Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Rachunkowość


Prowadzący Katarzyna Koleśnik
Informacja dla prowadzących
Podgląd

rachunkowosc.PDF

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


38 Zbiór zadań do podręcznika Samodzielne] nauki księgowania ;ā V. Podział i łączenie kont

Zadanie 14 Ĺ Rozwiązanie zadania nr 14

A. Założenia

Na środki trwałe posiadane przez PHU „Alfa” na dzień 1.12. składały się przyjęta do używania w listopadzie roku

- budynek 250.000 - maszyna produkcyjna 150.000 w samochód osobowy 100.000

Roczne stawki amoxtyzacyjne dla posiadanych środków trwałych kształtowały się następująca):

- budynek 2,5%,

_maszyna 10%, - samochód 20%.

B. Pulecenia do wykonania 1. Otwórz konto syntetyczne „Środki trwałe”. 2. Ustal miesięczną ratę zużycia posiadanych środków trwałych i dokonaj jej księgowania za miesiąc grudzień. 3. Zamknij konta „Środki trwałe” i „Umorzenie środków trwałych”. 4. Ustal bílansową Wartość środków trwałych na dzień 31.12. roku „X”.

Ewidencja syntstyczna

Wartość początkowa (brutto)40 Zbiór zadań do' podręcznika samodzielnej nauki księgowania ' V1 Podział i łączenie kont I ' 41

Zadanie 15

Ustal, w którym miesiącu przyjęto do używania środek trwały, jeżeli jego wartość bilansowa na dzień 31.12.20XX r. wynosi 11.400, a dotychczasoxye nmorzcnie na moment bilansowy 600, przy rocznej stawce amortyzacji 10%. Obiekt amortyzowano metod-ą liniową rozpoczy' mając naliczanie odpisów od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.

Zadanie 16

Jaki jest przewídywmy czas używania obiektu, dla którego stawka amolty~ zacyjna wynosi: '

a) 2%

b) 5%

c) 10%

d) 20%

e) 25%

f) 50%

Jaka jest kwota odpisu rocznego z tytułu amortyzacji dla obiektu o wartości początkowej 10.000?

Rozwiązanie zadania n_r 15

Wartość początkowa (brutto) Kwota amortyzacji roczne] Miesięczna rata amortyzacji Liczba naliczonych rat zużycia Data przyięcia do używania

Rozwiązania zadania 11:16

Stawka amortyzacji

Okres użyteczności

Roczny odpisI. ZASADY FUNKCJONAWANIA KONT WYNIKOWYCl-l

1 . KONTA PRZYCHODÓW ORAZ ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH - FUNKCJONUJĄ JAK KONTA BILANSOWE PASYWNE

ZWIĘKSZENIA SĄ P0 STRONIE MA

2. KONTA KOSZTÓW, STRAT NADZWYCZAJNYCH ORAZ KONTO "PODATEK DOCHODOWY" - F UNKCJ ONUJĄ JAK KONTA BILANSOWE

AKTYWNE

ZWĘKSZENIA KSIĘGOWANE SĄ PO STRONIE WN

II. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI ł ODPOWIADAJĄCE IM PRZYCHODY ORAZ KOSZTY

KOSZTY

Pozostałe koszty operacyjne

- zapłacone (lub naliczone) kary, udszkodowanja, grzywny (z wyjątkiem zapłacunych lub nalíczonych odsetßk z tytułu nietennínowej zapłaty zobowiązań)

- koszty postępowania spomegn

- wartość księgowa netto sprzedanych środków n'wałych (2a wyjątkiem środków trwałych oraz wartnści nicmatm'íalnych i prawnych zaliczanych do inwestycji)

Koszty finansowe

- zapłacone (lub naliczone) odsetki z tytulu zwłoki w zapłacíe zobowiązań

- koszty prowizji przy Sprzedaży papierów wartościowych

- księgowa sprzedanych inwestycji

Straty nadzwyczajne

Knszty związane ze zdarzeniami losowymi, trudnymi do przewidzenia i nie związanymi z ogólnym ryzykiem gnspudslrowania (powódź, pożar, trzesięnie `ziemi itp), np.:

utrata aktywów przedsiębiorstwa wskutek szkód Iosowych

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

Podstawowa działalność operacyjna

Pozostała działalność operacyjna

Działalność finansowa

Zdarzenia nadzwyczajne

2%

i

PRZYCHODY

Przychody z dział. podstawowej (statutoweß

Pozostałe przychody operacyjne

- øtrzymane (lub naliczone) kary, odszkodowania, grzywny (z wyjątkiem zapłaconych lub naliczonych odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie należności

- przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (za wyjątkiem trwałych oraz wartości niematerialnych zalicvanych do inwestycji)

Przychody finansowe

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

utrzymane (lub naliczone) odsetki z lytułu zwłoki w zapiacie należności

- Otrzymane dywidendy

- przychody ze sprzedaży inwestycji

Zyski nadzwyczajne

Przychody związane ze zdarzeniami lnsowymi, trudnymi do przewidzcnia i nic związanymi z ogólnym ryzykiem gospodarowania pożar, trzesięnie ziemi, kradzież itp),

np.:

- Odszkodowania za straty w majątku jednostki spowodowane przyczynami losuwymiPODSTAWOWA DZIAŁALNQŚĆ DPĘRACWNA

1. Fra VAT dla odbiorcy za sprzęclane towary - płatności f-ry wynosi 14 dni: 1.000 zł

Zobowiązania KOSZI'y działalności dostawców operacyjnej „g

2) 1.000 Z) 1.000

2. Fra VAT utrzymana od TP SA. za usługi telekomunikacyjne - termin płatności wynosi 14 dni; 1.060 z!

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYINA

trwałe Pozostałe pm-ychody

operacyjne

3) 2000 I “W

3. Ohzymano nieodpłamie komputer: 2.000 zł

Rachunek bieżący POZOStałe knszty

nneracvine 4) 2000 4) 2,000

Zapłunono konu'ahentowi karę za nieprawidłowe wykonania usługi - przelew z rachunku bieżącego: 1000 zł

DZIALALNQSĆ FINANSOWA

Løkaty bankowe Przychody finansowe

5. Odsetki od Iokaty terminowej: naliczone przez hank- 500 zł

Rachunek bieżący Koszty finansowo

ú) 500 6) 500

ó. Zapłata prowizji od przyznacgo kredym bankowego ß przelew z rachunku bieżącego: 500 zł

ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

Rachunek bieżący Zyski 1) 5.000 I 7) 5.000

7. Wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy tytodszkodowanía z PZU za utracone w wyniku pożaru towary; 5.000 zł

Towary Straty nadzwyczajne

8) 5.000 8) 5'000Ustalanie wyniku finansowego - wariant kalkulacyjny

Rodzaj działalności

Lp.

Działalność handlowa Działalność usługowa Działalność produkcyjna

A. Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze śprzedaży usług Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych

B. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu Koszt wytworzenia sprzedanych usług `Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotovwch

Koszty sprzedaży (koszty handlowe)

Koszty sprzedaży |Koszty sprzedaży

E. Koszty ogóinego zarządu |Koszty ogólnego zarządu |Koszty ogólnego zarządu

G. ' Pozostałe przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

J. Przychody finansowe

K. Kosziy finansowe

M. Zyski nadzwyczajne

N. Straty nadzwyczajne

P. Podatek dochodowyPODSTAWOWA DZLAŁALNOŚĆ OPERACYJNA - DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

PRL YcHoDY

Należności od Odbiorców Prmhüd-V Ze Sprzedaż-V

robów aotowvch 1) 3.000 I Il) 3.000

1. Fra VAT dła odbiorcy za sprzedane wyroby gotowe termin płatności f-ry wynosi 14 dni

KOSZTY

Koszty działalności Koszt wytworzenia Materiały podstawowej Wyroby gotowe sprzedanych wyrobów

produkcja gotowych SE! 900 M800 1) 800 3) 2.500 3) 2.500 4! 2.000 4) 2.000

900 800 2.500 2.000

Sk! 100 2) 2.000 Sk (wn) 500 _ 900 900 2.800 2.500 2.500 2.500

Zobowiązania z tytwynagmdzeń Sk (wn) 300

2) 2.000 2.800 2.800

SK (wn) konta "Koszty dziahpodstawowej - prndukcja" oznacza PRODUKCJĘ W TOKU (w bilansie - ZAPASY)

Treść opcracií gospodarczych:

1. Wydano z magazynu materiały do zużycia W produkcji

2. Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych

3. Płzyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe - wartość wyrobów gotowych wg rzeczywistego kosztu wytworzenia

4. Wydane z magazynu sprzedane odbiorcom wymhy gotowe - wartość wydanych z magazynu wyngotwg rzeczywistego kosztu wytworzenia

Wartość zapasów:

a) SK (wn) konta "Materiały" 100 b) SK (wn) konta "Koszty dziaŁpodstawowej v produkcja" 300

c) SK (wn) konta "Wyroby gotowe" 500

RAZEM ZAPASY: 900DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

KOSZTY

Koszty dział. podstawowej (statutowej

- koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych

- koszty sprzedaży

- koszty zarządu (ogólnnzakłowe)

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

Straty nadzwyczajne

Podatek dochodowy

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI i PRZYCHODY

Podstawowa działalność Przychody z dziaŁpodstawowej

Operacyjna (statutowej)

- przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych

__....._______

Pozostała __ „mmm” mwmw hmm:

Operacyjna Pozostałe plzychudy operacyjne

----_..._.__...___

Działalność finansowa Przychody finansowe

Zdarzema nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne

Obciążenia podatkoweVI. F wynikowych . 61

Zadanie 24 - działalność wytwńrcza A. Żałożanla

Salda wybranych kont księgi głównej spółki „Alfa” na dzień 1.12.20XX r. kształtowały się następujące:

1. Koszty działainośoi podstawowej - produkcja 80.000 W bieżącym okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. PW - przyjęta z produkcji do magazynu wybory gotowe, których 75.000 koszt Wytworzenía Wynosił

2. Wz _ wydano z mag'azynú wyroby sprzedane, których koszt wytwo- 60.000 rzenia Wynosi]

3. Faktum plama przclewam wystawiona dla odbiorcy za sprzedane 70.000

B. Polecenia Ilu vnlkanania 1. Otworzyć konta. 2. Zaksięgować operacje. 3. Ustalić wynik brutto ze sprzedaży. 4. zapasu produktów.Rozwiązanie 'zadania nr 24

Wartość zapasu wyrobów gotowych wyoenionych w koszcie wytworzenia I Wartość produkoii niezakończone] wyoenionei w koszcie wytworzenia flrtość zapasu produktów (w koszcie wytworzenia)

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...