Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

LEPy kardio


Podgląd

LEP 2011.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


LEP

- 4 - WERSJA I luty 2011

Nr 1. Do bezwzględnych przeciwwskazań do leczenia fibrynolitycznego w świeżym zawale serca nie należy: A. przebyty udar krwotoczny w przeszłości. B. krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu ostatniego miesiąca. C. skaza krwotoczna. D. tętniak rozwarstwiający aorty. E. nadciśnienie tętnicze 200/100 mmHg.

Nr 2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przy pomocy karty SCORE obejmuje następujące czynniki ryzyka, z wyjątkiem: A. wieku. D. płci. B. stężenia triglicerydów. E. palenia tytoniu. C. stężenia cholesterolu całkowitego.

Nr 3. Angina Prinzmetala jest jedną z odmian choroby niedokrwiennej serca. Wskaż zdanie fałszywe: A. wywoływana jest przez skurcz tętnicy wieńcowej. B. w Ekg w trakcie bólu obserwuje się uniesienia ST. C. choremu należy bezwzględnie zakazać palenia tytoniu. D. w farmakoterapii lekami pierwszego rzutu są blokery kanału wapniowego. E. jeśli leczenie blokerami kanału wapniowego nie jest skuteczne, należy dołączyć

beta blokery.

Nr 4. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące stenozy aortalnej: A. wieloletni bezobjawowy przebieg kliniczny. B. typowymi objawami są kołatania serca i bóle dławicowe. C. w badaniu klinicznym stwierdza się między innymi szmer skurczowy nad podstawą

serca i nad tętnicami szyjnymi. D. tętno jest wysokie i chybkie. E. w ekg obserwuje się cechy przerostu i przeciążenia lewej komory.

Nr 5. Zakażenia układu moczowego są najczęściej występującymi chorobami układu moczowego. Najczęściej są wywołane przez bakterie, przede wszystkim Escherichia coli. Bardzo łatwo jest je wykryć wykonując standardowe posiewy. Jednak nie wszystkie drobnoustroje możemy wykryć przy pomocy standardowych metod. Drobnoustrojami niewykrywalnymi standardowymi metodami a będącymi częstymi czynnikami etiologicznymi są wymienione poniżej, z wyjątkiem: A. Chlamydia trachomatis. D. Mycoplasma hominis. B. Neisseria gonorrhoeae. E. Ureaplasma urealyticum. C. Proteus mirabilis.LEP

- 5 - WERSJA I luty 2011

Nr 6. Zwyrodnienie wielotorbielowate nerek jest jedną z najczęściej spotykanych chorób uwarunkowanych genetycznie. W obrazie klinicznym charakterystyczna jest obecność torbieli nerek i innych zmian zlokalizowanych w wielu innych narządach. Wskaż nieprawidłową odpowiedź: A. bardzo często występują torbiele wątroby. B. mogą występować torbiele trzustki. C. mogą występować tętniaki wewnątrzczaszkowe. D. może występować uchyłkowatość jelita. E. bardzo często występują torbiele płuc. Nr 7. Trudności diagnostyczne ostrego zespołu wieńcowego (OZW) u chorych z przewlekłą chorobą nerek wynikają z: A. częstego występowania niemego zawału mięśnia sercowego. B. częstego występowania bólu w klatce piersiowej o innej przyczynie niż OZW. C. występowania zmian w EKG sugerujących OZW, ale będących wynikiem innych

zmian. D. podwyższonych wartości markerów uszkodzenia mięśnia sercowego z powodu

niewydolności nerek. E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Nr 8. U 75-letniego pacjenta z wieloletnim wywiadem torbieli prostych nerek (2 torbiele w nerce lewej) wystąpił epizod krwiomoczu. W usg w 1 torbieli stwierdzono niejednorodną masę. Wykonano cystoskopię, w której nie znaleziono miejsca krwawienia. U tej osoby należy wykonać w pierwszej kolejności: A. biopsję nerki. B. usg kontrolne za 3 miesiące. C. ponowną cystoskopię w przypadku wystąpienia kolejnego krwawienia. D. tomografię komputerową. E. nie ma potrzeby wykonywania żadnych badań. Nr 9. U 55-letniego pacjenta po urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowe- go z utrzymywanym na stałe cewnikiem w pęcherzu moczowym stwierdzamy bakterio- mocz bezobjawowy. U tego pacjenta należy: A. podać antybiotyk przez okres 7 dni. B. zmieniać cewnik moczowy po każdym stwierdzeniu bakteriomoczu bezobjawowego. C. zastosować leczenie antybiotykiem przez okres co najmniej 6 miesięcy. D. leczenie antybakteryjne zastosować tylko wtedy, gdy występują objawy podmiotowe

i przedmiotowe świadczące o ZUM. E. nigdy nie ma potrzeby leczenia takich pacjentów. Nr 10. 65-letni pacjent przybył do oddziału z powodu anurii. W wykonanych bada- niach stwierdzono: kreatyninę 7,8mg/dl, mocznik 145 mg/dl, stężenie potasu 5,3 mmol/L. W wykonanym badaniu usg stwierdzono obustronny duży zastój moczu, brak moczu w pęcherzu moczowym. U tego pacjenta w pierwszej kolejności należy: A. wykonać posiew moczu. B. wykonać badanie urograficzne. C. rozpocząć leczenie dializami. D. podać duże dawki diuretyków pętlowych (np. 15 ampułek furosemidu). E. zlecić konsultację urologa i usunąć ewentualną przeszkodę w odpływie moczu.LEP

- 6 - WERSJA I luty 2011

Nr 11. Najbardziej charakterystyczną zmianą stwierdzaną w badaniach laboratoryj- nych u pacjenta z kolką nerkową jest: A. leukocyturia. D. erytrocyturia. B. białkomocz. E. ropomocz. C. podwyższenie stężenia kreatyniny.

Nr 12. W przednerkowej ostrej niewydolności nerek podstawą leczenia jest: A. rozpoczęcie leczenia hemodializami. B. podanie diuretyku pętlowego. C. odpowiednie/dobre nawodnienie pacjenta. D. zastosowanie diety niskosodowej. E. zastosowanie leczenia nefroprotekcyjnego z użyciem inhibitora konwertazy.

Nr 13. Ropomocz jałowy – brak wzrostu bakterii na zwyczajnych pożywkach u chorego z leukocyturią może wskazywać na: A. zakażenie prątkami gruźlicy. B. zakażenie bakteriami beztlenowymi. C. śródmiąższowe zapalenie nerek w wyniku przyjmowania fenacetyny. D. prawdziwe są odpowiedzi A i B. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.

Nr 14. Która spośród podanych poniżej jednostek chorobowych nie należy do układowych chorób tkanki łącznej? A. toczeń rumieniowaty układowy. D. choroba zwyrodnieniowa stawów. B. zespół Sjögrena. E. zapalenie wielomięśniowe. C. reumatoidalne zapalenie stawów.

Nr 15. 28-letnia kobieta przebyła dwukrotnie samoistne poronienie, a ostatnio trafiła do szpitala z powodu udaru niedokrwiennego spowodowanego zakrzepicą naczyń OUN. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: Hgb 12,5 g/dl, L 6,8 G/l, Plt 80 G/l, APTT 58 s. Jakich autoprzeciwciał należy się spodziewać w surowicy krwi tej chorej? A. przeciwciał anty-SS-A (Ro), anty-SS-B (La). B. przeciwciał przeciwko cytrulinowanym antygenom (ACPA). C. przeciwciał anty Scl-70. D. czynnika reumatoidalnego. E. przeciwciał antyfosfolipidowych (APLA).

Nr 16. Objaw Raynauda może występować w sposób odosobniony bądź towarzyszyć innej chorobie, np. z grupy układowych chorób tkanki łącznej. Wskaż badanie z wybo- ru, które umożliwia odróżnienie czynnościowego charakteru objawu Raynauda od utrwalonych zmian naczyniowych (orga