Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Intermodalne Jednostki ładunkowe - notatki cz.2


Prowadzący Tomasz Rokicki
Informacja dla prowadzących
Podgląd

ROKI.rtf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Jednostka Ładunkowa-określona ilość ładunku zestaw

ionego w jedną całość przy wykorzystaniu pomocnicz

ych środków wiążących lub urządzeń transportowych

w sposób zapewniający trwałość ładunku kształtu itd

Intermodalna Jednostka Ładunkowa to standardowa

jednostka ładunkowa służąca do przewozu ładunku

umożliwia transport od drzwi do drzwi bez przeładun.

wymaga znormalizowana stosowana na dużą odległ.

Intermodalne Jednostki Ładunkowe Konteenery.

Nadwozia Wymienne,Naczepy Siodłowe,Naczepy

bimodalne,Pojemniki Transportowe,Zestawy Człon

owe,zestawy drogowe i samochody,wagony

Geneza Transportu Intermodalnego początek XXw

w latach 30 przemieszczano wagony kolejowe

Terminologia Transportu Kombinowanego

1)Transport Multimodalny- to przewóz ładunków za

pomocą co najmniej dwóch środków gałęzi transport.

2)Transport Intermodalny-to przewóz ładunku w tej

samej jednostce ładunkowej przy użyciu różnych

środków transportu lecz bez przeładunku ładunku

3)Transport Kombinowany-to transport intermodalny

europejski,wktórym jednostka ładunkowa jest przew

ożona w ruchu delkobieżnym transportem kolejowym

wodnym śródlądowym natomiast jej dowóz do pu

nktu przeładunkowego i odwóz odbywają się t.drogo.

Istota Transportu Intermodalnego-konieczność

transportu z co najmniej dwóch gałęzi transportu

konieczność wykorzystania j.ładunkowej konieczność

posiadania odpowiedniej infrastruktury punktowej

Integracja Procesów Transportowych Techniczno

Technologiczna,Organizacyjna,Na Płaszczyźnie zarzą.

Klasyifkacja Transportu Intermodalnego

a)ze względu na zasięg-przewozy krajowe,międzyna

rodowe,kontynentalne,międzykontynentalne

b)ze względu na rodzaj użytych j.ładunkowych

przewozy kontenerów,naczep,nadwozi wymiennych

samochodów ciężarowych

c)ze względu na charakter użytych środków transp.

przewozy szynowo drogowe,drogowo-morskie,

drogowo-lotnicze,szynowodrogowe,morskie,lotnicze

d)ze względu na charakter operatora-transport

bezpośredni,pośredni

e)ze względu na liczbę właścicieli środków transp.

jednopodmiotowy,transport wielopodmiotowy

f)ze względu na sposób ustalnia cen i odpowiedzial

ności-transport jednolity,transport odcinkowy

Systemy Transportu Intermodalnego-a)Transport

standardowy kontenerów oraz wymiennych nadwozi

na 4-osiowych pltarformach kolejowych b)Transport

naczep samochodowych na specjalnych 4-osiowych

wagonach kieszeniowych c)System ruchoma droga

przewóz zestawów drogowych na niskopodłogowych

wagonach

Koszty w transporcie kombinowanym-przeładunek

w terminalach 7%,zarządzanie taborem 3%,

transport kolejowy 50%,terminale 40%

Zalety Transportu Intermodalnego-obniżka kosztów

transportu,szybkie i terminowe dostawy ładunku,

zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru,

zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu

większej partii ładunku,podniesienie jakości usług,

wzrost możliwości przewozu,różne sposoby załadunku

Wady Transportu Intermodalnego-konieczność uży

cia specjalnych urządzeń,wysokie nakłady kapitałowe

na infrastrukturę,konieczność wyposażenia terminali

kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe

Cechy Użytkowe Kontenerów-skrócenie czasu przeła

dunku statku,ograniczenie czynności manipulacyjnych

Geneza Kontenerów-1955r amerykanin malcolm mc

lean przebudował tankowiec na pierwszy kontenero.

Wzrost Znaczenia Kontenerów-lata 60 i 70 to początki

masowego używania kontenerów w transporcie

morskim,XX i XXIw spowodował upowszechnienie

się standardów 20 i 40 stopowych,obecnie 100%

kontenerów używanych jest według norm ISO

Kontenery to urządzenie transportowe-trwałe

wielokrotnego użytku,o budowie przystosowanej

do przewozu ładunków za pomocą kilku transportów,

posiadające wyposażenie umożliwiające łatwą

manipulację podczas przeładunku,umożliwiające

łatwe napełnianie i opróżnianie,pojemność + 1m3

Klasyfikacja Kontenerów a) W zależności od masy

brutto-kontenery małe mniej niż 2500kg z ładunkiem,

kontenery średnie 2500-10000kg,kontenery wielkie

ponad 10 000 kg b) w zależności od rodzaju transpo

rtu - naziemne, powietrzne

Budowa Kontenera-rama,poszycie,ściany boczne,

dach,drzwi,podłoga,naroża zaczepowe

Materiały do budowy kontenera-stal niskostopowa

o podwyższonej wytrzymałości,na poszycia stosouje

się stal odporną na korozje,na naroża stosuje się

staliwo węglowe konstrukcyjne,podłogi twarde

i wytrzymałe drewno tropikalne tworzywa sztuczne

Czynniki Eksploatacyjne Kontenerów-duża wilgotno

ść powietrza,duża dobowa różnica temperatur,

zasolenie wód morskich,mgły solne i wodne,

promieniowanie słoneczne,bakterie i grzyby

Kontener Uniwersalny-to kontener przeznaczony

do transportu i magazynowania ładunków jednostk.

oraz materiałów sypkich.Przeznaczony do przewozu

wszystkich ładunków drobnicowych i luzem,mają

uchwyty do mocowania ładunku

Kontener z otwieranym dachem-przeznaczone są

głównie do przewozu ładunku których wymiary

umożliwiają załadunek przez wrota kontenera,

przekraczających wysokość kontenera standardowego

dach kontenera stanowi wodoszczelna plandeka

otwór drzwiowy posiada demontowaną lub uchylną

belkę,wykorzystywane do towarów sypkich

Kontener Izotermiczny-ściany i podłoga dach i drzwi

są pokryte materiałem termoizolacyjnym

Kontener Chłodniczy-izotermiczny wyposażony

w urządzenia chłodnicze

Kontener Chłodzony-kontener izotermiczny wyko

rzystujący źródło zimna np suchy lód,gazy ciekłe

z regulącją chłodzenia

Rodzaje Kontenerów Izotermicznych-chłodzony

i ogrzewany,izolowany czyli izotermiczny bez

wyposażenia maszyn do chłodzenia lub grzania,

kontener ogrzewany-termiczny ma urządzenia

Rodzaje Kontenerów Płytowych-o podstawie

płytowej bez dachu i ścian bocznych ma górne

i dolne naroża zaczepowe,bez dachu również

mogą być,albo bez ściagn bocznych ale ma dach

Kontenery Wentylowane-do przewozu ładunk

ów gdzie musi być cyrkulacja powietrza

Kontener do przewozu suchych ładunków

masowych-zdolny do obciążenia od napełnienia

ruchu podczas transportu i rozładowywania

posiada otwory i osprzęt do rozładunku

Rodzaje kontenerów do ładunków sypkich

-skrzypkowy-suche stale ładunki masowe

rozłądunek przez wywracanie posiada drzwi

-samowyładowczy-do rozładunku poziomego

do sypkich towarów,posiada dach 3 otwory

służy wysypowe,ma mocowania do worków

Kontener Zbiornikowy-kontener ładunkowy

posiada zbiornik i konstrukcje szkieletową

alkohol,olej,substancje płynne chemiczne

napelniany w min 80% , max 95%

Kontener do ładunków stałych masowych

luzem- a) bezciśnieniowy-napelniany i opró

żniany w posób grawitacyjny b) ciśnieniowy

napełniany lub opróżniany jest grawitacyjnie

lub opróżniany pod ciśnieniem c) typu

skrzyniowego-opróżniany przez przechylenie

d)samowyładowcze-bezciśnieniowy bez

otworu drzwiowego opróżniany w pozycji

poziomej

Kontenery Do Ładunków Specjalnych-do

przewozu inwentarza żywego,samochodów,

żywych ryb,odpadów,mieszkalne i biurowe

Kontenery do transportu lotniczego-

odpowiadające standardom IATA,są one

przystosowane zarówno do transportu

lotniczego i naziemnego

Próby Kontenerów produkowanych seryjnie

oględziny zewnętrzne,sprawdzenie wymiarów,

szczelnośc na wpływy atmosferyczne,próba

podnoszenia za górne naroża zaczepowe

co 50 kontener,próba sztywności poprzecznej

co 50 kontener,próba wytrzymałości podłogi

co 100 kontener próby działania urządzenia

chłodniczego,próba wydajności urządzenia

chłodniczego co 250kont.,próba hydrauliczna

i próba szczelności zbiornika

System Mocowania Ładunków-minimalne

obciązenie urządzeń do mocowania

ładunków powinno wynośic 1000kg, a do

asekuracji 500kg,po zakończeniu prób

urządzenia elementy kontenera nie powinny

mieć trwałych odkrztałceń i innych uszkodzeń


Technologia OCR-identyfikacja kontenera

polega na wykonaniu zdjęcia bocznej ściany

kontenera,za pomocą odpowiedniego programu

rozpoznawane jest pisma z otrzymanego obrazu,

obraz podlega przekształceniui na ciąg odpowiad

ających mu znaków,czytniki obrazu zlokalizowane

są na bramach wjazdowych na temrinal,powinna

być zintegrowana z oprogramowaniem zarządza

nia palcami odkładczymi,każda operacja przesta

wienia kontenera na składowisku lub na pojazd

odwożący powinan byc automatycznie odnoto

wana w pamięci macierzy,pozwala na dynamicz

ną optymalizację wszelkich przemieszczeń

kontenerów pod kątem minimalizacji prac przeł.

Zasady rozmieszczania kontenerów na statku

z wykorzystaniem prowadnic,w blokach lub

stosach wolnostojących,załadunek pojedyńczych

sztuk na statku bez przystosowania,zawsze

drzwiamy do rufy,cenne ładuku drzwi w drzwi,

chłodnicze agregatem do rufy i zawsze na dole,

unikaj łądowania w poprzek,nigdy nie ładuj

dwóch dwudziestek na czterdziestkę,łańcuchy

napinaj z umiarem,

Systemy Mocowania-1)konwencjonalne

(przekładki poprzeczne i poczwórne wiązanie

łaćznikami mostkowymi) 1)obecnie stosowane

(stosy mocowane indywidualnie z wykorzstaniem

łączników skrętnych)

Osprzęt stały i ruchomy do mocowania- gniazda

spawane pojedyncze,podwójne poprzeczne,

podwójne podłużne,poczwórne,prowadnice

stałe,składane,przenośne,zaczepy i uchwyty

podpory kontenerowe

Zasady Numerowania kontenerów na statku-

kontenerowiec ma z góry przewidziane miejsca

na każdy pojemnik,istniej możliwość jednozna

cznego przyporządkowania odpowiedniego

kodu kązdej pozycji kontenerowej (celi)

poszczególne rozmieszczone wzdłuż statku

rzędy kontenerów oznaczone są kolejnymi

numerami,rzędy kontenerów 20s. mają kolejne

numery nieparzyste a rzędy 40s. parzyste,

dla rzędu 40s w którym kontener może być tak

ustawiony że zajmuje miejsce dwóch kontener.

20s., przyporządkowano numer stanowiący

średnią arytmetyczną zajmowanych rzędów 20s

niektóre statki kontenerowe mają możliwość

przewożenia kontenerów zasztanowanych w

poprzek statku,kod wysokosci kontenera

wskazują poziomy liczone od dna ładunku i od

pokładu w górę,

Stopnie rozdzielania kontenerów z towarami

niebezpiecznymi- x-brak szczegółowych

zaleceń,1-z dala od...,2-oddzielnie od...,

3-oddzielone kompletnym przedziałem lub

ładownią od....,4-oddzielone wzdłuż całym

przedziałęm lub ładownią od....

Sposoby mocowania ładunku-ryglowanie,

blokowe,za pomocą odciągów prostych,

za pomocą odciągów przepasujących ładunek

od góry,kombinacje wymienionych sposobów

Mocowanie Blokowe-to taki sposób unierucho

mienia ładunku w którym sztanowane eleme

nty skłądowe ładunku opierają się o sztywne

struktury i stałe elementy skrzyni ładunkowej

takie jak ściagny przednie boczke i kłonice

(sztanowanie-zabezpieczenie ładunku)

Terminal Intermodalny-to miejsce o określonej

powierzchni na którym są składowane sorto

wane i przygotowywane do spedycji ładunki

w postacji kontenerów,to zespół organizacyjnie

powiązanych środków techniczncyh przeznaczo

ny do czynnosci z odprawą przeładunkiem

segregacją przechowywaniem i obsługą

Elementy składowe terminala kontenerowego

front ładunkowy,plac składowo-manipulacyjny,

obiekty towarzyszące,drogi komunikacyjne

Klasyfikacja terminali intermodalnych

-według rodzaju środków transportu

-według rocznego obrotu

Czynniki wpływające na efektywność terminali

dostępność,czas pracy,stosowane technologie

przeładunkowe,organizacja procesu przepływu

jednostek przez terminal,systemy informatyczne

długość torów przeładunkowych,powierzchnia

składowania jednostek ładunkowych,powierz

chnia parkingów,dostęp do infrastruktury

transportowej,stały rozkład jazdy pociągów

Tendencje w rozowju terminali intermodalnych

zasada neutralności wlascicieli i operatorów

terminali,przechodzenie od terminali do cen

trów logistycznych,duża koncentracja środków

technicznych do obsługi powiązanie władz z

operatorami terminali

Urządzenia Przeładunkowe

1)Suwnice bramowe szynowe podstawowe

wyposażenie dużych terminali uniwersalne

urządzenie do przeładunku kontenerów

jak i naczep i nadwozi wymiennych,zasilane

są prądem przemiennym trójfazowym

2)Suwnice kontenerowe jezdniowe-mogą

zmieniać pole jazdy,służą głównie do przemi

eszczania kontenerów między nabrzeżem i

polem odkładczym

3)Wozy kontenerowe podsiębierne mogą

przemieszczać się po całym placu składowym

służą głównie do pobierania kontenerów ze

stosów w polu odstawczym i dostarczania

do suwnic nabrzeżnych są wykorzystywane

do załadunku na samochody

4)Wozy wysięgnikowe czołowe-używane są

w małych i średnich terminalach wyposażone

są w wielofunkcyjną chwytnię z podchwytem

5)Wozy Czołowe do piętrzenia kontenerów-

posiada pionowo usytuowany maszt,umożli

wia piętrzenie kontenerów nawet do 9 warstw

wyposażone są w chwytnię wierzchnią lub

chwytnię boczną

6)Wozy kontenerowe boczne-są urządzenia

mi pomocniczymi,służą do prac sortowniczy

ch i przeładunkowych używane do piętrze

nia kontenerów

7)Pojazdy Pomocnicze- są to głównie ciągn

iki umożliwiające przemieszczanie nadwozi

do przewozu w ładowniach statku stosuje

się naczepy niskie

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...