Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Zarządzanie i systemy jakości - ściąga


Podgląd

Zarządzanie i systemy jakości - ściąga I.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
STEROWANIE JAKOŚCIĄ

STEROWANIE JAKOŚCIĄ


Jakość:

 1. ujęcie transcendentne

 2. ujęcie ukierunkowane na produkt

 3. ujęcie ukierunkowane na użytkownika

 4. ujęcie ukierunkowane na produkcje

 5. ujęcie ukierunkowane na wartość


Ad1. Transcendentne ujęcie definicji jakości

Spojrzenie filozoficzne

Jakość jako stan absolutnej nieskazitelności i dokładności


Mierzenie: tej jakości nie można zmienić ale rozpoznaje się ją, gdy się ją spotka.


Ad2. Ujęcie ukierunkowane na produkt

Kryteria odnoszące się do produktu lub do świadczenia


Jakość jako obecność określonych składników charakterystyki produktu lub świadczenia


Ad3. Ujęcie ukierunkowane na użytkownika

Spojrzenie wyłączne z punktu widzenia potrzeb klienta.

Jakość jako optymalne zaspokojenie potrzeb użytkownika


Ad4. Ujęcie ukierunkowane na produkcję

Spojrzenie techniczne

Jakość jako dotrzymanie założonych wartości teoretycznych i wymienionych w specyfikacji w procesie produkcji lub podczas świadczenia usług


Ad5. Ujęcie ukierunkowane na jakość

Eksponuje relację cena – świadczenie

Jakość jako porównanie otrzymanej korzyści do podanej ceny.


JAKOŚĆ - ogół własności i charakterystyk produktu lub usługi z którymi wiąże się jego/jej zdolność do zaspokojenia określonej lub domyślnych potrzeb


USŁUGA – (ISO – 9004-2) wynik wywołanych działań w trakcie między dostawcą i klientem oraz działaniami wewnętrznymi dostawcy mającymi na celu zaspokojenie potrzeb klienta.


STAN TECHNIKI – (EW-45025-93r) rozwinięte studium technicznych możliwości w pewnym określonym czasie o ile dotyczy to produktów, procesów i usług, bazuje na odpowiednio zapewnionych rozpoznaniach w nauce, technice i doświadczeniu


JAKOŚĆ WYROBU – (Europejska Organizacja) jest stopniem spełnienia przezeń wymagań odbiorcy w wyrobach przemysłowych. Jakość jest kombinacją jakości typu i jakości wykonania. Jakość typu odnosi się do modelu wyrobu o określonym zbiorze cech, który ma być produkowany czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez odbiorców i konsumentów.

Jakość typu dzieli się na:

 • jakość produktu

 • jakość wzoru

 • jakość konstrukcji

 • jakość zamierzona


Jakość wykonania to stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem, modelem

Jakość wykonania dzielimy na:

 • jakość produkcji

 • jakość zgodności

 • jakość uzyskana

Q – jakość Q =

Jeśli: Q<1 to mamy do czynienia z podjakością

Q=1 występuje jakość pełna czyli produkt spełnia oczekiwania

Q>1 mówimy o nadjakości wiąże się to z dodatkowymi kosztami wyższą ceną i możliwościami

finansowymi nabywcy


W przypadku jeśli jakość jest czynnikiem finansowym

Jakość 30%, marketing i reklama 20%, dochód dla handlu 15%, serwis obsługi klienta 15%, serwis dostawczy 15%, wybór asortymentu 5%


PODZIAŁ NORM ISO-9000

 1. JSO-9001 system jakości: model na projektowanie produkcji, kontroli serwisu

 2. ISO-9002 system jakości zapewniania modelu dla: produkcji kontroli serwisu

 3. ISO-9003 system jakości zapewniania dla etapu kontroli i serwisu

 4. ISO-9004-1 zarządzanie jakością

 5. ISO-9004-2 wytyczne dla usług

 6. ISO-9004-3 wytyczne dla materiałów przetwarzanych

 7. ISO-9004-4 wytyczne dla doskonalenia jakości

 8. ISO-9004-5 wytyczne dla planów jakości

 9. ISO-9004-6 wytyczne dla jakości w przedsięwzięciu

 10. ISO-9004-7 wytyczne dla konfiguracji


EN-45000 – dotyczą laboratoriów

EN-45001 – ogólne zasady działania laboratoriów badawczych

EN-45002 – ogólne kryteria oceny

EN-45003 – ogólne kryterium dotyczące jednostek akredytujących laboratoria badawcze

EN-45011 – ogólne kryteria dotyczące jednostek doświadczalnych poświadczeń wyrobów

EN-45012 – ogólne kryteria dotyczące jednostek dokonujących poświadczeń sprawdzenia jakości

EN-45013 – ogólne kryteria dotyczące jednostek dokonujących poświadczeń personelu

EN-45014 – ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dodawane przez sprzedawce


Korzyści z jakości

 1. Silniejsza pozycja na rynku

 2. Zredukowane koszty

 3. Przestrzeganie przepisów i prawa

 4. Zadowolenie zatrudnionych


Co to jest zabezpieczenie jakości ? – zapobieganie celem zabezpieczania jakości jest zabezpieczenie elementu w ten sposób aby określony produkt, komponent, wyrób techniczny, proces technolobiczny, programy komputerowy, usługa spełniająca odpowiednie warunki z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakości, środowiska i ekonomiki.
Jakość jest działaniem dynamicznym Wg. Amerykanów – jakość na pierwszym miejscu

 • Jakość oznacza zadowolenie klienta, a jego oczekiwania są ruchomym celem, ciągle się oddalającym

 • Zapobieganie wadom jest lepsze nią wykonywanie wad

 • W każdym człowieku tkwią niezwykłe możliwości

Wg. Japończyków – jakość na pierwszym miejscu, żadne kompromisy są niedopuszczalne

 • prowadzić badania i ciągle poprawiać jakość

Wg. Europy (państwa piętnastki)

 • porównanie podatków z państwami „A5”

 • do Polski najbardziej podobna Hiszpania

Powstał PPJ – program poprawy jakości

Jakość uzyskana dzisiaj gwarantuje byt przedsiębiorstwom


System jakości – struktura organizacyjna procedury, procesy i zasady niezbędne do zarządzania jakością


Zarządzanie jakością – wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji w ramach systemu jakości za pomocą takich środków jak: planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewniania jakości i doskonalenia jakości


Polityka jakości – ogół zamierzeń i kierunków działań organizacji dotyczących jakości, w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierownictwo tej organizacji


Planowanie jakości – działanie, ustalające cele i wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące zastosowania elementów systemu jakości


Sterowanie jakością – metody działań i działania o charakterze operacyjnym stosowane w celu spełnienia wymagań jakościowych


Zapewnianie jakości – wszystkie planowe i systemowe działania, także jeśli to konieczne, udowodnienie działania realizowane w ramach systemu jakości służące do wzbudzenia należytego zaufania co do tego, że element spełnia założenia jakościowe


Audit jakości – usystematyzowanie i niezależne badanie mające na celu stwierdzenie, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami.


Światowy charakter zmian w rozumieniu jakości. Odwrócenie relacji między podażą a popytem

Przyspieszenie wdrarzeń technologicznych

Rewolucja informatyczna

Zmiana stosunków wyższych – każdy lepiej żyć


Konkurencyjność przez jakość – to cecha pozwalająca na rywalizację z innymi na rynku

Siła napędowa rozwoju przedsiębiorstw Nakład wysiłków aby przetrwać i rozwijać się

Jakość jest czynnikiem konkurencyjności: zadowolić partnerów, zwiększyć zysk


Dlaczego Jakość ???

 • dlatego, że aby przetrwać przedsiębiorstwo musi być konkurencyjne

 • dlatego, że jakośćjest wynikiem konkurencji

CELE:

Interes ogólny:

 • przepisy i ustawy

 • aspekt ekologiczny

 • rozwój człowieka

Zadowolenie klienta wyniki terminy ilości kosdzty

 • Zapewnianie jakości

 • Zaufanie

 • Zapobieganie

Zadowolenie przedsiębiorstwa


Np. defekty w magazynie


Ad2)

Np. plan przebiegu systemu nadzorowania wzorów

Wszystko w postaci bloczków odpowiednio połączonych musi być początek-start, punkty kontrolne, koniec

Ad3)

Ad4)

Diagram Poreto-Lorenza (obecnie ABC)

Uszeregowanie różnych elementów wg wielkości (odpowiednio potrzebnej) na tej podstawie możemy tworzyć odpowiednie wykresy


Ad5)

Wykresy przyczyny - skutek - graficzna prezentacja przyczyn

 1. Wyliczyć

 2. Klasyfikować

 3. Wybrać

 4. Sprawdzić


Ad6)

Diagram korekcji


Ad7)

Karta sterowania jakością to formularz, który służy do graficznego zobrazowania wartości uzyskiwanych jako wynik badań ciągłego szeregu prób losowych, a po ich naniesieniu umożliwia sterowanie jakością, porównanie z granicami ostrzegawczymi i / lub granicami ingerencji


 • zwalczana jest każda wada

 • osiągnięte wyniki stanowią punkt wyjścia dla dalszych ulepszeń

 • istniejący stan rzeczy stawiany jest pod znakiem zapytania (jako nie w pełni zadowalający)

Metoda badania i doświadczenia jakości

QFP (quality function deployment) (tzw. Głos klienta)

Metoda badania i doskonalenia jakości

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad – to systematyczna metoda zapobiegania powstawaniu wad

Rozróżniamy:

 • FMEA produkcji

 • FMEA procesu


Interdyscyplinarny zespół specjalistów dokumentuje na formularzu możliwe:

 • rodzaje wad

 • skutki wad

 • przyczyny wad

jak też szacunkowe prawdopodobieństwo

 • występowania

 • znaczenia

 • odkrywania wad

za pomocą liczb 1 (małe prawdopodobieństwo) i 10 (wysokie prawdopodobieństwo)


Audit zarządzania jakością

Systematyczna analiza intencji wprowadzenia i skuteczności wybranych elementów systemów jakości organizacji lub dzieła (Audit – akt)

Cel auditu

Zebranie obiektywnych dowodów pozwalających na dokonanie oceny statusu systemu jakości na podstawie faktów

Formalna działalność, prowadzona zgodnie z polityką (procedurami i listami kontrolnymi, mającymi na celu bezstronna analizę obiektywnych dowodów i weryfikację zgodności z określonymi wymaganiami.

Audit jakości

Systematyczne i niezależne badania mające na celu określić czy:

 • działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym założeniom

 • ustalenia te są skutecznie realizowane

 • te wdrożenia pozwalają na osiągnięcie celów

Ocena dwuetapowa

 1. Księgi jakości odnośnie wymagań

 2. Obiektywnych dowodów odnośnie księgi jakości

Rodzaje

wewnętrzny – „nas przez nas” (1 – ej strony) i zewnętrzny – „dostawcy przez nas” (2 – ej strony) lub 1. Analitycznie przez stronę inną niż klient np. 3 – ej strony – na zlecenie klienta – organ certyfikujący


System zintegrowany

 • ISO 9000 -> wizja 2000 (zarządzanie jakością)

 • ISO 14000 (zarządzanie środowiskiem)

 • PN-N-18000 (b4p)

17. Wewnętrzne audity jakości

Audity powinny być planowane odpowiednio do sytuacji oraz możności działań. Audity i wynikające z nich działania powinny być prowadzone zgodnie z udokumentowanymi procedurami. Wyniki auditów powinny być dokumentowane i przedstawione do wiadomości personelowi odpowiedzialnemu za auditowany obszar działań.


Kadra kierownicza odpowiedzialna za dany obszar działań powinna podejmować okresowo działania korygujące nieprawidłowości ujawnione w wyniku auditu


Mechanizm auditu systemu jakości


Norma ISO 10011

 1. ISO 10011-1 audit (wytyczne do auditu systemów jakości)

 2. ISO 10011-2 kryteria kwalifikacji auditorów systemów jakości

 3. ISO 10011-3 zarządzanie programami auditów


Audit systemu jakości w przedsiębiorstwie

Systematyczna analiza

 • intencji wprowadzenia

 • skuteczności


Wybranych elementów systemu jakości w całym przedsiębirstwie w komórkach organizacyjnych (działach, wydziałach)

Działalności formalna prowadzona na podstawie ustalonych odnośników

 • modelu zapewnienia jakości (ISO 9001, 2, 3)

 • księgi jakości (polityka jakości)

 • procedur

 • instrukcji

w których przedsiębiorstwo określa jak będzie zajmować się jakością mając na celu bezstronną analizę obiektywnych dowodów i weryfikację zgodności z określonymi wymaganiami.

Strona 11.


Ad.2) System jakości


System jakości musi być zgodny z normą, udokumentowany i utrzymywany WWW.

Proces wdrożenia systemu jakości jest oceniany na podstawie dokumentacji systemowej. Księga Jakości(ISO 10013) opisująca ten system musi być zatem potraktowana jako potwierdzenie spełnienia wymagań normy.

Dostawca powinien opracować procedury systemu jakości i je wdrażać. Mogą one przywoływać instrukcje robocze:

- dostawca powinien udokumentować planowanie jakości. W celu spełnienia wymagań dotyczących wyrobu, przedsięwzięć czy umów niezbędne są:

 • Plany jakości

 • Ustalenia i gromadzenie wyposażenia technicznego

 • Unowocześnienie metod i aparatury


Przykład umowy

 • wymagane są ustalone i udokumentowane różnice rozwiązań

 • w przypadku ustnych umów wymagane jest uzyskanie ich akceptacji


Ad.3) Przegląd umowy

 • Dostawca powinien sprawdzić czy będzie mógł zrealizować ustalenia oferty – przed wystąpieniem z nią oraz umowy przed jej zaakceptowaniem

 • Dostawca musi się upewnić, że w prawidłowy sposób zostały zrozumiane wszystkie wymagania klienta

 • Dostawca powinien opracować metody wprowadzania zmian do umów oraz prowadzić zapisy z przeglądów


Ad. 4) Sterowanie projektowaniem

Planowanie projektowania i rozwoju

- Wszystkie działania związane z projektowaniem powinny być powierzone wykwalifikowanemu i odpowiednio wyposażonemu personelowi

Plany

- zawierają opisy działań projektowo- technicznych

Rozwiązania organizacyjne i techniczne:

- Dane wejściowe – są ustalone, udokumentowane i poddawane przeglądom

- Dane wyjściowe – udokumentowane dane wyjściowe dostarczają dowodu zgodności z wymaganiami

- Przegląd projektu – w procesie projektowania powinny być zaplanowane etapy, na których będą przeglądy osiągniętych rezultatów

- Weryfikacja projektu – podczas weryfikacji projektu ocenia się czy i w jakim stopniu dane wyjściowe spełniają wymagania wejściowe

- Walidacja projektu – Upewniamy się, czy projekt jest dobry

- Zmiana projektu – Wszystkie zmiany i modyfikacje projektu powinny być podejmowane przez odpowiednie osoby


Ad. 5)

Nadzór nad dokumentacją i danymi.

Zatwierdzenie i wydawanie dokumentów i danych

Wszystkie dokumenty i dane muszą być sprowadzane i zatwierdzane przez uprawnione osoby przed ich wydaniem odpowiednim komórkom. Opracowany i łatwo dostępny wykaz.

Zmiany dokumentów i danych

Zmiany w dokumentach i danych powinny być przeglądane i zatwierdzane przez ten sam personel, który wykazywał te czynniki pierwotnie


Dokumenty i dane mogą mieć dowolną formę, niezależnie od nośnika, np. wydruk ub nośniki elektroniczne


Ad. 6) Zakupy

Ocena podwykonawców

Dostawca powinien:

- oceniać i wybierać podwykonawców na podstawie ich zdolności do spełnienia określonych wymagań uwzględ-niając funkcjonujący u nich system jakości oraz inne specyficzne wymagania związane z zapewnieniem jakości

- określić rodzaj i zakres nadzoru

- poprawić zapisy jakości dotyczące podwykonawców

Dane dotyczące zakupów

Dokumenty powinny jasno określać wymagania dostawcy i mogą zawierać : typ i dane

Weryfikacja zakupionego wyrobu

Weryfikacja przeprowadzona przez klienta nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialności za dostarczenie właściwego wyrobu (nie stanowi dowodu dla dostawcy, że prawidłowo steruje jakością)


Ad.7) Nadzorowanie wyrobu dostarczonego przez klienta

- Za wyrób dostarczony do Klienta ponosimy pełną odpowiedzialność od chwili przyjęcia do momentu wykorzystania do produkcji

- Dostawca bada i okresowo sprawdza dostawę do Klienta, konserwuje i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem

- Wyniki badań i ocen przydatności takich dostaw powinny być udokumentowane

 • O każdym przypadku nieprzydatności czy przypadkowego wykorzystania w produkcji, nabywca powinien zostać niezwłocznie poinformowany.


Ad. 8) Identyfikacja i identyfikalność wyrobu

- Stosowany system identyfikacji i identyfikalności wyrobu powinien umożliwić prześledzenie historii danego egzemplarza wyrobu od daty jego wyprodukowania do miejsca i personelu, który go wytworzył

- Rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z identyfikacją wyrobu powinny zostać określone w odpowiedniej procedurze

- Identyfikacja służy zarówno dostawcy, ale również i klientowi – użytkownikowi danego wyrobu (np. przy składaniu swojej reklamacji)


Ad. 9) Sterowanie procesem

Dostawca powinien ustalić i zaplanować procesy produkcyjne, instalowanie i obsługi mając bezpośredni wpływ na jakość wyrobu, oraz zapewnić prowadzenie tych procesów w nadzorowanych warunkach. Procesy, które nie mogą być w pełni weryfikowane przez późniejszą kontrolę i badanie wyrobu powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel lub monitorowane. Zapewnienie nadzorowanych warunków dotyczy:

- stosowania udokumentowanych procedur określających metody produkcji instalowania i obsługi, jeśli ich brak miałby ujemny wpływ na jakość

- stosowanie odpowiedniego sprzętu

- procesy specjalne wymagają specjalnych kwalifikacji. Procesy, które wymagają takiej uprzedniej kwalifikacji ich zdolności są nazywane procesami specjalnymi.


Ad. 10) Kontrola i badania

Wszystkie przychodzące materiały i części, które zostaną wykorzystane do produkcji muszą przejść ocenę. Zakres i forma kontroli odbiorczej muszą być określone wcześniej w procedurach i instrukcjach. W wyjątkowych sytuacjach można skierować niezbadaną partię do produkcji, jednak wówczas należy ją specjalnie oznaczyć, a ten fakt odnotować. Procedury powinny wskazywać osoby uprawnione do podejmowania decyzji, a także metody oznaczania i późniejszej identyfikacji partii wyrobów wytworzonych z materiałów niekontrolowanych. Takie same wymagania stawia norma w odniesieniu do kontroli i badań w toku produkcji oraz kontroli i badań ostatecznych.


Ad. 11) Nadzorowanie wyposażenia do kontroli, pomiarów i badań.

- Dostawca musi zadbać o system wzorcowania, okresowego sprawdzania i legalizacji swojego sprzętu kontrolno-badawczego

- Odpowiednia procedura powinna opisywać sposób wzorcowania, jego częstość, metody sprawdzania i kryteria uznawania wyposażenia

- wszystkie wyniki sprawdzeń muszą być zapisywane i przechowywane, sprzęt zaś powinien być zabezpieczony przed niewłaściwym użyciem.

- Podobnym systemem sprawdzeń, oznaczeń i konserwacji trzeba objąć również szablony, sprawdziany i modele


Polski Komitet Norm I Jakości:

 • Polski Komitet Norm

 • Główny Urząd Miar:

 • Lab. Pomiarowe i Lab. Badań

 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

 • Lab. Pomiarowe i Lab. Badań

 • Polskie Centrum Akredytacji

 • Polskie Centrum Badań Certyfikacji(Certyfikat kadry)


Ad. 12) Status kontroli i badania

- Wszystkie wyroby lub części muszą zostać ocenione pod względem ich jakości oraz oznaczone zgodnie z ustaleniami odpowiedniej procedury

- Oznaczenie wskazuje na to , czy dany element został skontrolowany, a jeśli tak, to czy został zakwalifikowany jako „dobry” lub „zły”

- Najczęściej stosowane sposoby oznaczeń to: pieczęcie, naklejki, etykiety, karty obiegowe, fizyczne umiejscowienia, zapis w pamięci komputera itp. itd.


Ad. 13) Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami

Oznaczenie wadliwych produktów do „izolatora braków”. Pytanie czy da się to zregenerować czy nie? O fakcie regeneracji poinformować odbiorcę ( fakt ten musi być odnotowany) Nie może w żaden sposób trafić do cyklu produkcyjnego.


Ad. 14) Działania korygujące i zapobiegawcze

Dociekamy przyczyn wystąpienia niezgodności. Efektem są przeprowadzone zmiany, wszystko musi być zapisane w dokumentacji. Potrzebne są źródła informacji – monitoring, śledzenie procesu produkcyjnego, obowiązuje pętla sprzężenia zwrotnego (w postaci algorytmu – cykl produkcyjny).


Ad. 15) Postępowanie w wyrobem, jego przechowywanie, pakowanie, zabezpieczanie i dostarczanie.

Cykl badań poprodukcyjnych – najlepszy produkt można zepsuć przy pakowaniu lub transporcie. Transport – musi być opisany w procedurze. W razie usterki odnotować w dokumentacji.


Ad. 16)Nadzorowanie zapisów dotyczących jakości.

Start określone działanie ­­   || -- decyzja dalsze działanie Koniec


Ad. 17) Wewnętrzne audity jakości

Audit – badanie, niezależne bezstronne działanie przeprowadzone przez własnych fachowców. Dzielą się na:

- pierwszej – wewnątrz zakładu, potwierdzają, że dany system dobrze działa

- drugiej – badanie nas u kogoś, badania u podstawy

 • trzeciej – realizowane przez jednostkę niezależną od nas i naszych klientów, musi być akredytowana (PCBC później, jeżeli ustawa wejdzie do PCA)


Ad. 18) Szkolenie – Też jest udokumentowane

Ad. 19)Serwis.

Dostawca musi udostępniać dostęp do konserwacji, napraw. Serwis – działanie marketingowe, dzięki serwisowi klient jest przywiązany do dostawcy.


Ad. 20) Metody statystyczne

Badanie partii metodami statystycznymi – są najbardziej wiarygodne.

Metody kwalifonomiczne (kwalifonomia – ocena jakości)

Narzędzia rozwiązywania problemów:

- zdefiniuj proces/problem

- „burza mózgów”

- karta operacyjna

- wykres paseta

- listy sprawdzające

- przeglądy

Narzędzia statystyczne:

- karty kontrolne

- analiza regulowania procesu

- histogramy

 • kombinacje liniowe

Metody statystyczne służą do: opisania, przedstawienia, zagęszczania, analizy i interpretacji danych.

Zjawiska masowe – to zjawiska opisujące dużą liczbę osobników albo dużą ilość pojedynczych zjawisk. Przy czym często staje się widoczne, że zjawiska masowe wykazują pewne prawidłowości, nie dając się sformułować w odniesieniu do zjawisk pojedynczych.

Zasada „Przypadkowości” pojedynczych zjawisk przeciwstawiane jest „regularności” lub statyczna prawidłowość zjawisk masowych. Pomocna przy optymalizacji procesów lub przy programowaniu.

Cecha – właściwość umożliwiająca rozróżnienie jednostek danej całości.

Cecha ilościowa to cecha, której wartości przyporządkowane są pewnej skali, o zdefiniowanych przedziałach.

Cecha jakościowa to cecha, której wartości przyporządkowane są skali, na której nie zdefiniowano żadnych przedziałów. Wadą jest to, że nie spełnia żadnych wymagań.

Pomiar

Przypadkowe błędy pomiaru

Wielkości oddziaływujące

Wielkości wpływające (Człowiek, Metoda, Maszyna, Materiał, Otoczenie) Rozrzut


Narzędzia zapewnienia jakości

Siedem rodzajów narzędzi (Seven QC Tools)

 1. Karta zbiorcza danych – lista kreskowa

 2. Diagram blokowy

 3. Histogram

 4. Diagram Poseto

 5. Diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikowa)

 6. Diagram Korelacji

 7. Karta regulacji jakości


Ad. 10 Zbiorcza karta danych ułatwia systematyczną rejestrację danych i rozpoznanie prawidłowości względem nagromadzenia – liczb, danych i faktów (ZDP)

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...