Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Fwd: Logika dla opornych Wieczorek, skrypty zadania- nazwy i definicje


Prowadzący Piotr Orzeszek
Informacja dla prowadzących
Podgląd

nazwy i definicje.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Rozdział IV

NAZWY I DEFINICJE.

Wstęp.

Obecny rozdział wiąże się z logiką rozumianą szerzej niż tylko jako nauka zajmująca się badaniem poprawności rozumowań. Poświęcony jest on problematyce zdecydowanie mniej skomplikowanej niż rachunek zdań, sylogistyka, czy też rachunek predykatów. Omówione są w nim kolejno: rodzaje nazw, zależności między nazwami, rodzaje definicji oraz niektóre błędy, jakie mogą w definicjach wystąpić.

Zadania, jakie pojawiają się w podręcznikach do logiki w związku z powyższą tematyką, są o wiele prostsze od zawartych w poprzednich rozdziałach. Dlatego też omówieniu ich rozwiązywania poświecone zostało stosunkowo mało miejsca.

4.1. Nazwy i ich rodzaje.

4.1.1. ŁYK TEORII.

Nazwy są to wyrażenia służące do oznaczania przedmiotów. Nazwami są więc na przykład człowiek, krzesło, książka itp.

Rozważając problematykę nazw musimy pamiętać o dwóch ważnych sprawach. Po pierwsze, nazwa nie musi składać się z tylko jednego wyrazu. Nazwami są zatem takie złożone wyrażenia jak, przykładowo, zły człowiek, drewniane krzesło z trzema nogami, niezwykle interesująca książką, którą przeczytałem w zeszłym tygodniu itp. Każde z powyższych wyrażeń wskazuje nam pewien przedmiot, jest więc nazwą.

Drugą istotną sprawą, o jakiej należy pamiętać, gdy mówimy o nazwach, jest fakt, że owe „przedmioty” oznaczane przez nazwy musimy rozumieć bardzo szeroko, nie tylko jako obiekty materialne. Nazwy mogą bowiem odnosić się również, na przykład, do uczuć, pewnych procesów zachodzących w czasie, a także obiektów, które w ogóle nie istnieją w żaden sposób. Nazwami są więc również takie wyrażenia jak miłość, śmiech, wykład z logiki, trójgłowy smok, niebieski krasnoludek a nawet żonaty kawaler, czy też kwadratowe koło .

W obecnym rozdziale posługiwać się będziemy często dwoma pojęciami poznanymi w paragrafach poświęconych sylogizmom: desygnat nazwy oraz zakres (inaczej: denotacja ) nazwy. Przypomnijmy, że desygnat jest to obiekt oznaczany przez daną nazwę (na przykład to, co trzymasz teraz przed sobą Czytelniku, jest desygnatem nazwy książka ), natomiast zakres nazwy jest to zbiór jej wszystkich desygnatów (przykładowo zbiór wszystkich książek stanowi zakres nazwy książka ). Zakres (denotację) nazwy A symbolicznie będziemy oznaczać D(A).

Obecnie różnego rodzaju nazwy przedstawimy w sposób bardziej systematyczny. Podzielimy je na cztery różne sposoby.

1. Podział ze względu na ilość desygnatów.

Ze względu na ilość desygnatów nazwy podzielić możemy na trzy grupy:

a) Nazwy puste .

Nazwa pusta, to nazwa nie mająca ani jednego desygnatu. Nazwami pustymi są więc na przykład takie wyrażenia jak: krasnoludek, dwustupiętrowy wieżowiec w Warszawie, uczciwy złodziej itp.

b) Nazwy jednostkowe .

Są to nazwy mające dokładnie jeden desygnat, na przykład: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Mieszko I, najdłuższa rzeka w Polsce itp.

c) Nazwy ogólne .

Są to nazwy mające więcej niż jeden desygnat, przykładowo: książka, poseł na sejm, medalista olimpijski itp.

2. Podział ze względu na sposób istnienia desygnatów.

a) Nazwy konkretne .

Są to nazwy, których desygnaty są przedmiotami materialnymi (zajmują miejsce w przestrzeni, można je zobaczyć, dotknąć, zmierzyć itp.), lub byłyby takimi, gdyby istniały. W powyższym określeniu nazw konkretnych szczególnie istotny jest zwrot: „ lub byłyby takimi, gdyby istniały [desygnaty]”. Tak więc oprócz takich wyrażeń jak: książka, człowiek, Adam Mickiewicz , do nazw konkretnych zaliczamy również na przykład wyrażenia: Smok Wawelski, uczciwy i inteligentny polityk, człowiek o wzroście 3 m, jednorożec itp. Przedmioty oznaczane przez te nazwy wyobrażamy sobie bowiem jako obiekty materialne i gdyby istniały, to takimi by właśnie były.

b) Nazwy abstrakcyjne .

Do grupy tej zaliczamy wszystkie nazwy nie będące konkretnymi. A więc nazwy uczuć, relacji, własności, zdarzeń, procesów itp. Do grona nazw abstrakcyjnych zaliczamy również nazwy liczb i figur geometrycznych. Abstrakcyjnymi są więc takie nazwy jak: miłość, podobieństwo, uczciwość, hałas, polityka, mecz piłkarski , a także liczba parzysta, trzynaście, trójkąt .

3. Podział ze względu na sposób wskazywania desygnatów.

a) Nazwy indywidualne.

Do grona nazwa indywidualnych zaliczamy imiona własne: nazwiska, nazwy geograficzne, nazwy statków itp., a także nazwy utworzone niejako przez „wskazanie palcem”, na przykład ten oto człowiek . Nazwy indywidualne przyporządkowane są danemu przedmiotowi na mocy arbitralnej decyzji, niezależnie od przysługujących temu przedmiotowi cech. Nazwami indywidualnymi są na przykład: Adam Mickiewicz, Giewont, Warszawa, ta książka, którą trzymam w ręce itp.

b) Nazwy generalne.

Są to nazwy, które przysługują przedmiotom ze względu na jakieś cechy, które tym przedmiotom przypisujemy. Nazwy generalne to na przykład: poeta romantyczny, szczyt w Tatrach, stolica Polski, a także naukowiec, samochód, miasto itp.

Nazwy indywidualne i generalne rozróżnić można jeszcze w jeden sposób. Otóż nazwy generalne w zdaniach podmiotowo-orzecznikowych typu A jest B nadają się zarówno na podmiot, jak i na orzecznik, a więc mogą wystąpić tak w miejscu zmiennej A, jak i B. Natomiast nazwy indywidualne nadają się jedynie na podmiot takich zdań. Możemy na przykład powiedzieć Kraków (nazwa indywidualna ) jest miastem nad Wisłą (nazwa generalna), natomiast miasto nad Wisłą jest Krakowem , już nie.

4. Podział ze względu na jednoznaczność (ostrość) zakresu.

a) Nazwy ostre.

Są to nazwy, w przypadku których da się jednoznacznie określić ich zakres, a więc oddzielić ich desygnaty od przedmiotów nimi nie będących. Nazwy ostre to na przykład: tautologia KRZ, minister rządu RP,  napój o zawartości alkoholu powyżej 4,5%.

b) Nazwy nieostre.

W przypadku nazw nieostrych nie istnieje jednoznaczna, obiektywna granica oddzielająca przedmioty będące ich desygnatami od przedmiotów desygnatami takimi nie będących. Mówiąc inaczej, oprócz obiektów na pewno pod daną nazwę podpadających (desygnatów) oraz niewątpliwie niepodpadających (nie-desygnaty) istnieją też i takie, co do których nie bardzo wiadomo, do której grupy je zaliczyć. Nazwami nieostrymi są na przykład: piękna kobieta, ciekawa książka, geniusz,  nudny wykładowca, tłum, pornografia .

Uwaga na błędy!

Odróżniając nazwy ostre od nieostrych należy pamiętać, iż fakt, że ja osobiście nie wiem, czy jakiś przedmiot jest czy też nie jest desygnatem danej nazwy, nie powoduje jeszcze, że dana nazwa jest nieostra. Przykładowo, widząc idącego ulicą człowieka, nie wiem, czy jest on studentem, czy też nie jest. Jednakże nazwa student jest ostra, ponieważ, to, czy dany osobnik jest jej desygnatem, da się obiektywnie i ściśle ustalić, gdyby zaszła taka potrzeba. Inaczej będzie w przypadku nazwy, na przykład, pijak – tu na pewno znajdą się takie osoby, co do których nie będzie się dało w żaden obiektywny sposób stwierdzić, do której grupy należą: desygnatów, czy też nie-desygnatów. Pomiędzy zbiorem pijaków i nie-pijaków nie istnieje ostra i jednoznaczna granica.

4.1.2. Praktyka: Klasyfikowanie nazw.

Zadania związane z klasyfikacją nazw są niezwykle proste. Polegają one na zaliczeniu danej nazwy do odpowiedniego członu każdego podziału.

Przykład:

Sklasyfikujemy kilka nazw:

a) Student.

Jest to nazwa ogólna (istnieje więcej niż jeden student), konkretna (desygnaty nazwy są obiektami fizycznymi), generalna (nazwa podaje pewną cechę desygnatu) i ostra (istnieje jednoznaczna granica oddzielająca studentów i nie-studentów).

b) Obecna stolica Polski.

Nazwa jednostkowa (jest tylko jedna obecna stolica Polski), konkretna (jest to „obiekt” fizyczny), generalna (podajemy pewną cechę desygnatu; gdyby chodziło o nazwę Warszawa , byłaby to nazwa indywidualna) i ostra.

c) Wielka miłość.

Nazwa ogólna, abstrakcyjna, generalna i nieostra (nie istnieje ścisła granica oddzielająca to, co jest wielką miłością, od tego, co nią nie jest).

W przypadku nazwy wielka miłość , podobnie jak i w związku z innymi nazwami abstrakcyjnymi, mogą powstać wątpliwości odnośnie ilości desygnatów. Kłopot polega na tym, że gdy desygnaty nazwy nie są obiektami materialnymi i nie można ich fizycznie „zobaczyć” trudno jest czasem powiedzieć, ile tych desygnatów faktycznie jest. I tak, na przykład, pesymista mógłby powiedzieć, że nazwa wielka miłość jest pusta, niektórzy filozofowie stwierdziliby, że jest to nazwa jednostkowa (bo istnieje tylko jedna idea Wielkiej Miłości), zaś ktoś jeszcze inny powiedziałby że jest to na pewno nazwa ogólna (bo sam przeżywa kolejną wielką miłość średnio co miesiąc).

W związku z tym, że logika nie dostarcza jednoznacznego rozwiązania tego typu problemów, może się zdarzyć, że różne odpowiedzi w tego typu zadaniach zostaną uznane za prawidłowe przez różne osoby.

d) Obecny król Polski.

Jest to nazwa pusta (przynajmniej w roku 2002 Polska nie ma króla), konkretna (bo gdyby król istniał, bo byłby zapewne człowiekiem, a więc obiektem materialnym), generalna i ostra.

4.1.3. Utrudnienia i pułapki.

W przypadku klasyfikacji nazw trudno mówić o jakichkolwiek większych utrudnieniach lub pułapkach. W zasadzie jedyne poważne błędy, jakie można popełnić przy tego typu zadaniach, wynikają z niedokładnego zrozumienia lub zapamiętania charakterystyki różnych rodzajów nazw. Najczęściej mylone bywają nazwy puste z abstrakcyjnymi, jednostkowe z indywidualnymi oraz ogólne z generalnymi. Dlatego zrozumieniu tych właśnie pojęć oraz różnic między nimi należy poświęcić szczególną uwagę.

Pewną trudność w klasyfikacji nazw sprawić może również fakt, że niektóre nazwy są ze swej natury wieloznaczne, jak na przykład zamek , które to wyrażenie może oznaczać zarówno budowlę, jak i zamek w drzwiach. Przed przystąpieniem do klasyfikacji takiej nazwy należy oczywiście najpierw ustalić o jakie znaczenie chodzi nam w danym wypadku, gdyż wzięta w różnych znaczeniach ta sama nazwa może mieć różne własności. Przykładowo nazwa Mars może być jednostkowa w znaczeniu planety, pusta w znaczeniu mitologicznego boga wojny, a ogólna w znaczeniu popularnego batonika. Należy też pamiętać, aby wieloznaczności nazwy nie mylić z jej nieostrością.

4.2. Stosunki między nazwami.

4.2.1. Łyk teorii.

Dowolne dwie nazwy mogą znajdować się względem siebie w różnych zależnościach wynikających z ich zakresów (denotacji).

Ponieważ zakres nazwy jest to zbiór jej desygnatów, do omówienia stosunków zakresowych między nazwami konieczne jest przyswojenie sobie elementarnych wiadomości dotyczących zbiorów.

Gdy weźmiemy dwa dowolne zbiory  X  i Y, to mogą one pozostawać w następujących zależnościach.

X = Y ( zbiór X jest równy zbiorowi Y ) – oznacza to, że zbiory X i Y mają dokładnie te same elementy. Na przykład: X – zbiór liczb parzystych, Y – zbiór liczb podzielnych przez 2.

X Y ( zbiór X zawiera się w zbiorze Y ) – oznacza to, że każdy element zbioru X jest również elementem zbioru Y, ale nie odwrotnie. Na przykład: X – zbiór wielbłądów, Y – zbiór ssaków.

X )( Y ( zbiór X jest rozłączny ze zbiorem Y ) – zbiory X i Y nie mają żadnego wspólnego elementu. Na przykład: X – zbiór ludzi, Y– zbiór samochodów.

X # Y ( zbiór X krzyżuje się ze zbiorem Y ) – oznacza to, że zbiory X i Y mają jakieś elementy wspólne, ale oprócz tego każdy ma też takie, które nie są elementami drugiego zbioru. Na przykład: X – zbiór studentów, Y zbiór osób palących; istnieją bowiem elementy wspólne – palący studenci, ale też elementy znajdujące się tylko w X – studenci niepalący, oraz elementy należące tylko to Y – osoby palące nie będące studentami.

Zależności między nazwami to nic innego, jak stosunki zachodzące między ich zakresami. Mogą być one następujące:

D (A) = D (B) – mówimy wtedy, że nazwy A i B są równoważne . Na przykład: A – Wisła , B – najdłuższa rzeka w Polsce lub A – C 2 H 5 OH , B – alkohol etylowy .

D (A) D (B) – mówimy wtedy, że nazwa A jest podrzędna względem nazwy B , lub, jak kto woli, że nazwa B jest nadrzędna względem A . Na przykład: A – dzięcioł , B – ptak lub A – zdolny student , B – student .

D (A) )( D (B) – mówimy, że nazwy A i B się wykluczają . Na przykład: A – słoń , B – mrówka lub A – człowiek uczciwy , B – złodziej .

D (A) # D (B) – mówimy, że nazwy A i B się krzyżują (lub że są niezależne). Na przykład: A – człowiek bogaty , B – człowiek inteligentny lub A – blondynka , B – studentka .

Uwaga na marginesie.

Pełna ścisłość nakazywałaby mówić o zależnościach między zakresami nazw, a nie samymi nazwami, a więc np.: zakres nazwy A jest podrzędny wobec zakresu nazwy B , czy też zakres nazwy A wyklucza się z zakresem nazwy B , jednak zwykle, dla uproszczenia, mówi się po prostu o stosunkach między nazwami.

4.2.2. Praktyka: Sprawdzanie zależności między nazwami.

Jeden z typów zadań związanych ze stosunkami między nazwami polegać może na zbadaniu zależności pomiędzy dwiema podanymi nazwami.

W wielu prostych przypadkach zadania takie można rozwiązać bez uciekania się do jakichkolwiek wyrafinowanych sposobów. W przypadku niewielkich wątpliwości można spróbować określić zależności między nazwami drogą eliminacji. Przykładowa procedura będzie wtedy wyglądać następująco. (1) Najpierw oceniamy, czy nazwy mają takie same zakresy, co zwykle widać już na pierwszy rzut oka. Jeśli nie (a więc nie są równoważne), (2) patrzymy, czy w ogóle mają jakiekolwiek wspólne desygnaty. Jeśli nie mają, to znaczy się one wykluczają, jeśli mają, musimy szukać dalej – w takiej sytuacji (3) zadajemy sobie pytanie czy może każdy desygnat nazwy A jest desygnatem nazwy B, lub może, odwrotnie, każdy desygnat B jest desygnatem A. Jeśli tak, to znaczy że jedna nazwa (ta, której zakres zawiera się w zakresie drugiej) jest podrzędna względem drugiej. Jeśli nie, pozostaje nam ostatnia możliwość, a zatem (4) nazwy muszą się krzyżować.

Przykład:

Zbadamy zależność między nazwami A – piernik B – wiatrak .

Jako że na pierwszy rzut oka widać, że nazwy piernik i wiatrak nie są równoważne, na początek pytamy więc, czy mają one jakiekolwiek wspólne desygnaty, a więc czy istnieje coś, co byłoby jednocześnie piernikiem i wiatrakiem. Ponieważ oczywiście nie ma takiej rzeczy, możemy zakończyć zadanie odpowiedzią, że badane nazwy się wykluczają.

Uwaga na błędy!

Należy pamiętać, że pytając o to, czy nazwy mają wspólne desygnaty, nie chodzi nam o to , czy istnieje jakaś cecha łącząca obiekty wskazywane przez badane nazwy, a więc na przykład czy istnieje piernik zrobiony z mąki wyprodukowanej w wiatraku, czy też piernik w kształcie wiatraka, albo wiatrak w kolorze piernika. Pytając o wspólne desygnaty pytamy, czy istnieje coś, co byłoby jednocześnie i jednym i drugim, a więc, w naszym przykładzie, coś będącego zarazem piernikiem i wiatrakiem.

Przykład:

Zbadamy zależności między nazwami A – karp , B – ryba .

Ponieważ widać, że nie są to nazwy równoważne, ale jakieś desygnaty wspólne posiadają, patrzymy, czy może zakres jednej z nazw zawiera się w zakresie drugiej. Oczywiście każdy karp jest rybą, czyli D(A) D(B). Tak więc nazwa karp jest podrzędna względem nazwy ryba (lub ryba nadrzędna względem karp ).

Przykład:

Zbadamy zależności między nazwami A – poseł na sejm , B – ograniczony nacjonalista .

Po odrzuceniu pierwszej i drugiej możliwości, sprawdzamy, czy może jest tak, że każdy poseł na sejm jest ograniczonym nacjonalistą lub każdy ograniczony nacjonalista posłem. Ponieważ tak nie jest, wynika z tego, że badane nazwy muszą się krzyżować.

Przykład:

Zbadamy zależności między nazwami A – palec B – dłoń.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że nazwy te mają coś wspólnego. W pewnym sensie jest to racja, jednak tym co je łączy, nie są na pewno wspólne desygnaty. Wprawdzie palec jest częścią dłoni – nie oznacza to jednak, że istnieje taki palec, który byłby jednocześnie dłonią lub dłoń będąca palcem. Pamiętać należy, że sprawdzając zależności między nazwami pytamy, czy istnieją obiekty będące desygnatami jednej i drugiej nazwy, a nie czy istnieją pewne cechy łączące te nazwy lub ich desygnaty.

Nazwy palec i dłoń wykluczają się więc wzajemnie, podobnie jak rozpatrywane wyżej piernik i wiatrak .

4.2.3. PRAKTYKA: ZASTOSOWANIE DIAGRAMÓW VENNA.

Zależność między dwiema nazwami nie zawsze da się odkryć w tak prosty sposób, jak w powyższych przykładach. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy mamy do czynienia z nazwami złożonymi, dobrze jest się posłużyć bardziej wyrafinowanym sposobem – metodą diagramów Venna. Diagramy te omawiane były już przy okazji sprawdzania poprawności sylogizmów. Obecnie ich wykorzystanie będzie na pewno o wiele prostsze.

Badanie zależności między dwiema nawami przy pomocy diagramów Venna rozpoczynamy od narysowania dwóch kół reprezentujących zakresy rozważanych nazw:

Jak widać, diagram taki składa się z trzech obszarów. W obszary te będziemy musieli wpisać znaki „+” lub „–” w zależności od tego, czy coś się w nich znajduje, czy też są one puste.

To, czy w danych obszarach diagramu znajdują się jakieś elementy odkrywamy odpowiadając na trzy proste pytania:

I – czy istnieje A, które nie jest B?

II – czy istnieje A, które jest B?

III – czy istnieje B, które nie jest A?

Przy założeniu, że żadna z nazw nie jest nazwą pustą, możemy otrzymać jeden z następujących rysunków świadczących o zależnościach między badanymi nazwami.

Warto zapamiętać !

Gdyby ktoś miał problemy z zapamiętaniem, który rysunek świadczy o nadrzędności nazwy A względem B, a który o podrzędności, może to sobie utrwalić przy pomocy prostego skojarzenia. Gdy mamy rysunek ze znakiem „+” z jednej strony, a „–” z drugiej, to nadrzędna jest ta nazwa, przy której znajduje się „+”, a podrzędna ta, gdzie mamy „–”.

Powyższe rysunki ilustrują zależności pomiędzy nazwami przy założeniu, że żadna nazwa nie jest pusta. Nazwy puste rzadko bywają wykorzystywane w tego typu zadaniach. Dla porządku jednak dodajmy, że każda nazwa pusta jest podrzędna względem dowolnej nazwy niepustej, natomiast dwie nazwy puste są sobie zawsze równoważne.

Przykład:

Zbadamy zależności między nazwami A – nie-pies , B – nie-wydra .

Po narysowaniu diagramu, w którym jedno koło symbolizuje zakres nazwy nie-pies , a więc zbiór wszystkich obiektów nie będących psami, natomiast drugie zakres nazwy nie-wydra (zbiór wszystkich nie-wydr), zadajemy trzy pytania:

I – czy istnieje nie-pies, który nie jest nie-wydrą? Pytanie to początkowo wydaje się dość zagmatwane, możemy je jednak znacznie uprościć, korzystając z prawa mówiącego, że dwa przeczenia się znoszą. Tak więc, jeśli coś nie jest nie-wydrą, oznacza to, iż jest to po prostu wydrą. W ostatecznej, uproszczonej wersji nasze pytanie brzmi zatem: czy istnieje nie-pies, który jest wydrą? Oczywiście istnieje coś takiego i jest to po prostu wydra. W odpowiednim polu diagramu wpisujemy zatem znak „+”.

II – czy istnieje nie-pies, który jest nie-wydrą? Mówiąc inaczej, czy istnieje coś, co nie jest psem i jednocześnie nie jest wydrą. Oczywiście istnieje bardzo wiele takich rzeczy, na przykład może być to zając, tak więc w środkowym obszarze diagramu wpisujemy znak „+”.

III – czy istnieje nie-wydra, która nie jest nie-psem? Po uproszczeniu tego pytania w taki sam sposób jak w przypadku pytania I otrzymujemy: czy istnieje nie-wydra, która jest psem. Oczywiście istnieje coś takiego – jest to pies. W ostatnią część diagramu również wpisujemy zatem „+”.

Otrzymany rysunek świadczy, iż nazwy nie-pies i nie-wydra się krzyżują.

Przykład:

Zbadamy zależności między nazwami A – nie-ojciec , B – nie-dziadek .

Pytania konieczne do wypełnienia diagramu przestawiają się następująco:

I – czy istnieje nie-ojciec, który nie jest nie-dziadkiem, a więc: czy istnieje nie-ojciec, który jest dziadkiem? Takiej osoby nie ma, ponieważ jeśli ktoś nie jest ojcem, nie może w żaden sposób zostać dziadkiem. W pierwszej części diagramu wpisujmy zatem znak „–”.

II – czy istnieje nie-ojciec, który jest nie-dziadkiem? Taka osoba istnieje, na przykład mężczyzna nie mający dzieci. W środkowej części diagramu wpisujemy znak „+”.

III – czy istnieje nie-dziadek, który nie jest nie-ojcem, a więc: czy istnieje nie-dziadek, który jest ojcem? Taka osoba istnieje – jest to mężczyzna mający dzieci, ale nie mający wnuków. W ostatnie pole diagramu wpisujmy „+”.

Otrzymany rysunek wskazuje, że nazwa nie-ojciec jest podrzędna względem nazwy nie-dziadek lub, jak kto woli, nazwa nie-dziadek jest nadrzędna do nie-ojciec .

4.2.4. Praktyka: Dobieranie innych nazw do nazwy podanej.

Inny rodzaj zadań związanych z zależnościami pomiędzy nazwami polegać może na poszukiwaniu nazwy podrzędnej, nadrzędnej, wykluczającej się i krzyżującej do podanej nazwy A (nazwy równoważnej często nie sposób podać, więc nie będziemy jej szukać w zadaniach).

W przypadku takich zadań nie istnieje ścisła metoda ich rozwiązywania; zwykle nie mają też one jednej odpowiedzi – niemal wszystko zależy tu od inwencji rozwiązującego.

Przykład:

Dobierzemy nazwę nadrzędną, podrzędną, wykluczającą się i krzyżującą w stosunku do nazwy A – słoń .

Nazwa nadrzędna do A to posiadająca szerszy zakres niż nazwa A. W przypadku słonia może więc być to na przykład ssak (każdy słoń jest ssakiem, ale nie na odwrót).

Nazwa podrzędna do A to taka, która posiada węższy zakres. Najprostszym sposobem utworzenia nazwy podrzędnej jest zwykle dodanie do nazwy wyjściowej jakiegoś przymiotnika zawężającego jej zakres – w naszym przypadku może być to na przykład słoń afrykański (każdy słoń afrykański jest słoniem, ale nie na odwrót).

Utworzenie nazwy wykluczającej się z A nie sprawi na pewno żadnego kłopotu – przykładowo może być to mysz . Nazwę wykluczającą można też zawsze utworzyć przez zaprzeczenie nazwy A – na przykład nie-słoń .

Najtrudniejsze może być początkowo utworzenie nazwy krzyżującej się z podaną. Musimy znaleźć taką nazwę B, żeby miała wspólne desygnaty z A, ale żeby również istniały A nie będące B oraz B nie będące A. W naszym przypadku musi być to takie B, że niektóre słonie tym są, ale też takie, że niektóre słonie owym B nie są, oraz niektóre B nie są słoniami. Nazwą spełniającą takie warunki jest na przykład zwierzę żyjące w Afryce . Są bowiem oczywiście słonie żyjące w Afryce, ale są też słonie mieszkające gdzie indziej (np. w Indiach), a także zwierzęta żyjące w Afryce, nie będące słoniami.

Mamy więc:

A – słoń

nadrzędna do A – ssak

podrzędna do A – słoń afrykański

wykluczająca się z A – mysz

krzyżująca się z A – zwierzę żyjące w Afryce

Warto zapamiętać!

Istnieje prosty nieformalny sposób pozwalający niemal automatycznie stworzyć nazwę krzyżującą się z dowolną podaną nazwą. Aby utworzyć nazwę krzyżującą się z A należy:

  1. Wziąć nazwę nadrzędną do A.

(Na przykład zwierzę do nazwy słoń )

  1. Do nazwy tej dodać przymiotnik oznaczający cechę, którą niektóre (ale nie wszystkie!) desygnaty A posiadają.

(Niektóre (choć nie wszystkie) słonie żyją w Afryce, więc cechę tę dodaliśmy do nazwy zwierzę )

Otrzymamy zapewne nazwę krzyżującą się z A. W razie wątpliwości można to sprawdzić przy pomocy diagramów Venna.

Przykład:

Dobierzemy nazwę nadrzędną, podrzędną, wykluczającą się i krzyżującą z nazwą A – nieuczciwy polityk .

Nazwą o szerszym zakresie do A, a więc do niej nadrzędną będzie na pewno polityk .

Tworząc nazwę podrzędną do A możemy dodać do A jakąś zawężającą cechę – na przykład amerykański nieuczciwy polityk .

Uwaga na błędy!

Tworząc nazwę podrzędną do A poprzez dodanie przymiotnika zawężającego zakres, musimy dodać ten przymiotnik do całej nazwy A, a więc na przykład do nieuczciwy polityk , a nie tylko do samego polityk . W przeciwnym razie dostaniemy zapewne nazwę krzyżującą się zamiast podrzędnej.

Jako przykład nazwy wykluczającej się z A posłużyć może uczciwy polityk .

Nazwę krzyżującą się spróbujemy utworzyć w sposób podany wyżej. Weźmiemy więc nazwę nadrzędną do A, na przykład człowiek i dodamy do niej cechę, jaką zapewne niektórzy nieuczciwi politycy posiadają, na przykład wiek powyżej 40 lat. Otrzymujemy zatem nazwę człowiek mający ponad 40 lat . Innymi nazwami krzyżującymi się utworzonymi w ten sposób mogłyby być: polityk angielski lub człowiek noszący okulary .

Mamy więc:

A – nieuczciwy polityk

nadrzędna do A – polityk

podrzędna do A – amerykański nieuczciwy polityk

wykluczająca się z A – uczciwy polityk

krzyżująca się z A – człowiek mający ponad 40 lat

4.3. DEFINICJE.

4.3.1. Łyk teorii.

Definicja to wyrażenie podające informacje o znaczeniu jakiegoś słowa lub zwrotu. Najczęściej spotykane są tak zwane definicje równościowe (nazywane również normalnymi). Definicja taka składa się z trzech części: terminu definiowanego (tak zwanego definiendum ), terminu definiującego (tak zwanego definiensa ) oraz zwrotu łączącego te dwa terminy – łącznika definicyjnego .

Jako przykład definicji równościowej może posłużyć wyrażenie: Zegar jest to urządzenie do pomiaru upływu czasu . Nazwa zegar jest tu terminem definiowanym, urządzenie do pomiaru upływu czasu – terminem definiującym, natomiast zwrot jest to – łącznikiem definicyjnym.

W skrócie możemy powiedzieć, że definicja normalna przyjmuje postać A = B, gdzie A i B są nazwami.

Rodzaje definicji ze względu na ich zadania.

Ze względu na to, jaki cel przyświecał autorowi tworzącemu daną definicję, możemy wyróżnić trzy rodzaje definicji:

a) Sprawozdawcze (analityczne).

Zadaniem takiej definicji jest wierne oddanie znaczenia terminu definiowanego, tak jak funkcjonuje ono w danym języku. Definicja taka stanowi „sprawozdanie” z ogólnie przyjętej treści danego terminu. Ogromną ilość definicji sprawozdawczych znaleźć można w dowolnym słowniku języka polskiego. Definicją taką jest również podane wyżej określenie słowa zegar .

b) Regulujące.

Zadaniem definicji regulującej jest precyzacja jakiegoś terminu nieostrego. Konieczność zastosowania takich definicji występuje najczęściej w prawodawstwie. Przykładowo w celu umożliwienia wpisywania do dowodów osobistych w rubryce „wzrost” słów: niski, średni, wysoki , konieczne stało się podanie definicji regulujących znaczenie tych nieostrych terminów. Tak powstać mogła definicja: Przez wysokiego mężczyznę rozumieć będziemy mężczyznę mierzącego ponad 175 cm wzrostu . Podobny rodowód może posiadać definicja – Człowiek pełnoletni to osoba, która ukończyła osiemnasty rok życia.

Czasem, gdy przyjęte w definicji regulującej znaczenie danego terminu staje się powszechne, definicja taka może przekształcić się w sprawozdawczą.

c) Konstrukcyjne (arbitralne).

Zadaniem takiej definicji jest wprowadzenie do języka nowego terminu lub nadanie już istniejącemu nowej treści, ignorującej dotychczasową. Definicje takie występują najczęściej w nauce, na przykład gdy wynalazca nadaje nazwę zbudowanemu przez siebie urządzeniu i określa, co należy pod tą nazwą rozumieć. Z czasem utworzone w ten sposób definicje konstrukcyjne, podobnie jak regulujące, mogą stać się sprawozdawczymi.

Definicje konstrukcyjne występują również na początku różnego rodzaju zbiorów przepisów lub zawieranych umów i określają, co dane słowa będą oznaczać w dalszym ciągu tekstu. Na przykład: Pieszy – osoba, znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami , lub: Wartość polisy jest to wartość obliczana jako suma wartości jednostek funduszy przypisanych do danego rachunku po zarachowaniu z tytułu składki regularnej oraz dokonaniu stosownych odliczeń i potrąceń, gdzie środki zgromadzone w danym funduszu ustala się jako iloczyn liczby jednostek tego funduszu zarachowanych z tytułu składki regularnej znajdujących się na odpowiednim rachunku oraz wartości jednostki tego funduszu.

Warunki poprawności definicji sprawozdawczych.

Obecnie zajmiemy się warunkami poprawności definicji oraz tym, jak tę poprawność zbadać. Przedstawione niżej warunki odnoszą się zasadniczo do definicji sprawozdawczych. Definicje regulujące oraz arbitralne (jak już sama nazwa wskazuje) mogą być tworzone w sposób bardziej dowolny i nie podlegają tak ścisłym rygorom jak definicje sprawozdawcze,  których zadaniem jest wierne oddanie znaczenia definiowanego terminu.

Jak już powiedzieliśmy definicja o normalnej (równościowej) budowie składa się z dwóch nazw (definiendum i definiensa) połączonych spójnikiem definicyjnym; w skrócie: A = B. Ponieważ definicja sprawozdawcza ma na celu ścisłe oddanie znaczenia terminu definiowanego przy pomocy terminu definiującego, to aby można było uznać ją za w pełni poprawną, zakresy tych terminów powinny się pokrywać. Innymi słowy, w poprawnej definicji sprawozdawczej definiendum i definiens powinny być nazwami równoważnymi. Każdy inny stosunek zakresowy pomiędzy tymi terminami to błąd definicji. Błędy te charakteryzujemy następująco:

W definicji sprawozdawczej typu A = B:

Gdy definiendum (A) jest nadrzędne do definiensa (B), to mówimy, że definicja jest za wąska;

Gdy definiendum (A) jest podrzędne do definiensa (B), to mówimy, że definicja jest za szeroka;

Gdy definiendum (A) krzyżuje się z definiensem (B), to mówimy, że definicja obarczona jest błędem krzyżowania zakresów;

Gdy definiendum (A) wyklucza się z definiensem (B), to mówimy, że definicja obarczona jest błędem wykluczania zakresów .

W praktyce najczęściej występują w definicjach pierwsze dwa błędy (definicja za szeroka lub za wąska); natomiast ostatni z błędów (wykluczania zakresów) nie występuje prawie nigdy (poza specjalnie w tym celu spreparowanymi przykładami w podręcznikach do logiki).

4.3.2. Praktyka: Badanie poprawności definicji sprawozdawczych.

Sprawdzanie poprawności definicji sprawozdawczych jest niezwykle proste. Sprowadza się ono do określenia co stanowi definiendum oraz definiens, a następnie zbadania stosunków między nimi.

Przykład:

Sprawdzimy poprawność definicji: Termometr jest to przyrząd do mierzenia.

W definicji tej termin definiowany (definiendum) stanowi nazwa termometr , natomiast termin definiujący (definiens) – przyrząd to mierzenia .

Po narysowaniu diagramu możemy zadać trzy pytania, na które odpowiedzi są oczywiste:

I – czy istnieje termometr, który nie jest przyrządem do mierzenia – nie,

II – czy istnieje termometr, który jest przyrządem do mierzenia – tak,

III – czy istnieje przyrząd do mierzenia, który nie jest termometrem – tak (np. linijka).

Otrzymany rysunek wskazuje, że definiendum jest podrzędne względem definiensa, a zatem badana definicja jest za szeroka.

To, że badana definicja jest za szeroka widać w zasadzie już na pierwszy rzut oka – zbyt szeroko definiuje ona termometr.

Przykład:

Zbadamy poprawność definicji: Termometr jest to przyrząd do mierzenia temperatury ludzkiego ciała.

Odpowiedzi na odpowiednio zadane pytania są następujące:

I – tak (np. termometr okienny),

II – tak,

III – nie.

Wypełniony zgodnie z tymi odpowiedziami diagram wskazuje na nadrzędność definiendum względem definiensa, a więc badana definicja jest za wąska.

4.3.3. Utrudnienia i pułapki.

Trudno mówić o jakichkolwiek pułapkach przy tak prostych zadaniach, jak sprawdzanie definicji sprawozdawczych. Jedyny kłopot może tu polegać na konieczności wykorzystania czasem wiedzy pozalogicznej potrzebnej do odpowiedzi na pytanie: czy istnieje pewna rzecz A będąca (lub nie będąca) B. Wiedza ta może czasem dotyczyć dziedzin specjalistycznych, obcych osobie badającej poprawność definicji.

Słowniczek.

Definiendum (termin definiowany) – termin, którego znaczenie podaje definicja.

Definiens (termin definiujący ) – człon definicji wyjaśniający znaczenie terminu definiowanego.

Denotacja nazwy (zakres nazwy) – zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. Przykładowo zbiór wszystkich studentów jest denotacją (zakresem) nazwy student .

Desygnat nazwy – obiekt oznaczany przez daną nazwę. Na przykład każdy z nas jest desygnatem nazwy człowiek .

Łącznik definicyjny – zwrot łączący definiendum i definiens. Na przykład: jest to, znaczy tyle co itp.

Nazwa abstrakcyjna – nazwa, której desygnaty nie są przedmiotami materialnymi. Na przykład: nienawiść, śmiech, egzamin .

Nazwa generalna – nazwa, która przysługuje przedmiotowi ze względu na jakieś cechy, które temu przedmiotowi przypisujemy. Na przykład: poeta romantyczny, miasto nad Wisłą, student .

Nazwa indywidualna – nazwa przyporządkowana danemu przedmiotowi na mocy arbitralnej decyzji, niezależnie od przysługujących temu przedmiotowi cech. Na przykład: Adam Mickiewicz,  Kraków, ta oto książka .

Nazwa jednostkowa – nazwa mające dokładnie jeden desygnat. Na przykład: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, najwyższy szczyt w Tatrach.

Nazwa konkretna – nazwa, której desygnaty są przedmiotami materialnymi lub byłyby takimi, gdyby istniały. Na przykład: książka, krasnoludek .

Nazwa nieostra – nazwa, której zakresu nie da się jednoznacznie i obiektywnie wyznaczyć. Na przykład: wysoki mężczyzna, długie przemówienie, tłum.

Nazwa ogólna – nazwa mająca więcej niż jeden desygnat. Na przykład: człowiek, samochód .

Nazwa ostra – nazwa, której zakres da się jednoznacznie określić. Na przykład: medalista olimpijski, liczba parzysta, student.

Nazwa pusta – nazwa nie mająca ani jednego desygnatu. Na przykład: jednorożec, człowiek o wzroście 3 m.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...