Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Mikrobiologia - testy


Prowadzący Ludmiła Szymaniak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

TESTY Z MIKROBILOGII (2).doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

TEST Z MIKROBILOGII

1. Najważniejszy czynnik sprzyjający przenoszeniu się zakażeń gronkowcowych w szpitalu to:

a) powietrze

b) pokarmy

c) wanny

d) ręce

2. Fizjologicznie drożdżaki nie występują w:

a) gardle

b) kale

c) pochwie

d) krwi

e) żadna odpowiedź nie jest poprawna

3. Nosiciel to:

a) osoba wykazująca kliniczne objawy zakażenia

b) osoba zdrowa posiadająca we florze fizjologicznej drobnoustroje względne patogenne

c) chory po zastosowaniu leczenia antybiotykami w szpitalu

d) osoba nie stanowiąca zagrożenia dla chorego

4. Skrót MRSA oznacza:

a) Gronkowce złociste oporne na antybiotyki betalaktamowe

b) Gronkowce złociste oporne na penicylinę

c) Gronkowce skórne oporne na metacylinę

d) wszystkie oporne gronkowce

5. Najczęstszym czynnikiem zakażenia dróg moczowych są:

a) pałeczki Gram(-)

b) Gronkowce złociste

c) paciorkowce kałowe

d) drożdżaki

6. Nosicielstwo Staphylococcus auerus (Gronkowiec złocisty) najczęściej występuje w:

a) nosie i gardle

b) jelicie grubym

c)pochwie

d) krwi

7. Skuteczność działania środka dezynfekującego zależy od:

a) rodzaju preparatu

b) stężenia związku czynnego

c) zanieczyszczenia przedmiotu lub powierzchni

d) wszystkie z powyższych

8. Przeciwciała powstające najczęściej w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych to:

a) IgM

b) IgG

c) IgE

d) IgA

9.Zaznacz zdanie fałszywe:

a) mocz do badania bakteriologicznego powinien pochodzić ze środkowego strumienia

b) wirusowe zapalenie wątroby typu B przenosi się drogą pokarmową

c) badania serologiczne wykrywają przeciwciała

d) zapalenie płuc jest wywołane przez Streptococcus pneumonice

e) badanie bakteriologiczne powinno być wykonywane przez zastosowaniem antybiotyków w terapii

10. Aktualnie dostępne szczepienia przeciw wirusom zapalenia wątroby, obejmują:

a) WZW typu B

b) WZW typu A

c) WZW typu C

d) WZW typu B i A

11. Sporale służą do kontroli:

a) biologicznej np. Autoklawu

b) procesu pasteryzacji

c) procesu dezynfekcji

d) chemicznej sterylizacji wysokotemperaturowej

12. Ropę z jamy brzusznej należy badać w kierunku obecności:

a) bakterii tlenowych i beztlenowych

b) wirusów

c) tylko bakterii tlenowych

d) tylko bakterii beztlenowych

13. Krew na badanie bakteriologiczne pobiera się:

a) po dokładnym umyciu okolicy nakłucia, oczyszczenia miejsca wkłucia 70% alkoholem a następnie odkażeniu 2% roztworem jodyny

b) pół godziny przed szczytem gorączki

c) kilkakrotnie w ciągu doby

d) wszystkie z powyższych

14. Obszary najczęściej skolonizowane florą fizjologiczną to:

Odp.: Jelito grube, jama ustna, pochwa, skóra.

15. Człowiek, zwierzę lub materia nieożywiona, z której drobnoustroje chorobotwórcze są przenoszone bezpośrednio na osobę wrażliwą to:

Odp.: źródło zakażenia

16. Podstawowe cechy układu immunologicznego to:

a) immunogenność

b) swoistość

c) pamięć

d) prawdziwe b) i c)

17. Białka swoiste gatunkowo będące silnymi antygenami, produkowane przez bakterie Gram(+) i Gram(-) to:

a) endotoksyny

b) egzotoksyny

c) agresyny

d) opsoniny

18. Do patogenów wewnątrzkomórkowych zaliczamy:

a) wirusy i  chlamydie

b) gronkowce i paciorkowce

c)pałeczki Gram(-)

19. Większość flory fizjologicznej człowieka to:

a) komensalizm

b) pasożytnictwo

c) symbioza

20. Przykładem najbardziej słabych rezydentów zasiedlający przewód pokarmowy człowieka są:

a) Staphylococcus auerus (Gronkowiec złocisty)

b) Streptococcus pyogenes (Paciorkowiec ropny)

c) Escherichia coli

21. Większość bakterii chorobotwórczych dla człowieka to bakterie:

a) psychrofile

b) termofile

c) mezofile

22. Do flory fizjologicznej gardła zalicza się:

a) Streptococcus viridans (Paciorkowiec zieleniejący)

b)Escherichia coli

c) Staphylococcus cloacae

23. Bakterie wykazujące zdolność ruchu  posiadają:

a) fimbrie

b) otoczki

c) przetrwalniki

d) rzęski

24. Większość bakterii chorobotwórczych dla człowieka należy do:

a) bezwzględnych beztlenowców

b) względnych beztlenowców

c) bezwzględnych tlenowców

d) względnych tlenowców

25. Średni czas wzrostu bakterii tlenowych na podłożach stałych w temp. 35°C wynosi:

Odp.: 12 – 24 h

26. Jaki sposób uważany jest za najważniejszy w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym:

a) mycie rąk

b) zakładanie rękawic

c) dezynfekcja

d) sterylizacja

27. Do powstania zakażenia szpitalnego usposabiają:

a) długi okres hospitalizacji

b) cewniki dożylne

c) cewnikowanie dróg moczowych

d) immunosupresja

28. Środki antyseptyczne są stosowane:

a) do dezynfekcji pomieszczeń

b) do sterylizacji w autoklawie

c) do dezynfekcji skóry i błon śluzowych

29. Składnik komórki bakteryjnej wrażliwy na działanie antybiotyków betalaktamowych to:

a) otoczka

b) peptydoglikan

c) lipoolisacharyd

d) cytoplazma

30. Nie rosną na podłożach sztucznych:

a) Mycobacterium intracellularae

b) Legionella pneumophila

c) Mycoplasma pneumoniae

d) Coxiella burnetti

e) Gardnerella vaginalis

31. Odsetek pneumokoków opornych na penicylinę w Polsce wynosi około:

a) 0%

b) 3%

c) 10%

d) 30%

e) 90%

32. Oporność na makrolidy określa się na podstawie:

a) krążka z linkomycyną

b) krążka z azytromycyną

c) krążka z erytromycyną

d) wszystkich wymienionych równocześnie

33. Naturalnie oporne na cefalosporyny są:

a) MRSA

b) Streptococcus pneumoniae

c) Enterococcus i Listeria

d) Clostridium perfingens

e) Salmonella

34. Za wysypkę, charakterystyczną dla płonicy, jest odpowiedzialna:

a) streptolizyna O

b) koagulaza

c) białko M

d) toksyna erytrogenna

e) egzotoksyna A

35. „Kolonizują pochwę u kobiet, wywołują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicę u noworodków, są wrażliwe na ampicylinę”. Przedstawione cechy odnoszą się do:

a) Gardnerella vaginalis

b) Staphylococcus aureus

c) Enterococcus faecalis

d) Streptococcus agalactiae

e) Escherichia coli

36. Stwierdzenie w preparacie bezpośrednim z płynu mózgowo-rdzeniowego Gram(-) dwoinek ułożonych wewnątrz granulocytów, sugeruje zakażenie:

a) Staphylococcus aureus

b) Streptococcus pyogenes

c) Haemophilus influenzae

d) Neisseria meningitidis

e) żadne z wymienionych

37. Białka porynowe wchodzą w skład ściany komórkowej :

a) wirusów

b) chlamydii

c) bakterii Gram(+)

d) bakterii Gram(-)

e) żadne z wymienionych

38. Za biologiczne właściwości endotoksyny odpowiedzialny jest:

a) peptydoglikan

b) kwas tejchojowy

c) lipopolisacharyd

d) białko C-reaktywne

e) fosfolipidy

39. Czynnik X i V jest potrzebny do wzrostu:

a) Streptococcus pneumoniae

b) Clostridium difficile

c) Bordetella pertussis

d) Haemophilus influenzae

e) Neisseria gonorrhoeae

40. W diagnostyce rutynowej typowanie serologiczne antygenów otoczkowych dotyczy:

a) Streptococcus pyogenes

b)  Escherichia coli

c)  Neisseria meningitidis

d) Klebsiella pneumoniae

e) Cryptococcus neoformans

41. Istotnym czynnikiem warunkującym chorobotwórczość Staphylococcus epidermidis w zakażeniu protezy stawowej czy cewnika jest :

a) zewnątrzkomórkowy śluz

b) hemolizyna

c) fimbrie adhezyjne

d) enterotoksyna

e) koagulaza

42. Koniugacja, transformacja i transdukcja dotyczą:

a) faz namnażania się bakterii

b) replikacji wirusów

c) wymiany DNA między bakteriami

d) przekazywania RNA między bakteriami

e) wnikania bakteriofagów do komórki wrażliwej

43. Bakteriobójczo nie działają:

a) cefalosporyny

b) linkozamidy

c) glikopeptydy

d) aminoglikozydy

e) chinolony

44. Oporność Haemophilus influenzae na ampicylinę jest uwarunkowana:

a) zmianą cząsteczki docelowej

b) wytwarzaniem enzymu inaktywującego

c) zwiększonym wypływem leku z komórki

d) naturalną opornością

e) tolerancją na lek

45. Na Pseudomonas aeruginosa nie działa:

a) cefalosporyny II generacji

b) ceftazydym

c) amikacyna

d) cyprofloksacyna

e) karbenicylina

46. Mutacje białek wiążących penicylinę warunkują oporność:

a) gronkowców na kloksacylinę

b) pneumokoków na penicylinę

c) E. coli na ampicylinę

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e) poprawne są odpowiedzi a) i b)

47. Metoda immunofluorescencji bezpośredniej jest stosowana w wykrywaniu:

a) Chlamydia trachomatis

b) Legionella pneumophila

c) Treponema pallium

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

e) poprawne są odpowiedzi a) i b)

48. Do wstępnego różnicowania jelitowych pałeczek Gram(-) służy podłoże:

a) agarowe z krwią

b) bulion cukrowy

c) czekoladowe

d) Mc Conkey’a

e) Chapman’a

49. W diagnostyce kiły potwierdzenie zakażenia daje:

a) dodatni odczyn VDRL

b) dodatni odczyn USR

c) dodatni odczyn FTA – ABS

d) dodatni odczyn ELISA

e) wystarczą objawy kliniczne

50. Wykonanie testów serologicznych ( przeciwciała w surowicy) jest uzasadnione w diagnostyce:

a) gronkowcowego zapalenia kości

b) paciorkowcowego zapalenia gardła

c) ostrej rzeżączki

d) mykoplazmowego zapalenia płuc

e) ………………………………………..?

51. Bacteroides, Bifidobacterium, Enterococcus to flora typowa dla:

a) skóry

b) jamy ustnej

c) żołądka

d) jelita grubego

e) pochwy

52. Rezerwuarów zwierzęcych nie ma:

a) Staphylococcus aureus

b) Streptococcus agalactiaes

c) Bordetella

d) Brucella abortus

e) Listeria monocytogenes

53. Odczyn Widala wykonuje się w zakażeniu :

a) Shigella sonnei

b) Salmonella typhi

c) Salmonella enteritidis

d) Brucella abortus

e) Klebsiella pneumoniae

54. Chorobotwórczość prątków gruźlicy warunkuje:

a) egzotoksyna

b) endotoksyna

c) katalaza

d) szybko ……………………………?

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...