Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

propedeutyka rolnictwa - pytania


Prowadzący Bożena Piskorz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

P1propedeutyka_rolnictwa.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
P1

P1. Co to jest:

a) propedeutyka rolnictwa

b) rolnictwo jako nauka

c) rolnictwo jako gałąź gospodarki

d) agronomia

e) agrotechnika

Odpowiedź:

a) propedeutyka rolnictwa to przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szczegółowego poznawania rolnictwa.

b) rolnictwo jako nauka (agriculture science) to powiązany ze sobą zespół dziedzin i dyscyplin naukowych agronomii, inżynierii rolniczej, ochrony środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywienia i żywności, medycyny weterynaryjnej, zootechniki uprawiających szereg specjalności. Wszystkie te dyscypliny opierają się o podstawowe nauki przyrodnicze i techniczne, a także społeczne.

c) rolnictwo jako gałąź gospodarki, która ma na celu dostarczenie żywności dla ludzi i zwierząt oraz surowców dla przemysłu, a wykorzystująca do tego siły przyrody.

d) agronomia (agronomy) to nauka o produkcji roślinnej wraz ze specjalnościami z nią związanymi, takimi jak chemia rolna, gleboznawstwo, botanika, fizjologia i anatomia roślin, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji rolniczej, agrometeorologia i inne.

e) agrotechnika (agrotechnics) oznacza całokształt decyzji, czynności i zabiegów technicznych w produkcji roślinnej prowadzonej na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych (łąki i pastwiska).


P2. Kto i kiedy zaczął propagować trójpolówkę? Odp: w XVII wieku J. Haur

P3. Kiedy wprowadzono 4 – polówkę norfolską?

Odp: w XVIII wieku Thaer w Holandii, potem w Anglii


P4. Omów rolę systemu norfolskiego

Odp: 1. wyrugowanie ugoru

2. stworzenie warunków do większej obsady zwierząt przez wprowadzenie pastewnych i okopowych

3. poprawa warunków uprawy (nawożenie obornikiem i uprawa motylkowych)

4. wzrost urodzajności gleby (dzięki roślinom motylkowym)

5. wprowadzenie ulepszeń technicznych

6. zwiększenie równomierności zatrudnienia w ciągu roku

7. ograniczenie upraw roślin kłosowych (zbożowych)


P5. Wymień podstawowe cele rolnictwa.

Odp: 1. dostarczenie żywności (w określonej ilości, jakości i trwałości)

2. uzyskiwanie dochodu i zysku

3. produkcja substytutów (surowców mineralnych – nieodnawialnych)

4. ochrona środowiska

5. zdrowotność ludzi i zwierząt

6. zatrudnienie mieszkańców obszarów wiejskich


P6. Podaj datę powołania Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.

Odp: 23.09.1816r.


P7. Wymień 3 pierwszych dyrektorów Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.

Odp: Jerzy Flatt, prof. Michał Oczapowski, prof. Seweryn Zdzitowiecki


P8. Kiedy utworzono Wydział Rolniczy SGGW? Odp: w 1906r.


P9. W którym roku pierwsi dyplomanci opuścili Wydział Rolniczy? Odp: w 1909r.


P10. W którym roku zakupiono folwark Chylice? Odp: w 1913r.


P11. Podaj rok upaństwowienia Wyższej Szkoły Rolniczej i kto był pierwszym rektorem?

Odp: we wrześniu 1918r.; prof. J. Mikułowski- Pomorski

P12. W którym roku założono pole doświadczalne w Skierniewicach?

Odp: w 1921r.


P13. Co to jest?

a) produkcja rolnicza

b) technologia

c) dział rolnictwa, wymień działy

d) gałąź, wymień 5 przykładowych produkcji roślinnej lub zwierzęcej

e) działalność