Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

te same testy tylko w wordzie


Prowadzący Ryszard Chmielewski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

TESTY SOCJOLOGIA.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

TESTY SOCJOLOGIA

 1. Charyzma to:
 1. Odmiana przesądów etnicznych
 2. Forma religii
 3. Forma legitymizacji władzy
 4. Konflikt ról
 5. Tyle co dyskryminacja
 1. Antysemityzm to:
 1. Przesąd rasowy
 2. Stereotyp
 3. Dyskryminacja mniejszości
 4. Przejaw nietolerancji
 5. Wszystko to razem
 1. Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której?
 1. Jest to proces endogenny
 2. Jest reakcją na zmiany w środowisku
 3. Posiada wyraźny kierunek
 4. Można go porównać ze wzrostem organizmu
 5. Prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy
 1. Górnicy to:
 1. Klasa społeczna
 2. Warstwa społeczna
 3. Grupa społeczna
 4. Kategoria zawodowa
 5. Zbiorowość lokalna
 1. Stereotyp to:
 1. Pewien stan umysłu
 2. Rodzaj działania
 3. Uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości
 4. Określona postawa
 5. Typ idealny
 1. Zjawisko tzw. „kręgu Kula” (wymiany darów w społeczności wyspiarskich Polinezji) opisał:
 1. A.R. Radcliffe – Brown
 2. R. Firth
 3. C. Cooley
 4. E. Goffman
 5. B. Malinowski
 1. Ewolucja społeczna w ujęciu Spencera to analogia do ewolucji gatunków opisanej przez Darwina.
 1. Prawda
 2. Fałsz
 1. Stosunek społeczny „lekarz – pacjent” ma wszystkie poniższe właściwości prócz jednej:
 1. Jest nieegalitarny
 2. Jest wyspecjalizowany
 3. Jest pierwotny
 4. Jest instrumentalny
 5. Jest wzajemny
 1. O tzw. „przesocjalizowanej koncepcji człowieka” pisał:
 1. Cooley
 2. Znaniecki
 3. Wrong
 4. White
 5. Merton
 1. „Efekt Mateusza” (w nawiązaniu do Ewangelii) opisuje:
 1. Proces sekularyzacji
 2. Nawrócenie mniejszości etnicznych
 3. Pojawienie się herezji
 4. Kumulację przewag i przywilejów społecznych
 5. Rozpowszechnianie się dogmatyzmu i nietolerancji
 1. Poniższe czynniki (z wyjątkiem jednego) odgrywają rolę przy wyłanianiu przywódcy przez grupę. Wskaż czynnik, który jest tu nieistotny:
 1. Dominujący wobec innych sposób bycia
 2. Łatwość nawiązywania kontaktów
 3. Wysoka kompetencja w dziedzinach cenionych przez grupę
 4. Wzorowy konformizm wobec norm i reguł panujących w grupie
 5. Tendencja do akceptowania przesądów i dyskryminowania mniejszości
 1. Rosnące podobieństwo (zuniformizowanie) stylu życia, wzorów konsumpcyjnych, poglądów, urządzeń technicznych w skali całego świata określany jako:
 1. Akulturację
 2. Globalizację
 3. Etnocentryzm
 4. Konflikt kulturowy
 5. Relatywną deprywację
 1. „Dychotomiczny” (albo biegunowy) model struktury społecznej to podział społeczeństwa na:
 1. Grupy
 2. Klasy
 3. Role
 4. Kasty
 5. Narody
 1. Typ idealny biurokracji opisany przez Webera zawiera wszystkie poniższe cechy z wyjątkiem jednej. Której?