Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Technologia wody i ścieków - pytania, test


Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Punkt kształcenia
UWM
UWM Olsztyn
Podgląd

Pelny_test_z_technologii.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
1
 1. Chemiczne utlenianie w uzdatnianiu wody – utlenienie siarkowodoru, do utleniania trudno rozkładalnych mikrozanieczyszczeń

 2. Mikrozanieczyszczenia w wodzie konsumpcyjnej – chlorowane alkany, węglowodory aromatyczne, chlorowane benzeny,

 3. Parametry technologiczne nitryfikacji – Rx = 0,1g/gg; wiek = 5-20dni; t = 0,5-8h,

 4. Wskaźniki zanieczyszczeń organicznych – BTZ5, ChZT, straty po prażeniu,

 5. Oblicz tlen potrzebny na utlenienie 30mg NNH4, przy q = 100m/d – 4,6*30*100 = 13800g/d

 6. Systemy A/O, parametry – Rx = 0,2-0,7g/gd; t(bztl) – 0,5 – 1,5h; t(tlen) = 1-3h; wiek 2-6dni

 7. Który z procesów decyduje o wymiarowaniu systemów osadu czynnego zintegrowanego – utlenianie azotu amonowego (nitryfikacja)

 8. Biologiczne usuwanie P zachodzi w wyniku – syntezy biomasy, wewnątrzkomórkowego magazynowania polifosforanów

 9. Kompostowanie osadów ściekowych polega na – tlenowej mineralizacji zw org przez organizmy termofitowe oraz syntezie kwasów humusowych

 10. Fazy w systemach kompostowania – mieszanie osadów z porowatą masą, kompostowanie, odzysk, przechowywanie kompostu

 11. Stosowanie poloelektrolitów poprawia zdolność osadów ściekowych do – sedymentacji, flokulacji, koagulacji

 12. Systemy zintegrowane osadu czynnego są eksploatowane jako systemy – do biologicznego usuwania zw org, azotu i fosforu

 13. Na czym polega proces stabilizacji tlenowej – na zmniejszeniu frakcji organicznej osadów ściekowych, higienizacji osadów, zmniejszeniu objętości i ilości osadów

 14. W systemach osadu czynnego konwencjonalnego usuwanie zw. org. zachodzi w wyniku – synteza biomasy, oddychanie komórkowe, nitryfikacja

 15. W strefie beztlenowej zachodzą procesy – wzrost stężenie ortofosforanów, magazynowanie PHB, spadek stężenie polifosforanów w osadzie czynnym

 16. Złoże fluidalne – masa zawieszona i osiadła o przepływie z dołu do góry

 17. Kompostowanie wymaga uwodnienia ok. 50%, ponieważ – wilgotność osadów poniżej 40% zmniejsza aktywność mikroorganizmów, a powyżej 60% ogranicza konwekcję powietrza

 18. Podaj stosowane metody odwadniania osadów ściekowych – naturalne i mechaniczne

 19. W wyniku stabilizacji tlenowej następuje – zmniejszenie ilości zw. org, higienizacja

 20. Jakie parametry ma woda nadosadowa w procesie fermentacji metanowej – zawiesina 200-500, redukcja BZT5 30-40%, przepływ 50cm3/d

 21. Podaj schemat zmiękczania wody o zasadowości 5mval/dm3, twardości ogólnej 10mval/dm3 – kationit silnie kwaśny – kationit słabo kwaśny

 22. Schemat głębokiego chemicznego utleniania – ujęcie wody – filtr powolny – ozonowanie – filtr pospieszny – sorpcja – woda uzdatniona

 23. Doprowadzenie tlenu podczas kompostowania ma na celu – zapewnienie mineralizacji i humifikacji, podniesienie temperatury porowatej masy

 24. Jakie związki org. są stosowane do kondycjonowania osadów – wysokocząsteczkowe polimery organiczne

 25. Formy azotu w ściekach z układu zintegrowanego – azot Kjehldahla, azot utleniony

 26. Rola polielektrolitów – koagulanty, obciążniki, flokulanty

 27. Podaj układ do uzdatniania wód z koagulacją powierzchniową – ujęcie – komora szybkiego mieszania – filtr kontaktowy – woda uzdatniona

 28. Fe w wodach podziemnych – Fe (II) w formie węglanów, wodorowęglanów, wodorotlenków, siarczków, siarczanów, w połączeniach ze zw. org.

 29. Podaj zależność między kwasowością i zasadowością a wartością pH w wodach naturalnych – zasadowość i kwasowość występują przy pH powyżej 4,5

 30. Schemat uzdatniania wód z koagulacją objętościową – ujęcie – komora szybkiego mieszania – komora wolnego mieszania – osadnik – filtr pospieszny – woda uzdatniona

 31. Zależność między ilością koagulanta, a zmianą potencjału elektrokinetycznego koloidu – dawka rośnie do potencjału o wartości 0mV, następnie wzrost dawki nie wpływa na szybkość koagulacji

 32. Podaj układ do uzdatniania wody, gdzie Fe=0,8; Mn =0,7; zasadowość=1 – ujęcie – alkalizacja wapnem – filtr (odżelazianie) – filtr katalityczny – woda uzdatniona

 33. Jakie związki usuwamy z wód podziemnych – Fe(II), Mn(II), CO2

 34. Sposoby usuwania mikrozanieczyszczeń – chemiczne utlenianie, sorpcja, nanofiltracja, odwrócona osmoza

 35. Układ technologiczny, gdy Fe=1,8; Mn=0,7; zasadowość=4 – ujęcie – napowietrzanie otwarte – filtr piaskowy – filtr katalityczny – woda uzdatniona

 36. Co powstaje podczas strącania P solami żelaza – fosforan żelaza (III), wodorotlenek Fe(III)

 37. Schemat oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych – kraty, piaskownik, osadnik wstępny, złoże biologiczne, osadnik wtórny, recyrkulacja oczyszczonych ścieków z osadnika wtórnego

 38. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych metodą osadu czynnego niskoobciążonego – 15mgBZT5, 2mgNNH4, 6mgNorg, 29mgNNO3, 20mg s.m.

 39. Podaj miejsce powstawania odpadów w układzie technologicznym osadu czynnego – kraty, piaskowniki, osadnik wstępny, komora napowietrzania

 40. Parametry oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z usuwaniem azotu w wyniku syntezy i denitryfikacji – Rx=0,32g/Gd; wiek=2d, t=8h, X=3,5g/m3, y=0,8g/g

 41. Parametry technologiczne systemu osadu czynnego, w którym zachodzi usuwanie zw. org. i fosforowych – reaktor A/O Rx=0,32g/Gd, wiek=2, t=5h, X=3,5g/m3, y=0.8g/g

 42. Metody ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych – spalanie, zgazowywanie, przyrodnicze wykorzystanie

 43. Synteza biomasy to – proces powstawania nowych komórek, podczas którego azot amonowy zostaje wbudowany w biomasę osadu czynnego

 44. Nitryfikacja to – utlenienie azotu amonowego do azotanów przez bakterie nitryfikacyjne

 45. Denitryfikacja to – redukcja azotanów w warunkach anoksycznych, w obecności azotanów i donorów elektronów

 46. Układ z denitryfikacją wstępną – mechaniczna: kraty, piaskownik; biologiczna: komora anoksyczna, komora tlenowa, osadnik wtórny, recyrkulacja zewn. i wewn.

 47. System A2/O eksploatowany jest – Rx=0,15-0,25g/Gd, wiek=4-8d, X=10g/m3, t(bztl)=0,5-1,5h, t(anok)=0,5-1h, t(tlen)=3,5-6h

 48. Złoże biologiczne to – reaktor o wypełnieniu stałym, na powierzchni którego rozwija się biomasa osiadła w postaci błony biologicznej

 49. Na drugim stopniu oczyszczania ścieków następuje – usunięcie pozostałych w ściekach zawiesin, koloidów, w wyniku biochemicznego rozkładu przez mikroorganizmy, usuwanie zw. biogennych

 50. Na pierwszy stopniu oczyszczania – kraty, sita, piaskownik, zbiornik wyrównawczy, odtłuszczacz

 51. Do cech paliwowych osadów ściekowych należą – ciepło spalania, zawartość wilgoci, zawartość substancji lotnych i mineralnych

 52. Ograniczenie w wykorzystaniu przyrodniczym osadów ściekowych jest – zawartość metali ciężkich, organizmów chorobotwórczych

 53. Stosowane metody higienizacji osadów – wapnowanie, kompostowanie, pasteryzacja

 54. Doczyszczanie ścieków realizowane w wyniku – chemiczne strącanie, filtracja, metody naturalne

 55. Do wytwarzania rodników OH stosuje się – fizyczne: promieniowanie UV, promieniowanie gamma, ultradźwięki, dodanie katalizatorów: TiO2, Mn2+, Fe2+, chemiczne: ozon, nadtlenek wodoru

 56. W jakiej formie występują domieszki organiczne w wodzie – zawieszonej, rozpuszczonej, koloidalnej

 57. Co wchodzi w skład zanieczyszczeń organicznych w wodzie – zw. humusowe, produkty syntetyzowane przez mikroorganizmy wodne lub będące ich metabolitami

 58. Filtracja to – usunięcie z wody cząstek o wymiarze 0,1-5mm, w wyniku zatrzymania w porach materiału filtracyjnego

 59. Węgiel aktywny spełnia rolę – złoża jonowymiennego i filtru

 60. Koagulacja jest metodą – fizyko-chemicznego oczyszczania wody zawierającej koloidy, zawiesiny trudnoopadające

 61. Nanofiltracja powoduje – zdolność do zatrzymywania wielowartościowych anionów, a nie zatrzymywanie anionów jednowartościowych

 62. Procesy membranowe – rozdzielenie następuje w sposób fizyczny substancje nie podlegają przemianom chemicznym i fizycznym

 63. Na jakich filtrach uzyskuje się pełne klarowanie wody – powolnych, kontaktowych, pospiesznych

 64. Filtry kontaktowe stosuje się do usuwania Fe – gdy woda podziemna zawiera żelazo w połączeniu z kwasami humusowymi

 65. Filtr kontaktowy jest urządzeniem wielofunkcyjnym bo – zachodzą na nim procesy flokulacji, sedymentacji, filtracji, koagulacji

 66. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zaszła faza skryta koagulacjo – czas 30s, ruch burzliwy, dodatek koagulanta, polielektrolity obniżające potencjał

 67. Jakie właściwości ma woda zmiękczona na kationicie słabo kwaśnym w cyklu wodorowym – szczątkowa twardość węglanowa, wysoka niewęglanowa i CO2

 68. Jakie właściwości ma woda po usuwaniu anionów na anionicie słabo zasadowym – nie zmienioną zawartość anionów słabych kwasów i kationów

 69. Uboczne produkty dezynfekcji powstają w wyniku – reakcji dezynfektatorów z bromkami lub/i ze zw. org.

 70. Produkty uboczne dezynfekcji, których stężenie jest regulowane prawem – THM, halopochodne kwasu octowego, chloryny, bromiany

 71. THM to – produkty reakcji halogenów z węglowodorami, związki o ogólnym wzorze CHX3

 72. Prekursorami THM są głównie – substancje humusowe, chlorofil, glony, jeżeli THM powstają w reakcji z Cl ze zw. org. to zawsze one są prekursorami

 73. Całkowita ilość THM jest sumą stężenia – chloroformu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu

 74. Do skutecznej dezynfekcji ozonem wystarczy dawka ozonu w wodzie, której – po 4min kontaktu zapewnia stężenie ozonu w wodzie 0,4

 75. Właściwościdezynfekcyjne promienie UV wykazują – w przedziale 180-320nm, optimum 260nm

 76. Nadmiar chloru z wody usuwa się metodami chemicznymi, stosując – związki redukujące, siarczyn sodowy, Na2S2O3, SO2

 77. W obecności substancji org. rodniki OH reagują z – ze zw. org. tworząc rodniki organiczne, które są produktami przejściowymi procesu utleniania

 78. W wyniku utleniania zw. org. ozonem – aldehydy zwiększają ilość prekursorów THM

 79. Po chemicznym utlenianiu stosuje się sorpcję na węglu aktywnym – następuje zmniejszenie ilości produktów ozonowania

 80. Zastosowanie filtrów kontaktowych powoduje – mniejsze prędkości filtracji i krótszy czas cyklu pracy

 81. Układ jonitów do zmiękczania wody o następujących wskaźnikach – kationit słabo kwaśny wodorowy, odgazowywacz, kationit silnie kwaśny sodowy

 82. Zaprojektuj układ technologiczny do uzdatniania wody, gdy Fe=1,5. Mn=0,045, barwa=60 – koagulacja, sedymentacja, filtr pospieszny (napowietrzanie, filtr kontaktowy)

 83. Polaryzacja stężeniowa – tworzenie się warstwy granicznej o stężeniu większym od średniego stężenia roztworu (powoduje wyrównanie dyfuzji substancji rozpuszczonej z roztworu w kierunku błony i przez błonę)

 84. Podaj jakie procesy zachodzą podczas oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego wysokoobciążonego – synteza biomasy, oddychanie komórkowe, nitryfikacja, denitryfikacja

 85. Podaj jakie procesy stosuje się na IV stopniu oczyszczania ścieków – usuwanie związków refrakcyjnych metodami membranowymi, chemiczne utlenianie

 86. Czym spowodowany jest wzrost azotanów w strefie niedotlenionej – recyrkulacja wewnętrzna i zewnętrzna, skutek utlenienia azotu amonowego w strefie tlenowej

 87. Podaj parametry technologiczne, przy których eksploatuje się osadniki gnilne – oczyszczanie biologiczne, t=10d, redukcja BZT5 70%

 88. Zawartość zw. org. w ściekach oznacza się – wagowo mg s.m./l, mg s.m.o./l, bezpośrednio określając zużycie tlenu na utlenienie zw. org. mg/l

 89. W ściekach komunalnych wyróżnia się następujące frakcje zw. org. – zawieszone i rozpuszczone, a te dzieli się na rozkładalne i nierozkładalne

 90. Frakcję wolnorozkładalną zw. org. tworzą – zanieczyszczenia w formie cząsteczkowej i koloidalnej, które przed adsorpcją i wykorzystaniem przez mikroorganizmy wymagają rozbicia przez enzymy zewnątrzkomórkowe

 91. Stężenie zanieczyszczeń organicznych w ściekach, wyrażone w ChZT jest najczęściej stosowane do wyznaczenia – ilości zw. org. dostępnych do denitryfikacji, produkcji biomasy, zapotrzebowani organizmów na tlen

 92. Do projektowania technologii oczyszczania ścieków należy określić dobową zmienność następujących składników – przepływ, zw. org., frakcja zw. rozpuszczonych, zw. org. bardzo łatwo biodegradowalne, zw. org. jako zawiesina nierozkładalna, azot ogólny, fosfor ogólny, zasadowość, odczyn

 93. Efektywność usuwania zanieczyszczeń na I stopniu oczyszczania wynosi – zawiesiny łatwoopadające 90%, zawiesiny ogólne 60-70%, BZT5 40%, ChZT 20-50%, zw. azotowe 10-15%, zw. fosforowe 5-15%

 94. Osadniki Imhoffa stosuje się, gdy – jako urządzenia lokalne, gdy brak jest kanalizacji ogólnospławnej

 95. W jakich warunkach następuje wydzielenie fosforu z komórek mikroorganizmów – w wyniku procesów fermentacyjnych, gdy wartość potencjału wynosi +150mV

 96. Występowanie tlenu w komorze beztlenowej systemu zintegrowanego osadu czynnego powoduje ograniczenie – powstawania kwasów lotnych, zatrzymuje proces magazynowania octanów w postaci PHB, hydrolizę polifosforanów

 97. Wzrost wieku osadu czynnego w systemach zintegrowanych powoduje – zmniejszenie obciążenia ładunkiem osadu czynnego i obniżenie efektu usuwania fosforu metodami biologicznymi

 98. Oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach trzcinowych zachodzi w wyniku następującego mechanizmu – zwiększenie współczynnika filtracji w wyniku działania korzeni, przyrostu mikroorganizmów w strefie gruntowo – wodnej, pobieranie przez roślinę substancji pokarmowych

 99. Naturalne metody oczyszczania ścieków polegają na – wykorzystaniu zdolności gruntu, zbiorników wodnych do samooczyszczania się

 100. Unieszkodliwianie osadów ściekowych ma na celu – całkowity rozkład substancji organicznych zawartych w osadach, wykorzystanie wartości energetycznej, maksymalne zmniejszenie objętości osadów

 101. Produktem zgazowywania jest gaz, którego skład – zależy od rodzaju paliwa stałego poddawanego zgazowywaniu oraz czynnika utleniającego – powietrza i pary wodnej, w skład gazu wchodzą CO, H2, CO2, N2

 102. Piroliza to – proces fizycznego i chemicznego rozkładu substancji org. w wyniku działania ciepła w warunkach beztlenowych

 103. Produktami pirolizy są – palny gaz, koncentrat wodny i olejowy, palna pozostałość stała

 104. Spalanie polega na – odparowaniu pozostałej wody i pełnym utlenieniu substancji org. w temperaturze 720-750

 105. Optymalny stosunek C:N w kompoście to 20-30:1, bo – powyżej 36 szybkość kompostowania obniża się, obniża się temperatura, stosunek poniżej 20 powoduje, że azot amonowy jest uwalniany i w kompoście dojrzałym obniża się zawartość azotu

 106. Co powoduje wapnowanie – wzrost pH do 12, wzrost temperatury w wyniku hydratacji

 107. Jakie parametry charakteryzują fermentację metanową – obciążenie, czas zatrzymania

 108. Źródła kwasów tłuszczowych – osad wstępny, wtórny, ścieki dopływające

 109. O ile spadnie wykorzystanie zw. org. w układzie do usuwania P w obecności azotanów – spadnie o 5gBZT5 na g zredukowanych azotanów

 110. Narysuj schemat oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych oraz podaj dopuszczalne stężenia zw. org. w ściekach dopływających na złoże: a) 160gBZT5/dm3, b) 150gNog/dm3, c) 300gBZT5/dm3

 111. Metody odwadniania osadów ściekowych – naturalne połączone z chemicznymi, naturalne: poletka osadowe, laguny, mechaniczne: wirówki, prasy komorowe, prasy filtracyjne

 112. Ładunek zanieczyszczeń dopływający do oczyszczalni, natężenie przepływu wynosi 100m3/d, stężenie zanieczyszczeń w ściekach 250mg/dm3 – Q=So*q, Q= 100*250 = 25000g/d, 25kg/d

 113. Ilość fosforu org. w ściekach oczyszczonych powinna wynosić 1mgPog/dm3, jeśli Pmin =0,6mg/dm%, to jaka ilość zawiesiny pozwala na spełnienie powyższego warunku? – 25mg s.m./dm3, zawartość fosforu w biomasie 3%

 114. Podaj wartość zasadowości wody, jeśli twardość ogólna w wodach naturalnych wynosi 9mval/dm3, a węglanowa 6,8mval/dm3 – zasadowość jest różnicą twardości ogólnej i niewęglanowej, jest równa twardości węglanowej

 115. Schemat technologiczny do uzdatniania wody z wykorzystaniem ozonowania i sorpcji – ujęcie wody, filtr powolny, ozonowanie, filtr pospieszny, sorpcja, woda uzdatniona

 116. Kiedy podczas koagulacji przeprowadza się korektę odczynu – gdy zasadowość wody jest zbyt niska, żeby zaszła hydroliza

 117. Parametry technologiczne oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego niskoobciążonego – Rx=0,08g/g*d, wiek-25d, t=16h, X=2,5g/m3, y=0,05g/g

 118. Napowietrzanie w kompostowaniu spełnia następującą rolę – dostarcza tlenu do procesów mineralizacji i humifikacji kompostowanych osadów

 119. Stosowanie polielektrolitów poprawia zdolności osadów ściekowych do – sedymentacji, odwadniania, zagęszczania, obniża dawkę koagulantów nieorganicznych

 120. Osadniki w układzie technologicznym wykorzystuje się jako a)elementy ukł. Tech. Oczyszczania ścieków i jako elementy podczyszczania ścieków burzowych i deszczowych b)urządzenia lokalne, gdy brak kanalizacji ogólnospławnej, łapacze szlamu, odmulacze, podczyszczenie ścieków, c) urządzenia lokalne, -||-, łapacze tłuszczów

 121. Schemat uzdatniania wód powierzchniowych z zastosowaniem filtracji – ujęcie, filtr powolny, sorpcja, dezynfekcja

 122. W jakim celu stosuje się przegrodę w komorze niedotlenionej w systemie UCT? – w celu lepszego wykorzystania związków organicznych do usuwania fosforu

 123. Na czym polega regeneracja i jaki roztwór o jakim stężeniu stosuje się do regeneracji anionitu silnie zasadowego chlorkowego

 124. W złożach fluidalnych bakterie rosną…..

 125. Naturalne metody oczyszczania ścieków – filtry gruntowe, stawy biologiczne, drenaże

 126. Do stucznych metod unieszkodliwiania osadów zalicza się – procesy spalania, pirolizy, utleniania w środowisku wodnym, spalania, zgazowywania

 127. Piroliza polega na poddaniu odwodnionego do ok. 95% s.m. osadu działaniu temperatury 450-800stC, przy ciśnieniu atmosferycznym

 128. Zdolność osadów do zagęszczania

 129. W układach dwustopniowych fermentacji a) stabilizacja osadów i produkcja gazu zachodzą w pierwszym stopniu b) kwasogeneza zachodzi w komorach II stopnia c) obydwie komory są mieszane i ogrzewane, fermentacja zachodzi na obu stopniach

 130. Czas zatrzymania w komorze beztlenowej oraz obciążenie komory ładunkiem zw. org. oznaczają: a) wielkość produkcji biogazu w warunkach beztlenowych b) ilość zw. org. dostępnych mikroorganizmom oraz czas rozkładu tych związków c) wielkość produkcji biogazu i udział w nim metanu

 131. W dobrze mieszanej komorze beztlenowej a) czas zatrzymania 10-20dni, obciążenie ładunkiem komory ogrzewanej i mieszanej wynosi 6,2kg s.m.org/m3*d b) czas zatrzymania powyżej 20dni, obciążenie ok. 8kg c) czas zatrzymania skrócony do 2dni, obciążenie spada do 1,5kg

 132. Woda nadosadowa po fermentacji zawiera a) dużo gazów rozpuszczonych oraz charakteryzuje się wysoką kwasowością, stanowi źródło zw. org. do denitryfikacji b) 3-5% ładunku zanieczyszczeń ścieków surowych, ma 4- lub 5- krotnie większą zawartość zw.org. c) zawiera dużo gazów rozpuszczonych oraz charakteryzuje się wysoką kwasowością, stanowi źródło zw.org. do denitryfikacji i azotu amonowego do nitryfikacji

 133. Anionity słabo zasadowe wymieniają z roztworów – aniony mocnych kwasów, nie reagują z solami obojętnymi

 134. Kolejność procesów w koagulacji – destabilizacja, flokulacja, sedymentacja

 135. Zagęszczanie osadunadmiernego jest szczególnie trudne, gdy indeks osadu wynosi a)poniżej 50cm3/g b)80-120cm3/g c)….?


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...