Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Etyka - seminarium


Podgląd

Etyka1.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Temat: Etyka zawodowa pielęgniarek- potrzebna czy niepotrzebna dyscyplina?

 1. Etyka zawodowa - zbiór norm wynikających z tradycji zawodu, z kultury narodowej i z podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a zastosowanych do danego zawodu
 2. Zawody dla których tworzona jest etyka zawodowa:

- przedstawiciele tych zawodów pracują z człowiekiem i na człowieku, czyli bezpośrednim przedmiotem ich oddziaływania jest drugi człowiek

- mają kontakt z wartościami najwyższego rzędu: życie i zdrowie ludzkie wolność i sprawiedliwość, prawda, prywatność, godność

- wysoki stopień samodzielności w wykonywaniu obowiązków zawodowych

- wysoki poziom zaufania społecznego dla przedstawicieli tych zawodów

Etyka pielęgniarska ma charakter AKSJOLOGICZNO-DEONTOLOGICZNY

- aksjologia - nauka o wartościach. W etyce pielęgniarskiej poszukuje się wartości ważnych w tym zawodzie i definiuje się je.

- deontologia - nauka o obowiązkach i powinnościach moralnych. Pielęgniarki mają je zapisane w kodeksie etyki zawodowej.

Temat: Koncepcje etyczne w medycynie: pryncypializm czyli etyka 4 zasad

ZASADA SZACUNKU DLA AUTONOMII PACJENTA:

Szacunek dla autonomii pacjenta wyraża się w respektowaniu jego prawa dla samo decydowania o sobie.

Pobieranie świadomej zgody na działania medyczne:

Zgoda jest świadoma gdy:

 1. Pacjent otrzymał wystarczającą, rzetelną informację o działaniach, które będą względem niego podejmowane
 2. Pacjent musi mieć zdolność do czynności prawnych. Do 16 roku życia decyzję podejmują opiekunowie, od 16 do 18 zgoda podwójna (małoletni i opiekunowie) w przypadku konfliktu miedzy stronami decyzję podejmuje sąd rodzinny
 3. Pacjent musi być przytomny i świadomy swoich decyzji.

ZASADA DOBROCZYNIENIA:

Respektowanie zasady dobro czynienia to ochrona życia i zdrowie ludzkiego

ZASADA NIESZKODZENIA:

Wybór takiego działania, które przy najmniejszym ryzyku szkody przyniosą najwięcej korzyści.

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Realizacja tej zasady w praktyce pielęgniarskiej to zakaz dyskryminacji pacjenta ze względu na jakiekolwiek czynniki przy rozdziale dóbr medycznych.

Temat: Personalizm, utylitaryzm, uporczywa terapia.

PERSONALIZM:

Ludzie przyczyniający się: Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn, Karol Wojtyła, Kant, Monner

Centralne miejsce to osoba- każdy człowiek; od poczęcia aż do naturalne śmierci, wszyscy mamy godność osobową, wynika z tego że mamy zakaz instrumentalnego traktowania ludzi

Życie ludzkie jest święte( etyka świętości życia- zakaz działań takich jak aborcja eutanazja, eksperymenty na embrionach)

UTYLITARYZM:

Ludzie przyczyniający się: Betham

W centrum znajduje się zasada użyteczności- jak najwięcej szczęścia dla jak największej grupy ludzi: ważne są skutki czynu, jeżeli jesteś użyteczny w swoich czynach tzn. ze jesteś moralne dobry.

Życie ma wartość jeśli ma jakość (etyka jakości życia)

Wolność- wolny wybór; w pewnych okolicznościach zgoda na aborcje i eutanazje

UPORCZYWA TERAPIA:

- pogłębia cierpienie

- efekty są niewspółmierne dla oczekiwanych rezultatów

- podtrzymuje życie a nie leczy

- jest kosztowna

Uporczywa terapia wiąże się z pojęciem środków zwyczajnych i nadzwyczajnych w stosowanym leczeniu pacjenta.

Środki nadzwyczajne to najczęściej procedury medyczne, których efekty są niewspółmierne do oczekiwanych, ryzykowne dla pacjenta, kosztowne  i mocno obciążające jego i jego rodzinę

Zarówno personalizm jak i utylitaryzm akceptuje rezygnację z uporczywej terapii, jednak inaczej definiuje to czym jest ta uporczywa terapia.

Dla personalizmu w pewnych okolicznościach, gdy życie dobiega końca (pacjent w stanie terminalnym) może zrezygnować ze środków nadzwyczajnych i tzw. Bezwzględnej walki o życie, ale działania takie jak żywienie, pojenie pacjenta, terapia przeciwbólowa i zwykła pielęgnacja powinny być zapewnione pacjentowi do końca- nie wolno z nich zrezygnować

Dla utylitaryzmu pojęcie środków nadzwyczajnych jest szersze, np. żywienie szczególnie poza jelitowe, może być uznane za środek nadzwyczajny, z którego można zrezygnować np.  u pacjenta o stanie trwale wegetatywnym.

Z uporczywej terapii może zrezygnować pacjent, jeśli jest świadomy. Jeśli nie to jego rodzina, jeśli nie rodzina to lekarz

Temat: Troska o człowieka

Można mówić o dwóch wymiarach troski o drugiego człowieka:

- wymiar techniczny- to wykonywanie czynności przy pacjencie

- wymiar emocjonalny- to emocjonalne zaangażowanie się w praktykę pielęgniarską

Nadmierne emocjonalne zaangażowanie pielęgniarki może sprzyjać dwóm zagrożeniom:

 1. Zagrożenie dla pielęgniarek tzw. wypalenie zawodowe, które wynika bardzo często z braku akceptacji, śmiertelność i z braku możliwości ulżenia w każdym cierpieniu
 2. Zagrożenie dla pacjenta- nadmierna opiekuńczość to zbytnia ingerencja w prywatne życie pacjenta i zagrożenie dla jest autonomii i samodzielności

W związku z tymi zagrożeniami proponuje się wypracowanie tzw troski zdystansowanej, która każe pamiętać nie tylko o biorcy troski czyli pacjencie, ale i o dawcy troski -pielęgniarki lub pielęgniarza

TEORIA ADWOKATURY.

Można mówić o 3 modelach adwokatury w pielęgniarstwie:

 1. Model ochrony praw- pielęgniarka jest obrońcą praw pacjenta.
 2. Model decyzji- opartych na wartościach- pielęgniarka nie narzuca pacjentowi decyzji, ale stara się by podjął, która Est zgodna z jego systemem wartości.
 3. Model szacunku dla osoby- pielęgniarka szanuje godność pacjenta, prywatność i jego dobro.

Temat: Katalog podstawowych praw pacjenta

 1. Prawo do świadczeń medycznych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Prawo do informacji o stanie zdrowia i o prawach pacjenta.
 3. Prawo do wyrażania zgody lub sprzeciwu na działania medyczne.
 4. Prawo szacunku dla intymności i godności osobistej.
 5. Prawo do poufności (tajemnica zawodowa)
 6. Prawo do kontaktu z rodziną i do opieki osób trzecich.
 7. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 8. Prawo do godnej śmierci.
 9. Prawo do skargi

Gdzie pacjent może się poskarżyć:

-dyrektor placówki,

- NFZ

- jeżeli prawo pacjenta naruszy pielęgniarka – do izby pielęgniarek i położnych,

- jeżeli prawo naruszy lekarz- do izb lekarskich,

- rzecznik praw pacjenta,

- do sądu cywilnego,

- jeżeli zostanie naruszone prawo dziecka w szpitalu- do rzecznika praw dziecka

- do rzecznika praw obywatelskich

- jeżeli wyczerpie pacjent  ścieżkę sądową w kraju to do trybunału w Sztrasburgu.

Temat: Prawa dziecka w szpitalu, prawa chorego psychicznie.

 1. Przyjęcie chorego psychicznie bez jego zgody do szpitala
 1. Tryb ostry- kiedy pacjent zagraża swojemu życiu i życiu i zdrowiu innych ludzi. O przyjęciu takiego pacjenta do szpitala zawiadamiamy ordynatora, który ma obowiązek zawiadomić dyrektora placówki, a ten zawiadamia w ciągu 72h sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy ma 48h na wydanie orzeczenia czy przyjęcie było uzasadnione czy nie
 2. Tryb wnioskowy- kiedy pacjent z powodu choroby nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i przez to zagraża swojemu życiu i zdrowiu. Wówczas jego opiekun prawny zgłasza wniosek do sądu opiekuńczego o umieszczenie w placówce opieki psychiatrycznej.
 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego

Formy przymusu bezpośredniego

- przytrzymanie

-podanie leku

-unieruchomienie- pasy, kaftan

-izolacja

ART. 18- ustawa- przesłanki zastosowanie przymusu pkt.1 !!

Przymus wykonany jest wyłącznie przez lekarza z chwilą zastosowania 3 lub 4 formy przymusu należy założyć kartę przymusu bezpośredniego na której pielęgniarka musi wpisywać monitorowane co 15 min. zachowanie się pacjenta

 1. Prawa pacjenta w związku z transplantacją

W Polsce istnieje system zgody domniemanej na pobranie narządów do transplantacji z ciała zmarłej osoby, co oznacza że jeżeli ktoś nie wyraził sprzeciwu za życia to oznacza, że się zgadza.

Sprzeciw można wyrazić następującej formie:

-wpis do centralnego rejestru sprzeciwów,

- poprzez oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem

- ustnie w obecności co najmniej 2 świadków, którzy muszą to potwierdzić na piśmie.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...