Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Referat KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJNE


Uniwersytet Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzący Agnieszka Czajkowska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

referat KP.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Justyna Góral, Finanse i Rachunkowość, 2 rok.

KREDYTY OBROTOWE I INWESTYCYJNE

Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa jest dostęp do finansowania działalności gospodarczej. Pojawia się tutaj problem dostępności i wyboru źródeł finansowania. Za najbardziej stabilne źródło finansowania uważany jest kapitał własny ze względu na długoterminowość zaangażowania środków. Popularną formą finansowania są również kredyty bankowe. [1]

Kredyt bankowy jest niewątpliwie najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa zewnętrznym źródłem kapitału. Kredyty służą zarówno finansowaniu potrzeb rozwojowych jak i działalności bieżącej. [2] Są one formą najlepiej rozpoznawalną i zrozumiałą. Należy jednak pamiętać, że jest to instrument, który wymaga posiadania przez podmiot wysokiej zdolności kredytowej oraz zestawu zabezpieczeń akceptowanych przez podmiot będący dawcą finansowania. [3] ,

Wyróżnia się kilka klasyfikacji kredytów bankowych. W zależności od przedmiotu (celu) kredytu można wyodrębnić:

 1. kredyty obrotowe,
 2. kredyty inwestycyjne.

Kredyty obrotowe są to najczęściej kredyty krótkoterminowe. Są one przeznaczone na potrzeby związane z bieżącą działalnością kredytobiorcy. Mogą być udzielana zarówno w rachunku bieżącym jak i kredytowym. Kredyty obrotowe są udzielane na różne cele np. zakup towarów, materiałów, surowców, opłatę energii, na płacę itp. [4]

Klasyfikacja kredytów obrotowych:

 1. w rachunku kredytowym:
 1. docelowy,
 2. linia kredytowa (odnawialna lub nieodnawialna),
 3. kasowy,
 4. na pokrycie wymagalnych zobowiązań,
 5. na sfinansowanie należności,
 6. sezonowy,
 1. w rachunku bieżącym:
 1. otwarty (podstawowy),
 2. in blanco,
 3. kasowy (overdraft),
 4. stała zaliczka. [5]

Kredytem docelowym finansuje się środki obrotowe, które mają być zakupione w związku z zawarciem jednej lub kilku określonych umów. [6]

Kredyt w postaci linii kredytowej przeznaczony jest na sfinansowanie w ramach określonego limitu i okresu kredytowania wielu transakcji, których przedmiotem będą sukcesywne i powtarzalne dostawy określonego typu towarów, materiałów, surowców itp. [7]

Kredyt kasowy udzielany jest w związku z chwilowym brakiem gotówki. [8]

Kiedy przedsiębiorstwo ma krótkotrwałe trudności płatnicze spowodowane np. zakłóceniami w sprzedaży może ono ubiegać się o krótkoterminowy kredyt obrotowy na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań. [9]

Kiedy natomiast kredytobiorcy przysługuje (np. z mocy umowy) należność od dłużnika, może on uzyskać w banku kredyt na sfinansowanie należności , który nie może być wyższy niż kwota należności. [10]

Kredyty sezonowe są przeznaczone na sfinansowanie potrzeb powstałych w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Ułatwia on np. odnowę zapasów. [11]

Przez umowę kredytu w rachunku bieżącym bank przyznaje kredytobiorcy kredyt w formie linii kredytowej. Przyznana linia kredytowa ustala górną granicę, o jaką może być przekroczone saldo rachunku bieżącego kredytobiorcy w okresie obowiązywania umowy kredytu. [12]

Kredyt in blanco jest to kredyt bez żadnego zabezpieczenia. Spłatę gwarantuje jedynie osoba kredytobiorcy, jego sytuacja finansowa i gospodarcza oraz dobre imię. [13]

Przez udzielenie kredytu stałej zaliczki bank daje kredytobiorcy upoważnienie do przekraczania salda na jego rachunku bieżącym zawsze o pełną kwotę udzielonego kredytu. [14]

Kredyty inwestycyjne udzielane są na dłuższy okres w związku z finansowaniem rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Są one z reguły udzielane w rachunku kredytowym. [15] Kredyty inwestycyjne są przeznaczone na finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego majątku trwałego. [16]

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane nakłady na:

 1. rzeczowy majątek trwały (np. zakup nieruchomości, budowa budynków, zakup maszyn i urządzeń),
 2. wartości niematerialne i prawne (np. zakup patentów, licencji, znaków towarowych, koszty badań rozwojowych),
 3. finansowy majątek trwały (np. zakup udziałów lub akcji innych podmiotów).

W zależności od przedmiotu kredytu można wyróżnić następujące rodzaje kredytów inwestycyjnych:

 1. kredyty na wyposażenie- przeznaczone są one na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie bądź budowę majątku trwałego;
 2. kredyty na restrukturyzację- przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy, mającą na celu odzyskanie jego równowagi finansowej;
 3. kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych. [17]

KREDYT INWESTYCYJNY OFEROWANY PRZEZ BANK ZACHODNI WBK

Bank oferuje:

 1. szybki kredyt z możliwością karencji w spłacie do 18 miesięcy w przypadku kredytu w PLN i 12 miesięcy dla kredytu walutowego,
 2. do 80% lub 95% wartości inwestycji,
 3. okres kredytowania do 15 lat,
 4. dostępny w różnych walutach,
 5. możliwość otwarcia rachunku do obsługi spłaty kredytu i odsetek wraz z dostępem przez internet, telefon komórkowy i SMS,
 6. możliwość skorzystania z ubezpieczenia Biznes Gwarant. [18]

Tabela opłat i prowizji:

KREDYT OBROTOWY W ING BANK ŚLĄSKIM [19]

Bibliografia:

 1. Brodowska- Szewczuk J., „Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Nr 83.
 2. Heropolitańska I., „Kredyty, pożyczki, gwarancje bankowe”, Wydawnictwo Twigger SA, Warszawa 1999.
 3. red. Jaworski L., „Bankowość: podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.

Strony internetowe:

 1. http://www.finanse.egospodarka.pl/59548,Kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci,1,48,1.html
 2. http://www.ingbank.pl
 3. http://www.bzwbk.pl


[1] Brodowska- Szewczuk J., „Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Nr 83, str. 135-136.

[2] Brodowska- Szewczuk J., „Źródła…”, op. cit., str. 137.

[3] Artykuł: „Kredyt jako źródło finansowania działalności”, źródło: http://www.finanse.egospodarka.pl/59548,Kredyt-jako-zrodlo-finansowania-dzialalnosci,1,48,1.html

[4] red. Jaworski L., „Bankowość: podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006, str. 292.

[5] Heropolitańska I., „Kredyty, pożyczki, gwarancje bankowe”, Wydawnictwo Twigger SA, Warszawa 1999, str. 50.

[6] Heropolitańska I., „Kredyty…”, op. cit., str. 50.

[7] Heropolitańska I., op. cit., str. 51.

[8] Heropolitańska I., op. cit., str. 52.

[9] Heropolitańska I., op. cit., str. 51.

[10] Heropolitańska I., op. cit., str. 51.

[11] Heropolitańska I., op. cit., str. 52.

[12] Heropolitańska I., op. cit., str. 52-53.

[13] Heropolitańska I., op. cit., str. 53.

[14] Heropolitańska I., op. cit., str. 55.

[15] Red. Jaworski L., „Bankowość…”, op. cit., str. 292.

[16] Heropolitańska I., op. cit., str. 57.

[17] Heropolitańska I., op. cit., str. 57.

[18] http://www.bzwbk.pl

[19] http://www.ingbank.pl

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...