Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Koncepcja promocji zdrowia – założenia, kierunki i obszary działań.


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Prowadzący Dr Helena Motyka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

dokumenty promocji zdrowia Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku

Koncepcja promocji zdrowia – założenia, kierunki i obszary działań. Dokumenty promocji zdrowia. Polityka zdrowotna w Polsce. Podstawowe założenia Narodowego Programu Zdrowia.Opracowała mgr Helena Motyka

Prawa autorskie zastrzeżone
1.PODSTAWOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ ZDROWIA

 1. Raport Lalonda

 2. Rezolucja Zdrowie dla Wszystkich do 2000roku

 3. Europejska Strategia „ZDW 2000”

 4. Karta Ottawska

 5. Zdrowie w XXI wieku-Zdrowie 21 dla Regionu Europejskiego

 6. Wiedeńska Deklaracja- Pielęgniarstwo na Znak Poparcia Europejskich Celów Strategii ”Zdrowie dla Wszystkich „

5. Deklaracja Monachijska-Pielęgniarka i Położna na rzecz Zdrowia

6. Dokument Nowa Polityka Ekologiczna

Państwa.

7. Narodowy Program Zdrowia

8. Przepisy prawa polskiego dotyczące

zagadnień Promocji Zdrowia

ZADANIA REZOLICJI ZDROWIE DLA WSZYSTKICH DO ROKU 2000

 • ZDROWIE JEST FUNDAMENTALNYM PRAWEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA , I MA WARTOŚĆ UNIWERSALNĄ

 • RAŻĄCE NIERÓWNOŚCI W DZIEDZINIE ZDROWIA POMIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI RÓŻNYCH KRAJÓW MUSZĄ BYĆ ZREDUKOWANE

 • KAŻDA JEDNOSTA MA PRAWO I OBOWIĄZEK UCZESTNICZYĆ W INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH WYSIŁKACH NA RZECZ ZDROWIA

 • INICJATYWY NARODOWE MUSZĄ BYĆ WSPIERANE PRZEZ DZIAŁANIA I WSPÓŁPRACE MIĘDZYNARODOWĄ

 • KAŻDY KRAJ WINIEN ZMIERZAĆ DO ZWIĘKSZENIA WŁASNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE CAŁEJ POPULACJI I ZAPEWNIĆ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ ,

 • RZĄDY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZABEZPIECZENIE KONIECZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCHSTRATEGIA REZOLUCJI „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH DO ROKU 2000” to:

DODANIE ŻYCIA DO LAT

(zapewnienie człowiekowi wszechstronnych

możliwości rozwojowych)

DODANIE LAT DO ŻYCIA

(przedłużenie trwania życia, opanowanie chorób będących najważniejszym zagrożeniem dla średniej długości trwania życia)

DODANIE ZDROWIA DO ŻYCIA

(życie godne, przeżywane w pełnej satysfakcji


CELE EUROPEJSKIEJ STRATEGII „ZDW 2000”

-Zapewnienie równości w opiece zdrowotnej

-Walka z chorobami (wypadki, choroby-ch.u.k.

przewlekłe,. psychiczne, zakażne )

 • walka z przedwczesną śmiercią i inwalidztwem

 • Zapobieganie zagrożeniom środowiska

-Promocja zachowań sprzyjających zdrowiu

-Lepsze zarządzanie opieką zdrowotną i zasobami- optymalizacja usług medycznych


KARTA OTTAWSKA określa podstawowe uwarunkowania zdrowia

-zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa

-dostęp do edukacji

-zaopatrzenie w wodę i żywność

-zabezpieczenie środków do życia

-utrzymanie stabilnego ekosystemu

-zagwarantowanie sprawiedliwości i równości społecznej,

Kierunki działań dla promocji .

- obrona warunków niezbędnych dla zdrowia

-umożliwienie działań niezbędnych dla rozwijania potencjału zdrowotnego

-godzenie różnych interesów w imię nadrzędnego jakim jest zdrowie.


OBSZARY DZIAŁAŃ W PROMOCJI ZDROWIA ZAWARTE W KARCIE OTTAWSKIEJ


 • budowanie polityki zdrowia publicznego

 • tworzenie środowisk wspierających zdrowie

 • wzmacnianie inicjatyw lokalnych i działań środowiskowych na rzecz zdrowia

 • rozwijanie osobistych umiejętności utrzymania zdrowia

 • reorientacja świadczeń zdrowotnych

Deklaracja Monachijska-Pielęgniarka i Położna na rzecz Zdrowia - Zagadnienia

 • Znaczenie roli pielęgniarki i położnej w poprawie stanu zdrowia ludności

-Zapewnienie udziału pielęgniarek i położnych w podejmowaniu decyzji na wszystkich etapach przygotowań i wdrażania polityki zdrowotnej

-działania w zakresie badań naukowych, edukacji zawodowej, awansu zawodowego i

motywacji finansowych.


CELE NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

I ZADANIA DO OSIĄGNIĘCIA

STRATEGICZNE CELE ZDROWOTNE

1. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu.

2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych.

3. Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków.

4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne.

5. Zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego.

6. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego.

7. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.

8. Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji.

9.Tworzenie równych szans w budowaniu dobrego zdrowia wśród dzieci i młodzieży

10.Zmniejszanie nierówności w zdrowiu w grupach o gorszym statusie zdrowotnym. w środowiskach zaniedbanych materialnie, ze znaczną skalą bezrobocia, z gorszymi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego, z gorszą infrastrukturą utrudniającą dostęp do placówek zdrowotnych

II. Operacyjne cele zdrowotne

Cele Dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia.

1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu

2. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.

3. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości.

4. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności.

5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.

6. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju

III. Cele Operacyjne Dotyczące Wybranych Populacji

7. Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem.

8. Wspieranie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie

najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.

9. Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych

10. Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

11. Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i młodzieży.

IV Niezbędne Działania ze Strony Ochrony Zdrowia i Samorządu Terytorialnego

12. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa.

13. Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności j, w tym przestrzegania praw pacjenta.


14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania podstawowej opieki zdrowotnej.


15. Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


PRZEPISY PRAWA POLSKIEWGO DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ PROMOCJI ZDROWIA .

Ustawa z dnia 30sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej DzU nr 91 ,poz.408 umożliwia tworzenie poradni ekologicznych w których świadczenia mają obejmować Promowanie zdrowia, Profilaktykę i działania prozdrowotne.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1992r w sprawie zakresu organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami .


ZDROWIE DLA WSZYSTKICH W XXI WIEKU


Podstawowe założenia polityki „zdrowia dla wszystkich”

w regionie Europejskim WHO

(oparte na Światowej Deklaracji Zdrowia przyjętej na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 1998 roku i zaktualizowanych wskaźnikach polityki zdrowotnej, zatwierdzonych przez Europejski Komitet Regionalny WHO we wrześniu 1998 roku, kolejna rewizja przewidywana jest na rok 2005)


Dwa główne zadania:

 • Promocja i ochrona zdrowia ludzi w ciągu całego ich życia,


 • Zmniejszenie występowania chorób i urazów oraz złagodzenie cierpień z ich powodu.


Trzy fundamentalne wartości:

 • Zdrowie jako podstawowe prawo człowieka,


 • Równość w zdrowiu i solidarność w działaniu na rzecz zdrowia wewnątrz krajów i pomiędzy krajami oraz ich mieszkańcami,


 • Uczestnictwo w stałym rozwoju dziedziny zdrowia i odpowiedzialność za efekty działalności jednostek, grup, instytucji i społeczności lokalnych.


Cztery podstawowe strategie działania:

 • Strategie wielosektorowe, uwzględniające fizyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania zdrowia, przyjmujące perspektywę uwzględniającą potrzeby mężczyzn i kobiet oraz zapewniające możliwość oceny oddziaływania na dziedzinę zdrowia,


 • Programy nastawione na skuteczność opieki zdrowotnej i inwestowanie w rozwój zdrowia oraz opiekę kliniczną,


 • Zintegrowana i zorientowana na rodzinę i społeczność lokalną podstawowa opieka zdrowotna, wspierana przez elastyczny, dostosowany do potrzeb, system opieki szpitalnej,


 • Współuczestniczenie w procesie rozwoju zdrowia na poziomie domu, szkoły, miejsca pracy, społeczności lokalnej i kraju oraz promowanie idei wspólnego podejmowania decyzji, wdrażania ich i rozliczania przez partnerów.21 zadań polityki zdrowia dla wszystkich:


 1. Solidarność dla zdrowia w Regionie Europejskim

Aby zmniejszyć istniejące nierówności pomiędzy krajami oraz

zapewnić bezpieczeństwo społeczne i spójność działań krajów Regionu,

potrzebny jest wzmożony wysiłek instytucji międzynarodowych,

finansowych i organizacji dotujących.

Inicjatywa 20/20 – co najmniej 20% pomocy na rzecz rozwoju należy przeznaczać na działanie sektora społecznego, a kraje otrzymujące pomoc powinny odprowadzać przynajmniej 20% krajowego budżetu netto na podstawowe świadczenia społeczne.


 1. Równość w zdrowiu

Zmniejszenie różnic między grupami społecznymi wyrównuje ich dostęp do zasobów związanych ze zdrowiem. Społeczeństwa wspierające swych obywateli i wszystkim umożliwiają odgrywanie użytecznej roli, będą zdrowsze niż te, równie zamożne, w których ludzie nie mają zapewnionego bezpieczeństwa.

 1. Zdrowy początek życia

Wczesne inwestowanie w zdrowie (konsultacje genetyczne, właściwa opieka prenatalna) przynosi odległe korzyści. Należy zatem wdrażać procedury wspierania rodzin i rozwijania umiejętności rodzicielskich. Należy również szkolić personel medyczny aby umiał rozpoznawać i odpowiednio reagować na niewłaściwe traktowanie dziecka.

 1. Zdrowie ludzi młodych

Polityka sektora publicznego powinna być nastawiona na zapobieganie skutkom zdrowotnym wczesnych zaburzeń u dzieci i młodzieży, które mogą wywrzeć wpływ na ich życie, karierę i rodzinę (nadużywanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, niechciana ciąża itp.).

 1. Zdrowie ludzi starszych

Polityka zdrowotna powinna stwarzać warunki zdrowgo stwarzenia się poprzez systematyczną i celową promocję i ochronę zdrowia ludzi w ciągu całego ich życia. Szczególnie ważne są programy mające na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej oraz na pomoc w przypadkach uszkodzenia wzroku, słuchu i zdolności poruszania się, zapobiegające bezradności i zależności osób w starszym wieku.
21 zadań polityki zdrowia dla wszystkich - c.d.:


 1. Poprawa zdrowia psychicznego

Poprawa w zakresie zdrowia psychicznego – przede wszystkim zaś obniżenie liczby samobójstw – wymaga działań nastawionych na rzecz promocji i ochrony tej dziedziny zdrowia nastawionych szczególnie na grupy społeczne i ekonomicznie upośledzone. Wiąże się to również z wczesnym wykrywaniem depresji i stosowaniu w porę odpowiedniego leczenia. Szpitale psychiatryczne należy zastępować oddziałami psychiatrycznymi w szpitalach ogólnych i odpowiednio rozbudowaną siecią poradni w ramach poz.


 1. Redukcja chorób zakaźnych

Zasadnicze znaczenie ma tu poprawa i zachowanie podstawowych warunków higienicznych, jakość wody i bezpieczna żywność, skuteczne programy szczepień i włąściwie ukierunkowane leczenie. W okresie objętym założeniami „Zdrowia 21” powinny zostać wyeliminowane takie choroby jak Heinego-Medina, odra i tężyczka u noworodków, różyczka wrodzona, błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu B, świnka, krztusiec i choroby inwazyjne wywoływane przez Haemophilus influenzae.


 1. Redukcja chorób niezakaźnych

Największe problemy zdrowotne w Regionie powodują choroby ukłądu sercowo-naczniowego, nowotwory, cukrzyca, przewlekłe choroby obturacyjne płuc oraz astma. Należy więc wprowadzać zintegrowane programy nastawione na zmniejszenie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, niezdrowe odżywianie się, brak aktywności fizycznej, alkohol oraz stres.


 1. Redukcja urazów powstałych na skutek wypadków i przemocy.

Wiąże się to z poprawą świadczeń związanych z pomocą doraźną oraz bardziej radykalnego wprowadzania działąń prewencyjnych, które mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków w pracy i w domu, łącznie z przemocą w rodzinie.


 1. Zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne

Wiąże się to np. z opodatkowanie zakładów zanieczyszczających środowisko, inwestowanie w proces oczyszczania, upowszechnianiem zdrowego odżywiania się.


 1. Zdrowy styl życia

Zdrowe odżywianie się, zwiększenie aktywności fizycznej.

21 zadań polityki zdrowia dla wszystkich - c.d.:
 1. Zmniejszanie spożycia alkoholu i tytoniu


 1. Tworzenie „siedlisk” zdrowotnych

Dom, przedszkole, szkoła, miejsce pracy,


 1. Wielosektorowa odpowiedzialność za zdrowie

Procedury pozwalające na przegląd polityki zdrowotnej, uzyskiwanie odszkodowań za szkody zdrowotne, dostęp do raportów dotyczących oceny szkód, itp., służące publicznemu rozliczaniu sektorów państwowego i prywatnego ze skutków zdrowotnych realizowanej przez nie polityki.


 1. Zintegrowanie sektora zdrowia 1. Zarządzanie na rzecz jakości opieki zdrowotnej 1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych i alokacja środków 1. Rozwijanie zasobów ludzkich służb opieki zdrowotnej 1. Gromadzenie wiedzy i badania naukowe na rzecz zdrowia 1. Zdobywanie partnerów do działąń na rzecz zdrowia 1. Polityka i strategie zdrowia dla wszystkich


KONFERENCJE PROMOCJI ZDROWIA


Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia
która odbyła się w 1986 r. w Ottawie wypracowała rodzaj „konstytucji” promocji zdrowia.

Od tego momentu można datować powstanie
nowoczesnej promocji zdrowia


 • ADDELAJDA - II Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia 1988r.poruszano temat polityki prozdrowotnej

 • SUNDSVALL- III Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia 1991r poświecono tematyce wspierającym środowisku

 • DŻAKART- IV Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia 1997 r –temat efektywność promocji zdrowia i partnerstwie w promowaniu zdrowia


SUNDSWAL- III Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia 1991r . Głównym tematem obrad było tworzenie środowisk wspierających. W centrum zainteresowania znalazły się relacje zachodzące pomiędzy zdrowiem a środowiskiem w jego fizycznym, kulturowym ,ekonomicznym i politycznym wymiarze.

Poruszano problemy:

-Żywność i rolnictwo,

-miejsce zamieszkania i środowisko lokalne,

-edukacja,

-praca i zatrudnienie,

-społeczne poparcie i opieka,

-źródła energii i transport


DŻAKART- IV Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia 1997 r określiła priorytety dla promocji zdrowia w XXI wieku

-zwiększenie świadomości społeczeństw na temat zmieniających się uwarunkowań zdrowia

-popieranie rozwoju współpracy i tworzenia sieci dla rozwoju zdrowia

-pozyskiwanie środków dla promocji zdrowia

-gromadzenie wiedzy na temat najbardziej efektywnych działań praktycznych

-dążenie do przejrzystości w działaniu i publicznej odpowiedzialności w promowaniu zdrowia

 • WARSZAWA I Krajowa Konferencja Promocji Zdrowia 1992 r.- Ruch promocji zdrowia w Polsce wymaga akceptacji, wsparcia ze strony Państwa, polityków, decydentów

 • MEKSYK Globalna Konferencja Promocji Zdrowia 2000r.temat- Promocja zdrowia priorytetem w polityce i programach na każdym szczeblu działań społeczeństwa

 • NAIROBI 2009 r. – o poprawie wdrożenia promocji zdrowia oraz wspierania rozwoju światowego.

Warszawa -1992r

Ruch promocji zdrowia w Polsce wymaga akceptacji, wsparcia ze strony Państwa, polityków, decydentów

Stworzono dokument –Nowa Polityka Ekologiczna Państwa.


 • Promocja zdrowia to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania


 • PROMOCJA ZDROWIA to proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych społecznych, środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.”

( Glossary, 1995 )


PROMOCJA ZDROWIA – jest kombinacją działań edukacyjnych i odpowiedniego wsparcia:

Społecznego

Politycznego

Organizacyjnego

Ekonomicznego

Prawnego

Taktycznego

dla zachowań sprzyjających zdrowiu

(Green & Kreuter, 1991)

PRIORYTETY DLA PROMOCJI ZDROWIA W XXI WIEKU.

1.Znaczenie społecznej odpowiedzialności za zdrowie – kierunki promowania zdrowia.

 2. Zwiększenie inwestycji dla poprawy zdrowia.

3. Konsolidowanie i rozszerzanie partnerstwa dla zdrowia.

4. Zwiększenie możliwości oddziaływania społeczności lokalnej i wzmacnianie jednostek .

5.Zapewnienie infrastruktur dla promocji zdrowia.Priorytety dla promocji zdrowia w XXI wieku.

 

1.ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDROWIE - KIERUNKI

PROMOWANIA ZDROWIA.

 

§    unikanie działań szkodliwych dla zdrowia

poszczególnych ludzi.

§   chronienie środowiska i zapewnienie zrównoważonego

korzystanie z zasobów naturalnych.

§    ograniczenie produkcji i handlu szkodliwymi

produktami i substancjami.

§    ograniczenie niekorzystnych dla zdrowia działań

marketingowych.

   §     zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na rynku pracy, i

w miejscu pracy.

  §    Dokonywanie skutecznej oceny czynników

warunkujących równość w zdrowiu.


  2.ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI DLA POPRAWY ZDROWIA:

 

§    zwiększenie środków na sektor ochrony zdrowia,

edukację i mieszkalnictwo.

 

§  Inwestowanie w zdrowie zgodnie z potrzebami określonych grup społecznych.


3.KONSOLIDOWANIE I ROZSZERZANIE PARTNERSTWA DLA ZDROWIA :

§    społeczne zaangażowanie i współpraca między

sektorami na różnych poziomach

 

4.ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA SPOŁECZNOŚCI

LOKALNEJ I WZMACNIANIE JEDNOSTEK :


§    Zwiększenie możliwości społeczności lokalnej w praktycznej edukacji zdrowotnej

§    dostępu do środków, procesu podejmowania decyzji .

 

5.      ZAPEWNIENIE INFRASTRUKTUR DLA PROMOCJI ZDROWIA:

§    tworzenie w krajach odpowiedniego środowiska politycznego, prawnego edukacyjnego i ekonomicznego dla wspierania i rozwijania promocji zdrowia.


W PROMOWANIU ZDROWIA WAŻNE JEST :


§ Promowanie zdrowia jako nieodłączonego elementu rozwoju człowieka

§ Równy dostęp do usług medycznych

§ Znaczenie i rola personelu medycznego

§ Promowanie badań-prewencja

§ Kontrola specjalistyczna.

STRATEGIA PROMOCJI ZDROWIA

 

Ø    Podejście medyczne

Ø    Podejście Behawioralne

  Ø    Podejście Edukacyjne 

Ø    Podejście marketingowe

Ø Zmiany społeczne

CELE OPERACYJNE W PROMOCJI ZDROWIA

 

§ Zmniejszenie zachorowalności i

przedwczesnej umieralności.

§ Redukcja czynników ryzyka

§ Zmiana zachowań zdrowotnych

§ Zmniejszenie absencji chorób

§ Obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.POZIOMY POLITYKI ZDROWOTNEJ W PROMOCJI ZDROWIA


 • poziom ogólny

(akty prawne dotyczące

podejmowania decyzji związanych z polityką

działań na rzecz promowania zdrowia


 • Poziom operacyjny

ustalenie zasad organizowania działań w

zakresie promocji zdrowia i przyznawanie

środków finansowych, rzeczowych na

realizację poszczególnych zadań. • poziom strategiczny

- określenie jednostek organizacyjnych

jako wykonawców polityki

zdrowotnej promocji zdrowia ,

określenie pozycji

profesjonalistów medycznych

-określenie indywidualnej

odpowiedzialności obywateli za

zdrowie,

- określenie priorytetowych celów ,zadań

i programów

ZADANIA SAMORZADU TERYTORIALNEGO W ROMOCJI ZDROWIA I OCHRONIE ZDROWIA.


 • Zapobieganie chorobom zakażnym i niezakaźnym, niesprawności fizycznej i psychicznej

 • Ochrona przed zagrożeniami środowiska przyrodniczego i pracowniczego (fizycznymi, chemicznymi ,biologicznymi

 • Ochrona przed zagrożeniami wynikającymi z niekorzystnych warunków społecznych( ubóstwo, bezrobocie ,patologie społeczne, itd.),pomoc społeczna


 • Wdrażanie programów interwencyjno-promocyjnych na szczeblu społeczności lokalnej –miasta, osiedla, dzielnice zakłady pracy, globalnie wśród całego

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...