Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Pedagogika czasu wolnego - materiały pomocnicze :)


Podgląd

Sciąga.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1. Wymień modele kreowania pedagogiki jako nauki i wskaż ich główne załozenia

2. Co to jest zasadniczym przedmiotem zainteresowania pedagogiki, a nastepnie scharakteryzuj zadania i funkcje tej dyscypliny nauki.

3. Wymień nauki współdziałające z pedagogiką, zastosuj koncepcję Stefana Kunowskiego.

4. Do jakich nauk należy pedagogika i dlaczego?

5. Jakie działy można wskazać we współczesnej pedagogice?

6. Wykorzystując koncepcję Stanisława Kawuli, wskaż kryteria podziału nauk pedagogicznych i w oparciu o nie wskaż co najmniej 3 dziedziny z każdej grupy.

Modele nauk pedagogicznych -scjentystyczny- zmierza do uściślenia pojęć pedagogicznych w celu nadania im wyraźnych, empirycznych kryterów stosowalności, dzięki matematyzacji i zastosowaniu pomiaru pedagogicznego-> pedagogika empiryczna

-hermeneutyczna- zmierza do uchwycenia tego wszystkiego, co tkwi w doświadczeniu wewnętrznym jednostki, poprzez odwoływanie się do metod introspekcji, autobiografii, empatii itd. -> pedagogika hermeneutyczna

-prakselogiczny- zmierza do zwiększenia skutecznośći działań pedagogicznych, poprzez zwiększanie stopnia określoności celów, działań i warunków-> pedagogika praktyczna.

Przedmiotem pedagogiki jest wychowanie!!!

wg S. Pauki na przedmiot zainteresowań badawczych pedagogiki składają się:

-wychowanie i kształtowanie instytucjonalne i intencjonalne organizowane

-wychowanie i kształtowanie spontanicznie występujące w warunkach naturalnych w toku życia społecznego

- samokształtowanie człowieka

-rozwój człowieka w ciągu całego życia

zadania pedagogiki :

a. Podstawowe :

-wyposażyć tych, którzy zajmują sie organizacją procesów wychowawczych, dydaktycznych w wiedzę o skutecznośći różnego rodzaju zabiegów.

b. Szczegółowe:

-określanie ideałów i celów wychowania

-diagnozowanie rzeczywistości wychowawczej

-wyjaśnianie procesów, zjawisk i mechanizmów wychowania

-gromadzenie, sprawdzanie i systematyzacja wiedzy o działalności wychowawczej

-badanie skuteczności oddziaływań wychowawczych

funkcja pedagogiki

-diagnostyczna- dostarczenie wiedzy o rzeczywistości wychowawczej

-psychologiczne- twierdzenia pedagogiki mogą wywierać wpływ na poglądy, postawy, przekonania i zachowania ludzi

-przewidystyczna- jeśli pedagogika ma wypełniać rolę usługową w stosunku do praktyki, musi dążyć do budowania sądów o zależnościach

-techniczna- pedagogika winna dostarczać opisów działań pozwalających wywołać pewne zjawiska uznawane za pożądane

Pedagogika i jej działy - koncepcja Kunowskiego

1. Nauki pedagogiczne:

H-historia wychowania

F- filozofia wychowania

P- psychologia wychowania

S-socjologia wychowania

B- biologia wychowania

A- antropologia wychowania

K- kultrologia wychowania

T- teologia wychowania

2. Nauki pomocnicze:

historia, filozofia, socjologia, biologia, antropologia, kulturologia, teologia

3. Nauki współdziałające

-aksjologiczne(wartości)- etyka i estetyka

-realne- higiena, ekonomika i demografia

-formalne- logika, prakseologia i cybernetyka

Pedagogika nalezy do nauk społecznych. humanistycznych, empirycznych, praktycznych, teoretycznych i idealogicznych.

Działy współczesnej pedagogiki

-praktyczna lub empiryczna- zebranie i opracowanie doświadczeń pedagogicznych

-opisowa lub ekspertymentalna- uogólnienie doświadczeń i eksperymentów

-normatywna- ustalenie ideałów, norm i wartości na bazie kultury i filozofii człowieka

-ogólno teoretyczna- stworzenie jednolitej teorii rozwoju człowieka

1.Przedstaw interpretacje czasu wolnego na przestrzeni dziejów.

2.Wyjaśnij dlaczego czas wolny jest ważnym elementem jakości życia.

3.Podaj co najmniej 3 wybrane definicje czasu wolnego.

4.Dlaczego w globalnej fazie rozwoju gospodarczego następuje redystrybucja czasu.

5.Wymień funkcje społeczno-wychowawcze czasu wolnego oraz krotko je scharakteryzuj.

6.Jakie zadania stoją przed domem rodzinnym a jakie przed szkoła w wypełnianiu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

7.Wskaż przesłanki tworzenia pedagogiki czasu wolnego.

Czas jest coraz cenniejszy, bo tempo życia wzrosło do tego stopnia, że ośmiogodzinny dzień pracy to utopia(…).

Przestrzeganie rygorów czasowych staje się koniecznością. W życiu profesjonalnym i coraz częściej w życiu prywatnym spóźnianie dyskwalifikuje(…).

W ciągu dwudziestego stulecia czas stał się towarem.

Arystoteles

-wolny czas nie jest końcem pracy, to praca jest końcem wolnego czasu, który powinien być poświecony sztuce, nauce a nade wszystko filozofii;

Denis Diderot

-historia czasu wolnego jest najważniejszą częścią naszego bycia;

Jan Amos Komeński

-domagał się szkoły, która posiada boisko, ogród, miejsca przystosowane do czynnego wypoczynku i rozrywki po pracy umysłowej dzieci i młodzieży;

John locke

-w solnym czasie ujawnia się temperament człowieka i jego skłonności;

Termin czasu wolnego kształtowało się jako przeciwstawny pojęciu pracy. Tak było do przełomu XIX i XX wieku, kiedy proletariat rozpoczął walkę o czas wolny. Od tego momentu mówi się o genezie czasu wolnego.

Wzrost czasu wolnego przestaje być traktowany jako wzrost konkurencyjny wobec zadań zwiększenia produkcji, a coraz bardziej rozpatruje się go w kategoriach niezbędnej potrzeby człowieka i integralnego czynnika podnoszenia społecznej wydajności pracy