Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

RP 1, Uproszczone formy opodatkowania, Karta podatkowa, Odliczenia od podatku, ściąga, notatki


Uniwersytet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kielcach
UEK
Prowadzący Krzysztof Jonas
Informacja dla prowadzących
Podgląd

ściąga - RP 1.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Uproszczone formy opodatkowania.

-Karta podatkowa.

-Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

-Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

-Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa.

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.
 2. Warunki opodatkowania:
 1. Złożenie wniosku  – PIT 16
 2. Prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w załącznikach do ustawy
 3. Nie korzystanie z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz usług innych podmiotów z wyjątkiem usług specjalistycznych.
 4. Nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej (są wyjątki m.in. najem, dzierżawa)
 5. Współmałżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie
 6. Nieprodukowanie wyrobów opodatkowanych akcyzą.
 7. Zgłoszona działalność nie jest prowadzona poza RP.
 1. Cechy charakterystyczne opodatkowania kartą podatkową:
 2. Ściśle określony rodzaj czynności, które wolno wykonywać w ramach prowadzonej działalności
 3. Np. gręplarstwo to „ usługowe zgrzeblenie różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.”
 4. Określona ilość pracowników jaką wolno zatrudnić do wykonywania działalności.
 5. I tak np. przy gręplarstwie wolno zatrudnić maksymalnie 2 osoby, do limitu nie wlicza się współmałżonka oraz niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Nie wlicza się do limitu pracowników również:
 7. osób zatrudnionych w celu nauki zawodu,
 8. 4 bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu
 9. 3 bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych min. 6 miesięcy
 10. Pracowników zatrudnionych do sprzedaży wyrobów, utrzymania czystości w zakładzie, prowadzenia kasy, itp. Pod warunkiem pisemnego określenia zakresu czynności.
 11. Stały podatek, którego kwota ustalana jest w drodze decyzji naczelnika U.S.
 12. Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania składa do urzędu właściwego wg miejsca położenia zakładu, siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.
 13. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności (nowy podmiot) lub przed 20 stycznia (podmiot już istniejący na innej formie opodatkowania)
 14. Decyzja ustalająca wysokość podatku wydawana jest na każdy rok odrębnie.
 15. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.
 16. Musi wówczas wybrać jedną z pozostałych form opodatkowania.
 17. Wysokość stawki podatku zależna jest w większości przypadków od ilości zatrudnianych pracowników oraz wielkości miejscowości w której działalność jest prowadzona.
 18. Stawka karty może ulegać obniżeniu:

- o 20% jeśli podatnik ukończył do 1.01. danego roku 60 lat życia lub jest osobą niepełnosprawną (lekki stopień) jeśli nie zatrudnia pracowników

- o 10% na każdego zatrudnionego niepełnosprawnego (lekki stopień)

- o 50% na wniosek podatnika w drodze decyzji U.S.

- o 80% jeśli podatnik jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, wykonuje usługi i nie zatrudnia pracowników.

 1. Stawka karty może ulegać podwyższeniu.

- W razie zatrudniania pełnoletnich członków rodziny – stawka rośnie od 40% do 10% zależnie od ilości pracowników

- w razie rozwiązania umowy o pracę z zatrudnionymi bezrobotnymi lub absolwentami przed upływem 3 miesięcy od zawarcia umowy o pracę – stawkę podwyższa się o 50% do czasu upływu 3 miesięcy

 1. Przerwy w działalności.

-Jeśli przerwa trwa nieprzerwanie 10 dni i podatnik zawiadomi U.S. max. w dniu rozpoczęcia przerwy to stawkę karty obniża się o 1/30 stawki za każdy dzień przerwy.

-W przypadku choroby – zawiadomienie składa się w 1 dniu po zwolnieniu. (nie ma wymogu 10 dni przerwy).

-Podobnie postępuje się w przypadku rozpoczęcia i zakończenia działalności.

 1. Odliczenia od podatku .

Od stawki karty można odliczyć TYLKO składkę zdrowotną w wymiarze 7,75% po