Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

LEPy kardio


Podgląd

LEP 2011.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


LEP

- 4 - WERSJA I luty 2011

Nr 1. Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego w świeżym zawale serca nie należy: A. przebyty udar krwotoczny w przeszłości. B. krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca. C. skaza krwotoczna. D. tętniak rozwarstwiający aorty. E. nadciśnienie tętnicze 200/100 mmHg.

Nr 2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy karty SCORE obejmuje następujące czynniki ryzyka, z wyjątkiem: A. wieku. D. płci. B. stężenia triglicerydów. E. palenia tytoniu. C. stężenia cholesterolu całkowitego.

Nr 3. Angina Prinzmetala jest jedną z odmian choroby niedokrwiennej serca. Wskaż zdanie fałszywe: A. wywoływana jest przez skurcz tętnicy wieńcowej. B. w Ekg w trakcie bólu obserwuje się uniesienia ST. C. choremu należy bezwzględnie zakazać palenia tytoniu. D. w farmakoterapii lekami pierwszego rzutu są blokery kanału wapniowego. E. jeśli leczenie blokerami kanału wapniowego nie jest skuteczne, należy dołączyć

beta blokery.

Nr 4. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące stenozy aortalnej: A. wieloletni bezobjawowy przebieg kliniczny. B. typowymi objawami są kołatania serca i bóle dławicowe. C. w badaniu klinicznym stwierdza się między innymi szmer skurczowy nad podstawą

serca i nad tętnicami szyjnymi. D. tętno jest wysokie i chybkie. E. w ekg obserwuje się cechy przerostu i przeciążenia lewej komory.

Nr 5. Zakażenia układu moczowego są najczęściej występującymi chorobami układu moczowego. Najczęściej są wywołane przez bakterie, przede wszystkim Escherichia coli. Bardzo łatwo jest je wykryć wykonując standardowe posiewy. Jednak nie wszystkie drobnoustroje możemy wykryć przy pomocy standardowych metod. Drobnoustrojami niewykrywalnymi standardowymi metodami a będącymi częstymi czynnikami etiologicznymi są wymienione poniżej, z wyjątkiem: A. Chlamydia trachomatis. D. Mycoplasma hominis. B. Neisseria gonorrhoeae. E. Ureaplasma urealyticum. C. Proteus mirabilis.LEP

- 5 - WERSJA I luty 2011

Nr 6. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek jest jedną z najczęściej spotykanych chorób uwarunkowanych genetycznie. W obrazie klinicznym charakterystyczna jest obecność torbieli nerek i innych zmian zlokalizowanych w wielu innych narządach. Wskaż nieprawidłową odpowiedź: A. bardzo często występują torbiele wątroby. B. mogą występować torbiele trzustki. C. mogą występować tętniaki wewnątrzczaszkowe. D. może występować uchyłkowatość jelita. E. bardzo często występują torbiele płuc. Nr 7. Trudności diagnostyczne ostrego zespołu wieńcowego (OZW) u chorych z przewlekłą chorobą nerek wynikają z: A. częstego występowania niemego zawału mięśnia sercowego. B. częstego występowania bólu w klatce piersiowej o innej przyczynie niż OZW. C. występowania zmian w EKG sugerujących OZW, ale będących wynikiem innych

zmian. D. podwyższonych wartości markerów uszkodzenia mięśnia sercowego z powodu

niewydolności nerek. E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Nr 8. U 75-letniego pacjenta z wieloletnim wywiadem torbieli prostych nerek (2 torbiele w nerce lewej) wystąpił epizod krwiomoczu. W usg w 1 torbieli stwierdzono niejednorodną masę. Wykonano cystoskopię, w której nie znaleziono miejsca krwawienia. U tej osoby należy wykonać w pierwszej kolejności: A. biopsję nerki. B. usg kontrolne za 3 miesiące. C. ponowną cystoskopię w przypadku wystąpienia kolejnego krwawienia. D. tomografię komputerową. E. nie ma potrzeby wykonywania żadnych badań. Nr 9. U 55-letniego pacjenta po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowe- go z utrzymywanym na stałe cewnikiem w pęcherzu moczowym stwierdzamy bakterio- mocz bezobjawowy. U tego pacjenta należy: A. podać antybiotyk przez okres 7 dni. B. zmieniać cewnik moczowy po każdym stwierdzeniu bakteriomoczu bezobjawowego. C. zastosować leczenie antybiotykiem przez okres co najmniej 6 miesięcy. D. leczenie antybakteryjne zastosować tylko wtedy, gdy występują objawy podmiotowe

i przedmiotowe świadczące o ZUM. E. nigdy nie ma potrzeby leczenia takich pacjentów. Nr 10. 65-letni pacjent przybył do oddziału z powodu anurii. W wykonanych bada- niach stwierdzono: kreatyninę 7,8mg/dl, mocznik 145 mg/dl, stężenie potasu 5,3 mmol/L. W wykonanym badaniu usg stwierdzono obustronny duży zastój moczu, brak moczu w pęcherzu moczowym. U tego pacjenta w pierwszej kolejności należy: A. wykonać posiew moczu. B. wykonać badanie urograficzne. C. rozpocząć leczenie dializami. D. podać duże dawki diuretyków pętlowych (np. 15 ampułek furosemidu). E. zlecić konsultację urologa i usunąć ewentualną przeszkodę w odpływie moczu.LEP

- 6 - WERSJA I luty 2011

Nr 11. Najbardziej charakterystyczną zmianą stwierdzaną w badaniach laboratoryj- nych u pacjenta z kolką nerkową jest: A. leukocyturia. D. erytrocyturia. B. białkomocz. E. ropomocz. C. podwyższenie stężenia kreatyniny.

Nr 12. W przednerkowej ostrej niewydolności nerek podstawą leczenia jest: A. rozpoczęcie leczenia hemodializami. B. podanie diuretyku pętlowego. C. odpowiednie/dobre nawodnienie pacjenta. D. zastosowanie diety niskosodowej. E. zastosowanie leczenia nefroprotekcyjnego z użyciem inhibitora konwertazy.

Nr 13. Ropomocz jałowy – brak wzrostu bakterii na zwyczajnych pożywkach u chorego z leukocyturią może wskazywać na: A. zakażenie prątkami gruźlicy. B. zakażenie bakteriami beztlenowymi. C. śródmiąższowe zapalenie nerek w wyniku przyjmowania fenacetyny. D. prawdziwe są odpowiedzi A i B. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.

Nr 14. Która spośród podanych poniżej jednostek chorobowych nie należy do układowych chorób tkanki łącznej? A. toczeń rumieniowaty układowy. D. choroba zwyrodnieniowa stawów. B. zespół Sjögrena. E. zapalenie wielomięśniowe. C. reumatoidalne zapalenie stawów.

Nr 15. 28-letnia kobieta przebyła dwukrotnie samoistne poronienie, a ostatnio trafiła do szpitala z powodu udaru niedokrwiennego spowodowanego zakrzepicą naczyń OUN. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: Hgb 12,5 g/dl, L 6,8 G/l, Plt 80 G/l, APTT 58 s. Jakich autoprzeciwciał należy się spodziewać w surowicy krwi tej chorej? A. przeciwciał anty-SS-A (Ro), anty-SS-B (La). B. przeciwciał przeciwko cytrulinowanym antygenom (ACPA). C. przeciwciał anty Scl-70. D. czynnika reumatoidalnego. E. przeciwciał antyfosfolipidowych (APLA).

Nr 16. Objaw Raynauda może występować w sposób odosobniony bądź towarzyszyć innej chorobie, np. z grupy układowych chorób tkanki łącznej. Wskaż badanie z wybo- ru, które umożliwia odróżnienie czynnościowego charakteru objawu Raynauda od utrwalonych zmian naczyniowych (organicznych): A. kapilaroskopia. D. termografia. B. angiografia. E. angio-CT. C. USG z funkcją Doppler.LEP

- 7 - WERSJA I luty 2011

Nr 17. W reumatoidalnym zapaleniu stawów typowo dochodzi do zajęcia następujących stawów:

1) nadgarstkowe; 4) szczytowo-obrotowy; 2) śródręczno-paliczkowe; 5) krzyżowo-biodrowe. 3) międzypaliczkowe dalsze; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,4. B. 2,4,5. C. 2,3. D. 1,5. E. 1,3,4.

Nr 18. Który z poniższych objawów nie należy do obrazu klinicznego twardziny układowej? A. objaw Raynauda. B. duszność w przebiegu śródmiąższowej choroby płuc. C. maskowata twarz z mikrostomią. D. zaburzenia połykania i refluks żołądkowo-przełykowy. E. zapalenie przyczepu ścięgna Achillesa (enthesitis).

Nr 19. 42-letnia kobieta leczy się u okulisty z powodu suchego zapalenia spojówek i rogówki (keratoconjunctivitis sicca), cierpi na zaawansowaną próchnicę zębów, od pewnego czasu ma powiększone węzły chłonne szyjne i pachowe. W elektroforezie białek surowicy krwi stwierdzono hipergammaglobulinemię poliklonalną. Kobieta najprawdopodobniej choruje na: A. twardzinę układową. D. ziarniniakowatość Wegenera. B. polimialgię reumatyczną. E. chłoniaka B-komórkowego. C. zespół Sjögrena.

Nr 20. Bezpieczna z punktu widzenia ryzyka rozwoju osteoporozy dawka glikokorty- kosteroidów w przeliczeniu na prednizon wynosi: A. 5 mg. D. leczenie jest bezpieczne, jeśli trwa nie dłużej niż 3 miesiące, B. 7,5 mg. niezależnie od dawki. C. 10 mg. E. nie można określić dawki bezpiecznej pod tym względem.

Nr 21. 30-letnia kobieta o dziecięcej budowie twarzy i zimnej suchej skórze, nie miesiączkuje. Stwierdzenie niskiego stężenia FSH, TSH i prolaktyny wskazuje na: A. nadczynność tarczycy. B. ciążę. C. niedoczynność przysadki mózgowej. D. zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników. E. wszystkie prawdziwe.

Nr 22. Zwiększone stężenie prolaktyny rzadko występuje u osób: A. ciężarnych. D. z niewydolnością wątroby. B. z wyrównaną niedoczynnością tarczycy. E. wszystkie prawdziwe. C. z zaawansowaną niewydolnością nerek.LEP

- 8 - WERSJA I luty 2011

Nr 23. Bakteriomocz bezobjawowy w ciąży: A. występuje 2-3 razy częściej niż u kobiet nieciężarnych. B. nie wymaga leczenia. C. najczęściej jest spowodowany przez paciorkowce B. D. zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu. E. wszystkie prawdziwe.

Nr 24. Do leków hamujących agregację płytek krwi zalicza się:

1) kwas acetylosalicylowy; 4) enoksaparynę; 2) klopidogrel; 5) acenokumarol. 3) karwedilol; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,3. C. 1,2,3. D. 1,3,4,5. E. 2,3,5.

Nr 25. Szorstki szmer skurczowy o stopniowo narastającej i następnie zmniejszającej się głośności (crescendo-decrescendo), oddalony od I tonu, najlepiej słyszalny w II prawej przestrzeni międzyżebrowej przy mostku z promieniowaniem w kierunku tętnic szyjnych jest charakterystyczny dla: A. niedomykalności zastawki mitralnej. D. zwężenia zastawki aortalnej. B. zwężenia zastawki pnia płucnego. E. zwężenia zastawki mitralnej. C. ubytku przegrody międzykomorowej.

Nr 26. Do czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zalicza się:

1) cukrzycę; 2) palenie papierosów; 3) podwyższone stężenie cholesterolu frakcji LDL; 4) niskie stężenie cholesterolu frakcji HDL; 5) nadciśnienie tętnicze. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3,4. B. 1,2,3,5. C. 2,3,4,5. D. 1,2,4,5. E. wszystkie wymienione.

Nr 27. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ostrego zespołu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI):

1) rozpoznanie różnicowe bólu w klatce piersiowej powinno uwzględniać

zatorowość płucną i rozwarstwienie aorty; 2) u wszystkich chorych ze STEMI w okresie poniżej 12 godzin od początku objawów podstawowym postępowaniem w warunkach szpitalnych jest uzyskanie reperfuzji za pomocą pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej lub leczenia fibrynolitycznego; 3) możliwym powikłaniem STEMI jest pęknięcie przegrody międzykomorowej; 4) współistnienie cukrzycy nie wpływa na rokowanie. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. 2,3. D. 2,3,4. E. wszystkie wymienione.LEP

- 9 - WERSJA I luty 2011

Nr 28. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące migotania przedsionków:

1) do częstych przyczyn ze strony układu sercowo-naczyniowego zalicza się

nadciśnienie tętnicze; 2) występuje w przebiegu nabytych wad zastawkowych, szczególnie zwężenia

mitralnego; 3) możliwą przyczyną jest nadczynność tarczycy; 4) zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, szczególnie

niedokrwiennego udaru mózgu. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. 2,3. D. 2,3,4. E. wszystkie wymienione.

Nr 29.

(1)

W zakresie profilaktyki kardiologicznej regularna aktywność fizyczna wykazuje korzystny efekt zmniejszający ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez obniżenie masy ciała, ciśnienia tętniczego i zmniejszenie insulinooporności. (2)

W prewencji wtórnej u osób po zawale mięśnia sercowego ćwiczenia fizyczne są przeciwwskazane bez względu na poziom intensywności. A. twierdzenie 1 prawdziwe, 2 fałszywe. D. oba twierdzenia fałszywe. B. twierdzenie 1 fałszywe, 2 prawdziwe. E. twierdzenie 2 wyklucza twierdzenie 1. C. oba twierdzenia prawdziwe.

Nr 30. Przeciwwskazanie do farmakoterapii preparatami blokującymi receptory beta adrenergiczne (beta-blokerami) stanowi: A. cukrzyca. D. podeszły wiek. B. przewlekła wyrównana niewydolność serca. E. wszystkie powyższe. C. objawowa bradykardia.

Nr 31. Mechaniczne powikłania zawału serca obejmują:

1) ostre pęknięcie wolnej ściany lewej komory; 4) ostre pęknięcie przegrody; 2) obrzęk płuc; 5) ostrą niedomykalność zastawki 3) wstrząs kardiogenny; mitralnej. Prawidłowa odpowiedź to: A. wszystkie wymienione. B. 1,2,3. C. 1,4,5. D. 2,3. E. 4,5.

Nr 32. Pacjent po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem ST leczony pierwotnie angioplastyką, z objawami umiarkowanej dysfunkcji czynności skurczowej lewej komory wymaga przewlekłego podawania:

1) betablokerów; 4) inhibitora ACE; 2) clopidogrelu przez 1 miesiąc; 5) clopidogrelu przez 12 miesięcy. 3) statyny; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4,5. B. 1,2,3. C. 1,3,5. D. 2,4,5. E. 4,5.LEP

- 10 - WERSJA I luty 2011

Nr 33. Czynniki ryzyka związane ze złym rokowaniem u pacjentów z IZW (infekcyjnym zapaleniem wsierdzia) obejmują:

1) IZW na sztucznej zastawce; 4) etiologię grzybiczą IZW; 2) niewydolność nerek; 5) niską frakcję wyrzutową lewej 3) udar; komory. Prawidłowa odpowiedź to: A. wszystkie wymienione. B. 1,2,3,4. C. 1,3,5. D. 2,3,5. E. 4,5. Nr 34. 58-letni mężczyzna zgłosił się do lekarza z powodu bolesnego „kiełbaskowa- tego” obrzęku dwóch palców stopy prawej, utrudniającego chodzenie. Lekarz w badaniu przedmiotowym stwierdził ponadto: obrzęk dystalnego stawu międzypalicz- kowego palca III i IV ręki prawej z przebarwieniem paznokci tychże palców oraz rumieniową zmianę z łuszczeniem w szparze pośladkowej. W badaniach laborato- ryjnych: CRP 35 mg/l, L 10,8 G/I, czynnik reumatoidalny nieobecny. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie w przedstawionym przypadku: A. borelioza. D. zespół Reitera. B. reumatoidalne zapalenie stawów. E. łuszczycowe zapalenie stawów. C. dna moczanowa. Nr 35. Które z wymienionych niżej zakażeń wirusami hepatotropowymi szerzą się drogą fekalno-oralną?

1) HAV; 2) HCV; 3) HBV; 4) HDV; 5) HEV. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 3,4. C. 1,4. D. 1,5. E. 2,5. Nr 36. Które z niżej wymienionych autoprzeciwciał są charakterystyczne dla twardziny układowej uogólnionej? A. czynnik reumatoidalny. B. przeciwciała przeciwko dsDNA. C. przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP). D. przeciwciała anty SS-A, anty SS-B. E. przeciwciała przeciwko topoizomerazie I (anty-Scl70). Nr 37. Nagłe pojawienie się poliurii przekraczającej 12L moczu na dobę o c.wł. 1001 wskazuje na: A. niewyrównaną cukrzycę. D. wrodzoną moczówkę nerkową. B. poliurię w przebiegu niewydolności nerek. E. żadne z wyżej wymienionych. C. moczówkę prostą z niedoboru wazopresyny. Nr 38. Charakterystycznym objawem niedoczynności kory nadnerczy nie jest: A. ciemne zabarwienie skóry i śluzówek. D. hiponatremia. B. niedociśnienie ortostatyczne. E. utrata ciężaru ciała. C. hipokaliemia. Nr 39. Do charakterystycznych objawów niedoczynności tarczycy nie należy: A. stałe uczucie zimna. D. bladość i oziębienie powłok. B. ogólne spowolnienie. E. hipocholesterolemia. C. uporczywe zaparcia.LEP

- 11 - WERSJA I luty 2011

Nr 40. Który z wymienionych poniżej parametrów klinicznych nie jest wykorzystywany w ocenie ciężkości przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna w modyfikacji Ryżki? A. bóle brzucha. D. dzienna liczba stolców. B. samopoczucie/aktywność. E. zmiany okołoodbytnicze. C. apetyt. Nr 41. Do zespołu hemolityczno-mocznicowego należą:

1) niedokrwistość hemolityczna; 4) ostra niewydolność nerek z oligurią; 2) nadpłytkowość; 5) splenomegalia. 3) małopłytkowość; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4. B. 1,3,5. C. 1,2,4. D. 1,4,5. E. 2,4,5. Nr 42. Antybiotykiem z wyboru w terapii krztuśca u dzieci jest: A. cefalosporyna I generacji. D. makrolid. B. penicylina. E. cefalosporyna III generacji. C. cefalosporyna II generacji. Nr 43. Niemowlę 4-miesięczne z występującym od kilkunastu godzin niepokojem, rozdrażnieniem i brakiem apetytu. W tym czasie dziecko oddało kilka luźnych stolców oraz wielokrotnie zwymiotowało mlekiem. Na podstawie nieprawidłowego wyniku badania mikrobiologicznego stolca rozpoznano zakażenie rotawirusowe. W leczeniu zastosujesz: A. amoksycylinę z kwasem klawulanowym. D. ko-trimoksazol. B. nifuroksazyd. E. tylko leczenie objawowe. C. amoksycylinę. Nr 44. Zabieg Credego stosowany w profilaktyce rzeżączkowego zapalenia spojówek polega na zakropleniu noworodkom do worka spojówkowego roztworu: A. soli fizjologicznej. D. azotynu srebra. B. azotanu srebra. E. azotanu złota. C. azotynu złota. Nr 45. Do alarmujących objawów klinicznych choroby refluksowej przełyku u dzieci należy: A. dysfagia. D. nocny kaszel lub duszność. B. utrata masy ciała. E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. C. niedokrwistość. Nr 46. Do wskazań klinicznych do leczenia nerkozastępczego w ostrej niewydolności nerek u dzieci nie należy: A. obrzęk mózgu. D. niewydolność krążenia. B. obrzęk płuc. E. niedokrwistość. C. nadciśnienie tętnicze. Nr 47. Do przeciwwskazań bezwzględnych do płukania żołądka u dzieci nie należy/ą: A. połknięcie substancji żrących. D. żylaki przełyku. B. uogólniona skaza krwotoczna. E. przebyte operacje przełyku. C. pobudzenie pacjenta i brak współpracy.LEP

- 12 - WERSJA I luty 2011

Nr 48. Do przeciwwskazań do wstrzyknięć domięśniowych u dzieci nie należy: A. wysypka na skórze. D. wstrząs. B. zwłóknienie w tkance mięśniowej. E. wysoka gorączka. C. leczenie przeciwzakrzepowe.

Nr 49. Przy konieczności pobrania krwi tętniczej u noworodka, tętnicą z wyboru pozostaje: A. tętnica promieniowa. D. tętnica udowa. B. tętnica łokciowa. E. tętnica piszczelowa. C. aorta.

Nr 50. Lekiem z wyboru w leczeniu lambliozy u 10-letniej dziewczynki jest: A. amoksycylina. D. klarytromycyna. B. cefuroksym. E. metronidazol. C. nifuroksazyd.

Nr 51. Ile wynosi profilaktyczna dawka witaminy D

3

u zdrowych niemowląt? A. 100 j. dziennie. D. 600 j. dziennie. B. 200 j. dziennie. E. 800 j. dziennie. C. 400 j. dziennie.

Nr 52. Do objawów charakterystycznych dla anginy bakteryjnej u dzieci zaliczane są niżej wymienione, z wyjątkiem: A. wysokiej gorączki (38,5-40oC). D. nagłego początku objawów. B. silnego bólu gardła, utrudniającego połykanie. E. stopniowo narastających objawów. C. bólów brzucha, wymiotów.

Nr 53. Wybierz prawdziwą odpowiedź dotyczącą obrzęku Quinckego: 1) to rodzinna, dziedziczna postać obrzęku naczynioruchowego; 2) związany jest z wrodzonym defektem dopełniacza; 3) na nasilenie objawów może mieć wpływ stres; 4) mogą występować objawy ostrego brzucha. Prawidłowa odpowiedź to: A. tylko 1. B. 1,2. C. 2,3. D. 1,2,3. E. wszystkie wymienione.

Nr 54. Przyczyną wystąpienia obrzęku naczynioruchowego są alergeny pokarmowe, rzadziej wziewne, ale wywoływać go mogą również: A. wysiłek fizyczny. D. zakażenia. B. leki. E. wszystkie powyższe. C. ukąszenia owadów.

Nr 55. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego u dzieci jest: A. Escherichia coli. D. Pseudomonas. B. Klebsiella. E. Proteus mirabilis. C. Haemophilus influenzae.LEP

- 13 - WERSJA I luty 2011

Nr 56. Zgodnie z obowiązującym obecnie Programem Szczepień Ochronnych uodpornienie przeciwko gruźlicy przeprowadza się obowiązkowo:

1) w ciągu 24 godzin po urodzeniu; 2) po osiągnięciu przez noworodka urodzonego przedwcześnie masy ciała

2000g; 3) przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego; 4) po urodzeniu jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki przeciwko wzw B; 5) u studentów 1. roku kierunków medycznych, w przypadku ujemnego wyniku

próby tuberkulinowej. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3. B. 1,2,3,4. C. wszystkie wymienione. D. 1,3. E. 2,3,4.

Nr 57. Dla których z niżej wymienionych osób szczepienie przeciwko zakażeniom Streptococcus pneumoniae jest obowiązkowe (wykonywane na koszt budżetu Państwa)?

1) 2-letnie dziecko chorujące na małopłytkowość idiopatyczną; 2) 1,5 roczne dziecko zakażone HIV; 3) 4-letnie dziecko z pierwotnym zaburzeniem odporności; 4) 8-letnie dziecko po wszczepieniu implantu ślimakowego; 5) 13-letni pacjent po usunięciu śledziony. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. wszystkie wymienione. D. 2,3,4,5. E. 2,3,5.

Nr 58. 8-letni chłopiec doznał urazu na placu zabaw (rana kłuta stopy). Ranę zaopatrzono w ciągu 3 godzin po urazie. Z analizy karty uodpornienia wynika, że chłopiec otrzymał wszystkie szczepienia obowiązkowe zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Wskaż prawidłowe postępowanie w tym przypadku w zakresie profilaktyki tężca: A. nie ma wskazań do podawania anatoksyny tężcowej. B. należy podać jedną dawkę anatoksyny tężcowej. C. należy podać jedną dawkę anatoksyny tężcowej oraz jedną dawkę swoistej

immunoglobuliny. D. należy podać dwie dawki anatoksyny tężcowej w odstępie 4 tygodni. E. należy podać jedną dawkę szczepionki skojarzonej błoniczo-tężcowej (DT).

Nr 59. Dziecko 6-letnie od dwóch dni wysoko gorączkuje, skarży się na ból gardła i ból przy połykaniu. Gardło silnie przekrwione, migdałki podniebienne duże, pokryte włóknikowym nalotem. Lekarz wykonał szybki test z wymazu z gardła potwierdzając obecność paciorkowców. Wybierz właściwe leczenie: A. tylko leczenie miejscowe – płukanie gardła środkami odkażającymi. B. penicylina doustna 50 000 – 100 000 j.m./kg m.c. na dobę w 3 dawkach. C. doksycyklina 100 mg 1 x na dobę. D. trimetoprim- sulfametoksazol 24-36 mg/kg m.c./dobę doustnie. E. ciprofloksacyna 10 mg/kg m.c./dobę co 8 godzin.

kardiologia-LEP-y od 2000 roku do_ zima 2010 wlacznie.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
LEP pierwszy; 2004 jesień!. Do najczęstszych objawów niepożądanych leczenia ACEI należy:

 1. spadek wrażliwości na insulinę;

 2. kaszel; =>

 3. hipotonia ortostatyczna

 4. hipokalemia

7. Wskaż fałszywą odpowiedź spośród objawów klinicznych niedokrwistości na pierwszy plan wysuwa się:

 1. bladość skóry i spojówek,

 2. upośledzenie łaknienia

 3. wzmożone przyjmowanie płynów u niemowląt

 4. bradykardia *

 5. zaburzenia koncentracji

23. Podanie streptokinazy w zawale serca jest wskazane; (do 3h)

 1. do 2 godzin

 2. do 6 godzin *

 3. do 9 godzin

 4. do 12 godzin

28. Diagnostyka zaburzeń rytmu serca:

a) echokardiografia

b) elektrokardiografia metoda Holtera *

c) EKG spoczynkowe

d) próba wysiłkowa

31. Zwiększona amplituda skurczowo – rozkurczowa jest charakterystyczna dla:

a) przetrwałego Botala

b)niedomykalności aortalnej *

c)ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

d)CoA

e)zwężenie mitralnej

34. Do leków poprawiających rokowanie w zawale serca należą

   1. -adrenolityki

   2. statyny

   3. ACE

   4. leki hamujące agregację płytek krwi

   5. diuretyki

   6. azotany

  1. 1 i 6

  2. 3, 4, 6

  3. 1, 2, 3, 4 *

  4. 1, 3, 4, 5

  5. wszystkie

95. Najczęstsza przyczyna zgonu u ludzi w przebiegu zawału serca:

a) migotanie komór *

b) pękniecie serca

c) migotanie przedsionków

99. U pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych, podwyższone ośrodkowe ciśnienie żylne, ściszenie tonów serca. Co podejrzewasz:

a) zawał serca

b) tamponada serca *

c) odma prężna

d) obrzęk płuc

e) ostra niewydolność prawej komory

101. U młodego mężczyzny parę dni po urazie tkanek miękkich, wystąpiła duszność i ból w klatce piersiowej . W EKG i osłuchowo bez zmian. Prawdopodobna przyczyna jest:

a. zawal

b. zator tętnicy płucnej *

c. odma opłucnowa


 1. Pacjentka na izbie przyjęć, po przebytej niedawno zakrzepicy żył kończyn dolnych, jest jej duszno w badaniu UKG / EKG ok., co zrobić za badanie?

  1. Angio-Ct

  2. USG

  3. Rtg

 2. Czego nie można podać w DIC-u

  1. heparyna zwykła

  2. fibrynogen

  3. osocze świeże mrożone

  4. antytrombina

  5. heparyny drobnocząsteczkowe

 3. Tętno paradoksalne jest typowe dla:

  1. zawału serca

  2. nadciśnienia tętniczego

  3. bloku lewej odnogi pęczka Hisa

  4. tamponady serca

  5. niedomykalności aortalnej

 4. Niedobór jakiego pierwiastka powoduje wydłużenie odstępu QT:

  1. potasu

  2. wapnia

  3. magnezu

  4. sodu

  5. fosforu

 5. Co nie występuje w tamponadzie serca (kombinacje)

  1. paradoksalny oddech

  2. paradoksalne tętno

  3. zasinienie górnej połowy ciała

  4. wzrost OCŻ

  5. ściszone tony serca

 6. Co nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do fibrynolizy w ostrym zawale serca (kombinacje):

  1. udar krwotoczny w wywiadzie (dawniej niż 6 miesięcy)

  2. krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatnich 2 miesięcy

  3. uszkodzenie OUN

  4. wiek >75 lat

  5. rozwarstwienie aorty

 7. Drugi ton serca – wskaż nieprawidłowe (kombinacje):

  1. najlepiej słyszalny w drugiej przestrzeni międzyżebrowej

  2. fizjologicznie rozszczepiony w czasie wdechu

  3. przy VSD składowa płucna może być przed aortalną

  4. w nadciśnieniu płucnym jest sztywne rozdwojenie drugiego tonu

 1. Przeciwskazania do zastosowania wlewu nitrogliceryny u pacjenta ze stenokardią (kombinacje)

  1. ciśnienie rozkurczowe <90 mmHg

  2. zawał prawej komory

  3. trzy dawki pod język już wziął

  4. tachycardia > 100/min

  5. stosowanie w ciągu 48h inhibitorów fosfodiesterazy typu sildenafil

 2. Który z leków nie jest antagonistą wapnia:

  1. diltiazem

  2. karwedilol

  3. amlodypina

  4. nitrendypina

  5. felodypina

 3. Jaki marker pierwszy rośnie w zawale serca:

  1. mioglobina

  2. CPK

  3. troponina T

  4. troponina I

  5. CPK-MB

 4. Pacjent na izbie przyjęć z migotaniem przedsionków. Wśród wyników potas 3,2. Co mu zrobić?(w wywiadzie biegunka)

  1. kardiowersję

  2. werapamil

  3. wyrównać zaburzenia elektrolitowe, a jak nie ustępi to kardiowersję farmakologiczną lub elektryczną

  4. digoksynę

  5. ...

 5. 75-letni chory ma mniejsze szanse przeżycia w chorobie sercowo – naczyniowej ponieważ rzadziej są w tej grupie stosowane leki o udowodnionej skuteczności (fibrynolityczne, kwas acetylosalicylowy, beta-blokery)

  1. pierwsze prawdziwe, drugie fałsz

  2. pierwsze fałsz, drugie prawdziwe

  3. oba fałsz

  4. oba prawdziwe, ze związkiem

  5. oba prawdziwe, bez związku

 6. Co jest prawdziwe o beta-blokerach:

  1. nie można łączyć ich z antagonistami wapnia, pochodnymi dihydropirydyny

  2. są bardzo pomocne w leczeniu dławicy Prinzmetala

  3. powinny być dawkowane tak, aby akcja serca w spoczynku wynosiła 55-60/min.

  4. objawy bronchospazmu są bezwzględnym przeciwwskazaniem do ich stosowania

  5. u pacjentów z nietolerancją można je zastąpić ACE inhibitorami


11.Dzialania niepozadane ACEI:

-kaszel

-zmiana smaku

-zmiany skorne

-cos z zaburzeniami wapnia

-kombinacje 1+2 *

17.Skala Killipa, do czego sluzy:

-rokowanie w ostrej niewydolnosci serca po zawale

18.69-letni pacjent, palacy, z bolem lydki prawej po przejsciu 150-200 m. Nasilenie chromania w ciagu ost. 12 miesiecy w yjsciowych 500m. Przyczyna:

a. choroba Burgera

b. limfatyczny obrzek konczyn

c. zator t. udowej

d. miazdzyca przewlekla naczyn konczyny dolnej *

e. arteritis obliterans

20.Pacjent z bolem w klp, uniesienie ST w II, III, aVf, enzymy sercowe podniesione:

- zawal sciany dolnej *

-zawal sciany bocznej

23.Leczenie nadcisnienia tetniczego u starszych ludzi:

- podajemy o polowe mniejsze dawki

- ostroznie leki powodujace hipotonie ortostyczna *

- zaczynamy najchetniej od nifedypiny lub hydrochlorotiazydu

-zaczynamy od alfa-blokera

-cos, ze chetniej pochodne dihydropirydynowe

-kombinacje

24.Tetniak rozwarstwiajacy aorty to:

- bezwzgledne przeciwskazanie do leczenia fibrynolitycznego *

- wzgledne przeciwskazanie do leczenia fibrynolitycznego

25.Szmer po zawale serca slyszalny na koniuszku serca:

- niedomykalnosc zastawki mitralnej

- niedomykalnosc zastawki dwudzielnej

- niedomykalnosc zastawki trojdzielnej

- 1+2 *

29. Zawal prawej komory, wskaz falszywe:

-charakteryzuje sie obnizeniem ST w V1 i V2

-podac nitrogliceryne

-podac moczopedne

-podac plyny*?

-kombinacje 1+2+3 *

35.Facet z nadcisnieniem, ktorego nie leczyl, poczul bol w klp promieniujacy do okolicy miedzylopatkowej. Enzymy sercowe w normie. Cisnienie na 1rece 220/130, a na 2rece 180/110. Co to?

- zawal serca

- tetniak rozwarstwiajacy aorty *


2. Profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia wymagaja wszyscy pacjenci z wyjatkiem
a. z ASD typu ostium secundum *
b. z wadami wrodzonymi siniczymi serca
c. z kardiomiopatia przerostowa
d. sztuczna zastawka
e. niedomykalnosc zastawki aorty

6. Napadowe migotanie przedsionkow:
a. zawsze jest konieczne leczenie przeciwkrzepliwe
b. jesli napad rozpoczal sie ponad 48 godzin temu wdrazasz leczenie przeciwkrzepliwe na 4 tygodnie przed
i 4 tyg po umiarowieniu *

c.
d.
e.

7. Czynnikami ryzyka zakrzepicy sa z wyjatkiem:
a. wiek
b. Plec *
c. choroba nowotworowa
d. HTZ
e. przebyta choroba zakrzepowo - zatorowa

8. Objawami zatoru plucnego sa:
a.dusznosc
b.krwioplucie
c.kaszel
d a i c
e a,b,c *

12. Podwyzszony poziom D-Dimerow swiadczy o pobudzeniu
a. krzepniecia
b. Fibrynolizy *
c. srodblonkow
d. plytek krwi

28. Najczęstszym dzialaniem niepożądanym ACE jest:
a. suchy kaszel *
b. hiperkaliemia
c.

30. pacjent ma wszczepiona szuczną zastawkę, bedzie musial przyjmować:
a. aspiryna 325mg
b. klopidogrel 75mg
c. acenokumarol w dawce zależnej od INR zalecanego dla danego typu zastawki *
d. nic nie musi przyjmować
e. heparyne drobnocząsteczkową

32. Najlepszy lek do zwalczanie bolu w zawale
a.paracetamol
b. Morfina *
c.petydyna


38. Nieprawdziwe o zespole WPW jest
a. u wiekszosci chorych nie ma zadnych zmian w EKG
b. w zapisie EKG charakterystyczna fala delta
c. jedynym slusznym postepowaniem w W migotaniu przedsionków w zespole WPW jest podanie glikozydow naparstnicy *
d. wystepuje dodatkowa droga przewodzenia miedzy przedsionkiem a komora

43.Bezwzględnymi przeciwskazaniami do fibrynolizy sa wszystkie z wyjatkiem:
a. udar krwotoczny 3 miesiące temu
b. zawał serca z uniesieniem ST
c. masywna zatorowosc płucna
d. rozwarstwienie aorty
e. b i c *

47 Pacjentowi z rozwarstwieniem aorty musisz pilnie podac nitroprusydek sodu z beta-blokerem poniewaz jak najszybsze obnizenie cisnienia do wartosci minimalnych tolerowanych (?) jest wlasciwym postepowaniem (?)
a. oba zdania prawdziwe i pozostaja w zwiazku logicznym *
b. oba prawdziwe ale bez zwiazku
c. pierwsze prawda drugie falsz
d. pierwsze falsz drugie prawda
e oba falszywe

49 Młoda kobieta po złamaniu kości podudzia, w unieruchomieniu gipsowym. nie zażywa żadnych leków oprócz doustnej antykoncepcji. 7 dni po urazie zgłasza się z powodu kaszlu i niewielkiej dusznosci. co rozpoznasz?
a. zatorowosc plucna *
b. zapalenie pluc
c.


50. Pomiar cisnienia tetniczego krwi:
a. należy mierzyc po 10-minutowym odpoczynku na obydwu ramionach
b. powietrze spuszczac z szybkością 5 mmHg/sek *2-3/sek
c. mankiet musi byc dopasowany do obwodu ramienia
d. tętno osłuchiwac 5-8 cm poniżej mankietu *3cm
e. napompowac mankiet do ok. 10 mmHg po zaniknięciu tętna.*20-30mm
kombinacje a+c *


 1. Jaki enzym pierwszy rośnie w zawale?

  1. Troponina

  2. Mioglobina *

  3. LDH

  4. CK-MB

  5. ?


  1. .


 1. Przyczyną wydłużenia PT może być:

  1. niedobór II wydłuża się przy niedoborze VII,X,V,II

  2. niedobór V czynniki te obniżają się w ch. wątroby i w leczeniu

  3. niedobór VII doustnymi antykoagulantami

  4. leczenie doustnym antykoagulantem

  5. wszystkie. * 1. zwężenia zastawki mitralnej powoduje wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych (albo zastój w krążeniu płucnym?), czego skutkiem może być względna niedomykalność zastawki TROJDZIELNEJ.

  1. p -p ze związkiem *

  2. p - p bez związku

  3. p – f

  4. f- p

  5. f- f 1. w skali Killipa stopień III oznacza

  1. obrzęk płuc *

  2. wstrząs kardiogenny III stopień to pełnoobjawowy obrzęk płuc lub rzężenia nad obszarem

  3. jakieś tam rzężenia chyba większym niż połowa pól płucnych 1. Kobieta lat 70 wszczepiona zastawka biologiczna w dobrym st. ogólnym, jaka antykoagulacja?

  1. Acenokumarol

  2. Acenokumarol + ASA

  3. nic

  4. ASA + TIKLO

  5. ASA + clopidogrel

  6. samo ASA
   czegoś z powyższych nie było


 1. leczenie z wyboru w niewydolności krążenia z małym rzutem

  1. ACE-I

  2. sympatykomimetyki i leki moczopędne

  3. alfa adrenolityki i leki antyarytmiczne gr. IC

  4. A+B

  5. A+B+C 1. Gość popił Klarytromycynę (substrat CYP 3?) sokiem grejpfrutowym (inhibitor CYP3?) i zasłabł, w EKG wydłużone QT:

  1. klarytromycyna tak jak erytromycyna wydłuża QT

  2. klarytromycyna w przeciwieństwie do erytromycyny nie wydłuża QT

  3. nie powinien popijać Klarytro sokiem grej., bo to wydłuża QT

  4. w/w mogło spowodować ujawnienie wrodzonego zespołu LQT

kombinacje


 1. postępowanie u 45-letniego pacjenta w 4 godzinie rozległego zawału i 2 godzinie wstrząsu kardiogennego

  1. PCI

  2. CABG

  3. Kontrapulsacja

  4. Tromboliza

 2. Pytanie o chorego, któremu wszczepiono 8 lat temu rozrusznik VVI, z powodu całkowitego bloku przedsionkowo komorowego. Teraz zemdlał - w wykonanym EKG widoczny całkowity blok AV i brak wyładowań o typie iglic. Jaka jest przyczyna?

  1. rozładowała się bateria

  2. końcówka rozrusznika przesunęła się wgłąb mięśnia serca

  3. podwyższony został potencjał pobudzenia

  4. zniszczyła się osłonka elektrody

  5. złamała się elektroda


 1. Tamponada serca najczęściej występuje w zapaleniu osierdzia o etiologii:

  1. wirusowej

  2. bakteryjnej

  3. autoimmunologicznej

  4. a+b

  5. wszystkie


 1. Charakterystycznym objawem prawokomorowej niewydolności krążenia nie jest:

  1. obrzęk płuc

  2. hipotonia

  3. obrzęki obwodowe

  4. wątroba zastoinowa


 1. Co jest czynnikiem ryzyka zatoru w AF

  1. wiek>75

  2. nadciśnienie

  3. cukrzyca

  4. niewydolność serca(?)
   kombinacjeDobutamina stos. jest w lecz. prawokomorowej niew. serca, ponieważ ma umiarkowane dział. wazodylatacyjne
a)P-P ze związkiem
b)P-P bez związku (zmniejsza opór naczyń obwodowych, ale wykorzystuje się INOTR+)
c)P-F
d)F-P
e)F-F


 1. Cechy hipokaliemii w EKG? (kombinacje) – płaskie T, T zachodzące na U, obniżenie ST, skurcze dodatkowe u chorych stosujących naparstnicę, skrócenie odstępu PQ, QT - norma

 2. Szmer sercowy 3/6 w skali Levine’a. Wskaż prawidłową odp.:
  a) szmer dość głośny, bez wyczuwalnego drżenia piers. +
  b)…

 3. Wtórne nadciśnienie tetn. może wyst. w: (kombinacje)
  a)nadczynności tarcz. +
  b) niedoczynn. tarcz.
  c)akromegalii +
  d)hiperaldoster. pierwotny +
  e)…

 4. Co stos. w długotrwałym lecz. dławicy Prinzmetala:
  a) Ca-antag. +
  b)B-adrenolityki
  c)ACE-inh.
  d)amiodaron
  e)…

 5. W próbie rozkurczowej stosujemy:
  a)B2-mimetyk p.o.
  b)B2-mimetyk wziewnie +
  c)GKS wziewnie
  d) anty-LT
  e)…

 6. Pytanie, co oznacza NYHA III? - brak objawów w spoczynku, codzienne czynności wyzwalają objawy: duszność, kołatanie, dławicę i zmęczenie; znaczne ograniczenie +

 7. Glikozydy naparstnicy – u kogo stosujemy?
  a) najlepiej, gdy niew. serca wspolistniejaca z migotaniem przedsionkow +
  b)…

 8. Co jest przyczyną obrzęków uogólnionych, kilka do wyboru:
  a) niewyd.serca, + (prawokomorowa)
  b) marskość wątroby, +
  c) nidocz.tarczycy, + (także niewyd. nerek)
  d) obrzęk Quinckego,
  e) zakrzepica k.dolnych

 9. Leczeniem z wyboru w zespole Raynauda jest:
  a. długo działający nitrat doustny
  b. betabloker
  c. ACEbloker
  d. nitrogliceryna + (w maści)
  e. nifedypina + (lub losartan; oba doustnie)
  Nie pamiętam, czy na pewno była ta nifedypina, czy dałam nitrogliceryna (wg Herolda - w maści)9. Które leki można stosować w leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży? (kombinacje):

a. blokery kanału wapniowego+

b. sartany

c. alfa i beta blokery+ (labetalol)

d. ACE-I

e. Metyldopa+


22. Tachykardie i tachypnoe u noworodka rozpoznasz gdy

a. tętno > 180, oddech > 40

b. tętno > 170, oddech > 40

c. tętno > 190, oddech > 40

d. tętno > 180, oddech > 50

e. tętno > 190, oddech > 50 +

Norma oddechów u noworodka: 30-50/min., HR norma: 125; brady < 80, tachy > 190


3. Najczęstsza przyczyną zwężenia zastawki aortalnej jest:

a. Choroba niedokrwienna serca

b. zwapnienie +

c. rozwarstwienie aorty

d. gorączka reumatyczna

e. …


4. Tamponada – objawy +


25. Nadcisnienie tetnicze nie występuje w:

a. Zespół Cushinga

b. hiperaldosteronizm pierwotny

c. akromegalia

d. pheochromocytoma

e. choroba Addisona +


27. Kiedy podejrzewasz nadciśnienie tętnicze wtórne? (kombincje):

a. Nagły początek nadciśnienia (tzn. u kobiet przed 40r.ż., u mężczyzn przed 45 r.ż.)

b. Utrzymywanie się nadciśnienia mimo stosowania trzech leków w terapii (przez okres 12 miesięcy)

c. Hiperkaliemia (po wykluczeniu przyczyn jatrogennych)

d. ..

e. ..


28. Nasilenie astmy może nastąpić w przypadku:

a. GERD

b. Zapalenia zatok

c. Kataru

d. prawidłowe a i c

e. prawidłowe a, b i c +


56. Jaki lek w pierwotnej monoterapii nadciśnienia bez innych obciążeń - żadna prawidłowa

wg wytycznych 2007 nie zaleca się leczenia w monoterapiiNiewydolność skurczowa lewej komory najczęściej spowodowana jest:

 1. wadą zastawkową

 2. nadciśnieniem tętniczym

 3. kardiomiopatią przerostową

 4. zapaleniem mieśnia sercowego

 5. chorobą niedokrwienna serca

Który marker świeżego zawału pojawia się najwcześniej:

 1. mioglobina,

 2. troponina T,

 3. troponina I,

 4. CK-MB,

 5. izoformy CK-MB.

Który marker świeżego zawału utrzymuje się najdłużej:

 1. mioglobina,

 2. troponina T,

 3. troponina I,

 4. CK-MB,

 5. izoformy CK-MB.

Postępowanie w ostrym zawale serca bez uniesienia ST - kombinacje:

 1. heparyna

 2. kwas acetylosalicylowy

 3. leki trombolityczne

 4. inhibitory ACE

Najczęstszy czynnik wirusowy/etiologiczny kardiomyopatii:

 1. grypy,

 2. Coxackie,

 3. Paramyxowirus. etc.

U wszystkich chorych z podmiotowymi i przedmiotowymi objawami niewydolności krążenia wykonamy:

 1. rtg klatki

 2. ekg

 3. Holtera

 4. echokardiografię wysiłkową

 5. wszystkie wymienione

Beta blokery w cukrzycy:

 1. bezwzgl. p/wskazane,

 2. jako prewencja pierwotna chorób serc.-nacz.

 3. tylko jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, zaburzenia rytmu.

Jakie leki są p/wskazane w leczeniu nadciśnienia u chorych z chromaniem przestankowym:

 1. alfa blokery

 2. beta blokery

 3. ihibitory ACE

 4. inhibitory wapnia

U chorych z nadciśnieniem, tętniczym, nefropatią cukrzycową i białkomoczem najkorzystniejszy wpływ na nerki mają :

 1. inhibitory konwertazy angiotenzynowej

 2. diuretyki pętlowe

 3. diuretyki tiazydowe

 4. diuretyki oszczedzajace potas

 5. blokery wapniowe


2.Najczęstsze tętniaki tt. obwodowych to:

- t. udowej głębokiej

- t. ramiennej

- t. podkolanowa

- t. podudzi

- tt. przedramienia


11.Który lek blokuje WOLNY KANAŁ WAPNIOWY

- amiodaron,

- bretylium,

- werapamil,

- lidokaina


- fenytoina


18. Spironolakton efekty uboczne:

- hipokaliemia

- hipokalcemia

- ginekomastia..

- hiperurykemia


26. Miejscem osłuchiwania zastawki trójdzielnej jest...

a. IV prawa PMZ

b. IV lewa PMZ

c. II prawa PMZ

d. II lewa PMZ


32. Najczęstsza przyczyna niewydolności serca to:

- kardiomiopatia rozstrzeniowa,

- choroba wieńcowa,

- wada mitralna,

- stenoza aortalna

34. 18 -latek z dolegliwościami dławicowymi, bez chorób ukł. krążenia

w wywiadzie rodzinnym. Podejrzenie:

- tętniak tętnicy wieńcowej,

- zespół Marfana,

- koarktacja aorty,

- VSD

    • stenoza mitralna

35. Najczęstsza wrodzona wada serca u dorosłych jest:

- ASD,

- VSD,

- zespół Eisenmengera

- tetralogia Falotta

- dwupłatkowa zastawka trójdzielna


37. Liczba skurczów dodatkowych nadkomorowych, które są jeszcze

fizjologia

to:

- <200/d,

- <10000/d,

- <30000/d,

- <50000/d,

-


38. Fałszywie zawyżony wynik pomiaru RR z powodu:

- pacjent stoi,

- za wąski mankiet,

- po przebudzeniu,

- błędy w wysłuchaniu tonów Korotkowa

- opieranie się na pomiarach pacjenta


39. Patomechanizm obrzęków w zastoinowej niewydolności krążenia:

- wzrost aldosteronu

- spadek aktywności reninowej osocza

- spadek ADH

- wzrost ANP


42. W ekg u młodej kobiety stwierdzono wypadanie płatka zastawki

mitralnej. Co będzie osłuchowo?

- klik rozkurczowy

- turkot skurczowy

- szmer późnoskurczowy

- sztywne rozdwojenie drugiego tonu

- osłabienie drugiego tonu


43. Szmer wczesnoskurczowy występuje w

- ASD,

- VSD,

- niedomykalność zastawki trójdzielnej,

- koarktacji aorty

- zespół wypadania płatka

odp. - kombinacja


49. Czym się charakteryzuje przebieg ch. wieńcowej u kobiet:

- późniejszy początek,

- lżejszy przebieg,

- lepsze rokowanie,

- mniejsza częstość wykrywania zmian w koronarografii

- mniejsza/większa częstość czynników ryzyka typu otyłość, cukrzyca

kombinacje


117. Koarktacja aorty

różnica RR

119. Migotanie przedsionków, wskaż fałszywe:

a. gdy trwa powyżej 48 godzin dasz profilaktykę zatorowo-zakrzepową

c. w WPW nie dasz glikozydów i werapamilu e. było jakoś oderwane od

pytania, jakby z innej parafii:) coś o chorobie wieńcowej


143. Miejscem osłuchiwania zastawki trójdzielnej jest...

a. IV prawa PMZ

b. IV lewa PMZ

c. II prawa PMZ

d. II lewa PMZ

160. Wskaż fałszywe - niewydolność krążenia


- najczęstszą przyczyną jest choroba niedokrwienna, nadciśnienie i

zawał serca u młodych ludzi


- coś tam...


166. Podawanie doustnych antykoagulantów u chorych z utrwalonym migotaniem

przedsionków stosuje się:

- gdy są wskazania

- nie ma potrzeby

- trzeba stosować do końca życia


167. Nie jest przyczyna zwiększonego ryzyka zakrzepicy żylnej:

a. nowotwór

b. ciąża

c. unieruchomienie

d)przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce choroby wieńcowej


Choroby wewnętrzne


Niewydolność skurczowa lewej komory najczęściej spowodowana jest:

A)       wadą zastawkową

B)        nadciśnieniem tętniczym

C)       kardiomiopatią przerostową

D)       zapaleniem mieśnia sercowego

E)        chorobą niedokrwienna serca

Który marker świeżego zawału pojawia się najwcześniej:

A)     mioglobina,

B)     troponina T,

C)     troponina I,

D)     CK-MB,

E)     izoformy CK-MB.

Który marker świeżego zawału utrzymuje się najdłużej:

A)     mioglobina,

B)     troponina T,

C)     troponina I,

D)     CK-MB,

E)     izoformy CK-MB.

Postępowanie w ostrym zawale serca bez uniesienia ST - kombinacje:

A)     heparyna

B)     kwas acetylosalicylowy

C)     leki trombolityczne

D)     inhibitory ACE

Najczęstszy czynnik wirusowy/etiologiczny kardiomyopatii:

A)     grypy,

B)     Coxackie,

C)     Paramyxowirus. etc.

U wszystkich chorych z podmiotowymi i przedmiotowymi objawami niewydolności krążenia wykonamy:

A)     rtg klatki

B)     ekg

C)     Holtera

D)     echokardiografię wysiłkową

E)     wszystkie wymienione

Beta blokery w cukrzycy:

A)     bezwzgl. p/wskazane,

B)     jako prewencja pierwotna chorób serc.-nacz.

C)     tylko jak choroba wieńcowa, niewydolność serca, zaburzenia rytmu.

Jakie leki są p/wskazane w leczeniu nadciśnienia u chorych z chromaniem przestankowym:

A)     alfa blokery

B)     beta blokery

C)     ihibitory ACE

D)     inhibitory wapnia

U chorych z nadciśnieniem, tętniczym, nefropatią cukrzycową i białkomoczem najkorzystniejszy wpływ na nerki mają :

A)    inhibitory konwertazy angiotenzynowej

B)     diuretyki pętlowe

C)    diuretyki tiazydowe

D)    diuretyki oszczedzajace potas

E)     blokery wapniowe

D)     Pseudomonas aerug.

 1. HBsAb(+), HBcAb(+) i HBeAb(+)

Choroby wewnętrzne - 34

 1. Jakie jest postępowanie w bradykardii bezobjawowej po zawale?

 2. Działanie glikozydów naparstnicy oprócz:

  1. Inotropowo dodatnie

  2. Tonotropowo (-)

  3. Batmotropowo(+)

  4. Chronotropowo (-)

 1. Najczęstsza przyczyna powiększenia lewej komory serca to:

Odp. Stenoza mitralna.

 1. Jaka wada się kojarzy najczęściej z niedomykalnością zastawki dwudzielnej?

 2. Objawy nie występujące w poparciokowcowym zap. nerek:

  1. Przebieg dyskretny

  2. Przebieg ostry

  3. Ubytek C3 dopełniacza

 1. Podawanie leków fibrynolitycznych po 6 godzinach może spowodować udrożnienie tętnic wieńcowych:

  1. Oba zdania są prawdziwe i jedno wynika z drugiego

  2. Oba fałszywe

  3. Oba prawdziwe

 1. Najczęstsza przyczyna migotania przedsionków:

  1. Stenoza mitralna

  2. Nadczynność tarczycy

 1. Cechy bloku prawej odnogi pęczka Hisa w EKG

Odp. Wszystkie z wyjątkiem QRS poniżej 0,12

 1. Hiperkaliemia w EKG, cechy.

 2. Jak mierzymy skuteczność przyjmowanych antykoagulantów. Mierząc:

  1. Czas protrombinowy

  2. Aktywność płytek

 1. Cechy bloku lewej odnogi pęczka Hisa:

Kombinacje odp.

.

 1. Istotne zwężenie dla zastawki dwudzielnej :

  1. 0,5-1,0 cm2

  2. 1,0-1,5 cm2

  3. 1,5-2,0 cm2

  4. 2,5-3,0 cm2

  5. 4,0-6,0 cm2

 1. Dla niedomykalności zastawki aorty charakterystyczne są wszystkie objawy, oprócz :

  1. cofanie się krwi z aorty do LK

  2. cofanie się krwi z tętnicy płucnej do PK

 1. W zespole WPW nieprawidłowe połączenie istnieje pomiędzy :

  1. PP a pęczkiem Hisa

  2. lewą a prawą odnogą pęczka Hisa

  3. LP a węzłem przedsionkowo-komorowym

  4. nadciśnieniem + hipokaliemią

  5. nadciśnieniem + hiperkaliemią

  6. hiperosmią

 1. Przewlekła niewydolność lewokomorowa spowodowana jest

 2. Przewlekła niewydolność prawokomorowa spowodowana jest

 3. Następstwem zawału nie jest :

  1. pericarditis epistenocardiaca

  2. hypertonia arterialis

 1. Następstwem niedomykalności lewego ujścia tętniczego jest :

  1. przerost LK

 1. bez zgody, gdy pacjent :

  1. stanowi zagrożenie dla siebie i innych


11. Pacjent skarży się na bóle w klatce piersiowej Podejrzewając niewydolność

mięśnia

sercowego w badaniach klinicznych powinno się wykonać następujące

badania.

1. EKG

2. EKG przez przełykowe

3. badanie Holtera

4.rtg kl. Piersiowej

A. tylko 1 B. 1,3,4 C 1,4 D. wszystkie

E. 1,2,3

12. Który z poniższych nie jest objawem wstrząsu neurogennego

A. oddech przeponowy

B. paraliż wiotki

C. drgania drobnofaliste

D. priapizm

E. bradykardia

13. Ile krwi max Może strącić zdrowy człowiek bez pojawienia się objawów

świadczący o

utracie krwi

A. 10- 15%

B. 15-20%

C. do 25%

D. 25-30%

E. 30-35%

18. Najbardziej klasycznym objawem polegającym na bardzo słabym tętnie na TT

kończyn

dolnych w porównaniu do TT. K. górnych charakterystyczny jest dla:

A. tetralogia Fallota

B. VSD

C. Wspólne ujście tętniczo żylne

D. ASD

E. Koarktacja aorty

19. W wstrząsie kardiogennym po zawale m. sercowego, PTCA a leki

A. jest przeciwwskazana, ponieważ jest obarczona itd.

B. leki przeciwpłytkowe i ewentualnie później r-PTCA

C. itd.

23. Które z zaburzeń stwarza predyspozycje do zakrzepicy?

1. ciąża

2. zmiażdżenie tkanek

3. rozległe oparzenia

4. nadczynność przytarczyc

5. wiek poniżej 16 lat i powyżej 65 r. życia

A. 1,2,4 B. 1,2,3, C. wszystkie D tylko 2 i 3

E. 1,2,3,4

27. W zaburzenia rytmu serca typu migotanie przedsionków utrzymanie rytmu

zatokowego możemy uzyskać stosując następujące leki

A. amiodaron

B. prokainamid

C. ajmalinę

D. b-bloker

E. obojętnie, który z wyżej wymienionych

28. Najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności skurczowej m. sercowego

jest:

A. wada zastawkowa

B. kardiomiopatia przerostowa

C. ch. niedokrwienna serca

D. nadciśnienie tętnicze

E. istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej


39. Prowadzenie porodu u kobiety w ciąży w stanie niewydolności krążenia IIº

NYHA


Wskaż, które zdanie jest nieprawdziwe:

1. u kobiecie po wymianie zastawki na sztuczną wskazane jest podawanie

przez całą ciąże preparatów przeciwkrzepliwych heparyn i analogów ASA

2. u kobiety z wada zastawkowa wskazane jest podawanie profilaktycznie

antybiotyków w okresie około porodowym

3. wskazane jest czynne prowadzenie 3 okresu porodu poprzez podawanie

pochodnych sporyszu w celu zmniejszenia krwawienia

4. przeciwwskazane lub wskazane jest podawanie b-mimetyków aby poprawić

kurczliwość macicy podczas porodu

5.

A. 1,2, 3 B 1, 2 itd. Kombinacje

41. Rozwijające się u kobiety po porodzie kardiomiopatia rozstrzeniowa

najczęściej ma

przyczynę:

A. wirusowa

B. idiopatyczna

C. idiomatyczna

D. spowodowana przeciążeniem objętościowo ciśnieniowym

E. ś

44. Pacjent po zawale m. sercowego z przewlekłą niewydolnością krążenia w klasie

II

NYHA, bez objawów retencji wody w organizmie wskazania do podania

następujących

Leków;

1. ACE-I

2. b- bloker

3. digoxyna

4. Ca- bloker

A. 1,3 B. 2,3 C. 1,4 D. 1,2

E. 2, 4


61. Bloker receptora angiotensyn II cechy:

1. powinno się stosować u pacjentów którzy maja wskazania do

stosowania ACEI

ale z powodu uczulenia nie mogą ich stosować

2. powodują zmniejszenie stężenia angiotensyn II w osoczu

3. Wywierają korzystny wpływ na nerki u chorych cukrzycą

4.są głownie wydalane z moczem i żółcią

5. nie mogą być stosowane w ciąży

A. 1,2 B. 1,3,4 C. wszystkie D.

2,3,4 E. 1,3,4,5

62. Przeciwwskazaniem do zastosowania ACEI są:

1. informacja o przebytym poprzednio obrzęku naczynioruchowym po

zastosowaniu ACEI

2. Poziom kreatyniny 3 mg/dl

3. poziom potasu 5 mg/dl

4. stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas

5. ciśnienie skurczowe 100 mmHg

A. 1 B. 1,2,3, C. 1,2,3,4, D. 3,4,1

E. 1,3

63. Do działań niepożądanych ACEI należą:

1. uporczywy suchy kaszel

2. zaparcia

3. obrzęk naczynioruchowy

4. zatrzymywanie w organizmie potasu

5. odruchowa tachykardia

A. 1,3 B 1,2,3 C. 1,2,3,4,5 D. 1,3,5

E. 2,3,4

78. Do leków blokujących receptor płytkowy IIb/IIIaµ zaliczamy

1. rofekoksyb

2. abciksimab

3. tiklopidyna

4. klopidogrel

5.

A. 1,3 B. 1,2,3, C. 4,3 D. itd.

94. Które z poniższych amin katecholowych ma najsilniejsze działanie zwężające

na obwodowe naczynia krwionośne:

A. Adrenalina

B. Noradrenalina

C. Izoprenalina

D. Dobutamina

E. Dopamina

96. Najczęściej występującymi tętniakami w jamie brzusznej poza aortą są

tętniaki:

A. T. wątrobowej

B. Krezkowej górnej

C. T. nerkowych

D. T śledzionowej

E. Krezkowej dolnej

99. Jaki stan chorobowy nie wiąże się z migotaniem przedsionków:

A. udar mózgowy

B. zatorowość płucna

C. stenoza mitralna

D.

103. Chorej z przebytym przed 3 laty zakrzepowym zapaleniem żył głębokich przed

operacją usunięcia żylaków podudzi należy wykonać badanie USG

podwójnego

Dopplera lub flebografię, ponieważ może istnieć zespół pozakrzepowy lub

utajona

zakrzepica żył głębokich.

A. 1. i 2. zdanie prawdziwe i pozostają ze sobą w związku

B. 1. i 2. zdanie prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku

C. 1. zdanie prawdziwe, 2. fałszywe

D. 1. zdanie fałszywe, 2. prawdziwe

E. oba zdania fałszywe


117. Maskami depresji mogą być

A. niechęć do spożywania posiłków

B. bezsenność

C. zaburzenia lękowe

D.

142. Bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania próby wysiłkowej

A. zapalenie wsierdzia

B. blok A-V II

C. bradykardia <60/min

D.


Chory z wszczepionym stymulatorem serca wymaga rutynowej profilaktycznej

antybiotykoterapii przed zabiegiem usuwania kamienia nazebnego, gdy_ zabiegi w

obrebie przyzebia zwiekszaja ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

B. obydwa zdania sa prawdziwe, ze zwiazkiem logicznym.

C. obydwa zdania sa prawdziwe, bez zwiazku logicznego.

D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

E. obydwa zdania sa fałszywe.


Nr 3. Powikłaniem zawału sciany dolnej miesnia sercowego powodujacym

wystapienie głosnego, holosystolicznego, szeroko promieniujacego szmeru nad

koniuszkiem serca oraz gwałtownie postepujacej niewydolnosci serca jest:

A. nawrót niedokrwienia. D. pekniecie miesnia brodawkowatego.

B. stenoza zastawki mitralnej. E. prawdziwe sa odpowiedzi C,D.

C. ostra niedomykalnosc zastawki mitralnej.


Nr 7. Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na konczynach w badaniu EKG jest

nastepujace (do oznaczen kolorów u_yto nastepujacych skrótów: B - czarna, R -

czerwona, G - zielona, Y- _ółta):

A. B – lewa konczyna dolna, R – lewa konczyna górna, G – prawa konczyna górna,

Y – prawa konczyna dolna.

B. B – lewa konczyna dolna, R – lewa konczyna górna, Y – prawa konczyna górna,

G – prawa konczyna dolna.

C. B – prawa konczyna dolna, R – lewa konczyna dolna, Y – prawa konczyna górna,

G – lewa konczyna górna.

D. B – prawa konczyna dolna, R – prawa konczyna górna, G – lewa konczyna górna,

Y – lewa konczyna dolna.

E. B – prawa konczyna dolna, R – prawa konczyna górna, Y – lewa konczyna górna,

G – lewa konczyna dolna


Nr 11. Lekami stosowanymi do leczenia nadcisnienia tetniczego u kobiet w cia_y sa:

1) metyldopa; 4) dihydralazyna;

2) inhibitory konwertazy angiotensyny; 5) nitroprusydek sodowy.

3) antagonisci receptora dla angiotensyny;

Prawidłowa odpowiedz to:

A. 1,2,3. B. 1,3. C. 1,4. D. wszystkie wymienione. E. tylko 1.


Nr 12. W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana

niezwłoczna kardiowersja elektryczna migotania przedsionków?

A. bardzo szybka czynnosc serca (rytm komór).

B. udokumentowane istnienie kilku dodatkowych dróg przewodzacych.

C. współistniejaca hipokaliemia.

D. w ka_dej z wymienionych.

E. w _adnej z wymienionych


Nr 14. Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wiencowym jest

przeciwwskazane w przypadku:

A. cisnienia tetniczego skurczowego <90 mmHg.

B. zawału prawej komory.

C. bloku przedsionkowo-komorowego.

D. prawdziwe sa odpowiedzi A,B.

E. prawdziwe sa odpowiedzi A,B,C.


Nr 16. Wska_ stwierdzenie fałszywe w odniesieniu do objawu Raynauda:

A. polega na zblednieciu, nastepnie zasinieniu, a w koncu zaczerwienieniu palców rak

i/lub stóp, uszu, warg.

B. towarzyszy mu ból.

C. pojawia sie w reakcji na stres lub zimno.

D. mo_e wyprzedzac inne objawy twardziny układowej.

E. w leczeniu stosuje sie krioterapie miejscowa lub uogólniona.


Nr 20. 46-letnia kobieta skar_y sie na bóle dławicowe zdarzajace sie w spoczynku lub

po obudzeniu, którym zwykle towarzyszy dusznosc i kołatanie serca. W badaniu

koronarograficznym nie wykazano zmian w tt. wiencowych. Najbardziej

prawdopodobna przyczyna tych dolegliwosci jest:

A. stabilna choroba niedokrwienna. D. zawał m. sercowego.

B. niestabilna choroba niedokrwienna. E. przepuklina rozworu przełykowego.

C. angina Prinzmetala.


Nr 21. Które stwierdzenie dotyczace pomiaru cisnienia krwi jest fałszywe?

A. u_ywajac sfigmomanometr rteciowy nale_y go trzymac pionowo i odczytu

dokonywac na poziomie oczu.

B. u pacjenta z otyłym ramieniem u_ywa sie odpowiednio wiekszego mankietu.

C. jesli pacjent jest bardzo szczupły (np. z anoreksja), mo_e byc konieczne u_ycie

mankietu pediatrycznego.

D. je_eli potrzeba powtarzac pomiary, poczekaj co najmniej 10’ miedzy odczytami z

mankietem w pełni opró_nionym.

E. pacjent powinien siedziec


Nr 23. 35-letnia biała kobieta przyszła do izby przyjec skar_ac sie na bóle w klatce

piersiowej. Ból jest epizodyczny i trwa zwykle 5-10 minut. Niekiedy zwiazany jest z

wysiłkiem, ale równie_ wystepuje w spoczynku. Ból nie promieniuje. Pacjentka nie jest

palaczka i nie choruje na nadcisnienie. Dwaj inni członkowie rodziny zmarli z powodu

choroby serca w wieku 50 i 56 lat. W trakcie badania fizykalnego: RR 120/70 mmHg,

tetno 70/min. W okolicy przedsercowej znajduje sie punkt najsilniejszego bólu. Szmer

skurczowy II/VI słyszalny wzdłu_ lewego brzegu mostka. Szmer nasila sie przy zmianie

pozycji na stojaca. W badaniu ekg odc. S-T niespecyficzna zmiany odc. S-T oraz fali T.

Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A. niewinny szmer skurczowy. D. stenoza mitralna.

B. stenoza aortalna. E. stenoza t. Płucnej


Nr 24. Które z poni_szych badan jest najkorzystniejsze dla ustalenia rozpoznania

u tej pacjentki?

A. rtg klatki piersiowej. D. echokardiografia.

B. cewnikowanie serca. E. biopsja m. sercowego.

C. badanie skaningowe z u_yciem talu.

Nr 25. Wska_ własciwe skojarzenie wady zastawkowej ze zmiana fizykalna:

a) stenoza aortalna 1) szorstki szmer promieniujacy do t. szyjnych;

b) niedomykalnosc aortalna 2) głosny ton S1;

c) stenoza mitralna 3) szmer holosystoliczny nad koniuszkiem

d) niedomykalnosc mitralna promieniujacy do pachy;

4) budowa ciała przypominajaca zespół Marfana

Prawidłowa odpowiedz to:

A. a3,b1,c4,d2. B. a3,b2,c1,d4. C. a1,b4,c2,d3. D. a3,b1,c2,d4. E. a2,b4,c1,d3.


Nr 11. 32-letnia kobieta od 5 lat choruje na nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest

dobrze kontrolowane dwoma lekami: inhibitorem konwertazy (enalaprilem) i diuretykiem

(hydrochlorotiazydem). Obecnie planuje zajść w ciążę. U tej pacjentki zalecisz:

A. utrzymam dotychczasowe leczenie.

B. gdy pacjentka zajdzie w ciążę, to zamienię enalapril na bloker kanałów wapniowych.

C. zamienię enalapril na bloker kanałów wapniowych lub dopegyt, zanim pacjentka

zaszła w ciążę i jeśli to będzie możliwe, odstawię lek moczopędny lub zamienię go na

inny (np. dihydralazynę lub dopegyt).

D. zamienię enalapril na bloker receptora AT1 (np. losartan), utrzymam lek

moczopędny.

E. do dotychczasowego leczenia


Nr 13. 57-letni pacjent z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego zgłosił się do

lekarza z powodu utrzymujących się ostatnio wysokich wartości ciśnienia tętniczego

(160/110, 150/100 mmHg). Pacjent obecnie przyjmuje następujące leki: enalapril 2 x

20 mg, amlodypina 1 x 10 mg. Wykonano podstawowe badania laboratoryjne:

kreatynina 0,89 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 5,45 mEq/l, glikemia na czczo 89 mg%.

U tego pacjenta w celu lepszej kontroli nadciśnienia zastosujesz:

A. zwiększę dawkę enalaprilu do 2x 30 mg.

B. dołączę do leczenia sartan (np. losartan).

C. dołączę do leczenia beta bloker (np. metoprolol).

D. dołączę do leczenia antagonistę aldosteronu (np. spironolakton).

E. dołączę do leczenia diuretyk (np. hydrochlotiazyd


Nr 30. Odstęp QT w elektrokardiograficznym zapisie czynności serca, mierzy się:

A. od początku zespołu QRS do początku załamka T.

B. od początku zespołu QRS do końca załamka T.

C. od końca zespołu QRS do początku załamka T.

D. od końca zespołu QRS do końca załamka T.

E. od najwyższego wychylenia dodatniego zespołu QRS do początku załamka T


Nr 31. Do objawów podmiotowych nadciśnienia płucnego nie należy:

A. chrypka. D. brak apetytu.

B. obrzęki kończyn dolnych. E. odpluwanie dużych ilości plwociny.

C. ból dławicowy.

Nr 32. Które z wymienionych leków zmniejszają ryzyko incydentów sercowonaczyniowych

i zgonu u chorych na chorobę wieńcową?

A. azotany. D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

B. statyny. E. żadne z wymienionych.

C. blokery kanału wapniowego.

Nr 33. Jaki obraz elektrokardiograficzny można spotkać u chorych z ostrym zespołem

wieńcowym?

A. uniesienie odcinków ST. D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

B. świeży blok lewej odnogi pęczka


Nr 37. Do charakterystycznych cech składających się na tetralogię Fallota,

nie zalicza się:

A. ubytku w przegrodzie międzykomorowej.

B. zwężenia pnia płucnego.

C. przesunięcia ujścia aorty w prawo nad otwór w przegrodzie międzykomorowej.

D. przerostu prawej komory.

E. ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.


U chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowym lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej nerki nie zastosujesz w leczeniu nadciśnienia :

-ACEi

-blokera rec AT1

-b-bloker

-Ca bloker

 • prawdziwe 1 i 2


Które z badań pozwal stwierdzić dysfunkcję prawej komory u pacjenta z podejrzeniem zatoru płuc:

-echo

-spiralne TK

-BNP lub NT-proBNP

-1i2

-1,2i3


Który z leków opróćz ASA powinien do końca życia przyjmować pacjent po zawale:

1 Klopidogrel

2 Statyna

3 B-bloker

4ACEi

5 Azotan

a1,2

b1,2,3

c2,3,4

d2,3,4,5

e Wszystkie


Które leki mają udowodnioną skutecznośc w zmniejszeniu śmiertelności chorych z przewlekla niew serca z zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory

-ACEi

-b-blokery

-digoksyna

-1i2

-1,2i3


Odprowadzeie przedsercowe V4 powinno być umieszczone:

-IV przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu mostka

-IV przestrzeń międzyżebrowa przy lewym brzegu mostka

-V przestrzeń w lewej linii pachowej środkowej

-V przestrzeń w lewej linii pachowej przedniej

-V przestrzeń w lewej lnii środkowoobojczykowej


Prawidłowy czas QRS w EKG wynosi:

-<0.06 sek

-0,06-0,11 sek

-0,11- 0,12 sek

->-0,12 sek


SCORE służy do oceny ryzyka sercowo naczyniowego u pacjentó z cukrzycą t2 i pozwala na oszacowanie 10 letniego ryzyka incydentu sercowo naczyniowego zakończonego zgonem


-1 i 2 falsz i miedzy nimi jest zwiążek

-1 i 2 prawda ale brak związku

-1 prawda 2 falsz

-1 falsz 2 prawda

-oba fałsz


Do powikłań narządowych nadciśnienia zaliczamy

1 przerost lewej komory

2 oceniona ultrasonograficznie wartość IMT>0,9 mm

2mikroalbuminuria

4 cukrzyca

5nieznaczny spadek kreatyniny


a1,2,4

b 1,2,3

c 2,3,5

d1,2,3,4

e wszystkie


wskaż grupę modyfikowalnych czynników ryzyka choroby sercowo naczyniowej

a papierosy otyłość płeć wiek

b brak akt fiz nadwaga papierosy niski Hdl

c papierosy wywiad rodzinny wys RR wysokie TG

d wywiad rodzinny brak akt fiz płeć wysokość RR

e RR CRP płeć wywiad rodzinny


Bezwzględne przeciwwskazanie do elektrograficznej próby wysiłkowej to


-zap wsierdzia

-bradykardia <60

- stabilna chor wieńcowa

- hemodynamicznie istotna arytmia serca

 • blok p-kom II stopnia
U kazdego pacjenta z OZW należy podać

 • ASA

 • ASA lub klopidogrel

 • W zależności od zawału ASA i klopidogrel lub tylko ASA

 • ASA lub klopidogrel

 • W zależności od rodzaju pstępowania w zawale Asa i klopidogrel lub tylko ASAChory w IV klasie Killipa to

-obrzęk płuc

-wstrząs kardiogenny

-zastój poniżej dolnych kątów łpoatek

-bez niewydolności serca

-z przewlekłąniewydolnością serca uprzednio w III klasie NyhaPrzeciwwskazanie bezwzględne do fibrynoizy w świeżym zawale

 • > 75 lat

 • podejrzenie tętniaka rozwarstwiającego aortę

 • udar mózgu w wywiadzie 2 lata temu

 • RR> 175/110

 • Dojazd do pracowni kardillogii inwazyjnej w mniej niż 90 min


Objawy nasuwające podejrzenie nadciśnienia naczyniowo – nerkowego

 • otyłość sennośc uczucie zmęczenia w ciągu dnia poranny ból głowy brak tętna na tt udowych

 • zmiany zanikowe skóry z rozstępami nadmierne owłosienie sklonnosc do wybroczyn chude k0ńczyny

 • napadowy wzrost RR z blednięciem powiek zlewne poty kolatanie serca niepkoj

 • ciezkie oporne na leczenie nadcisnienie zlosliwe szmer naczu=yniowy w nadbrzuszu

 • rodzinne wystepowanie chorob nerek nawracajace ZUM nadozywanie lekow p/bólowych


LEP 2011 klucz.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Lekarski Egzamin Państwowy – luty 2011 Lista poprawnych odpowiedzi i przyporządkowanie wersji /The list of correct answers – LEP February 2011/

I II 1 E 27 2 B 26 3 E 25 4 D 24 5 C 23 6 E 22 7 E 21 8 D 20 9 D 19 10 E 18 11 D 39 12 C 38 13 E 37 14 D 36 15 E 35 16 A 34 17 A 33 18 E 32 19 C 31 20 E 30 21 C 29 22 B 28 23 D 10 24 A 9 25 D 8 26 E 7 27 B 6 28 E 5 29 A 4 30 C 3 31 C 2 32 A 1 33 A 17 34 E 16 35 D 15 36 E 14 37 C 13 38 C 12 39 E 11 40 C 56 41 A 55 42 D 54 43 E 53 44 B 52

I II 45 E 51 46 E 50 47 C 49 48 E 64 49 A 63 50 E 62 51 C 61 52 E 60 53 E 59 54 E 58 55 A 57 56 B 68 57 B 67 58 A 66 59 B 65 60 D 44 61 C 43 62 E 42 63 E 41 64 D 40 65 E 48 66 E 47 67 C 46 68 E 45 69 A 90 70 D 89 71 D 88 72 C 87 73 A 86 74 C 85 75 A 84 76 B 83 77 E 82 78 B 81 79 A 94 80 D 93 81 A 92 82 E 91 83 D 80 84 A 79 85 D 78 86 A 77 87 B 76 88 B 75

I II 89 C 74 90 A 73 91 B 72 92 B 95 93 B 70 94 B 69 95 C 71 96 A 101 97 D 100 98 A 99 99 D 98 100 C 97 101 E 96 102 E 114 103 E 113 104 C 112 105 C 111 106 C 110 107 D 109 108 C 108 109 B 121 110 C 120 111 B 119 112 B 118 113 D 117 114 A 116 115 A 115 116 B 107 117 C 106 118 B 105 119 C 104 120 B 103 121 C 102 122 A 135 123 B 134 124 C 133 125 A 132 126 A 131 127 E 130 128 C 129 129 A 141 130 E 140 131 B 139 132 B 138

I II 133 E 137 134 B 136 135 B 128 136 E 127 137 D 126 138 D 125 139 B 124 140 E 123 141 C 122 142 B 155 143 A 154 144 D 153 145 E 152 146 A 151 147 D 150 148 C 149 149 D 148 150 B 147 151 E 146 152 B 145 153 A 144 154 D 143 155 A 142 156 A 159 157 A 158 158 E 157 159 B 156 160 C 173 161 E 172 162 A 171 163 E 170 164 B 169 165 X 168 166 D 167 167 E 166 168 D 165 169 C 164 170 D 163 171 E 162 172 A 161 173 E 160 174 D 175 175 E 174 176 B 180

I II 177 E 179 178 C 178 179 B 177 180 B 176 181 C 184 182 X 183 183 C 182 184 A 181 185 C 185 186 E 189 187 C 188 188 E 187 189 D 186 190 A 192 191 E 191 192 A 190 193 D 194 194 D 193 195 C 198 196 E 197 197 A 196 198 D 195 199 D 200 200 E 199

LEP 28LUTY2009 WYNIKI 2 WERSJE.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Lekarski Egzamin Państwowy – 28 lutego 2009

Lista poprawnych odpowiedzi i przyporządkowanie wersji testu

I II 1 C 33 2 B 32 3 B 31 4 A 30 5 B 29 6 E 28 7 D 10 8 C 9 9 D 8 10 E 7 11 B 20 12 C 19 13 D 18 14 C 17 15 D 16 16 A 15 17 D 14 18 E 13 19 C 12 20 A 11 21 B 27 22 E 26 23 B 25 24 C 24 25 E 23 26 C 22 27 A 21 28 E 6 29 A 5 30 B 4 31 C 3 32 E 2 33 A 1 34 A 39 35 A 38 36 D 37 37 E 36 38 C 35 39 D 34 40 E 43

I II 41 B 42 42 B 41 43 C 40 44 B 53 45 E 52 46 E 51 47 A 50 48 B 49 49 X 48 50 D 47 51 E 46 52 E 45 53 D 44 54 E 63 55 E 62 56 A 61 57 C 60 58 A 59 59 C 58 60 B 57 61 A 56 62 A 55 63 A 54 64 A 68 65 D 67 66 E 66 67 C 65 68 C 64 69 B 69 70 A 74 71 B 73 72 C 72 73 D 71 74 E 70 75 D 84 76 B 83 77 D 82 78 B 81 79 E 80 80 A 79

I II 81 D 78 82 C 77 83 B 76 84 A 75 85 D 94 86 B 93 87 E 92 88 E 91 89 B 90 90 E 89 91 D 88 92 E 87 93 B 86 94 A 85 95 E 95 96 A 99 97 B 98 98 C 97 99 C 96 100 C 104 101 C 103 102 C 102 103 C 101 104 D 100 105 D 111 106 A 110 107 A 109 108 B 108 109 D 107 110 D 106 111 A 105 112 C 117 113 D 116 114 C 115 115 B 114 116 A 113 117 C 112 118 C 121 119 B 120 120 A 119

I II 121 E 118 122 E 123 123 A 122 124 B 135 125 C 134 126 D 133 127 D 132 128 C 131 129 C 130 130 E 129 131 B 128 132 B 127 133 E 126 134 B 125 135 B 124 136 C 140 137 A 139 138 A 138 139 A 137 140 B 136 141 B 141 142 A 146 143 B 145 144 C 144 145 B 143 146 C 142 147 E 152 148 D 151 149 C 150 150 A 149 151 A 148 152 B 147 153 D 155 154 C 154 155 B 153 156 A 157 157 C 156 158 E 161 159 B 160 160 A 159

I II 161 E 158 162 B 166 163 A 165 164 A 164 165 D 163 166 B 162 167 C 172 168 C 171 169 B 170 170 C 169 171 A 168 172 B 167 173 E 175 174 C 174 175 E 173 176 C 178 177 C 177 178 C 176 179 D 182 180 A 181 181 A 180 182 B 179 183 A 185 184 C 184 185 A 183 186 D 189 187 C 188 188 C 187 189 D 186 190 E 192 191 E 191 192 D 190 193 E 193 194 C 200 195 E 199 196 E 198 197 E 197 198 C 196 199 B 195 200 C 194

beztytulu.bmp

Plik dostępny po zalogowaniu.

LEP WRZES 2008.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


LEP

- 3 - WERSJA I jesień 2008

c) Oznaczenie odpowiedzi następuje przez zamazanie ołówkiem B2 lub B3 całej powierzchni prostokąta wybranej przez Ciebie odpowiedzi. Pamiętaj, e od poprawności zamazania pola w du ej mierze zale y poprawność odczytu podanej przez Ciebie odpowiedzi. Przykłady poprawnego zamazywania pola mo esz zobaczyć powy ej.

d) W czasie rozwiązywania testu proponujemy, abyś najpierw zaznaczył/a odpowiedź delikatną kropką. Gdy

przekonasz się, e dobrze wybrałaś/eś, zakreślisz silnie całe pole. Je eli chcesz zmienić odpowiedź, wyma gumką owe wcześniejsze zaznaczenie i wprowadź nową, zgodną ze swoją wiedzą, właściwą odpowiedź. Gdy upewnisz się, e kartę z odpowiedziami wypełniłaś/eś poprawnie, zama starannie prostokąty.

Niedopuszczalne jest zniszczenie karty, jej uszkodzenie (załamanie, zagięcie) zarysowanie brzegu karty, gdy mo e to być przyczyną złego jej odczytu.

e) Wybieraj zawsze tylko jedną odpowiedź. Zakreślenie więcej ni jednej odpowiedzi powoduje jej

niezaliczenie.

f) Na cały egzamin masz 4 godziny. Je eli nie będziesz tracić czasu na pró no, na pewno zdą ysz

odpowiedzieć.

g) Je eli ukończysz rozwiązywanie zadań wcześniej, mo esz oddać karty odpowiedzi Przewodniczącemu Komisji i opuścić salę. Wraz z kartami odpowiedzi zwracasz równie broszurkę z zadaniami, która jest drukiem ścisłego zarachowania.

h) Porozumiewanie się z sąsiadami oraz korzystanie z jakichkolwiek materiałów pomocniczych pociąga za

sobą dyskwalifikację i ocenę niedostateczną z egzaminu.

Twój zestaw zadań testowych został oznaczony jako WERSJA I. W związku z tym przypominamy Ci, e Twój numer karty winien być nieparzysty. Prawidłowe zaznaczenie widać na rysunku ni ej

LEKARSKI EGZAMIN PAŃSTWOWY

JESIEŃ 2008

KARTA PIERWSZA

LEKARSKI

JESIEŃ 2008

EGZAMIN KARTA DRUGA

PAŃSTWOWYLEP

- 4 - WERSJA I jesień 2008

Nr 1. Chory z wieloletnim wywiadem w kierunku cię kiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) został przyjęty do szpitala z powodu nasilenia duszności oraz zmiany charakteru kaszlu. W badaniu gazometrycznym krwi tętniczej stwierdzono m.in.: PaO

2

=45 mmHg, PaCO

2

=55 mmHg, SaO

2

=88%. Poza lekami do ylnymi zlecono równie podawanie tlenu przez cewnik donosowy z przepływem 2 l/min. Po dwóch godzinach chory zaczął uskar ać się na ból głowy i pogorszenie samopoczucia. W kolejnej gazometrii stwierdzono PaO

2

=48 mmHg, PaCO

2

=60 mmHg, SaO

2

=90%. U tego chorego nale y: A. zwiększyć przepływ tlenu. B. zmniejszyć przepływ tlenu. C. zostawić przepływ tlenu na dotychczasowym poziomie. D. wykonać posiew krwi. E. zastosować maskę tlenową prostą pozwalającą uzyskać wy sze stę enie tlenu

w mieszaninie oddechowej.

Nr 2. Chory z wszczepionym stymulatorem serca wymaga rutynowej profilaktycznej antybiotykoterapii przed zabiegiem usuwania kamienia nazębnego, gdy zabiegi w obrębie przyzębia zwiększają ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia. A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe. B. obydwa zdania są prawdziwe, ze związkiem logicznym. C. obydwa zdania są prawdziwe, bez związku logicznego. D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe. E. obydwa zdania są fałszywe.

Nr 3. Powikłaniem zawału ściany dolnej mięśnia sercowego powodującym wystąpienie głośnego, holosystolicznego, szeroko promieniującego szmeru nad koniuszkiem serca oraz gwałtownie postępującej niewydolności serca jest: A. nawrót niedokrwienia. D. pęknięcie mięśnia brodawkowatego. B. stenoza zastawki mitralnej. E. prawdziwe są odpowiedzi C,D. C. ostra niedomykalność zastawki mitralnej.

Nr 4. Upośledzona tolerancja glukozy oznacza: A. glikemię na czczo ≥200 mg/dl. B. przygodną glikemię ≥ 200 mg/dl. C. glikemię w 120. minucie po doustnym obcią eniu 75g glukozy w przedziale

140-199 mg/dl. D. dwukrotnie glikemię na czczo ≥126 mg/dl. E. glikemię w 120. minucie po doustnym obcią eniu 75g glukozy ≥ 200 mg/dl.

Nr 5. W badaniu spirometrycznym podstawowym otrzymano następujące wartości: FEV

1

=2,5l, FVC=4l. Na podstawie tego wyniku mo na rozpoznać: A. astmę oskrzelową. D. zaburzenia o typie obturacji. B. POCHP. E. chorobę śródmią szową płuc. C. zaburzenia o typie restrykcji.LEP

- 5 - WERSJA I jesień 2008

Nr 6. Do parametrów uwzględnionych w karcie ryzyka SCORE nie nale y: A. obwód talii. D. ciśnienie tętnicze skurczowe. B. płeć. E. palenie tytoniu. C. wiek.

Nr 7. Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na kończynach w badaniu EKG jest następujące (do oznaczeń kolorów u yto następujących skrótów: B - czarna, R - czerwona, G - zielona, Y- ółta): A. B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, G – prawa kończyna górna,

Y – prawa kończyna dolna. B. B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, Y – prawa kończyna górna,

G – prawa kończyna dolna. C. B – prawa kończyna dolna, R – lewa kończyna dolna, Y – prawa kończyna górna,

G – lewa kończyna górna. D. B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, G – lewa kończyna górna,

Y – lewa kończyna dolna. E. B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, Y – lewa kończyna górna,

G – lewa kończyna dolna.

Nr 8. Następujący wynik badania serologicznego: HBs Ag (-) anty-HBc IgM (-) anty-HBc IgG (+) anty-HBs IgG (+) oznacza: A. ostre WZW typu C, okres wczesny. B. ostre WZW typu B, okres wczesny. C. przebyte WZW typu B, odporność. D. osoba zaszczepiona przeciwko WZW typu B. E. ostre WZW typu C, okres późny.

Nr 9. Lekiem pierwszego rzutu w ostrym bakteryjnym zapaleniu pęcherza moczowego jest: A. ko-trimoksazol. D. antybiotyk makrolidowy. B. penicylina. E. doksycyklina. C. gentamycyna.

Nr 10. Zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla 5. stadium przewlekłej choroby nerek to: A. hipofosfatemia i kwasica metaboliczna. B. hipofosfatemia i zasadowica metaboliczna. C. hiperfosfatemia i kwasica metaboliczna. D. hiperfosfatemia i zasadowica metaboliczna. E. wszystkie powy sze odpowiedzi są błędne.LEP

- 6 - WERSJA I jesień 2008

Nr 11. Lekami stosowanymi do leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w cią y są:

1) metyldopa; 4) dihydralazyna; 2) inhibitory konwertazy angiotensyny; 5) nitroprusydek sodowy. 3) antagoniści receptora dla angiotensyny; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3. B. 1,3. C. 1,4. D. wszystkie wymienione. E. tylko 1.

Nr 12. W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana niezwłoczna kardiowersja elektryczna migotania przedsionków? A. bardzo szybka czynność serca (rytm komór). B. udokumentowane istnienie kilku dodatkowych dróg przewodzących. C. współistniejąca hipokaliemia. D. w ka dej z wymienionych. E. w adnej z wymienionych.

Nr 13. Do wykrywania przewlekłych zmian w stawach krzy owo-biodrowych i kręgosłupie u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zaleca się: A. tomografię komputerową. D. densytometrię. B. rezonans magnetyczny. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B. C. radiografię konwencjonalną.

Nr 14. Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wieńcowym jest przeciwwskazane w przypadku: A. ciśnienia tętniczego skurczowego <90 mmHg. B. zawału prawej komory. C. bloku przedsionkowo-komorowego. D. prawdziwe są odpowiedzi A,B. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 15. 56-letni mę czyzna zgłosił się do lekarza z powodu bardzo silnego bólu, obrzęku, ucieplenia i zaczerwienienia palucha stopy prawej. Objawy wystąpiły nad ranem i utrudniają mu chodzenie. Od tygodnia boli go równie lewy staw kolanowy, w którym podczas badania przedmiotowego stwierdzono wysięk. W badaniach laboratoryjnych: CRP 25 mg/l, stę enie kwasu moczowego w surowicy 4,5 mg/dl. Które z poni szych umo liwiają potwierdzenie rozpoznania dny moczanowej u przedstawionego chorego? A. stwierdzenie kryształów moczanu sodu w badaniu płynu stawowego uzyskanego

drogą punkcji ze stawu kolanowego. B. szybkie ustąpienie dolegliwości po zastosowaniu kolchicyny. C. brak poprawy po zastosowaniu NLPZ w maksymalnych dawkach. D. u przedstawionego chorego nie mo na rozpoznać dny moczanowej, poniewa

stę enie kwasu moczowego w surowicy jest prawidłowe. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.LEP

- 7 - WERSJA I jesień 2008

Nr 16. Wska stwierdzenie fałszywe w odniesieniu do objawu Raynauda: A. polega na zblednięciu, następnie zasinieniu, a w końcu zaczerwienieniu palców rąk

i/lub stóp, uszu, warg. B. towarzyszy mu ból. C. pojawia się w reakcji na stres lub zimno. D. mo e wyprzedzać inne objawy twardziny układowej. E. w leczeniu stosuje się krioterapię miejscową lub uogólnioną.

Nr 17. 43-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu bólu stawów rąk i stóp, sztywności porannej trwającej dwie godziny, towarzyszącego im stałego poczucia zmęczenia i stanów podgorączkowych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: obrzęk stawów nadgarstkowych, śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bli szych obu rąk, bolesność uciskową w stawach śródstopno-paliczkowych obu stóp. W badaniach laboratoryjnych: OB 58 mm/h, Hgb 10,5 g/dl, czynnik reumatoidalny ujemny, przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 250 RU/ml (norma do 5 RU/ml). Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest w tym przypadku: A. toczeń rumieniowaty układowy. D. choroba Stilla. B. nad erkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów. E. łuszczycowe zapalenie C. reumatoidalne zapalenie stawów. stawów bez łuszczycy.

Nr 18. Wska objawy związane z pneumothorax:

1) przesunięte śródpiersie w przeciwną stronę; 2) nadmierny odgłos opukowy (odgłos bębenkowy); 3) bradykardia; 4) ściszenie lub brak szmerów oddechowych; 5) świsty; 6) sinica. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3,5. B. 1,2,3,6. C. 2,3,4,6. D. 1,2,4,5. E. 1,2,4,6.

Nr 19. 50-letni pacjent skar y się na: nocne oddawanie moczu, obrzęki okolicy kostek wieczorem, ból w prawym pod ebrzu, pogorszenie tolerancji wysiłku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest: A. hepatitis typu C. D. nadciśnienie. B. hemochromatoza. E. przewlekła niewydolność nerek. C. niewydolność prawokomorowa serca.

Nr 20. 46-letnia kobieta skar y się na bóle dławicowe zdarzające się w spoczynku lub po obudzeniu, którym zwykle towarzyszy duszność i kołatanie serca. W badaniu koronarograficznym nie wykazano zmian w tt. wieńcowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest: A. stabilna choroba niedokrwienna. D. zawał m. sercowego. B. niestabilna choroba niedokrwienna. E. przepuklina rozworu przełykowego. C. angina Prinzmetala.LEP

- 8 - WERSJA I jesień 2008

Nr 21. Które stwierdzenie dotyczące pomiaru ciśnienia krwi jest fałszywe? A. u ywając sfigmomanometr rtęciowy nale y go trzymać pionowo i odczytu

dokonywać na poziomie oczu. B. u pacjenta z otyłym ramieniem u ywa się odpowiednio większego mankietu. C. jeśli pacjent jest bardzo szczupły (np. z anoreksją), mo e być konieczne u ycie

mankietu pediatrycznego. D. je eli potrzeba powtarzać pomiary, poczekaj co najmniej 10’ między odczytami z

mankietem w pełni opró nionym. E. pacjent powinien siedzieć.

Nr 22. 30-letni pacjent skar y się na przewlekły kaszel (trwający przez 3 miesiące), krwioplucie, temperatura 37°C w przypadkowych pomiarach, spadek 5 kg masy ciała podczas ostatniego miesiąca, zmęczenie. Który test zalecisz jako pierwszy? A. scyntygrafię płuc. D. spirometrię. B. badanie mikrobiologiczne plwociny. E. tbc test skórny. C. rtg klatki piersiowej.

Nr 23. 35-letnia biała kobieta przyszła do izby przyjęć skar ąc się na bóle w klatce piersiowej. Ból jest epizodyczny i trwa zwykle 5-10 minut. Niekiedy związany jest z wysiłkiem, ale równie występuje w spoczynku. Ból nie promieniuje. Pacjentka nie jest palaczką i nie choruje na nadciśnienie. Dwaj inni członkowie rodziny zmarli z powodu choroby serca w wieku 50 i 56 lat. W trakcie badania fizykalnego: RR 120/70 mmHg, tętno 70/min. W okolicy przedsercowej znajduje się punkt najsilniejszego bólu. Szmer skurczowy II/VI słyszalny wzdłu lewego brzegu mostka. Szmer nasila się przy zmianie pozycji na stojącą. W badaniu ekg odc. S-T niespecyficzna zmiany odc. S-T oraz fali T. Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne? A. niewinny szmer skurczowy. D. stenoza mitralna. B. stenoza aortalna. E. stenoza t. płucnej. C. kardiomiopatia przerostowa.

Nr 24. Które z poni szych badań jest najkorzystniejsze dla ustalenia rozpoznania u tej pacjentki? A. rtg klatki piersiowej. D. echokardiografia. B. cewnikowanie serca. E. biopsja m. sercowego. C. badanie skaningowe z u yciem talu.

Nr 25. Wska właściwe skojarzenie wady zastawkowej ze zmianą fizykalną:

a) stenoza aortalna 1) szorstki szmer promieniujący do t. szyjnych; b) niedomykalność aortalna 2) głośny ton S1; c) stenoza mitralna 3) szmer holosystoliczny nad koniuszkiem d) niedomykalność mitralna promieniujący do pachy;

4) budowa ciała przypominająca zespół Marfana Prawidłowa odpowiedź to: A. a3,b1,c4,d2. B. a3,b2,c1,d4. C. a1,b4,c2,d3. D. a3,b1,c2,d4. E. a2,b4,c1,d3.LEP

- 9 - WERSJA I jesień 2008

Nr 26. Krzywa ekg przedstawia:

A. zawał ściany bocznej m. sercowego. D. przerost prawej komory. B. zawał ściany przednio-bocznej. E. blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB). C. przerost lewej komory. Nr 27. Wska zmiany charakterystyczne dla rozpoznania zespołu nerczycowego:

1) obrzęki; 4) białkomocz (>3,5 g/dz.); 2) hipoalbuminemia; 5) hiperlipidemia; 3) krwiomocz; 6) białkomocz (>2 g/dz.). Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4,6. B. 1,2,4,5. C. 2,3,4. D. 1,2,5,6. E. 1,2,6. Nr 28. Glikokortykosteroidy są grupą leków najczęściej powodujących owrzodzenia

ołądka i dwunastnicy, poniewa dowiedziono, e przy równoczesnym podawaniu glikokortykosteroidów z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ryzyko choroby wrzodowej wzrasta około piętnaście razy. A. oba zdania są prawdziwe i w pełnym związku logicznym. B. oba zdania są prawdziwe, ale bez związku logicznego. C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe. D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe. E. oba zdania są fałszywe. Nr 29. Ryzyko raka ołądka wzrasta u chorych z: A. gruczolakowatymi polipami ołądka. B. zapaleniem ołądka współistniejącym z infekcją Helicobacter pylori. C. chorobą Menetriera. D. po częściowej resekcji ołądka. E. wszystkimi powy szymi. Nr 30. U 18-letniej chorej z przewlekłą biegunką i niedokrwistością z niedoboru

elaza, wykonano biopsję jelita cienkiego stwierdzając zanik kosmków oraz nacieki limfocytowe blaszki właściwej. U powy szej chorej nale y podejrzewać: A. lipodystrofię jelitową. D. chorobę Crohna. B. niedobór laktazy. E. enteropatię glutenową. C. biegunkę poantybiotykową.

I

II

III

II

aVR

aVL

V

2

aVF

V

1

V

3

V

4

V

5

V

6LEP

- 10 - WERSJA I jesień 2008

Nr 31. 30-letni wyniszczony chory trafia po raz kolejny do Izby Przyjęć z objawami niedro ności jelita cienkiego. Przed rokiem przebył odcinkową resekcję ileum terminale. Ponadto w wywiadzie przetoki okołoodbytnicze, niedokrwistość, rumień guzowaty. Najbardziej prawdopodobnym wiodącym rozpoznaniem u chorego będzie: A. rak jelita cienkiego. D. choroba Crohna. B. choroba Whipple’a. E. wrzodziejące zapalenie jelita grubego. C. infekcja Giardia lamblia.

Nr 32. Większość pacjentów z bezobjawową kamicą pęcherzyka ółciowego w ciągu swojego ycia będzie mieć powikłania choroby, dlatego u ka dego chorego, u którego stwierdzi się kamicę pęcherzyka ółciowego, nale y rozwa ać leczenie zabiegowe. A. oba zdania są prawdziwe i pozostają w związku logicznym. B. oba zdania są prawdziwe, ale bez związku logicznego. C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe. D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe. E. oba zdania są fałszywe.

Nr 33. Przerzuty nowotworów w wątrobie: A. występują rzadziej ni pierwotny rak wątrobowo-komórkowy. B. najczęściej pochodzą z raka okrę nicy i odbytnicy. C. są zaopatrywane w krew przez naczynia układu wrotnego. D. prawdziwe są odpowiedzi B i C. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

Nr 34. Obecny stan wiedzy uzasadnia prowadzenie populacyjnych badań przesiewowych w kierunku raka:

1) piersi; 2) płuca; 3) szyjki macicy; 4) jelita grubego; 5) ołądka. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,3,5. C. 2,3,4. D. 1,3,4. E. 1,2,3,4.

Nr 35. Spośród wymienionych nowotworów w przebiegu zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) najczęściej występuje: A. mięsak Kaposiego. D. mięsak Ewinga. B. czerniak. E. szpiczak plazmocytowy. C. rak płuca.

Nr 36. Prawidłowy wynik konwencjonalnej radiografii klatki piersiowej u 65-letniego mę czyzny (w wywiadzie – palenie tytoniu od 45 lat) z ogólnym osłabieniem i dusznością oraz bólem barku nie wyklucza raka płuca, poniewa nowotwór mo e być umiejscowiony w okolicy o ograniczonej dostępności w radiograficznej ocenie. A. oba prawdziwe ze związkiem przyczynowym. B. oba prawdziwe bez związku przyczynowego. C. pierwsze nieprawdziwe, drugie prawdziwe. D. pierwsze prawdziwe, drugie nieprawdziwe. E. oba nieprawdziwe.LEP

- 11 - WERSJA I jesień 2008

Nr 37. Niedoczynność przedniego płata przysadki u dorosłych mę czyzn nie powoduje: A. niedoczynności tarczycy. D. zmniejszenia wydzielania kortyzolu. B. niepłodności. E. zmniejszenia wydzielania aldosteronu. C. zmniejszenia wydzielania TSH. Nr 38. Który z poni szych objawów nie jest typowym objawem nadczynności tarczycy? A. poty. D. zaparcia. B. utrata masy ciała. E. zaburzenia miesiączkowania. C. tachykardia. Nr 39. Zaznacz odpowiedź prawidłową dotyczącą guzków tarczycy: A. występują częściej u mę czyzn. B. występują rzadziej na terenach ubogich w jod. C. zwykle stwierdza się je u pacjentów w stanie eutyreozy. D. u pacjentów z nadczynnością tarczycy są zawsze zmianami łagodnymi. E. ryzyko rozwoju nowotworu w stwierdzonym guzku nie zale y od wieku pacjenta. Nr 40. Do izby przyjęć trafia 6-letni chłopiec, który prezentuje następujące objawy: gorączka od kilku dni, nie yt górnych dróg oddechowych, symetryczne wykwity rumieniowo-grudkowo-plamiste na twarzy, tułowiu i kończynach. Wykwity są girlandowate, ywoczerwone z odcieniem sinawym. W badaniach laboratoryjnych z odchyleń występują: leukopenia z limfocytozą oraz niewielką eozynofilię. Powy sze objawy są wynikiem zaka enia: A. parwowirusem B 19. D. wirusem ospy wietrznej. B. wirusem Epsteina Barr. E. wirusem ró yczki. C. wirusem cytomegalii. Nr 41. W izbie przyjęć u 3-letniego dziecka stwierdzasz owsicę. Jakie leki mo esz zastosować?

1) mebendazol; 2) albendazol; 3) amoksycylinę; 4) erytromycynę; 5) pirantel. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,5. B. 1,2,5. C. 3,4,5. D. 1,4,5. E. 4,5. Nr 42. Do objawów tę yczki nie zalicza się objawów:

1) Chwostka; 2) Stelwaga; 3) Trosseau; 4) Lusta; 5) Openheima. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,5. B. 2,5. C. 3,4. D. 4,5. E. 3,4,5. Nr 43. Do wad współistniejących z guzem Wilmsa nale ą:

1) niedorozwój nerek, zdwojenie nerek, nerka podkowiasta, spodziectwo; 2) przerost połowiczy ciała, aniridia, wady układu kostno-stawowego, wady układu

krą enia; 3) wady ośrodkowego układu nerwowego, rozszczep kręgosłupa, hipoplazja wątroby; 4) ostra białaczka limfoblastyczna, raki, chłoniaki; 5) Hepatoblastoma, Retinoblastoma, guzy kości, raki. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 2,4. C. 3,5. D. 1,4. E. 1,5.LEP

- 12 - WERSJA I jesień 2008

Nr 44. Mięsak Ewinga:

1) występuje częściej u dziewczynek, w wieku przedszkolnym, częściej rasy

czarnej; 2) występuje częściej u chłopców, nastolatków, rzadziej rasy czarnej; 3) jest guzem niskozró nicowanym; 4) zajęcie tkanek miękkich i szerzenie guza następuje wolno; 5) zajęcie tkanek miękkich i szerzenie guza następuje szybko. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3,4. B. 2,3,5. C. 2,3,4. D. 1,4. E. 1,5.

Nr 45. Najrzadszym typem białaczki u dzieci jest: A. CML. B. AML. C. ALL. D. MDS. E. CLL.

Nr 46. Noworodek karmiony piersią, którego matka otrzymywała wit. D3 w ostatnim trymestrze cią y: A. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 400 j.m./dobę od pierwszej doby ycia. B. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 400 j.m./dobę od trzeciego tygodnia ycia. C. powinien otrzymywać wit. D3 w ilości 800 j.m./dobę od pierwszej doby ycia. D. nie wymaga dodatkowej suplementacji wit. D3. E. wymaga suplementacji od 3 miesiąca ycia.

Nr 47. Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego u dzieci obejmuje: A. normalizację masy ciała. B. ograniczenie w diecie produktów bogatosolnych. C. aktywność fizyczną. D. redukcję spo ywania kwasów tłuszczowych nasyconych. E. wszystkie prawidłowe.

Nr 48. Bezwzględnym stałym przeciwwskazaniem do szczepienia ywymi szczepionkami jest: A. leczenie immunosupresyjne. D. zespół Downa. B. cukrzyca. E. splenektomia. C. wcześniactwo.

Nr 49. 18-letnia pacjentka zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu trwającej od kilku dni gorączki dochodzącej do 39°C oraz bolesności szyi i karku. W badaniu stwierdzono zapalenie gardła oraz powiększone znacznie węzły chłonne szyjne. W wykonanych badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości wykazano zwiększone stę enie białka C – reaktywnego, leukocytozę oraz obecność atypowych limfocytów. Prawdopodobne rozpoznanie to: A. ostra białaczka limfatyczna. D. mononukleoza zakaźna. B. choroba Hodgkina. E. płonica. C. błonica.

nr pytan z kardio.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Pytania z kardiologii z LEPu

Wrzesien 2010

13 – 28Wrzesien 2008

2,3 6,7, 11,12, 14,20,21, 23 – 26, 72, 82, 122,130, 169, 170,172,174Luty 2009

1,2,5,8,76,132,135,159,162,164,170,171,1752010

7, 25 – 332011

13,30,32,33,35,37,63,163,171LEP WRZESIEN 2008 WERSJA 1ODP.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Lista poprawnych odpowiedzi do zadań testowych na Lekarskim Egzaminie Państwowym 27 września 2008 r. – według I wersji testu (znak X oznacza zadanie uniewa nione).

Nr odp Nr odp Nr odp Nr odp 1 B 56 B 111 D 166 C 2 D 57 C 112 C 167 A 3 E 58 A 113 C 168 B 4 C 59 B 114 A 169 C 5 D 60 E 115 D 170 A 6 A 61 E 116 D 171 B 7 E 62 C 117 E 172 C 8 C 63 C 118 E 173 B 9 A 64 B 119 C 174 C 10 C 65 A 120 B 175 C 11 C 66 C 121 D 176 B 12 A 67 C 122 E 177 E 13 C 68 B 123 A 178 A 14 D 69 B 124 A 179 E 15 E 70 C 125 E 180 A 16 E 71 C 126 D 181 B 17 C 72 E 127 A 182 C 18 E 73 C 128 A 183 B 19 C 74 B 129 C 184 B 20 C 75 C 130 E 185 E 21 D 76 A 131 A 186 C 22 C 77 E 132 D 187 C 23 C 78 A 133 C 188 D 24 D 79 D 134 A 189 D 25 C 80 D 135 E 190 D 26 C 81 A 136 B 191 A 27 B 82 E 137 D 192 D 28 D 83 A 138 A 193 A 29 E 84 E 139 D 194 A 30 E 85 C 140 E 195 C 31 D 86 C 141 C 196 B 32 E 87 C 142 E 197 A 33 B 88 X 143 B 198 A 34 D 89 E 144 A 199 E 35 A 90 B 145 C 200 A 36 A 91 E 146 B 37 E 92 D 147 C 38 D 93 E 148 E 39 C 94 C 149 D 40 A 95 D 150 D 41 B 96 B 151 B 42 B 97 A 152 D 43 A 98 E 153 C 44 B 99 A 154 B 45 A 100 B 155 E 46 B 101 A 156 A 47 E 102 D 157 B 48 E 103 B 158 D 49 D 104 D 159 B 50 A 105 A 160 C 51 E 106 D 161 X 52 B 107 B 162 A 53 B 108 D 163 D 54 D 109 X 164 A 55 D 110 A 165 C

LEP wrzesien 2010.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


LEP

- 4 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 1. U odwodnionego pacjenta z przednerkową ostrą niewydolnością nerek nie wolno stosować poniżej wymienionych leków, z wyjątkiem: A. diuretyku pętlowego. D. sartanu. B. niesteroidowego leku przeciwzapalnego. E. beta blokera. C. inhibitora konwertazy.

Nr 2. W ostrym śródmiąższowym zapaleniu nerek w ostrej fazie choroby podstawą leczenia jest: A. tylko obserwacja pacjenta. B. niezwłoczne usunięcie przyczyny (leku, leczenie ciężkiej infekcji). C. hemodializoterapia. D. cyklosporyna A. E. antybiotykoterapia.

Nr 3. U 30-letniej pacjentki z nawracającym krwinkomoczem podejrzewano nefropatię IgA. Potwierdzenie wstępnego rozpoznania uzyskano w obrazie histopatologicznym biopsji nerki. Stan pacjentki jest bardzo dobry, ciśnienie tętnicze wynosi 120/80 mmHg, stężenie kreatyniny wynosi 0.8 mg/dl, a białkomocz dobowy wynosi 0.46 g. U tej pacjentki w leczeniu zastosujesz: A. 3 pulsy 1g metyloprednisolonu, a następnie prednison w dawce 1mg/kg m.c. B. prednison w dawce 1mg/kg m.c. C. cyklofosfamid w pulsach 1gramowych co 4 tygodnie. D. cyklosporynę w dawce 2 x 100mg. E. obserwację, ewentualnie małą dawkę inhibitora konwertazy.

Nr 4. U 60-letniego pacjenta w badaniu usg stwierdzono obecność w nerce lewej jednej torbieli o średnicy 3 cm, a nerce prawej obecność również jednej torbieli o średnicy 2 cm. Pacjent czuje się dobrze, ciśnienie tętnicze wynosi 130/80 mmHg, a stężenie kreatyniny wynosi 1.09 mg/dl. U tego pacjenta rozpoznasz: A. zwyrodnienie wielotorbielowate nerek. D. torbielowatość rdzenia nerek. B. torbiele proste nerek. E. gąbczastość rdzenia nerek. C. nabytą torbielowatość nerek.

Nr 5. U 30-letniego pacjenta podczas przypadkowo wykonanego badania moczu stwierdzono erytrocyturię. W wykonanym badaniu usg nie stwierdzono cech kamicy nerek ani dróg moczowych. W wykonanych badaniach laboratoryjnych: nie stwierdzo- no białkomoczu, stężenie kreatyniny wynosiło 1.05mg/dl, klirens kreatyniny wynosił 112 ml/min/m2. Wykonano biopsję nerki, w której w badaniu histopatologicznym stwierdzono nefropatię cienkich błon. W leczeniu u tego pacjenta zastosujesz: A. jedynie obserwację pacjenta. D. cyklosporynę. B. podwójną blokadę (inhibitor konwertazy + sartan). E. antybiotykoterapię. C. steroidoterapię.LEP

- 5 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 6. Krwioplucie, kłujący jednostronny ból w klatce piersiowej przy głębokim oddy- chaniu i uczucie braku powietrza – objawy, które pojawiły się nagle u młodej kobiety, która kilkakrotnie poroniła w przeszłości, a której matka choruje na toczeń trzewny, nasuwają podejrzenie: A. odmy opłucnowej. D. toczniowego zapalenia B. wysiękowego zapalenia opłucnej w przebiegu tocznia. płuc. C. zatorowości płucnej. E. endometriozy.

Nr 7. 39-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu postępującego odczucia napięcia skóry twarzy, narastających trudności z połykaniem pokarmów suchych, powstających na opuszkach palców rąk trudno gojących się owrzodzeń. W wywiadzie: od kilku lat bolesne blednięcie, a następnie sinienie palców rąk i małżowin usznych w kontakcie z zimnem. W badaniu przedmiotowym wygładzenie skóry twarzy, zanik skrzydełek nosa i czerwieni wargowej, stwardnienie skóry palców rąk, przedramion i podudzi. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest: A. toczeń rumieniowaty układowy. D. zapalenie skórno-mięśniowe. B. twardzina układowa. E. dna moczanowa. C. zespół Sjögrena.

Nr 8. Gorączka reumatyczna wynika z autoimmunizacji zapoczątkowanej przez zakażenie: A. gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus). B. pałeczkami Gram-ujemnymi z rodzaju Yersinia, Shigella lub Salmonella. C. paciorkowcem β-hemolizującym z grupy A (Streptococcus β-hemolyticus). D. krętkiem Borrelia burgdorferi. E. dwoinkami rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae).

Nr 9. Który spośród wymienionych markerów serologicznych jest najbardziej swoisty dla reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)? A. przeciwciała przeciwko cytrulinowanym antygenom. D. ASO. B. czynnik reumatoidalny. E. antygen HLAB27. C. przeciwciała przeciwjądrowe ANA.

Nr 10. Symetryczne zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych (obustronne zmiany o typie sacroilitis) widoczne w obrazie CT lub RTG, jest najbardziej charakterystyczne dla: A. zespołu Reitera. B. łuszczycowego zapalenia stawów. C. reumatoidalnego zapalenia stawów. D. młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. E. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Nr 11. Do rozpoznawania deficytu łez w przebiegu zespołu suchości (Sjögrena) służy: A. test Schobera. D. scyntygrafia gruczołów łzowych. B. test Schirmera. E. biopsja gruczołów łzowych. C. test krystalizacji.LEP

- 6 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 12. 52-letnia chora na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) zgłosiła się do swo- jego reumatologa z powodu nasilenia bólu i obrzęków stawów nadgarstkowych, drob- nych stawów rąk i stawów kolanowych, znacznego zmęczenia i osłabienia, utrzymują- cych się stanów podgorączkowych bez cech towarzyszącej infekcji. Pobiera leflunomid (20 mg/dobę), diklofenak (200 mg/dobę) i omeprazol (20 mg/dobę). W badaniach labo- ratoryjnych: CRP 35 mg/l, Hgb 10,2 g/dl, MCV 85 fl, Plt 550 G/l, stężenie żelaza w surowicy obniżone, TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) obniżona, stężenie ferrytyny w surowicy podwyższone. Stwierdzono zaostrzenie procesu chorobowego oraz niedokrwistość, którą należy leczyć w następujący sposób: A. zalecić żelazo z vit. C w formie doustnej. B. przetoczyć koncentrat krwinek czerwonych. C. odstawić NLPZ. D. zalecić oznaczenie stężenia vit. B

12

i rozpocząć podawanie kwasu foliowego. E. zintensyfikować leczenie choroby podstawowej i opanować proces zapalny, który

jest przyczyną obserwowanej niedokrwistości.

Nr 13. Lekiem z grupy blokujących receptory beta-adrenergiczne (beta-blokerów), charakteryzującym się dodatkowym działaniem naczyniorozszerzającym jest: A. metoprolol. B. bisporolol. C. karwedilol. D. omeprazol. E. acebutolol.

Nr 14. Tętno chybkie i wysokie jest spotykane w:

1) zwężeniu zastawki aortalnej; 2) niedomykalności zastawki aortalnej; 3) przetrwałym przewodzie tętniczym (Botalla); 4) zwężeniu zastawki mitralnej. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 2,3. C. 1,2,3. D. 1,2,3,4. E. żadna z powyższych.

Nr 15. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF): A. stanowi odsetek objętości wyrzutowej lewej komory w odniesieniu do objętości

końcoworozkurczowej. B. określa czynność skurczową lewej komory. C. prawidłowa wartość wynosi 90-100%. D. nie ulega zmniejszeniu u kobiet w okresie pomenopauzalnym. E. jest możliwa do oceny przy pomocy badania echokardiograficznego.

Nr 16. Typowy ból dławicowy charakteryzujący chorobę niedokrwienną serca:

1) posiada lokalizację zamostkową; 2) jest wywoływany wysiłkiem fizycznym lub stresem emocjonalnym; 3) nasila się podczas wdechu; 4) ustępuje po zaprzestaniu wysiłku lub przyjęciu nitrogliceryny. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. 2,3,4. D. 1,2,4. E. wszystkie wymienione.LEP

- 7 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 17. Do przyczyn mogących wywołać obrzęk płuc zalicza się:

1) nagły wzrost ciśnienia tętniczego; 2) ostry zespół wieńcowy; 3) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 4) przedawkowanie narkotyków. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. 1,2,4. D. 3,4. E. wszystkie wymienione.

Nr 18. Do 3 najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego w europejskiej populacji ogólnej, nie należy:

1) nadciśnienie tętnicze; 4) kardiomiopatia rozstrzeniowa; 2) choroba niedokrwienna serca; 5) zapalenie mięśnia sercowego. 3) zwężenie zastawki aortalnej; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 2,3. C. 3,4. D. 3,5. E. 4,5.

Nr 19. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące statyn:

1) są inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A; 2) wykazują działanie obniżające stężenie cholesterolu frakcji LDL; 3) wykazują działanie obniżające stężenie trójglicerydów; 4) zmniejszają ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych; 5) nie powinny być podawane u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia

sercowego; 6) mogą uszkadzać śródbłonek naczyniowy. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 3,4. C. 3,5. D. 3,6. E. 5,6.

Nr 20. W diagnostyce różnicowej bólów w klatce piersiowej należy uwzględnić:

1) refluks żołądkowo-przełykowy; 4) półpasiec; 2) zapalenie płuc; 5) ostre zapalenie osierdzia. 3) zapalenie trzustki; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2. B. 1,2,3. C. 1,2,5. D. 2,4,5. E. wszystkie wymienione.

Nr 21. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące migotania przedsionków: 1) stanowi najbardziej rozpowszechnioną arytmię nadkomorową; 2) do jego częstych przyczyn należy nadciśnienie tętnicze; 3) przy braku współistniejącej wady zastawkowej serca nie wiąże się ze

wzrostem ryzyka wystąpienia udarów mózgu; 4) strategie leczenia obejmują przywrócenie i utrzymanie rytmu zatokowego lub

kontrolę częstości rytmu komór. Prawidłowa odpowiedź to: A. tylko 1. B. tylko 2. C. tylko 3. D. tylko 4. E. 3,4.LEP

- 8 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 22. Do czynników wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorego z migotaniem przedsionków nie należy: A. przebyty udar. D. przebyty napad przemijającego B. istotne zwężenie zastawki mitralnej. niedokrwienia mózgu. C. sztuczna zastawka serca. E. dyslipidemia.

Nr 23. Chory w pierwszej dobie po implantacji rozrusznika serca skarży się na ból w klatce piersiowej z nasilającą się dusznością. W badaniu fizykalnym stwierdza się nadmiernie jawny odgłos opukowy i zniesiony szmer pęcherzykowy po stronie lewej. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest: A. zator tętnicy płucnej. D. zapalenie osierdzia. B. zawał mięśnia serca. E. zapalenie płuc. C. odma opłucnowa.

Nr 24. Elektrokardiograficzne rozpoznanie zawału mięśnia serca na obszarze ściany dolnej stawiamy na podstawie uniesienia ST o charakterze fali Pardee’go, widocznego w odprowadzeniach: A. I, aVL. B. II, III, aVF. C. I, II, III. D. V1-V4. E. I, VL, V5-V6.

Nr 25. Chory z przewlekłą niewydolnością serca przywieziony został do szpitala przez pogotowie ratunkowe z powodu obrzęku płuc. Który z czynników mógł przyczynić się do takiego obrazu? A. napad migotania przedsionków. D. zmniejszenie dawek leków moczopędnych. B. ostry zespół wieńcowy. E. wszystkie z powyższych. C. częstoskurcz komorowy.

Nr 26. 45-letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego, zgłosił się do izby przyjęć z powodu nagłego silnego bólu w klatce piersiowej z promieniowaniem do pleców. W badaniu fizykalnym słyszalny szmer rozkurczowy oraz brak tętna na kończynie górnej lewej. Najbardziej prawdopodobną przyczyną bólu jest: A. zawał mięśnia serca. D. stenoza zastawki aortalnej. B. zator tętnicy płucnej. E. zapalenie osierdzia. C. tętniak rozwarstwiający aorty.

Nr 27. Poszerzenie zespołów QRS do >0.12 s może występować w przypadku:

1) bloku lewej odnogi pęczka Hisa; 2) bloku prawej odnogi pęczka Hisa; 3) zespołu WPW; 4) bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa; 5) pobudzeń i rytmów komorowych. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3. B. 1,2,4. C. 1,2,3,5. D. 1,2,4,5. E. wszystkie wymienione.LEP

- 9 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 28. Szmer wczesnorozkurczowy i znaczna amplituda ciśnienia tętniczego jest typowa dla: A. ubytku w przegrodzie międzykomorowej. D. stenozy zastawki mitralnej. B. ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. E. kardiomiopatii przerostowej. C. niedomykalności zastawki aortalnej.

Nr 29. Do objawów akromegalii nie należą: A. upośledzona tolerancja glukozy. D. zaburzenia czynności gonad. B. sucha skóra. E. obturacyjny bezdech senny. C. zaburzenia czynności i budowy tarczycy.

Nr 30. U 32-letniego radiologa leczonego z powodu nawracającej kamicy nerkowej, nadciśnienia i depresji, stwierdzono hiperkalcemię, podwyższone stężenie PTH oraz obniżone stężenie fosforu. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to: A. wtórna nadczynność przytarczyc. B. pierwotna nadczynność przytarczyc. C. popromienne uszkodzenie nerek i tarczycy. D. popromienna niedoczynność przytarczyc. E. zespół Münchausena by proxy.

Nr 31. 50-letni otyły mężczyzna skarży się na powiększenie i bolesność prawej piersi. W diagnostyce nieużyteczne będzie badanie ultrasonograficzne: A. jąder. B. sutków. C. wątroby. D. tarczycy. E. wszystkie mogą być przydatne.

Nr 32. 30-letnia otyła kobieta od 3 lat lecząca się dietą i ruchem z powodu cukrzycy jest w 24 tygodniu ciąży bliźniaczej. Doustny test tolerancji glukozy: A. należy wykonać po podaniu 50 g, niezależnie od posiłku. B. należy wykonać po podaniu 75 g i po uprzedniej 8-godzinnej głodówce. C. nie jest potrzebny. D. jest zasadny, tylko jeżeli nie była dotąd leczona insuliną. E. warto wykonać dopiero po 28 tygodniach ciąży.

Nr 33. W ostrej niewydolności nerek biopsję nerki wykonuje się tylko jeżeli: A. pacjent nie wymaga jeszcze dializ. B. wiek chorego nie przekracza 70 lat. C. będzie ona miała wpływ na dalsze postępowanie. D. istnieje podejrzenie kłębuszkowego zapalenia nerek. E. wszystkie prawdziwe.

Nr 34. Należy wskazać nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące przyczyn przednerko- wej ostrej niewydolności nerek (przednerkowego ostrego uszkodzenia nerek): A. krwotok. D. antybiotyki, np. beta-laktamowe. B. odwodnienie. E. upośledzenie nerkowej autoregulacji C. uogólnione rozszerzenie naczyń. (np. inhibitory konwertazy angiotensyny).LEP

- 10 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 35. Na rabdomiolizę może wskazywać: A. hipokaliemia. D. podwyższenie stężenia kinazy B. hiperkalcemia. kreatyninowej. C. niskie stężenie kwasu moczowego. E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Nr 36. Przeglądowe zdjęcie brzucha jest wartościowym wstępnym badaniem u chorych z: A. ostrym kłębuszkowym zapaleniem nerek. B. kamicą nerkową. C. ostrym zatorem tętnicy nerkowej. D. autosomalnym wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek. E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

Nr 37. Które z niżej wymienionych czynników predysponują do rozwoju niedokrwien- nego zapalenia jelita grubego?

1) stany nadkrzepliwości; 2) zator tętnicy krezkowej; 3) zwężenie okrężnicy spowodowane nowotworem; 4) doustne środki antykoncepcyjne; 5) zapalenie uchyłków. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,4. B. 1,2,3,4. C. 1,2,4,5. D. 1,3,4. E. wszystkie wymienione.

Nr 38. Chory lat 24 z rozpoznanym od 3 lat wrzodziejącym zapaleniem jelita zgłasza uporczywy świąd skóry, przewlekłe zmęczenie, osłabienie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zgłaszanych dolegliwości jest: A. zapalenie pęcherzyka żółciowego. B. przewlekłe zapalenie trzustki. C. pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. D. rak okrężnicy. E. guz stromalny żołądka.

Nr 39. W diagnostyce nowotworów oraz monitorowaniu skuteczności ich leczenia znaczenie ma zwiększone stężenie niektórych markerów nowotworowych. W przypad- ku raka jelita grubego oznaczyć powinniśmy stężenie: A. CA 19.9. B. CEA. C. AFP. D. CA 125. E. CA 15.3.

Nr 40. Nadciśnienie tętnicze skurczowe u dzieci w wieku szkolnym rozpoznajemy, gdy w 3 niezależnych pomiarach stwierdzamy wartości ciśnienia skurczowego: A. powyżej 75 centyla dla wzrostu, płci i wieku. B. powyżej 90 centyla dla wzrostu, płci i wieku. C. pomiędzy 90 a 95 centylem dla wzrostu, płci i wieku. D. powyżej 95 centyla dla wzrostu, płci i wieku. E. powyżej 120 mmHg.LEP

- 11 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 41. Do rozpoznania gorączki reumatycznej u dzieci posługujemy się między innymi objawami większymi i mniejszymi zawartymi w zmodyfikowanych kryteriach Jonesa. Do objawów większych należą:

1) zapalenie serca (endocarditis, myocarditis, pericarditis); 2) pląsawica; 3) gorączka; 4) zapalenie stawów; 5) wskaźniki ostrej fazy: OB, CRP, leukocytoza. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3. B. 1,2,4. C. 1,4,5. D. 2,3,4. E. 2,3,5.

Nr 42. Większość szmerów nad sercem u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ma charakter szmeru niewinnego; ale w każdym przypadku wymagają różnicowania ze szmerem organicznym. Dla szmerów niewinnych charakterystyczne są następujące cechy, z wyjątkiem: A. są ciche, o głośności nie przekraczającej 3/6 w skale Levine’a. B. zwiększają głośność po wysiłku. C. występują w sercu o prawidłowej anatomii. D. nasilają głośność w czasie gorączki i w stanach emocjonalnych. E. zmniejszają głośność przy zmianie pozycji ciała ze stojącej na leżącą.

Nr 43. Terapia nadciśnienia tętniczego u dzieci to postępowanie niefarmakologiczne i leczenie lekami. Postępowanie niefarmakologiczne obejmuje następujące, z wyjątkiem: A. ograniczenia spożycia soli kuchennej do 5-6 g/dobę. B. ograniczenia spożycia węglowodanów i tłuszczów nasyconych. C. redukcji nadwagi ciała / otyłości. D. zmniejszenia aktywności fizycznej. E. eliminacji stresów w środowisku domowym i poza domem. Nr 44. Napadowy częstoskurcz nadkomorowy jest najczęstszym zaburzeniem rytmu u dzieci. W napadach trwających dłużej może dojść do objawów małego rzutu i zgonu. W przerwaniu napadu częstoskurczu można zastosować następujące działania, z wyjątkiem: A. oziębienia twarzy przez położenie torebki z lodem lub zimnej pieluszki na twarz. B. masażu zatoki szyjnej po jednej stronie. C. wywołania odruchu Valsalvy. D. farmakoterapii (adenozyna, amiodaron, sotalol). E. pobudzenia nerwu błędnego poprzez nacisk gałek ocznych.

Nr 45. Bóle w klatce piersiowej u dzieci są częstą przyczyną kierowania do poradni kardiologicznej, niejednokrotnie wymagają hospitalizacji. Do kardiologicznych przyczyn bólów w klatce piersiowej u dzieci należą między innymi następujące, z wyjątkiem: A. tętniaka rozwarstwiającego aorty. D. zaburzeń rytmu serca. B. zapalenia osierdzia. E. anomalii tętnic wieńcowych. C. nadciśnienia tętniczego.LEP

- 12 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 46. Do powikłań mononukleozy nie należy: A. niedrożność dróg oddechowych. D. zapalenie jąder. B. małopłytkowość. E. niedokrwistość hemolityczna. C. pęknięcie śledziony.

Nr 47. Podostre stwardniające zapalenie mózgu może występować po 7-10 latach od zakażenia wirusem: A. różyczki. B. ospy wietrznej. C. świnki. D. odry. E. opryszczki.

Nr 48. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące rumienia nagłego (gorączki trzydniowej): A. czynnikiem etiologicznym jest wirus z rodziny Herpes. B. charakterystyczna jest wysoka gorączka. C. w przebiegu choroby występuje wysypka pęcherzykowa. D. powikłaniem mogą być drgawki gorączkowe. E. choroba występuje u niemowląt i małych dzieci.

Nr 49. U 10-letniego chłopca przyjętego do szpitala w stanie ogólnym średnio ciężkim rozpoznano różę. Wybierz właściwe leczenie: A. maść z erytromycyną miejscowo na zmiany skórne. B. penicylina krystaliczna dożylnie. C. gentamycyna podawana domięśniowo. D. trimetoprim-sulfametoksazol doustnie. E. doksycyklina doustnie.

Nr 50. Do planowanego zabiegu operacyjnego przepukliny pachwinowej zgłasza się pacjent dotychczas nieszczepiony przeciwko wzw B. Po wytłumaczeniu przez lekarza, że wskazane byłoby wykonanie przed zabiegiem szczepienia przeciwko wzw B, chory odmawia poddania się temu szczepieniu. Jakie jest prawidłowe postępowanie lekarza w takiej sytuacji? A. należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego do czasu wykonania szczepienia

przeciwko wzw B. B. należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego, a o rezygnacji chorego ze

szczepienia przeciwko wzw B powiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego. C. należy oznaczyć u chorego stężenie przeciwciał anty HBs, a dalsze postępowanie

uzależnić od wyniku tego oznaczenia. D. należy przyjąć chorego do zabiegu, ale do dokumentacji dołączyć oświadczenie

chorego, że został poinformowany o potrzebie wykonania szczepienia przeciwko wzw B i odmówił poddania się temu szczepieniu. E. należy przyjąć chorego do zabiegu operacyjnego; proponowanie szczepienia

przeciwko wzw B było zbędne, gdyż to szczepienie nie jest obowiązkowe przed zabiegami operacyjnymi.LEP

- 13 - WERSJA I wrzesień 2010

Nr 51. Do poradni chirurgicznej zgłasza się 21-letni mężczyzna z raną ciętą dłoni. Do skaleczenia doszło w czasie prac ogrodowych. Z dokumentacji chorego wynika, że otrzymał wszystkie szczepienia przewidziane obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych (ostatnia dawka szczepionki Td przed 3 laty). Wskaż prawidłowe postępowanie w zakresie profilaktyki tężca: A. chory nie wymaga podawania szczepionki ani antytoksyny. B. należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T. C. należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T, a następnie wyznaczyć terminy

podania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąc i za 6 miesięcy). D. należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistej

immunoglobuliny. E. należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistej immunoglobu-

liny, a następnie wyznaczyć terminy podania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąc i za 6 miesięcy).

Nr 52. Odgłos opukowy stłumiony jest charakterystyczny w poniższych sytuacjach, z wyjątkiem: A. narządów miąższowych. D. rozedmy. B. nacieku tkanki płucnej. E. wysięku do jamy opłucnej. C. niedodmy.

Nr 53. Do układowych zapaleń naczyń zaliczamy:

1) guzkowe zapalenie tętnic; 4) gorączkę reumatyczną; 2) chorobę Takayashu; 5) zespół Schoenleina-Henocha. 3) chorobę Kawasaki; Prawidłowa odpowiedź to: A. wszystkie wymienione. B. tylko 1. C. 1,2,3,5. D. tylko 5. E. żadna z wymienionych.

Nr 54. Zespół Schoenleina-Henocha charakteryzuje się: A. zapaleniem spojówek, zapaleniem stawów, rumieniem krążkowym. B. objawem Raynaud, zapaleniem stawów, wysypką płoniczo-podobną. C. plamicą krwotoczną, zapaleniem stawów, bólami brzucha. D. polimorficzną wysypką, zapaleniem mięśnia sercowego, powiększeniem węzłów

chłonnych. E. tętniakami naczyń wieńcowych, bólami mięśni, gorączką.

Nr 55. Do charakterystycznych objawów klinicznych zapalenia skórno- mięśniowego należą poniższe objawy, z wyjątkiem: A. rumienia heliotropowego. D. rumienia krążkowego. B. wapnicy. E. osłabienia symetrycznych mięśni proksymalnych C. objawu Gottron’a.

Nr 56. Przyczyną hipoglikemii u dziecka mogą być poniższe sytuacje, z wyjątkiem: A. niedoboru hormonu wzrostu. D. niedoczynności tarczycy. B. podwyższonego stężenia insuliny. E. niedoczynności kory nadnerczy. C. podwyższonego stężenia glukagonu.

LEP wrzes 2010 klucz.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


Lekarski Egzamin Państwowy – wrzesień 2010 Lista poprawnych odpowiedzi i przyporządkowanie wersji /The list of correct answers/

I II

1 E 16 2 B 15 3 E 14 4 B 13 5 A 12 6 C 27 7 B 26 8 C 25 9 A 24 10 E 23 11 B 22 12 E 5 13 C 4 14 B 3 15 C 2 16 D 1 17 E 21 18 E 20 19 E 19 20 E 18 21 C 17 22 E 11 23 C 10 24 B 9 25 E 8 26 C 7 27 C 6 28 C 34 29 B 33 30 B 32 31 E 31 32 C 30 33 C 29 34 D 28 35 D 39 36 B 38 37 E 37 38 C 36 39 B 35 40 D 40 41 B 50 42 E 49 43 D 48 44 E 47

I II

45 C 46 46 D 45 47 D 44 48 C 43 49 B 42 50 D 41 51 A 56 52 D 55 53 C 54 54 C 53 55 D 52 56 C 51 57 C 63 58 A 62 59 B 61 60 B 60 61 C 59 62 C 58 63 D 57 64 A 68 65 D 67 66 E 66 67 D 65 68 C 64 69 D 70 70 E 69 71 D 80 72 B 79 73 E 78 74 D 77 75 E 76 76 E 75 77 E 74 78 A 73 79 X 72 80 E 71 81 B 93 82 D 92 83 B 91 84 C 90 85 B 89 86 C 88 87 C 87 88 A 86

I II

89 C 85 90 X 84 91 A 83 92 E 82 93 D 81 94 A 95 95 E 94 96 A 98 97 C 97 98 D 96 99 E 104 100 E 103 101 E 102 102 A 101 103 B 100 104 C 99 105 E 110 106 B 109 107 A 108 108 A 107 109 A 106 110 D 105 111 E 118 112 C 117 113 C 116 114 C 115 115 B 114 116 C 113 117 C 112 118 C 111 119 C 121 120 E 120 121 E 119 122 A 125 123 E 124 124 B 123 125 C 122 126 B 139 127 D 138 128 C 137 129 C 136 130 D 135 131 A 134 132 D 133

I II 133 A 132 134 E 131 135 D 130 136 D 129 137 B 128 138 A 127 139 A 126 140 B 141 141 B 140 142 A 148 143 C 147 144 B 146 145 D 145 146 D 144 147 E 143 148 D 142 149 A 155 150 C 154 151 C 153 152 B 152 153 C 151 154 B 150 155 C 149 156 E 156 157 A 170 158 C 169 159 D 168 160 B 167 161 D 166 162 C 165 163 C 164 164 C 163 165 C 162 166 D 161 167 D 160 168 A 159 169 D 158 170 D 157 171 C 175 172 B 174 173 B 173 174 C 172 175 C 171 176 C 177

I II 177 D 176 178 C 185 179 B 184 180 B 183 181 D 182 182 E 181 183 C 180 184 D 179 185 D 178 186 E 192 187 C 191 188 B 190 189 C 189 190 C 188 191 C 187 192 E 186 193 D 200 194 B 199 195 C 198 196 D 197 197 C 196 198 E 195 199 D 194 200 E 193

Pytania z testu z kardio.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Pytania z testu z kardioKtóre z wymienionych lekow powoduja hiperkaliemie [kombinacje]

1. ACEI

2. diuretyki petlowe

3.antagonisci aldosteronu

4. tiazydy

5. indapamid

(praw. 1 i 3)Skala CCS - dławica piersiowaPrzeciwskazanie bezwzględne do fibrynolizy

1. udar 2 lata temu

2. wiek > 75

3. cisnienie > 175/110

4. rozwarstwienie aorty (<- praw)

5. możliwość wykonania PCI w ciagu <90 minCo podajemy z p/płytkowych w zawale

1. ASA

2. ASA lub klopidogrel

3. ASA oraz klopidogrel (<- praw)

4. w zaleznosci od rodzaju zawału - klopidogrel i ASA lub tylko ASA

5. w zaleznosci od trybu postepowania (inwazyjne, nieinwazyjne) - klopidogrel i ASA lub tylko ASACi bedzie dostawał pacjent po zawale do konca zycia oprocz ASA [kombinacje]

1. statyny

2. b-bloker

3. ACEI

4. klopidogrel

5. azotany

(prawidłowe statyny, bbloker i ACEI)Pacjentka z krwiopluciem, bólem w nadbrzuszu i czym jeszcze co jest jak przy zawale ale podobno prawidlowe to zatorowość płucnaKiedy zakładamy holtera

1. dławica stabilna

2. dławica prinzmetala

3. nieme niedokrwienie mięśnia sercowego

4.

5.

(2 i 3)Co jest p/wskazaniem do próby wysiłkowej -> istotna hemodynamicznie arytmiaNajskuteczniejszy sposób leczenia czestoskurczu nawrotnego wezlowego:

1. porada psychologa i terapia grupowa ()

2. leczenie chirurgiczne

3. ablacja (<- prawidł.)

4. leczenie antybiotykami z grupy cefalosporyn

5. leczenie atropinaChory w IV klasie wg Killipa to osoba z:

1. obrzekiem płuc

2. wstrząsem kardiogennym (<- prawidł.)

3. zastojem ponizej kąta łopatek

4. bez cech niewydolności serca

5. z przewlekla niewydolnościa, uprzednio conajmniej NYHA IIIKtóre z badań pozwalaja wykryć dysfunkcje prawej komory u chorego z ostra zatorowoscia plucna:

1. echo

2. TK

3. peptydy natriuretyczne

4. A+B

5. A+B+C (<- prawidł.)Modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego:

brak aktywnosci fizycznej, nadwaga, papierosy, niski HDL

pyt kardio lepy.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Chory w IV klasie Killipa-Kimballa to osoba:

A - z obrzękiem płuc

B - ze wstrząsem kardiogennym

C - z zastojem poniżej dolnych kątów łopatek

D - bez cech niewydolności serca

E - z przewlekłą niewydolnością serca, uprzednio co najmniej w klasie NYHA III

32-letnia kobieta od 5 lat choruje na nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest
dobrze kontrolowane dwoma lekami: inhibitorem konwertazy (enalaprilem) i diuretykiem (hydrochlorotiazydem). Obecnie planuje zajść w ciążę. U tej pacjentki zalecisz:

A - utrzymam dotychczasowe leczenie.

B - gdy pacjentka zajdzie w ciążę, to zamienię enalapril na bloker kanałów wapniowych.

C - zamienię enalapril na bloker kanałów wapniowych lub dopegyt, zanim pacjentka zaszła w ciążę i jeśli to będzie możliwe, odstawię lek moczopędny lub zamienię go na inny (np. dihydralazynę lub dopegyt).

D - zamienię enalapril na bloker receptora AT1 (np. losartan), utrzymam lek moczopędny.

E - do dotychczasowego leczenia dołączę dopegyt, ponieważ w ciąży na pewno wzrośnie ciśnienie tętnicze.57-letni pacjent z wieloletnim wywiadem nadciśnienia tętniczego zgłosił się do lekarza z powodu utrzymujących się ostatnio wysokich wartości ciśnienia tętniczego (160/110, 150/100 mmHg). Pacjent obecnie przyjmuje następujące leki: enalapril 2 x 20 mg, amlodypina 1 x 10 mg. Wykonano podstawowe badania laboratoryjne:
kreatynina 0,89 mg/dl, Na 139 mEq/l, K 5,45 mEq/l, glikemia na czczo 89 mg%. U tego pacjenta w celu lepszej kontroli nadciśnienia zastosujesz:

A - zwiększę dawkę enalaprilu do 2x 30 mg.

B - dołączę do leczenia sartan (np. losartan).

C - dołączę do leczenia beta bloker (np. metoprolol).

D - dołączę do leczenia antagonistę aldosteronu (np. spironolakton).

E - dołączę do leczenia diuretyk (np. hydrochlotiazyd).Które stwierdzenie najdokładniej opisuje wartość diagnostyczną D-dimerów w zatorowości płucnej?

A - podwyższone stężenie D-dimerów jest specyficzne dla zatorowości płucnej.

B - niskie stężenie D-dimerów pozwala na wykluczenie zatorowości płucnej z dużym prawdopodobieństwem.

C - stężenie D-dimerów pozwala na różnicowanie pomiędzy procesami zakrzepowozatorowymi a chorobami o charakterze zapalnym lub nowotworowym.

D - wysokie stężenia stwierdza się zwłaszcza u chorych, u których doszło do zawału płuca.

E - wysokie stężenia stwierdza się u chorych ze współistniejącym zawałem prawej komory.


Odstęp QT w elektrokardiograficznym zapisie czynności serca, mierzy się:

A - od początku zespołu QRS do początku załamka T.

B - od początku zespołu QRS do końca załamka T.

C - od końca zespołu QRS do początku załamka T.

D - od końca zespołu QRS do końca załamka T.

E - od najwyższego wychylenia dodatniego zespołu QRS do początku załamka TDo objawów podmiotowych nadciśnienia płucnego nie należy:

A - chrypka.

B - obrzęki kończyn dolnych.

C - ból dławicowy.

D - brak apetytu.

E - odpluwanie dużych ilości plwociny.Które z wymienionych leków zmniejszają ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i zgonu u chorych na chorobę wieńcową?

A - azotany.

B - statyny.

C - blokery kanału wapniowego.

D - prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E - żadne z wymienionych.

Jaki obraz elektrokardiograficzny można spotkać u chorych z ostrym zespołem wieńcowym?

A - uniesienie odcinków ST.

B - świeży blok lewej odnogi pęczka Hisa.

C - odwrócenie załamków T.

D - prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E - prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.Osłabienie głośności I tonu i szmer skurczowy na koniuszku serca z promieniowaniem do lewego dołu pachowego są charakterystyczne dla:

A - niedomykalności zastawki mitralnej.

B - niedomykalności zastawki aortalnej.

C - niedomykalności zastawki trójdzielnej.

D - ubytku przegrody międzyprzedsionkowej serca.

E - przetrwałego przewodu tętniczego Botalla.

Do charakterystycznych cech składających się na tetralogię Fallota,
nie zalicza się:

A - ubytku w przegrodzie międzykomorowej.

B - zwężenia pnia płucnego.

C - przesunięcia ujścia aorty w prawo nad otwór w przegrodzie międzykomorowej.

D - przerostu prawej komory.

E - ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.Czynnikiem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie jest:

A - zastoinowa niewydolność krążenia.

B - hormonalna terapia zastępcza.

C - zespół nerczycowy.

D - przewlekła obturacyjna choroba płuc.

E - niedobór czynnika VIII.

U każdego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym należy podać:

A - kwas acetylosalicylowy (ASA)

B - ASA lub klopidogrel.

C - ASA oraz klopidogrel

D - w zależności od rodzaju zawału serca – ASA i klopidogrel lub tylko ASA

E - w zależności od trybu postępowania w zawale serca (leczenie inwazyjne lub nieinwazyjne) – ASA i klopidogrel lub tylko ASA

W celu zmniejszenia stężenia LDL-C w osoczu stosuje się:

A - statyny

B - żywice jonowymienne

C - ezetymib

D - aferezę LDL

E - wszystkie wyżej wymienioneZespół objawów nasuwających podejrzenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego to:

A - otyłość, senność i uczucie zmęczenia w ciągu dnia, poranny ból głowy, brak tętna na tętnicach udowych

B - zmiany zanikowe skóry z rozstępami, nadmierne owłosienie, skłonność do wybroczyn, chude kończyny

C - napadowy wzrost ciśnienia tętniczego z blednięciem powiek, zlewnymi potami, kołataniem serca i niepokojem

D - ciężkie, oporne na leczenie nadciśnienie, nadciśnienie złośliwe, zwłaszcza szmer naczyniowy w nadbrzuszu

E - rodzinne występowanie chorób nerek, nawracające zakażenia układu moczowego, nadużywanie leków przeciwbólowych

Najskuteczniejszym sposobem leczenia częstoskurczu nawrotnego węzłowego (AVNRT) jest

A - porada psychologa i ewentualnie terapia grupowa

B - leczenie chirurgiczne

C - ablacja przezskórna

D - leczenie antybiotykami z grupy cefalosporyn

E - leczenie atropiną

Które z wymienionych badań pomocniczych pozwala stwierdzić dysfunkcję prawej komory u chorego z podejrzeniem ostrej zatorowości płucnej?

A - echokardiografia.

B - spiralna tomografia komputerowa.

C - oznaczenie stężenia peptydu natriuretycznego typu B (BNP) lub NT-proBNP w surowicy.

D - prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E - prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

W ocenie prawdopodobieństwa klinicznego ostrej zatorowości płucnej uwzględnia się m.in.:

A - wcześniej przebytą zakrzepicę żył głębokich lub zatorowość płucną.

B - występowanie nowotworu złośliwego.

C - przyspieszoną czynność serca.

D - prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E - prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.Które z wymienionych leków, oprócz kwasu acetylosalicylowego, powinien – zgodnie z aktualnymi wytycznymi – przyjmować do końca życia każdy chory po zawale serca, jeśli tylko nie ma swoistych przeciwwskazań?
1) klopidogrel;
2) statyna;
3) β-bloker;
4) inhibitor konwertazy angiotensyny;
5) azotan.
Prawidłowa odpowiedź to:

A - 1,2.

B - 1,2,3.

C - 2,3,4.

D - 2,3,4,5.

E - wszystkie wymienione.

Które z wymienionych leków mają dowiedzioną skuteczność w zmniejszaniu śmiertelności chorych z przewlekłą niewydolnością serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory?

A - inhibitory konwertazy angiotensyny.

B - β-blokery.

C - digoksyna.

D - prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E - prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

Odprowadzenie przedsercowe V4 do standardowego zapisu EKG powinno być umieszczone w następującej lokalizacji:

A - w IV przestrzeni międzyżebrowej przy prawym brzegu mostka.

B - w IV przestrzeni międzyżebrowej przy lewym brzegu mostka.

C - w V przestrzeni międzyżebrowej w lewej środkowej linii pachowej.

D - w V przestrzeni międzyżebrowej w lewej przedniej linii pachowej.

E - w V przestrzeni międzyżebrowej w lewej linii środkowo-obojczykowej.

Prawidłowy czas trwania zespołów QRS w elektrokardiograficznym zapisie czynności serca wynosi:

A - 0,11-0,12 s.

B - 0,06-0,11 s.

C - ≥0,12 ms.

D - ≥0,12 s.

E - 0,06 s.

W tamponadzie serca nakłucie osierdzia jest wskazane, gdy grubość warstwy płynu w worku osierdziowym w badaniu echokardiograficznym wynosi:

A - >20 mm w fazie rozkurczu.

B - >20 mm w fazie skurczu.

C - 20 mm w fazie rozkurczu.

D - 20 mm w fazie skurczu.

E - nakłucie jest wskazane przy każdej ilości płynu w osierdziu.

1) SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) służy do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą t.2, (2) pozwala na oszacowanie 10-letniego ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem.

A - pierwsze i drugie twierdzenie jest prawdziwe i istnieje między nimi związek logiczny.

B - pierwsze i drugie twierdzenie jest prawdziwe ale nie istnieje między nimi związek logiczny.

C - pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

D - pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

E - oba twierdzenia są fałszywe.Do powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego zaliczamy:
1) przerost lewej komory mięśnia sercowego;
2) oceniona ultrasonograficznie wartość IMT (intima-media thickness) > 0,9mm;
3) mikroalbuminuria;
4) cukrzyca;
5) nieznacznie obniżone stężenie kreatyniny.
Prawidłowa odpowiedź to:

A - 1,2,4.

B - 1,2,3.

C - 2,3,5.

D - 1,2,3,4.

E - wszystkie wymienione.Wskaż grupę modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego:

A - palenie papierosów, otyłość, płeć, wiek.

B - brak aktywności fizycznej, nadwaga, palenie papierosów, niski HDL-cholesterol.

C - palenie papierosów, wywiad rodzinny, wysokość ciśnienia tętniczego, wysoki poziom trójglicerydów.

D - wywiad rodzinny, brak aktywności fizycznej, płeć, wysokość ciśnienia tętniczego.

E - ciśnienie tętnicze, CRP, płeć, wywiad rodzinny.Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania elektrokardiograficznej próby wysiłkowej jest.

A - zapalenie wsierdzia.

B - bradykardia < 60.

C - stabilna choroba wieńcowa.

D - hemodynamicznie istotna arytmia serca.

E - blok przedsionkowo-komorowy II stopnia.Nitraty stosowane w celu przerywania bólu wieńcowego są niezbędnym elementem zaleceń dla pacjenta ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, ponieważ ich regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego.

A - oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.

B - oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.

C - pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.

D - pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.

E - oba zdania są fałszywe.

Chory z wszczepionym stymulatorem serca wymaga rutynowej profilaktycznej antybiotykoterapii przed zabiegiem usuwania kamienia nazebnego, gdyż zabiegi w obrebie przyzebia zwiekszaja ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

A - pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.

B - obydwa zdania sa prawdziwe, ze zwiazkiem logicznym.

C - obydwa zdania sa prawdziwe, bez zwiazku logicznego.

D - pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.

E - obydwa zdania sa fałszywe.Powikłaniem zawału ściany dolnej mięśnia sercowego powodującym wystąpienie głośnego, holosystolicznego, szeroko promieniującego szmeru nad koniuszkiem serca oraz gwałtownie postępującej niewydolności serca jest:

A - nawrót niedokrwienia.

B - stenoza zastawki mitralnej.

C - ostra niedomykalnosc zastawki mitralnej.

D - pekniecie miesnia brodawkowatego.

E - prawdziwe sa odpowiedzi C,D.Do parametrów uwzglednionych w karcie ryzyka SCORE nie należy:

A - obwód talii.

B - płec.

C - wiek.

D - cisnienie tetnicze skurczowe.

E - palenie tytoniu.Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na konczynach w badaniu EKG jest
nastepujace (do oznaczen kolorów użyto nastepujacych skrótów: B - czarna, R - czerwona, G - zielona, Y- żółta):

A - B – lewa konczyna dolna, R – lewa konczyna górna, G – prawa konczyna górna,

B - B – lewa konczyna dolna, R – lewa konczyna górna, Y – prawa konczyna górna,

C - B – prawa konczyna dolna, R – lewa konczyna dolna, Y – prawa konczyna górna,

D - B – prawa konczyna dolna, R – prawa konczyna górna, G – lewa konczyna górna,

E - B – prawa konczyna dolna, R – prawa konczyna górna, Y – lewa konczyna górna,Lekami stosowanymi do leczenia nadcisnienia tetniczego u kobiet w ciaży sa:
1) metyldopa;
2) inhibitory konwertazy angiotensyny;
3) antagonisci receptora dla angiotensyny;
4) dihydralazyna;
5) nitroprusydek sodowy.
Prawidłowa odpowiedz to:

A - 1,2,3.

B - 1,3.

C - 1,4.

D - wszystkie wymienione.

E - tylko 1.W której z wymienionych sytuacji u chorych z zespołem WPW jest wskazana niezwłoczna kardiowersja elektryczna migotania przedsionków?

A - bardzo szybka czynnosc serca (rytm komór).

B - udokumentowane istnienie kilku dodatkowych dróg przewodzacych.

C - współistniejaca hipokaliemia.

D - w każdej z wymienionych.

E - w żadnej z wymienionych.Stosowanie azotanów u chorych z ostrym zespołem wiencowym jest
przeciwwskazane w przypadku:

A - ciśnienia tętniczego skurczowego

B - zawału prawej komory.

C - bloku przedsionkowo-komorowego.

D - prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E - prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.Prawidłowe rozmieszczenie elektrod na kończynach w badaniu EKG jest 
następujące (do oznaczeń kolorów użyto następujących skrótów: B - czarna, R - czerwona, G - zielona, Y- żółta):

A - B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, G – prawa kończyna górna, Y – prawa kończyna dolna.

B - B – lewa kończyna dolna, R – lewa kończyna górna, Y – prawa kończyna górna, G – prawa kończyna dolna.

C - B – prawa kończyna dolna, R – lewa kończyna dolna, Y – prawa kończyna górna, G – lewa kończyna górna.

D - B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, G – lewa kończyna górna, Y – lewa kończyna dolna.

E - B – prawa kończyna dolna, R – prawa kończyna górna, Y – lewa kończyna górna, G – lewa kończyna dolna.

50-letni pacjent skarży się na: nocne oddawanie moczu, obrzęki okolicy kostek wieczorem, ból w prawym podżebrzu, pogorszenie tolerancji wysiłku. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest:

A - hepatitis typu C.

B - hemochromatoza.

C - niewydolność prawokomorowa serca.

D - nadciśnienie.

E - przewlekła niewydolność nerek.6-letnia kobieta skarży się na bóle dławicowe zdarzające się w spoczynku lub po obudzeniu, którym zwykle towarzyszy duszność i kołatanie serca. W badaniu koronarograficznym nie wykazano zmian w tt. wieńcowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości jest:

A - stabilna choroba niedokrwienna.

B - niestabilna choroba niedokrwienna.

C - angina Prinzmetala.

D - zawał m. sercowego.

E - przepuklina rozworu przełykowego.

35-letnia biała kobieta przyszła do izby przyjęć skarżąc się na bóle w klatce piersiowej. Ból jest epizodyczny i trwa zwykle 5-10 minut. Niekiedy związany jest z wysiłkiem, ale również występuje w spoczynku. Ból nie promieniuje. Pacjentka nie jest palaczką i nie choruje na nadciśnienie. Dwaj inni członkowie rodziny zmarli z powodu choroby serca w wieku 50 i 56 lat. W trakcie badania fizykalnego: RR 120/70 mmHg, tętno 70/min. W okolicy przedsercowej znajduje się punkt najsilniejszego bólu. Szmer skurczowy II/VI słyszalny wzdłuż lewego brzegu mostka. Szmer nasila się przy zmianie pozycji na stojącą. W badaniu ekg odc. S-T niespecyficzna zmiany odc. S-T oraz fali T. 
Jakie rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?

A - niewinny szmer skurczowy.

B - niewinny szmer skurczowy.

C - kardiomiopatia przerostowa.

D - stenoza mitralna.

E - stenoza t. płucnej.Które z poniższych badań jest najkorzystniejsze dla ustalenia rozpoznania u tej pacjentki?

A - rtg klatki piersiowej.

B - cewnikowanie serca.

C - badanie skaningowe z użyciem talu.

D - echokardiografia.

E - biopsja m. sercowego.Wskaż właściwe skojarzenie wady zastawkowej ze zmianą fizykalną: 
a) stenoza aortalna
b) niedomykalność aortalna
c) stenoza mitralna
d) niedomykalność mitralna
1) szorstki szmer promieniujący do t. szyjnych
2) głośny ton S1;
3) szmer holosystoliczny nad koniuszkiem promieniujący do pachy
 
4) budowa ciała przypominająca zespół Marfana
Prawidłowa odpowiedź to:

A - a3,b1,c4,d2.

B - a3,b2,c1,d4.

C - a1,b4,c2,d3.

D - a3,b1,c2,d4.

E - a2,b4,c1,d3.

Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego w świeżym
zawale serca nie należy:

A - przebyty udar krwotoczny w przeszłości

B - krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca

C - skaza krwotoczna

D - tętniak rozwarstwiający aorty

E - nadciśnienie tętnicze 200/100 mmHgLEP LUTY 2009 PYT.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


LEP

- 3 - WERSJA I luty 2009

Nr 1. U każdego pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym należy podać: A. kwas acetylosalicylowy (ASA). B. ASA lub klopidogrel. C. ASA oraz klopidogrel. D. w zależności od rodzaju zawału serca – ASA i klopidogrel lub tylko ASA. E. w zależności od trybu postępowania w zawale serca (leczenie inwazyjne lub

nieinwazyjne) – ASA i klopidogrel lub tylko ASA.

Nr 2. Chory w IV klasie Killipa-Kimballa to osoba: A. z obrzękiem płuc. B. ze wstrząsem kardiogennym. C. z zastojem poniżej dolnych kątów łopatek. D. bez cech niewydolności serca. E. z przewlekłą niewydolnością serca, uprzednio co najmniej w klasie NYHA III.

Nr 3. Zespół Schőnleina-Henocha jest zapaleniem drobnych naczyń (vasculitis): A. charakteryzuje się zespołem nerczycowym z obecnością przeciwciał cANCA. B. może dawać obraz gwałtownie postępującego kłębuszkowego zapalenia nerek. C. często towarzyszą mu ziarniniaki w płucach. D. typowym leczeniem jest wycięcie ziarniniaków. E. typowym leczeniem jest nefrektomia.

Nr 4. Które z wymienionych leków mogą powodować hiperkaliemię? 1) inhibitory konwertazy angiotensyny I. 2) diuretyki pętlowe. 3) antagoniści aldosteronu. 4) tiazydy. 5) indapamid. Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,3. B. 1,2,3. C. 1,3,4. D. 1,3,5. E. wszystkie wymienione.

Nr 5. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do zastosowania fibrynolizy w świeżym zawale serca jest: A. wiek powyżej 75 lat. B. podejrzenie tętniaka rozwarstwiającego aortę. C. wywiad udaru mózgu przed 2 laty. D. wysokie ciśnienie tętnicze >175/110 mmHg. E. obecność pełniącej dyżur pracowni kardiologii inwazyjnej, do której dojazd zajmie

<90 minut.

Nr 6. W celu zmniejszenia stężenia LDL-C w osoczu stosuje się: A. statyny. D. aferezę LDL. B. żywice jonowymienne. E. wszystkie wyżej wymienione. C. ezetymib.LEP

- 4 - WERSJA I luty 2009

Nr 7. Zespół objawów nasuwających podejrzenie nadciśnienia naczyniowo- nerkowego to: A. otyłość, senność i uczucie zmęczenia w ciągu dnia, poranny ból głowy, brak tętna

na tętnicach udowych. B. zmiany zanikowe skóry z rozstępami, nadmierne owłosienie, skłonność do

wybroczyn, chude kończyny. C. napadowy wzrost ciśnienia tętniczego z blednięciem powiek, zlewnymi potami,

kołataniem serca i niepokojem. D. ciężkie, oporne na leczenie nadciśnienie, nadciśnienie złośliwe, zwłaszcza szmer

naczyniowy w nadbrzuszu. E. rodzinne występowanie chorób nerek, nawracające zakażenia układu moczowego,

nadużywanie leków przeciwbólowych.

Nr 8. Najskuteczniejszym sposobem leczenia częstoskurczu nawrotnego węzłowego (AVNRT) jest: A. porada psychologa i ewentualnie terapia grupowa. B. leczenie chirurgiczne. C. ablacja przezskórna. D. leczenie antybiotykami z grupy cefalosporyn. E. leczenie atropiną.

Nr 9. 28-letni mężczyzna, zawodnik klubu sportowego piłki nożnej, zgłosił się do szpitala z powodu kłującego bólu w klatce piersiowej utrzymującego się od kilku dni. Ból nasila się przy oddychaniu. W badaniu przedmiotowym nadmiernie jawny odgłos opukowy oraz osłabienie szmeru pęcherzykowego. Próba tuberkulinowa 10 mm; OB 15mm; liczba krwinek białych 8 tys.; liczba płytek 200 tys.; D-dimer 500; wskaźnik protrombinowy 90%. Które rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne? A. gruźlicze zapalenie opłucnej. B. jama pogruźlicza. C. przewlekła zatorowość płucna. D. odma opłucnowa. E. suche zapalenie opłucnej.

Nr 10. Chora lat 46 przyjęta z powodu suchego kaszlu, z towarzyszącym uczuciem duszności, zwyżki ciepłoty ciała do 38oC. Objawy utrzymywały się od kilku dni. W badaniu przedmiotowym bez odchyleń. Dodatnie testy skórne na kurz i roztocza. W badaniu spirometrycznym FVC 70% w.n., FEV

1

%VC 75%, prawidłowa reaktywność mieśni gładkich. W obrazie RTG płuc obraz zmian śródmiąższowych. Hb 11g/dl, bilirubina 2 mg%, CRP 32 (n10). Które rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne? A. zaostrzenie astmy. D. pneumokokowe zapalenie płuc. B. zaostrzenie POChP. E. mykoplazmatyczne zapalenie płuc. C. przeziębienie.LEP

- 5 - WERSJA I luty 2009

Nr 11. Do czynników ryzyka rozwoju raka trzustki należą:

1) palenie tytoniu; 4) predyspozycja genetyczna; 2) ostre zapalenie trzustki; 5) AIDS. 3) przewlekłe zapalenie trzustki; Prawidłowa odpowiedź to:

A. 2,3,4. B. 1,3,4. C. 1,2,3,4. D. 1,2,4. E. wszystkie wymienione.

Nr 12. Stłumiony odgłos opukowy świadczy o zmniejszonej powietrzności tkanki płucnej spowodowanej przez:

1) zapalenie płuc; 4) niedodmę; 2) płyn w jamie opłucnej; 5) odmę; 3) rozedmę płuc; 6) rozdęcie płuc. Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,5,6. B. 2,4. C. 1,2,4. D. 4,5,6. E. wszystkie wymienione.

Nr 13. Które z leków przeciwprątkowych zaliczamy do leków I rzutu? 1) izoniazyd; 4) fluorochinolony; 2) etionamid; 5) etambutol. 3) streptomycyna; Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,2,4. C. 2,4,5. D. 1,3,5. E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Nr 14. Skuteczność antybiotykoterapii zakażenia H. pylori za pomocą mocznikowego testu oddechowego zaleca się oceniać po zakończeniu leczenia: A. po 1 tygodniu. B. po 2 tygodniach. C. po 6 tygodniach. D. po 6 miesiącach. E. po 12 miesiącach.

Nr 15. 53 - letni mężczyzna z wieloletnią chorobą refluksową przełyku skarży się na nasilenie od kilku tygodni uczucia palenia przełyku (nasilającego się w godzinach nocnych) z towarzyszącym okresowo bólem przy przełykaniu (szczególnie pokarmów stałych). Chory leczony okresowo preparatami IPP w dawkach standardowych oraz środkami zobojętniającymi kwas solny. Lekarz rodzinny powinien w tym przypadku: A. zalecić spanie w pozycji z uniesioną górną połową ciała. B. zwiększyć dawkę przyjmowanych preparatów IPP. C. zwiększyć dawkę przyjmowanych preparatów IPP oraz dołączyć przed snem

preparat H

2

-blokera. D. zlecić pilną gastrofiberoskopię. E. zlecić rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego.LEP

- 6 - WERSJA I luty 2009

Nr 16. Rak tarczycy wywodzący się z komórek C to rak: A. rdzeniasty. D. anaplastyczny. B. brodawkowaty. E. żaden z wymienionych. C. pęcherzykowy.

Nr 17. 30-letni chory z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego podaje od tygodnia od 2 do 3 luźnych wypróżnień na dobę z niewielką ilością krwi, w tym czasie nie gorączkował. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono niedokrwistości. Kolonoskopia wykazała zmiany zapalne ograniczone do błony śluzowej odbytnicy. Które z poniższych sposobów leczenia należy rozważyć u tego chorego?

1) glikokortykosteroidy drogą doustną; 2) hospitalizację pacjenta w oddziale specjalistycznym; 3) sulfasalazynę lub preparaty 5-ASA doustnie w dawce 3-4 g na dobę; 4) leczenie ambulatoryjne; 5) preparaty 5-ASA w czopkach doodbytniczych. Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,2,3. B. 1,3,4. C. 1,3,5. D. 3,4,5. E. 2,3,5.

Nr 18. W ostrym zespole rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego stwierdza się następujące zmiany w badaniach laboratoryjnych: A. małopłytkowość. B. przedłużone czasy krzepnięcia (czas protrombinowy, czas częściowej

tromboplastyny po aktywacji, czas trombinowy). C. zmniejszone stężenie fibrynogenu w osoczu. D. zmniejszone stężenie innych czynników krzepnięcia w osoczu. E. wszystkie prawdziwe.

Nr 19. Następujące stwierdzenia są prawdziwe w odniesieniu do ziarnicy złośliwej, z wyjątkiem: A. istnieją dwa szczyty zachorowań: w wieku 25-30 lat i 50-55 lat. B. ryzyko zachorowania u rodzeństwa tej samej płci jest zwiększone 10-krotnie. C. najczęściej zajęte są węzły chłonne poniżej przepony: pachwinowe i zaotrzewnowe. D. utrata masy ciała o 10% w ciągu ostatnich 6 miesięcy należy do objawów nieswoistych. E. wzrost aktywności dehydrogenazy kwasu mlekowego (LDH) i aktywności fosfatazy

zasadowej świadczy o zaawansowaniu choroby.

Nr 20. U chorych na szpiczaka plazmocytowego występują następujące nieprawidłowości w badaniach dodatkowych, z wyjątkiem: A. czerwienicy. B. rulonizacji erytrocytów (u około 50 % chorych). C. leukopenii (u 20 % chorych). D. zwiększonego stężenia β

2

mikroglobuliny w surowicy (czynnik rokowniczy). E. hiperkalcemii (u około 30 % chorych w chwili rozpoznania).LEP

- 7 - WERSJA I luty 2009

Nr 21. Wybierz, z niżej wymienionych, objawy niedokrwistości megaloblastycznej:

1) parestezje rąk i stóp; 4) mikrocytoza erytrocytów; 2) nieznaczne zażółcenie powłok; 5) retikulocytoza. 3) leukopenia; Prawidłowa odpowiedź to: A. 1,2,3,4. B. 1,2,3. C. 1,3,5. D. 1,3,4,5. E. wszystkie wymienione.

Nr 22. Erytrocyturia z obecnością wałeczków erytrocytarnych jest częstym obrazem: A. glomerulopatii ze zmianami minimalnymi. B. ogniskowego szkliwiejącego kłębuszkowego zapalenia nerek. C. błoniastej nefropatii. D. amyloidozy. E. ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek.

Nr 23. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłej choroby nerek i stanowi częste powikłanie cukrzycy. A. oba człony twierdzenia są prawdziwe. B. tylko pierwsza część twierdzenia jest prawdziwa. C. tylko druga część twierdzenia jest prawdziwa. D. cukrzyca może predysponować do kłębuszkowego zapalenia nerek. E. kłębuszkowe zapalenia nerek występuje obecnie bardzo rzadko.

Nr 24. W chorobie (zespole) Goodpasture’a z badań laboratoryjnych charakterystyczne jest stwierdzenie w surowicy przeciwciał: A. C-ANCA. D. ANA. B. P-ANCA. E. żadnego z wyżej wymienionych. C. anty-GBM.

Nr 25. Przyczyną tzw. jałowej leukocyturii nie jest zakażenie: A. prątkiem gruźlicy. D. bakteriami beztlenowymi. B. bakteriami rodzaju chlamydia. E. bakteriami rodzaju enterobacter. C. grzybami.

Nr 26. W leczeniu osteoporozy oprócz modyfikacji czynników ryzyka, suplementacji witaminy D i wapnia najczęściej zalecanym(i) jako lek(i) pierwszego rzutu jest/są: A. estrogeny u kobiet po menopauzie. D. kalcytonina. B. sulfasalazyna. E. deksametazon. C. bisfosfoniany. Nr 27. W leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) z zajęciem stawów obwodowych preferowanym lekiem modyfikującym przebieg choroby jest: A. sulfasalazyna. D. D-aminopenicylina. B. kolchicyna E. prednizon. C. diklofenak.LEP

- 8 - WERSJA I luty 2009

Nr 28. Które z poniższych stwierdzeń w sposób najwłaściwszy odnosi się do istoty osteoporozy? A. wynika głównie z niedostatecznej podaży wapnia i/lub witaminy D. B. dotyczy wyłącznie kobiet w starszym wieku. C. cechuje się obniżoną gęstością mineralną kości. D. charakteryzuje się obniżoną jakością tkanki kostnej i wzmożoną podatnością na

złamania. E. prawdziwe C, D. Nr 29. 42-letnia kobieta od kilku miesięcy odczuwa wzmożone napięcie skóry rąk i twarzy, zauważyła scieńczenie warg i powstawanie promienistych zmarszczek wokół ust. W kontakcie z zimną wodą i sytuacjach stresowych bolą ją ręce i stopy, a skóra na nich zmienia kolor: najpierw blednie jak papier, następnie staje się sina, a potem zaczerwieniona. W trakcie posiłków chora musi dużo pić, ponieważ ma problemy z przełykaniem twardszych kęsów. Przedstawiony obraz kliniczny odpowiada rozpoznaniu: A. twardziny układowej. B. zapalenia skórno-mięśniowego. C. reumatoidalnego zapalenia stawów. D. tocznia rumieniowatego układowego. E. żadnej z powyższych chorób. Nr 30. Objawem, który najczęściej występuje w raku nerki jest: A. ból w okolicy lędźwiowej. D. niedokrwistość. B. krwiomocz. E. nadciśnienie tętnicze. C. gorączka. Nr 31. Uzupełniająca chemioterapia pooperacyjna nie należy do standardowego postępowania w przypadku: A. raka piersi. D. niedrobnokomórkowego raka płuca. B. raka jelita grubego. E. prawidłowe C i D. C. raka trzustki.

Nr 32. Upośledzenie czynności układu sercowo-naczyniowego w następstwie przeciwnowotworowej chemioterapii nie ma znaczenia w klinicznej praktyce, ponieważ leki wykorzystywane w ramach chemioterapii nie powodują uszkodzenia komórek mięśnia serca. Wymienione twierdzenia są: A. oba prawdziwe ze związkiem przyczynowym. B. oba prawdziwe bez związku przyczynowego. C. pierwsze nieprawdziwe, drugie prawdziwe. D. pierwsze prawdziwe, drugie nieprawdziwe. E. oba nieprawdziwe.

Nr 33. Palenie tytoniu ma najlepiej udowodniony wpływ w etiopatogenezie: A. raka nerki. D. czerniaka. B. raka jajnika. E. raka żołądka. C. raka piersi.LEP

- 9 - WERSJA I luty 2009

Nr 34. Leśniczy pokąsany przez dzikiego lisa na terenie występowania wścieklizny, powinien otrzymać w celu zapobieżenia wściekliźnie: A. profilaktykę czynno - bierną (szczepionkę i swoistą gamma-globulinę lub surowicę

przeciwko wściekliźnie). B. tylko profilaktykę czynną, gdyż istnieje małe ryzyko zakażenia. C. tylko uodpornienie bierne, gdyż szczepienie podstawowe należy do obowiązkowego

kalendarza szczepień. D. wyłącznie profilaktykę nieswoistą (opracowanie rany), gdyż dzikie lisy nie przenoszą

wścieklizny. E. można odstąpić od profilaktyki na rzecz obserwacji pacjenta w trybie

ambulatoryjnym.

Nr 35. Wirus cytomegalii: A. wywołuje ciężkie śródmiąższowe zapalenie płuc u osób po przeszczepie szpiku. B. należy do RNA-wirusów. C. jest wrażliwy na rybawirynę. D. jest jednym z czynników wywołujących przewlekłe zapalenie wątroby. E. jest wirusem o udowodnionych własnościach onkogennych.

Nr 36. Które stwierdzenie dotyczące działania metforminy jest prawdziwe? A. zmniejsza uwalnianie glukozy do krwi poprzez hamowanie glukoneogenezy i

glikogenolizy w wątrobie. B. zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, działając przez poreceptorowe szlaki

sygnałowe dla insuliny. C. pobudza wydzielanie insuliny. D. prawdziwe A i B. E. prawdziwe A i C.

Nr 37. Obrzęki mogą występować w następstwie: A. hiponatremii. D. niedoczynności tarczycy. B. hiperkaliemii. E. prawdziwe C i D. C. nadczynności tarczycy.

Nr 38. Najczęściej spotykaną chorobą tarczycy jest: A. wole guzkowe nadczynne. D. zapalenie tarczycy. B. choroba Graves-Basedowa. E. niedoczynność tarczycy. C. wole obojętne.

Nr 39. Najczęściej występujące guzy przysadki to: A. guzy hormonalnie nieczynne. B. somatotropinoma. C. tyreotropinoma. D. prolaktynoma. E. adrenokortykotropinoma.LEP

- 10 - WERSJA I luty 2009

Nr 40. Dziesięcioletni chłopiec zgłasza się do lekarza rodzinnego i uskarża się na znaczne osłabienie, okresowe bóle głowy. Dokładny wywiad wskazuje na dodatkowy problem zdrowotny, jakim jest wielomocz stwarzający konieczność mikcji także w godzinach nocnych. Dotychczas, jak podaje matka, chłopiec nie chorował poważnie, obecnie nie przyjmuje żadnych leków. W badaniach dodatkowych: WBC 5,68K/μl, RBC 4,89 M/μl, Hgb 13,4g/dl, HCT 38,8%, MCV 79,3fl, MCH 27,4 pg, MCHC 34,5g/dl, glukoza (s) 4,7 mmol/l (86 mg/dl), kreatynina (s) 1,83 mg/dl, potas (s) 6,2 mmol/l, sód (s) 148 mmol/l, wapń (s) 2,3 mmol/l, fosforan (s) 2,2 mmol/l, cholesterol całkowity (s) 174mg/dl, triglicerydy (s) 110 mg/dl, Badanie ogólne moczu: c. właściwy (m) 1,007g/ml, pH(m) 7,0, leukocyty (m) ujemny, białko (m) ujemny, glukoza (m) ujemny, ciała ketonowe (m) ujemny, urubilinogen w normie. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie: A. nefropatia kaliopeniczna. B. niedoczynność kory nadnerczy. C. niedoczynność przytarczyc. D. niedoczynność tarczycy. E. niewydolność nerek. Nr 41. Spośród niżej wymienionych, wybierz określenia charakteryzujące zespół Turnera (45, XO):

1) dysgenezja gonad; 2) hiperestrogenizm; 3) hipogonadyzm hipogonadotropowy; 4) konstytucjonalne opóźnienie rozwoju płciowego; 5) niedorozwój umysłowy. Prawidłowa odpowiedź to: A . wszystkie wymienione. B. tylko 1. C. 1,3. D. 4,5. E. żadne. Nr 42. Oznaczanie parametrów gospodarki elektrolitowej znajduje uzasadnienie w monitorowaniu przebiegu leczenia następującymi lekami:

1) adiuretin; 4) witamina D

3

; 2) furosemid; 5) statyny. 3) spironolakton; Prawidłowa odpowiedź to: A. wszystkimi wymienionymi. D. 3,4,5. B. 1,2,3,4. E. żadnym z wymienionych. C. 1,3,5.

Nr 43. W badaniu fizykalnym dziecka brak tętna stwierdzony na tętnicach udowych, jest znamienny dla wrodzonej wady serca pod postacią: A. zwężenia zastawki aortalnej. B. kardiomiopatii przerostowej. C. koarktacji aorty. D. tetralogii Fallota. E. zwężenia zastawki dwudzielnej.LEP

- 11 - WERSJA I luty 2009

Nr 44. Przeciwwskazaniem do stosowania laktulozy jest: A. encefalopatia wątrobowa. D. zespół jelita drażliwego. B. galaktozemia. E. fenyloketonuria. C. zaparcie czynnościowe.

Nr 45. U 4-letniego dziecka stwierdzono gorączkę do 39OC trwającą od 4 dni, której towarzyszą objawy nieżytu górnych dróg oddechowych. Na twarzy oraz na kończynach stwierdza się girlandowate, rumieniowo-grudkowo-plamiste, czerwone wykwity. W morfologii krwi leukopenia z limfocytozą. Powyższy obraz najbardziej wskazuje na rozpoznanie: A. różyczki. D. pokrzywki alergicznej. B. odry. E. rumienia zakaźnego. C. rumienia nagłego.

Nr 46. W leczeniu astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej oraz zmniejszeniu częstości występowania zaostrzeń choroby, istotną rolę pełni profilaktyka. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działań profilaktycznych u chorych na astmę jest nieprawdziwe:

A. profilaktyka alergenowa jest zalecana, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy

ekspozycją alergenową a objawami klinicznymi. B. tylko ciągła eliminacja alergenów daje efekt zapobiegawczy. C. konieczne jest wykonywanie testów skórnych w celu potwierdzenia udziału

alergenów w wyzwalaniu objawów klinicznych. D. zbilansowana dieta i unikanie otyłości to ważny element profilaktyki. E. wysiłek fizyczny jest przeciwwskazany, czynne uprawianie sportu nie jest zalecane.

Nr 47. Dysmorfia twarzy, żółtaczka cholestatyczna, zwężenie tętnicy płucnej, wady kręgosłupa, wada kąta przesączania oka (embrotoxon posticus) to cechy charakterystyczne dla zespołu: A. Alagille’a. D. Criglera-Najjara. B. Bylera. E. Budda-Chiariego. C. Zievego.

Nr 48. Wskaż, które z niżej wymienionych sytuacji klinicznych nie stanowią przeciwwskazania do szczepienia:

1) atopowe zapalenie skóry; 2) angina; 3) niedobór masy ciała; 4) nadwrażliwość na składniki szczepionki; 5) przedłużająca się żółtaczka noworodków. Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 5. C. 2, 3, 4. D. 3, 4, 5. E. 4, 5.LEP

- 12 - WERSJA I luty 2009

Nr 49. Wskaż, który z n/w wyników nie jest charakterystyczny dla AIDS: A. zmniejszenie liczby CD4. B. zwiększenie frakcji IgG. C. wykazanie RNA HIV w PCR. D. stwierdzenie antygenu po 24 godzinach. E. zwiększenie frakcji IgE.

Nr 50. O rozpoznaniu choroby Hirschprunga u dzieci starszych decyduje: A. wywiad i badanie przedmiotowe. B. badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej. C. badanie rtg brzucha z wlewem kontrastowym. D. biopsja ssąca jelita i badanie histologiczne. E. wszystkie wymienione.

Nr 51. Które z n/w badań obrazowych zapewnia prawidłową diagnozę zakażenia układu moczowego? A. USG. B. scyntygrafia. C. przeglądowe rtg brzucha. D. cystoureterografia mikcyjna. E. żadna pojedyncza technika obrazowania.

Nr 52. W modelu zalecanego postępowania prewencyjnego chorobom cywilizacyjnym (tzw. piramida) nie figuruje: A. spożywanie warzyw i owoców. B. preferowanie tłuszczów roślinnych. C. spożywanie pieczywa razowego. D. systematyczna aktywność ruchowa. E. unikanie sytuacji stresowych.

Nr 53. W trakcie rutynowych badań związanych z zamrażaniem krwi pępowinowej, w banku tkanek u noworodka wykryto obecność przeciwciał anty-HCV. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące tego dziecka: A. na podstawie obecności przeciwciał anty-HCV w surowicy dziecka można wyłącznie

stwierdzić aktywne zakażenie tym wirusem u matki. B. u dziecka można rozpoznać aktywne zakażenie wirusem C zapalenia wątroby. C. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć ponownie przeciwciała anty-HCV

za 2 miesiące. D. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy

krwi dziecka. E. w celu potwierdzenia zakażenia należy oznaczyć obecność HCV RNA w surowicy

krwi matki.

Zobacz także

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Fakultety gastro Interna-gastro  Choroby wewnętrzne  lekarski

Reklama

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...