Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wiatr - materiały, definicje, teoria


Prowadzący Oryna Słobodzian-Ksenicz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

meteor wiat.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Wiatrem nazywamy przemieszczanie się powietrza względem powierzchni ziemi w kierunku poziomym. Przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia na kuli ziemskiej, który z kolei uwarunkowany jest rozkładem temperatury.

Prędkość i kierunek wiatru

Jak każdy ruch, wiatr można scharakteryzować za pomocą wektora prędkości, to jest wielkości mającej bezwzględną wartość liczbową oraz kierunek. Prędkość wiatru wyraża się w m/s lub km/h. Kierunek wiatru oznacza kierunek skąd wiatr wieje. Zarówno kierunek jaki i prędkość wiatru oscylują wokół pewnych wartości przeciętnych ulegając nagłym zmianom. Przyczyną zmiany jest turbulencja. Wiatr, który charakteryzują nagle zmiany prędkości i kierunku nazywa się wiatrem porywistym . Porywistość jest szczególnie intensywna nad obszarem o urozmaiconej rzeźbie, nad lasami itp. Tu turbulencja jest dodatkowo zwiększona tarciem o bardziej szorstkie podłoże. W przebiegu dobowym porywistość najintensywniejsza jest w godzinach popołudniowych, gdy rozwój konwekcji osiąga swe maksimum.

Analiza średnich prędkości wiatru wykazuje, że najwyższe średnie prędkości występują w godzinach popołudniowych, a najniższe w okresie nocy. Charakterystyczne jest przy tym to, że średnie prędkości wiatru w nocy są mniejsze latem niż zimą.

Ważny wpływ na prędkość i kierunek wiatru wywierają przeszkody w postaci gór, lasów czy tez budynków. Gdy powietrze na swej drodze spotyka przeszkodę wówczas stara się ominąć opływając ja z boku bądź przepływając górą, w rezultacie czego dochodzi do zmian tak prędkości jak i kierunku wiatru. Podczas opływu przeszkody górskiej nad wierzchołkiem góry dochodzi do wzrostu prędkości wiatru, a po stronie zawietrznej i do wietrznej dochodzi do powstania wirów o osi poziomej.

Jeżeli powietrze zmuszone jest do przepłynięcia miedzy dwiema górami, dochodzi do zwiększenia prędkości wiatru wywołanego zagęszczeniem linii prądów. Gdy wiatr spotyka na swej drodze kompleks leśny, prąd powietrza ulega rozbiciu –jedna jego cześć przepływa nad lasem i opada po stronie przeciwnej lasu, druga cześć przenika w głąb i ulega znacznemu wyhamowaniu. Nad lasem dochodzi przy tym do rozwoju silnej turbulencji.

Gradient ciśnienia, wpływ siły Coriolisa, siły odśrodkowej i siły tarcia.

Z uwagi na to że ruch powietrza uwarunkowany jest różnicą ciśnienia, możemy powiedzieć, że wiatr jest wynikiem działania siły poziomego gradientu ciśnienia (gradient ciśnienia to różnica ciśnienia przypadającą na jednostkę odległości). Kierunek tej siły jest zawsze zgodny z kierunkiem gradientu. Dlatego też gdy na cząsteczki powietrza działała tylko siła gradientu, kierunek wiatru byłby zawsze zgodny z kierunkiem poziomego gradientu ciśnienia, to znaczy że wiałby on prostopadle względem izobar w kierunku niższego ciśnienia. Wiatr taki nazywamy wiatrem gradientowym . Tak jednak nie jest. Gdy bowiem tylko rozpoczyna się ruch powietrza, zaraz zaczynają działać na niego inne siły, jak siła Coriolisa, siła odśrodkowa i siła tarcia.

Siła Coriolisa czyli odchylająca- siła obrotu ziemskiego wywołana jest ruchem obrotowym ziemi i wokół jej osi pionowej. Wszystkie punkty położne na poszczególnych równoleżnikach wykonują w ciągu doby pełen obrót dookoła osi ziemskiej. Z uwagi na to że glob ziemski ma kształt kuli, obwody poszczególnych równoleżników nie są sobie równe. Największy obwód ma równik, a w miarę oddalania się od równika ku biegunom obwody równoleżników stają się coraz mniejsze. Z tego powodu punkt położony w wyższych szerokościach będzie się poruszał wolniej niż punkt położony na równoleżniku większym. Kierunek działania siły Coriolisa jest zawsze prostopadły do kierunku ruchu powietrza. Każdy ruch odbywający się w kierunku południkowym na półkuli północnej zostaje odchylony na prawo, a na półkuli południowej w lewo.

Siła odśrodkowa działa także podczas ruchu cząstek wzdłuż torów krzywoliniowych. Przy niewielkich promieniach krzywizn torów przemieszczania się cząstek wartość siły odśrodkowej jest mała, jednak przy dużych prędkościach wiatru i małych promieniach krzywizny wartość siły może być większa od wartości sily gradientu barycznego. Siła ta zorientowana jest zawsze wzdłuż promieni toru w kierunku jego wypukłości.

Siła tarcia wpływa tak na zmniejszenie prędkości ruchu cząsteczek, jak i na zmianę kierunku ruchy cząsteczki odchylając go o 30 stopni w kierunku niskiego ciśnienia. Działanie siły tarcia możemy podzielić na działanie tarcia zewnętrznego o działaniu ograniczonym do grubości warstwy 500-1000m i działanie tarcia wewnętrznego. To ostatnie, polegające na tym, że sąsiednie warstwy powietrza poruszając się z różnymi prędkościami oddziałują wzajemnie na siebie ma o wiele większe znaczenie.

W wyniku działania wszystkich tych sił wiatr w wyżu wieje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a na niżu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Wiatr geostroficzny -  to teoretyczny wiatr , którego prędkość wynika z równowagi sił Coriolisa i gradientu ciśnienia , działających na poruszające się powietrze. Warunek ten jest nazywany równowagą geostroficzną . W tych warunkach powietrze porusza się równolegle do izobar .

Warunek równowagi geostroficznej w przyrodzie jest rzadko spełniony. Wiatr rzeczywisty prawie zawsze różni się od wiatru geostroficznego z powodu obecności dodatkowych sił działających w układzie (np. siły tarcia pomiędzy powietrzem a ziemią). Mimo to, przepływy atmosferyczne na umiarkowanych szerokościach geograficznych z zadowalającym przybliżeniem spełniają założenia równowagi geostroficznej.

Cyrkulacja atmosfery

Cyrkulacja planetarna, zwana cyrkulacją ogólną, jest uzależniona wyłącznie od dopływu promieniowania słonecznego, atmosfery i obracającej się wokół swej osi Ziemi

Ogólną cyrkulacja atmosfery nazywany jest układ wielkoskalowych prądów powietrza nad powierzchnią kuli ziemskiej. Dzięki prądom ogólnej cyrkulacji atmosfery odbywa się wymiana mas powietrza między różnymi szerokościami geograficznymi, nawet bardzo odległych od siebie.

W strefie równikowej silnie nagrzane powietrze unosi się ku górze i odpływa góra na północ i południe. Przemieszczając się dalej przyjmuje ono kierunek SW (południowo zachodnie) i W (zachodnie) na półkuli północnej i NW (północno zachodnie) i W (zachodnie) na półkuli południowej. Część przemieszczającego się powietrza zaczyna opadać w szerokościach zwrotnikowych, dając początek wyżom zwrotnikowym. Z powstałych wyżów część powietrza zaczyna opadać ku równikowi. W wyniku działania siły Coriolisa prądy tego powietrza na półkuli północnej zostają odchylone w prawo i docierają do strefy równikowej jako wiatry NE (północno wschodnie), a na półkuli południowej, odchylone w lewo, docierają do równika jako wiatry SE (południowo wschodnie). Wiatry te nazywa się pasatami. Wyróżniają się one swoją stałością w ciągu całego roku.

Przeciwieństwem tych ogniw cyrkulacji jest cyrkulacja w okolicy biegunów. Wychłodzone nad tymi obszarami masy powietrza osiadają i płyną na półkuli północnej, odchylone w prawo jak wiatry NE (północno wschodnie ), a na półkuli południowej, odchylone w lewo jako wiatry SE (południowo wschodnie) docierają do 60 stopni szerokości geograficznych obu półkul. Między ogniwami cyrkulacji pasatowej i okołobiegunowej istnieje oddzielna komórka cyrkulacji, w której przeważającymi kierunkami wiatru są kierunki zachodnie. Cechą charakterystyczną tej strefy jest częste tworzenie się i przemieszczanie się ośrodków niskiego i wysokiego ciśnienia. Częste wędrówki ośrodków barycznych powodują, że w strefie odbywa się bardzo intensywna południkowa wymiana mas powietrza. Kieruje to do umiarkowanych szerokości geograficznych masy powietrza arktycznego i zwrotnikowego. To z kolei jest przyczyną nagłych zmian warunków pogodowych, występowania fal ciepła i chłodu.

PODZIAŁ WIATRÓW:

1) Stałe – nie zmieniające swego kierunku w ciągu całego roku.

 1. pasaty
 2. antypasaty

2) Sezonowe (okresowe) – wiatry zmieniające kierunek w cyklu rocznym lub dobowym.

 1. monsun

3 )  Zmienne (lokalne) – zmieniające kierunek zależnie od lokalnych układów ośrodków barycznych.

 1. bryza
 2. fen
 3. Wiatr bora
 4. wiatr dolinny i górski
 5. Wiatr mistral

4) Pustynne

 1. harmattan
 2. samum

5) huraganowe

 1. Cyklony
 2. Tajfuny
 3. Tornada
 4. trąby powietrzne

 1. Stałe:
 1. Pasaty - suchy i gorący stały wiatr wiejący w strefie międzyzwrotnikowej. Pasaty wieją od wyżów zwrotnikowych aż do niżów równika. Na półkuli północnej ma on kierunek północno wschodni, a na południowej południowo wschodni. Strefa pasatów przesuwa się w ślad za pozornym ruchem Słońca. Pasaty najbardziej regularnie wieją nad oceanami, a ich średnia prędkość wynosi tam 5-6 m/s.
 2. Antypasaty - umiarkowanie ciepły, stały prąd powietrza o kierunku zachodnim, wiejący w strefie równikowej na wysokości 2000-3000 metrów, transportujący gorące powietrze od równika w kierunku zwrotników , gdzie na skutek obrotowego ruchu Ziemi zmienia kierunek na wschodni i spływa w dół, po czym jako pasat wraca w kierunku równika.
 1. Okresowe:
 1. Monsuny - Jest to układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Rozróżnia się: monsun letni (morski) z pogodą deszczową, związaną z niskim ciśnieniem nad lądem i wysokim nad morzem, oraz monsun zimowy (lądowy) z pogodą suchą, spowodowaną wysokim ciśnieniem nad lądem i niskim nad morzem. W monsunie letnim wiatr wieje z morza w stronę lądu, w monsunie zimowym - odwrotnie. Latem ląd szybciej nagrzewa się niż woda, więc ciśnienie powietrza nad nim spada. Pojawiają się gwałtowne wiatry wiejące znad morza w głąb lądu. Zimą niże tworzą się nad cieplejszymi wodami, co powoduje wianie monsunów od lądu w stronę morza (wiatry wieją z wyżu do niżu). Monsuny tworzą się u południowych i wschodnich wybrzeży Azji. Monsun letni ma duże znaczenie w rolnictwie w Azji - pomaga nawadniać suche obszary w głębi kontynentu. Monsun letni jest wiatrem ciepłym i wilgotnym, a monsun zimowy jest wiatrem suchym, a zarazem zimnym.
 1. Lokalne:
 1. Bryza - wiatr występujący u wybrzeży mórz i dużych jezior. Wiatry wiejące w ciągu dnia z nad morza nazywa się bryza morska, a wiatr wiejący w ciągu nocy od lądu nazywa się bryzą lądową.

Przyczyną powstawania bryzy jest nierównomierne nagrzewanie się lądu i morza. W ciągu dnia ląd nagrzewa się bardziej niż woda morska, a powietrze zalegające nad lądem grzeje się szybciej niż powietrze zalegające nad wodą. Powietrze nad lądem, jako cieplejsze, a wiec lżejsze unosi się do góry. Dochodzi wówczas do wytworzenia się pewnej różnicy ciśnienia powietrza nad lądem i powietrza nad morzem –przy czym poziomy gradient ciśnienia skierowany jest wówczas ku lądowi, zmuszając powietrze znad morza do płynięcia w tym samym kierunku- w ten sposób powstaje bryza morska. Poziomy zasięg tych prądow na naszym wybrzeży dochodzi do 20-30 km, a zasięg pionowy cyrkulacji bryzowej jest rzędu 600-800m. Mechanizm powstawania bryzy lądowej jest odwrotny do morskiego, gdyż w ciągu nocy morze jest cieplejsze od lądu.

Bryza miejska

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...