Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

ściąga zaliczenie I


Podgląd

Wiadomości wstępne dotyczące fizjologii.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Poziomy organizacji w organizmach:

 1. chemiczna - obejmująca pierwiastki a mianowicie: węgiel, tlen, azot, wzajemne współdziałanie między nimi;
 2. organelle - składniki komórek;
 3. komórki - podstawowa jednostka organizmów zwierzęcych i roślinnych;
 4. tkanki - tworzą je grupy komórek o podobnej strukturze i funkcji razem z zewnątrzkomórkowymi substancjami;
 5. narządy - składające się z dwóch lub więcej rodzajowe tkanek np. serce, żołądek, mózg;

Istota procesów fizjologicznych:

 1. metabolizm - przemiana materii; obejmuje dwa przeciwne procesy:
 2. anabolizm - asymilacja, przyswajanie - polega na gromadzeniu energii w organizmie żywym;
 3. katabolizm - dysymilacja, rozpad - związany jest ze zmniejszeniem się zapasu tej energii;

W warunkach fizjologicznych oba procesy zachodzą jednocześnie.

W okresie wzrostu organizmu anabolizm przeważa nad katabolizmem, a po osiągnięciu dojrzałości metabolizm wykazuje równowagę energetyczną.

Metabolizm to: KATABOLZIM- reakcje rozkładu złożonych związków organicznych na związki prostsze;                   -energia jest uwalniana-reakcje egzoenergetyczne, rozkład związków złożonych w czasie oddychania komórkowego, trawienia. ANABOLIZM - rekacje syntezy związków złożonych , budulcowych, energetycznych i zapasowych; energia jest dostarczana (reakcje endoenergetyczne); synteza cukrów w procesie fotosyntezy, biosynteza białka. Czynniki wpływające na aktywność enzymów: temperatura- aktywność wzrasta ze wzrostem temp później od 50-70C spadek aktywności, pH np. pepsyna kwaśne, trypsyna zasadowe, Inhibitory: cyjanek potasu, kwas jodooctowy, związki rtęci.

Przenośnik energii to ATP- adenozynotrifosforan, wiązania wysokoenergetyczne, a cząsteczce ATP są trzy reszty fosforanowe, w wyniku hydrolizy powstaje ADP a dalsza hydroliza AMP. Hydroliza ATP wykorzystuje się do przebiegu reakcji ENDOERGICZNYCH np. biosyntezy białek. Przenośnikami energii mogą być guanozynofosforan, fosfokreatyna. Fosforylacja proces kowalencyjnego przyłączania reszty fosforanowej do związku chemicznego i powstaje ATP,GTP, ta reakcja wymaga pokładu energii.

Apoptaza-celem jest eliminacja zbędnych komórek, gdy następuje wyłączenie funkcji komórki, następuje kontrolowany zaprogramowany genetycznie proces śmierci komórki to apoptaza. P/wieństwo do nekrozy- śmierć kom w wyniku bodźców uszkadzających lub choroby.

Faza cyklu komórkowego dzieli się na : Interfaze - kom. Rośnie i przygotowuje się do podziału; Kariokineza - podział jądra komórkowego. Przebieg kariokinez MITOZA- Profaza, Metafaza, Anafaza, Telofaza MEJOZA- ProfazaI MetafazaI AnafazaI TelofazaI ProfazaII  meta ana telo II; Cytokineza - podział cytoplazmy.

Mitoza- prowadzi do powstania dwóch jąder potomnych o niezmienionej liczbie chromosomów.  Amitoza-  podział bezpośredni jądra komórkowego polega na przewężeniu się i podziale na dwie części, niejednorodne nierównomierne pod względem liczby chromosomów.

h emostaza -

1) proces zapobiegający wypływowi krwi wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych;

2) sztuczne opanowanie krwawienia przez uciśnięcie lub podwiązanie naczynia albo przez przyżeganie tkanki prądem elektr. (elektrokoagulacja)

homeostaza - zdolność do zachowania stałego środowiska wewnętrznego pomimo zmieniającego się środowiska zewnętrznego.

W warunkach zachowanej homeostazy nie dochodzi do znacznych przesunięć w rozmieszczeniu wody i zmian w stężeniu jonów.

Narządy utrzymujące homeostazę: płuca; przewód pokarmowy (dostarcza substancji budulcowych i energetycznych);układ krążenia;układ mięśniowy(umożliwia przemieszczanie, a więc pośrednio uzupełnianie materii dzięki odżywianiu oraz ucieczkę);układ rozrodczy;nerki;tkanka tłuszczowa (magazynująca);wątroba ( centralne laboratorium ustroju).

Przestrzenie płynów ustrojowych :

 1. 50 - 60% stanowią płyny głównie woda;
 2. 18% białka;
 3. 15 % tłuszcze;
 4. 7% składniki mineralne i niewielka ilość węglowodanów;

U noworodka 70% masy ciała stanowi woda. Z wiekiem % wody maleje.

Cechy organizmów żywych:

 1. ruch;
 2. wzrost - czyli zwiększanie liczby Komorek ich objętości przez co zwiększa się masa ciała;
 3. wrażliwość - organizm reaguje na zewnętrzne bodźce przy pomocy zmysłów np. usunięcie ręki w przypadku wysokiej temperatury
 4. rozmnażanie - jako wynik podziałów komórkowych
 5. oddychanie - proces pobierania tlenu i usuwania dwutlenku węgla;
 6. trawienie substancji pokarmowych, które mogą być wchłaniane np. rozkład skrobi, glikogenu;
 7. transport substancji przez błony półprzepuszczalne, gdzie ulegają one trawieniu;
 8. krążenie związków biologicznych ważnych we krwi;
 9. synteza związków wielkocząsteczkowych;
 10. wydalanie substancji zbędnych z moczem, kałem.

Czynności i budowa komórki.

Wszystkie tkanki, narządy, układy w organizmie człowieka utworzone są z podstawowych jednostek czynnościowych – komórek-podstawowy element strukturalny i czynnościowym organizmow. Są one zbudowane z cytoplazmy i struktur cytoplazmatycznych oraz jądra komórkowego.

Do struktur cytoplazmatycznych zaliczamy: błonę komórkową, siateczkę śródplazmatyczną, rybosomy, aparat Golgiego, mitochondria, lizosomy.

Makroelementy -pierwiastki niezbędne do zycia,maja największy udział w budowie organizmu, sa to pierwiastki biogenne C,H,O,N,S,P-fofor.                                                                                         Węgiel, tlen, wodór-pod.składniki prawie wszystkich zw.org.                                                            Azot- składniki białek, kw nukleinowych,witmin,barwnikow,hormonow wzrostu, przenosnikow energii.                                                                                                                                               Fosfor-składnik budulcowy kości i zębów, składnik ATP i kwasów nukleinowych, niektórych bi