Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

egzamin z ubezpieczen- Test ubezpieczenia gr A


Prowadzący Helena Ogrodnik
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Test ubezpieczenia gr A.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Test z ubezpieczeń gr. A

1. Składka na ubezpieczenie społeczne:
a) cechuje się dobrowolnością,
b) jest nieodpłatna,
c) jest bezzwrotna,
d) może być wykorzystana w dowolnym celu.

2. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
a) są przedsiębiorstwami komercyjnymi,
b) ich niedobory finansowe mogą być pokrywane z dopłat wnoszonych przez członków towarzystwa,
c) są tworzone przez osoby, które łączy np. wspólnota zawodów,
d) ubezpieczonymi są członkowie towarzystwa.

3. Świadczenie wypłacane w ramach ubezpieczenia społecznego, gdy zrealizuje się ryzyko macierzyństwa:
a) określane jest jako renta z tytułu niezdolności do pracy,
b) jest finansowane z funduszu chorobowego,
c) jest finansowane z funduszu tworzonego ze składek obciążających w całości pracodawcę,
d) jest finansowane z funduszu tworzonego ze składek ustalonych w wysokości 8% podstawy wymiaru.

4. Ryzyko majątkowe:
a) obejmuje ryzyko odpowiedzialności,
b) to np. możliwość utraty dochodów na skutek choroby,
c) obejmuje ryzyko związane z posiadanym mieniem,
d) obejmuje ryzyko dodatkowych wydatków w związku z koniecznością rehabilitacji po wypadku.

5. Ubezpieczenia społeczne:
a) ich przedmiotem są tylko dobra osobiste ubezpieczonego,
b) są zawierane na podstawie umowy,
c) są instrumentem polityki gospodarczej państwa,
d) dotyczą tylko osób fizycznych.

6. Zbiorowość podmiotów zainteresowanych ochroną swoich dóbr majątkowych lub osobistych określa się mianem:
a) ubezpieczenia społecznego,
b) prawa wielkich liczb,
c) wspólnoty ryzyka,
d) ubezpieczenia.

7. System finansowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce opiera się na metodzie:
a) repartycyjnej,
b) kapitałowej,
c) kredytowej,
d) budżetowej.

8. Realność ochrony ubezpieczeniowej:
a) bazuje na gwarancjach prawnych,
b) bazuje na gwarancjach ekonomicznych,
c) to zasada postulatywna,
d) to zasada bezwzględnie obowiązująca.

9. Funkcja ochrony ubezpieczeniowej:
a) oznacza podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyka,
b) wynika z ciągłej gotowości zakładu ubezpieczeń do przejęcia skutków realizacji ryzyka,
c) jest pełniona nawet jeśli ubezpieczone ryzyko się nie zrealizuje,
d) wpływa na wzrost opłacalności działalności ubezpieczeniowej.

10. Cechy ubezpieczeń osobowych:
a) dotyczą dóbr osobistych człowieka,
b) szkoda ma zawsze wymierny charakter,
c) suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia,
d) mogą być indywidualne, grupowe lub zbiorowe.

11. Zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania w celu:
a) zrekompensowania poniesionych strat,
b) zlikwidowania ryzyka,
c) pokrycia zwiększonej potrzeby majątkowej,
d) zapobiega wystąpieniu ryzyka.

12. Funkcja prewencyjna ubezpieczeń:
a) oznacza działania zmierzające do ograniczenia rozmiaru szkód,
b) oznacza działania zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk,
c) wpływa na opłacalność działalności ubezpieczeniowej,
d) oznacza prawny obowiązek zawierania umów ubezpieczenia.

13. Pojęcie ubezpieczenia może być definiowane zgodnie z:
a) teorią kosztów,
b) teorią szkód,
c) teorią wydatków,
d) teorią potrzeb.

14. Samoubezpieczenie:
a) jest formą finansowej kontroli ryzyka,
b) różni się od ubezpieczenia tym, że pokrywane są tylko szkody majątkowe,
c) jego istota polega na tym, że podmiot narażony na wystąpienie ryzyka tworzy fundusz na pokrycie szkód we własnym zakresie,
d) jest środkiem techniczno-ubezpieczeniowym zapobiegającym występowaniu szkód.

15. Zakład ubezpieczeń:
a) może jednocześnie oferować ubezpieczenia budynku od ognia oraz ubezpieczenie na życie,
b) obok działalności ubezpieczeniowej może też wykonywać inną działalność poza ubezpieczeniową np. produkcyjną,
c) jego działalność podlega nadzorowi w zakresie gospodarki finansowej,
d) może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu zezwolenia od UFG.

16. Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona na polskim rynku przez podmioty krajowe funkcjonujące w formie:
a) spółki akcyjnej,
b) spółdzielni,
c) spółki z o.o.,
d) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

17. Gdy w umowie ubezpieczenia nie określono okresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, składką przypisaną brutto jest:
a) kwota składek należnych za cały okres odpowiedzialności,
b) kwota składek należnych za cały okres sprawozdawczy,
c) kwota składek zapłaconych,
d) tylko składka opłacona jednorazowo.

18. Niemożliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia drogą milczącego akceptu, gdy:
a) dotyczy ubezpieczeń na życie,
b) dotyczy ubezpieczeń OC,
c) dotyczy ubezpieczeń mienia od ognia,
d) wniosek o ubezpieczenie nie został złożony w formie pisemnej.

19. Kumulacja odszkodowań:
a) jest zabroniona w przypadku ubezpieczeń majątkowych,
b) jest zabroniona w przypadku ubezpieczeń osobowych,
c) występuje zawsze, gdy ten sam przedmiot jest ubezpieczony u kilku ubezpieczycieli,
d) jest formą niedoubezpieczenia.

20. Umowę ubezpieczenia określa się jako subiektywnie losową, gdyż:
a) strony umowy darzą się zaufaniem,
b) tylko jedna strona umowy może uważać ją za losową,
c) losowy charakter ma przedmiot ochrony,
d) jest ustawowo regulowana.

21. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń mające siedzibę poza terenem UE mogą prowadzić w Polsce działalność ubezpieczeniową:
a) w formie spółki akcyjnej,
b) w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
c) w formie głównego oddziału,
d) w formie spółdzielni i głównego oddziału.

22. Stosunek ubezpieczenia to stosunek:
a) zawarty między ubezpieczonym i ubezpieczycielem,
b) cywilno-prawny,
c) zawarty między równorzędnymi partnerami,
d) zawarty między ubezpieczonym i ubezpieczającym.

23. Uprawnioną osobą trzecią może być:
a) nabywca rzeczy,
b) cesjonariusz i zastawnik wierzytelności ubezpieczeniowej,
c) ubezpieczony,
d) ubezpieczający.

24. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce:
a) wydaje minister finansów,
b) może uzyskać tylko podmiot prowadzący już działalność ubezpieczeniową na terenie kraju członkowskiego UE,
c) jest wymagane tylko, gdy działalność ta będzie prowadzona w formie spółki akcyjnej,
d) wydaje organ nadzoru.

25. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie:
a) część bezsporną, jak i sporną w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody,
b) zawsze, gdy wystąpiło zdarzenie losowe,
c) w przypadku ubezpieczenia OC nawet, gdy szkoda została wyrządzona pod wpływem alkoholu,
d) w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia szkody, część bezsporną, jak i sporną.

26. Zakład ubezpieczeń składając kontrofertę ma obowiązek:
a) ustnie zwrócić uwagę na postanowienia odbiegające na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty,
b) na piśmie zwrócić uwagę na postanowienia odbiegające na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty,
c) wyznaczyć co najmniej 14 dniowy termin na złożenie sprzeciwu,
d) wyznaczyć co najmniej 7 dniowy termin na złożenie sprzeciwu.

27. Regres ubezpieczeniowy:
a) jest stosowany, gdy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie,
b) jest stosowany niezależnie, czy wypłacono odszkodowanie czy nie,
c) nie ma zastosowania, gdy poszkodowany i sprawca prowadzą gospodarstwo domowe,
d) nie ma zastosowania, gdy poszkodowany ponosi odpowiedzialność …. Sprawcę.

28. Umowa reasekuracji zawierana jest między:
a) cesjonariuszem, a retrocesjonariuszem,
b) cesjonariuszem, a retrocedentem,
c) cedentem, a retrocedentem,
d) cedentem, a cesjonariuszem.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...