących badacza zjawisk.

TRADYCYJNY MODEL NAUKI: teoria, operacjonalizacja, obserwacja ( np. sceny przemocy w przekazach medialnych są jednym z czynników przejawiania agresji wśród młodych odbiorców)

 1. Hipoteza: im więcej przemocy zaobserwowanej w mediach, tym częstsze przejawy agresji wśród młodych odbiorców
 2. Zmienne: przekazy medialne (sceny przemocy oraz ich zawartość) oraz agresja (hierarchicznie ułożone zachowania agresywne)
 3. Przeprowadzenie tzw. mierzalnych obserwacji, czyli operacjonalizacji – określenie operacji związanych z pomiarem zmiennej (wywiad)

MODEL 2: nauka ma: teorię i obserwację – naukowe rozumienie wiata zgodne z obserwacją: teoria, gromadzenie danych i ich analiza.

WIEDZA NAUKOWA

/S. Nowak/ „to pewien uznawany przez przedstawicieli danej dyscypliny naukowej zespół przeświadczeń i sądów o tym, jak jest, jak się rzeczy mają  i dlaczego tak się mają (…) bądź opisy poszczególnych fragmentów rzeczywistości, bądź teorie wyjaśniające zjawiska z danej dziedziny”

/W. Okoń/ „treści utrwalone w umyśle ludzkich w rezultacie gromadzenia doświadczenia i uczenia się. Obejmuje ona wszystkie form świadomości społecznej a więc zarówno formę najwyższą ……

WIEDZA PRAKTYCZNA – oparta na doświadczeniu jednostki

WIEDZA TEORETYCZNA (naukowa) – dostarcza danych o rzeczywistości

WIEDZA NAUKOWA pomaga wyjaśnić, przewidzieć i zrozumieć obserwowane zjawiska empiryczne

CELEM BADAŃ jest wyjaśnianie przyczyn określonego zdarzenia lub zachowania poprzez systematyczną analizę czynników sprawczych.

WYJAŚNIANIE – polega na przekonaniu, że całość stanowi sumę prostą części, a połączenie części w działający mechanizm pozostawia je takimi, jak były poprzednio – oddalone od siebie. Jest analityczne, statystyczne i systemowe. Wyjaśnianie dedukcyjne (logika formalna) i probabilistyczna.

PRZEWIDYWYWANIE  (odwrotność procesu wyjaśniania) – to podstawowa cecha myślenia naukowego: jeżeli A powoduje B, a wiemy, że A zaszło, przewidujemy, że zajdzie B.

ROZUMIENIE

 1. (jako verstehen) oparte na empatii
 2. jako rozumienie predyktywne

Dualizm wynika stąd, że podmiotem badań w naukach społecznych jest człowiek, a sam badacz staje się obserwatorem, a czasem częściowo przedmiotem badań: rozumienie cudzego punktu widzenia, symboli, postaw, wartości.

Nauka dąży do opisu, wyjaśnienia i zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych.

Funkcje nauki:

 1. opisowa (deskryptywna) – badacz chcąc poznać określony przedmiot, zjawisko, sytuację stara się je opisać i określić, co się dzieje i jak to się dzieje oraz zrozumieć i wyjaśnić dlaczego rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją
 2. wyjaśniająca – podjęcie próby wyjaśnienia rzeczywistości badawczej, aby była bardziej zrozumiała i aby na tej podstawie można było przewidzieć zmiany, jakie w niej zachodzą; uogólnianie sądów dotyczących wielu zdarzeń, określenia relacji. Dlaczego rzeczy mają się tak, jak się mają? Jakie są tego przyczyny? Na co wpływa dane zdarzenie?
 3. prognostyczna – umiejętność przewidywania przez badacza wszelkiego rodzaju zmian, jakich można się spodziewać w przyszłości. Dotyczyć mogą szkół, instytucji, placówek wychowawczych, treści, metod i form nauczania, stylów uczenia się, programów nauczania.

EPISTEMOLOGIA – nauka o poznaniu, badanie podstaw wiedzy, stara się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: co to jest prawda? Porządkuje refleksje wokół zagadnień: prawdy, źródła poznania, przedmiotu i/lub podmiotu poznania z dwóch punktów widzenia:

 1. Platona: własny, wewnętrzny rozwój (duchowy) człowieka
 2. Bacona, Comte’a: środek do panowania nad światem zewnętrznym – poszerzenie wiedzy nad światem materialnym

METODOLOGIA (dziedzina epistemlogii) – nauka o dowiadywaniu się o metodach działalności naukowej, wiąże się z gnoseologią (dziedzina filozofii), źródłami poznawania, jego rodzajami, znaczeniem dla teorii i praktyki, granicami poznania i kryteriami jego prawdziwości.

METODOLOGIA (S. Nowak) to nauka o metodach badania stosowana w jakiejś nauce lub naukach.

Badanie to fragment ogółu czynności