Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Technologia wody i ścieków - pytania, test


Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Punkt kształcenia
UWM
UWM Olsztyn
Podgląd

Pelny_test_z_technologii.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
1
 1. Chemiczne utlenianie w uzdatnianiu wody – utlenienie siarkowodoru, do utleniania trudno rozkładalnych mikrozanieczyszczeń

 2. Mikrozanieczyszczenia w wodzie konsumpcyjnej – chlorowane alkany, węglowodory aromatyczne, chlorowane benzeny,

 3. Parametry technologiczne nitryfikacji – Rx = 0,1g/gg; wiek = 5-20dni; t = 0,5-8h,

 4. Wskaźniki zanieczyszczeń organicznych – BTZ5, ChZT, straty po prażeniu,

 5. Oblicz tlen potrzebny na utlenienie 30mg NNH4, przy q = 100m/d – 4,6*30*100 = 13800g/d

 6. Systemy A/O, parametry – Rx = 0,2-0,7g/gd; t(bztl) – 0,5 – 1,5h; t(tlen) = 1-3h; wiek 2-6dni

 7. Który z procesów decyduje o wymiarowaniu systemów osadu czynnego zintegrowanego – utlenianie azotu amonowego (nitryfikacja)

 8. Biologiczne usuwanie P zachodzi w wyniku – syntezy biomasy, wewnątrzkomórkowego magazynowania polifosforanów

 9. Kompostowanie osadów ściekowych polega na – tlenowej mineralizacji zw org przez organizmy termofitowe oraz syntezie kwasów humusowych

 10. Fazy w systemach kompostowania – mieszanie osadów z porowatą masą, kompostowanie, odzysk, przechowywanie kompostu

 11. Stosowanie poloelektrolitów poprawia zdolność osadów ściekowych do – sedymentacji, flokulacji, koagulacji

 12. Systemy zintegrowane osadu czynnego są eksploatowane jako systemy – do biologicznego usuwania zw org, azotu i fosforu

 13. Na czym polega proces stabilizacji tlenowej – na zmniejszeniu frakcji organicznej osadów ściekowych, higienizacji osadów, zmniejszeniu objętości i ilości osadów

 14. W systemach osadu czynnego konwencjonalnego usuwanie zw. org. zachodzi w wyniku – synteza biomasy, oddychanie komórkowe, nitryfikacja

 15. W strefie beztlenowej zachodzą procesy – wzrost stężenie ortofosforanów, magazynowanie PHB, spadek stężenie polifosforanów w osadzie czynnym

 16. Złoże fluidalne – masa zawieszona i osiadła o przepływie z dołu do góry

 17. Kompostowanie wymaga uwodnienia ok. 50%, ponieważ – wilgotność osadów poniżej 40% zmniejsza aktywność mikroorganizmów, a powyżej 60% ogranicza konwekcję powietrza

 18. Podaj stosowane metody odwadniania osadów ściekowych – naturalne i mechaniczne

 19. W wyniku stabilizacji tlenowej następuje – zmniejszenie ilości zw. org, higienizacja

 20. Jakie parametry ma woda nadosadowa w procesie fermentacji metanowej – zawiesina 200-500, redukcja BZT5 30-40%, przepływ 50cm3/d

 21. Podaj schemat zmiękczania wody o zasadowości 5mval/dm3, twardości ogólnej 10mval/dm3 – kationit silnie kwaśny – kationit słabo kwaśny

 22. Schemat głębokiego chemicznego utleniania – ujęcie wody – filtr powolny – ozonowanie – filtr pospieszny – sorpcja – woda uzdatniona

 23. Doprowadzenie tlenu podczas kompostowania ma na celu – zapewnienie mineralizacji i humifikacji, podniesienie temperatury porowatej masy

 24. Jakie związki org. są stosowane do kondycjonowania osadów – wysokocząsteczkowe polimery organiczne

 25. Formy azotu w ściekach z układu zintegrowanego – azot Kjehldahla, azot utleniony

 26. Rola polielektrolitów – koagulanty, obciążniki, flokulanty

 27. Podaj układ do uzdatniania wód z koagulacją powierzchniową – ujęcie – komora szybkiego mieszania – filtr kontaktowy – woda uzdatniona

 28. Fe w wodach podziemnych – Fe (II) w formie węglanów, wodorowęglanów, wodorotlenków, siarczków, siarczanów, w połączeniach ze zw. org.

 29. Podaj zależność między kwasowością i zasadowością a wartością pH w wodach naturalnych – zasadowość i kwasowość występują przy pH powyżej 4,5

 30. Schemat uzdatniania wód z koagulacją objętościową – ujęcie – komora szybkiego mieszania – komora wolnego mieszania – osadnik – filtr pospieszny – woda uzdatniona

 31. Zależność między ilością koagulanta, a zmianą potencjału elektrokinetycznego koloidu – dawka rośnie do potencjału o wartości 0mV, następnie wzrost dawki nie wpływa na szybkość koagulacji

 32. Podaj układ do uzdatniania wody, gdzie Fe=0,8; Mn =0,7; zasadowość=1 – ujęcie – alkalizacja wapnem – filtr (odżelazianie) – filtr katalityczny – woda uzdatniona

 33. Jakie związki usuwamy z wód podziemnych – Fe(II), Mn(II), CO2

 34. Sposoby usuwania mikrozanieczyszczeń – chemiczne utlenianie, sorpcja, nanofiltracja, odwrócona osmoza

 35. Układ technologiczny, gdy Fe=1,8; Mn=0,7; zasadowość=4 – ujęcie – napowietrzanie otwarte – filtr piaskowy – filtr katalityczny – woda uzdatniona

 36. Co powstaje podczas strącania P solami żelaza – fosforan żelaza (III), wodorotlenek Fe(III)

 37. Schemat oczyszczania ścieków metodą złóż biologicznych – kraty, piaskownik, osadnik wstępny, złoże biologiczne, osadnik wtórny, recyrkulacja oczyszczonych ścieków z osadnika wtórnego

 38. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych metodą osadu czynnego niskoobciążonego – 15mgBZT5, 2mgNNH4, 6mgNorg, 29mgNNO3, 20mg s.m.

 39. Podaj miejsce powstawania odpadów w układzie technologicznym osadu czynnego – kraty, piaskowniki, osadnik wstępny, komora napowietrzania

 40. Parametry oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z usuwaniem azotu w wyniku syntezy i denitryfikacji – Rx=0,32g/Gd; wiek=2d, t=8h, X=3,5g/m3, y=0,8g/g

 41. Parametry technologiczne systemu osadu czynnego, w którym zachodzi usuwanie zw. org. i fosforowych – reaktor A/O Rx=0,32g/Gd, wiek=2, t=5h, X=3,5g/m3, y=0.8g/g

 42. Metody ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych – spalanie, zgazowywanie, przyrodnicze wykorzystanie

 43. Synteza biomasy to – proces powstawania nowych komórek, podczas którego azot amonowy zostaje wbudowany w biomasę osadu czynnego

 44. Nitryfikacja to – utlenienie azotu amonowego do azotanów przez bakterie nitryfikacyjne