Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

RP 1, Uproszczone formy opodatkowania, Karta podatkowa, Odliczenia od podatku, ściąga, notatki


Uniwersytet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kielcach
UEK
Prowadzący Krzysztof Jonas
Informacja dla prowadzących
Podgląd

ściąga - RP 1.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Uproszczone formy opodatkowania.

-Karta podatkowa.

-Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

-Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

-Zasady ogólne – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa.

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.
 2. Warunki opodatkowania:
 1. Złożenie wniosku  – PIT 16
 2. Prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w załącznikach do ustawy
 3. Nie korzystanie z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz usług innych podmiotów z wyjątkiem usług specjalistycznych.
 4. Nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej (są wyjątki m.in. najem, dzierżawa)
 5. Współmałżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie
 6. Nieprodukowanie wyrobów opodatkowanych akcyzą.
 7. Zgłoszona działalność nie jest prowadzona poza RP.
 1. Cechy charakterystyczne opodatkowania kartą podatkową:
 2. Ściśle określony rodzaj czynności, które wolno wykonywać w ramach prowadzonej działalności
 3. Np. gręplarstwo to „ usługowe zgrzeblenie różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.”
 4. Określona ilość pracowników jaką wolno zatrudnić do wykonywania działalności.
 5. I tak np. przy gręplarstwie wolno zatrudnić maksymalnie 2 osoby, do limitu nie wlicza się współmałżonka oraz niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 6. Nie wlicza się do limitu pracowników również:
 7. osób zatrudnionych w celu nauki zawodu,
 8. 4 bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu
 9. 3 bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych min. 6 miesięcy
 10. Pracowników zatrudnionych do sprzedaży wyrobów, utrzymania czystości w zakładzie, prowadzenia kasy, itp. Pod warunkiem pisemnego określenia zakresu czynności.
 11. Stały podatek, którego kwota ustalana jest w drodze decyzji naczelnika U.S.
 12. Wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania składa do urzędu właściwego wg miejsca położenia zakładu, siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika.
 13. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności (nowy podmiot) lub przed 20 stycznia (podmiot już istniejący na innej formie opodatkowania)
 14. Decyzja ustalająca wysokość podatku wydawana jest na każdy rok odrębnie.
 15. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji.
 16. Musi wówczas wybrać jedną z pozostałych form opodatkowania.
 17. Wysokość stawki podatku zależna jest w większości przypadków od ilości zatrudnianych pracowników oraz wielkości miejscowości w której działalność jest prowadzona.
 18. Stawka karty może ulegać obniżeniu:

- o 20% jeśli podatnik ukończył do 1.01. danego roku 60 lat życia lub jest osobą niepełnosprawną (lekki stopień) jeśli nie zatrudnia pracowników

- o 10% na każdego zatrudnionego niepełnosprawnego (lekki stopień)

- o 50% na wniosek podatnika w drodze decyzji U.S.

- o 80% jeśli podatnik jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę na pełny etat, wykonuje usługi i nie zatrudnia pracowników.

 1. Stawka karty może ulegać podwyższeniu.

- W razie zatrudniania pełnoletnich członków rodziny – stawka rośnie od 40% do 10% zależnie od ilości pracowników

- w razie rozwiązania umowy o pracę z zatrudnionymi bezrobotnymi lub absolwentami przed upływem 3 miesięcy od zawarcia umowy o pracę – stawkę podwyższa się o 50% do czasu upływu 3 miesięcy

 1. Przerwy w działalności.

-Jeśli przerwa trwa nieprzerwanie 10 dni i podatnik zawiadomi U.S. max. w dniu rozpoczęcia przerwy to stawkę karty obniża się o 1/30 stawki za każdy dzień przerwy.

-W przypadku choroby – zawiadomienie składa się w 1 dniu po zwolnieniu. (nie ma wymogu 10 dni przerwy).

-Podobnie postępuje się w przypadku rozpoczęcia i zakończenia działalności.

 1. Odliczenia od podatku .

Od stawki karty można odliczyć TYLKO składkę zdrowotną w wymiarze 7,75% podstawy wymiaru składki.

 1. Płatność podatku .

Karta podatkowa jest płatna do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za wyjątkiem grudnia, który jest płatny do 28 grudnia.

 1. Karta podatkowa jest dochodem budżetu gminy.
 2. Obowiązki podatnika .

-W przypadku zatrudniania pracowników – prowadzenie ewidencji zatrudnienia wraz z indywidualnymi kartami przychodów i przechowywanie ich w miejscu prowadzenia działalności

-Wystawianie na żądanie klienta rachunków lub faktur i przechowywanie ich przez 5 lat licząc od końca roku w którym je wystawiono.

 1. Powiadamianie U.S. o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na stawkę podatku lub zastosowanie tej formy opodatkowania.
 2. Złożenie po zakończonym roku podatkowym deklaracji o wysokości zapłaconej i odliczonej składki zdrowotnej - PIT 16A.
 3. W przypadku pozostawania w nowym roku na tej samej formie opodatkowania opłacanie podatku w ubiegłorocznej wysokości do momentu otrzymania nowej decyzji.
 4. W przypadku :
 1. Podania we wniosku PIT 16 danych niezgodnych ze stanem faktycznym
 2. Nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji zatrudnienia
 3. Nie powiadomienia U.S. o zmianach mogących mieć wpływ na opodatkowanie lub wysokość stawki
 4. Wystawiania rachunków lub faktur niezgodnie ze stanem faktycznym

U.S. stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.
 2. Podatek ten dotyczy osób duchownych osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskimi.
 3. Przepisy prawne są skonstruowane w odniesieniu do Kościoła Rzymsko Katolickiego.
 4. Stawka podatku ustalana jest w drodze decyzji U.S. za każdy rok odrębnie.
 5. Jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców osoba duchowna ma obowiązek dołączyć do wniosku o opodatkowanie oświadczenie o liczbie wyznawców.
 6. Stawki podatku są określone dla proboszczów i wikariuszy – w odniesieniu do innych wyznań stosuje się te stawki odpowiednio do osób sprawujących porównywalne funkcje.
 7. Podatek jest opłacany kwartalnie w terminie do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału z wyjątkiem 4 kwartału, który jest płatny do 28 grudnia.
 8. Podatek jest dochodem Budżetu Państwa.
 9. Stawka podatku dla proboszczów zależy od liczby mieszkańców danej parafii.
 10. Stawka podatku dla wikariuszy zależy od liczby mieszkańców parafii i wielkości miejscowości w której parafia się znajduje.
 11. Osoby duchowne mogą zrzec się tego opodatkowania do dnia 20 stycznia, do dnia poprzedzającego rozpoczęcie wykonywania funkcji duszpasterskich lub do 14 dni od dnia otrzymania decyzji od U.S. Wówczas są zobowiązane do założenia p.k.p.i.r. i opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ryczałt.

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych .

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz. U. nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.
 1. Podatnik może opłacać ryczałt jeśli :

-W roku poprzednim uzyskał przychody z działalności (sam lub w spółce) niższe niż równowartość 150.000 euro (591.975 zł)

-Rozpoczyna działalność – bez względu na wysokość przychodów w 1 roku

-Nie korzysta z okresowych zwolnień z podatku dochodowego przyznanych na podstawie odrębnych przepisów

-Nie osiąga przychodów z prowadzenia apteki, lombardu, kantoru czy wolnego zawodu innego niż wymieniony w art. 4 ust.1 pkt 11

-Nie świadczy usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy

-Nie prowadzi handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

-Nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą (wyjątek: wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii)

-Nie dokonał zmiany działalności z samodzielnej na spółkę z małżonkiem lub odwrotnie lub z działalności wykonywanej przez 1 z małżonków na działalność wykonywaną przez 2 jeśli przed zmianą opłacano podatek dochodowy na zasadach ogólnych

-W roku podatkowym lub poprzednim nie wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzących w zakres działalności

 1. Stawki ryczałtu :

20 % - wolne zawody

17 % - usługi wg art. 12 ust. 1 pkt 2

8,5 % - usługi, gastronomia w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu ponad 1,5%, wytwarzanie wyrobów z materiału powierzonego, prowizja komisanta, kolportera

5,5 % - produkcja, budownictwo, transport o ładowności pow. 2 ton

3 % - handel, gastronomia, sprzedaż środków trwałych i WNiP oraz wyposażenia

10 % - stawka szczególna stosowana tylko do sprzedaży praw majątkowych i nieruchomości

 1. Ewidencja przychodów .

Obowiązek założenia ewidencji powstaje w momencie uzyskania przychodu.

 1. Ewidencję, faktury na sprzedaż oraz dowody zakupu surowców i towarów należy przechowywać w miejscu prowadzenia działalności, siedzibie lub biurze podatkowym.
 2. Dodatkowo należy prowadzić również wykaz środków trwałych i WNiP oraz ewidencję wyposażenia i ewidencję zatrudnienia.
 3. Jeśli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ewidencje należy prowadzić w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.
 4. W przeciwnym razie stawka karna wynosi 8,5% od całości przychodu lub 17% czy 20% w przypadku  uzyskiwania przychodów opodatkowanych tymi stawkami.
 5. Jeśli podatnik zaprzestanie prowadzenia ewidencji lub nie można jej uznać za dowód w postępowania podatkowym U.S. ustala przychód w drodze oszacowania.
 6. Stawka ryczałtu wynosi wówczas 5x stawki ryczałtu max. 75% podatku.
 7. Ryczałt opłacany jest miesięcznie do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 8. Wyjątkiem jest grudzień płatny do 31 stycznia roku następnego.
 9. Podatnik, którego przychody nie przekroczyły w roku poprzednim 25.000 euro (98.662,50 zł) może wybrać formę opłacania podatku kwartalnie.
 10. Wówczas podatek jest płatny do 20 następnego miesiąca po upływie kwartału.
 11. Deklarację takiego wyboru należy złożyć do 20 stycznia.
 12. Od przychodu i od podatku przysługują wszelkie odliczenia określone uopdoof
 13. Po zakończonym roku podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie PIT 28 wraz z załącznikami do 31 stycznia.
 14. Jeżeli podatnik z jakiegoś powodu utraci prawo do ryczałtu ma obowiązek od dnia utraty przejść na p.k.p.i.r. i opłacać podatek na zasadach ogólnych.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. nr 152 poz. 1475 ze zm.
 2. Podatkową księgę prowadzą :

Osoby fizyczne

Spółki cywilne i jawne osób fizycznych

Spółki partnerskie

Osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia zawartych na podstawie odrębnych umów

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia ksiąg

Osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku

 1. Podatnicy prowadzący księgę mają obowiązek prowadzić szereg ewidencji dodatkowych w zależności od potrzeb, np.:

Ewidencję środków trwałych i WNiP

Ewidencję wyposażenia

Ewidencję zatrudnienia i karty przychodów

Ewidencję kupna i sprzedaży walut

Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Ewidencja sprzedaży

Ewidencja przebiegu pojazdu

 1. Podatnik ma obowiązek powiadomienia U.S. o założeniu księgi do 20 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności.
 2. Powierzenie księgi biuru podatkowemu wymaga powiadomienia U.S. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z biurem.
 3. W szczególnych przypadkach U.S. może zwolnić podatnika z prowadzenia księgi całkowicie lub częściowo.
 4. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i niewadliwie.

Niewadliwość – zgodność z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do niego

Rzetelność – zgodność z rzeczywistością

Przepisy rozporządzenia określają sytuacje szczególne w których księga jest uznawana za rzetelną pomimo błędów, np. niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 % przychodu.

 1. Zapisy w księdze mają być dokonywane w języku polskim i walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały.
 2. Podstawą zapisów są dowody księgowe, czyli:

-Faktury VAT (w tym korygujące i inne)

-Dokumenty celne

-Inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji i jej przebieg zawierające:

-Wiarygodne określenie stron

-Datę wystawienia dowodu i datę operacji

-Przedmiot, ilość i wartość operacji

-Podpisy osób uprawnionych

-Do innych dowodów księgowych należą:

-Dzienne zestawienie dowodów

-Noty księgowe

-Dowody przesunięć

-Dowody opłat pocztowych i bankowych

-Inne

Na udokumentowanie niektórych kosztów dowodem księgowym może być również dowód wewnętrzny wystawiony przez podmiot dokonujący zakupu.

 1. Dowód wewnętrzny może dotyczyć np.:
 1. Zakupu bezpośrednio od producenta krajowego lub hodowcy produktów roślinnych lub zwierzęcych
 2. Zakupu od ludności roślin zielarskich i ziół dziko rosnących, jagód, owoców leśnych i grzybów
 3. Wartości produktów roślinnych lub zwierzęcych z własnej hodowli lub uprawy
 4. Zakupu materiałów pomocniczych w jednostkach handlu detalicznego
 5. Zakupu od ludności odpadów poużytkowych

Sposób prowadzenia księgi .

-Zakup materiałów podstawowych i towarów – wpisany do księgi niezwłocznie po zakupie, przed przekazaniem do sprzedaży, produkcji czy magazynu.

-Pozostałe wydatki – raz dziennie po zakończeniu dnia

-Przychody – raz dziennie po zakończeniu dnia

Istnieją liczne wyjątki od tych reguł

 1. Podatnicy prowadzący księgę mają obowiązek sporządzić i wpisać do księgi spis z natury:

-towarów handlowych

-materiałów podstawowych i pomocniczych,

- półproduktów i produktów w toku,

-Wyrobów gotowych,

-Odpadów,

-Wyposażenia (tylko przy likwidacji),

na dzień 1 stycznia każdego roku, a także przy zmianie wspólnika, zmianie udziałów czy likwidacji działalności

 1. Formuła obliczania dochodu.

Uproszczona : przychody – koszty = doch ód

Pełna :

Koszty uzyskania przychodów:

Spis z natury na początek okresu

+wydatki na zakup materiałów i towarów

+wydatki pozostałe

- spis z natury na koniec okresu

Przychody – koszty uzyskania przychodów = dochód

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...