Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ocena ryzyka zawodowego fryzjer kosmetyczka


Prowadzący Tadeusz Sałacki
Informacja dla prowadzących
Podgląd

51-fryzjer, kosmetyczka.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku : fryzjer, kosmetyczkaw Salonie Rfyzjersko-Kosmetycznym


Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach przemysłowych jest w Polsce usankcjonowana prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia.

Procedura oceny ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera i kosmetyczki  została przeprowadzona w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002:2000.

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań:

W pierwszym etapie przeprowadzonej oceny ryzyka zebrano informacje dotyczące:

 1. charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania),
 2. charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych,
 3. wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania,
 4. stosowanych technologii i używanych materiałów,
 5. źródeł zidentyfikowanych zagrożeń,
 6. możliwych skutków zagrożeń,
 7. stosowania środków ochronnych,
 8. występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku.

Drugi etap w analizie ryzyka fryzjera obejmował identyfikację zagrożeń:

 1. określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy i ustalenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika,
 2. określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
 3. ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagrożenie,
 4. określenie liczby osób narażonych.

Dla prawidłowego określenia zagrożeń związanych z występowaniem czynników szkodliwych ustalono listę tych czynników i zebrano niezbędne dane o ich właściwościach. Równolegle z identyfikacją zagrożeń prowadzono wstępną ocenę ich potencjalnych skutków. Przy ocenie tej skoncentrowano się na najistotniejszych zagrożeniach mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.

Etap trzeci w ocenie ryzyka polegał na oszacowaniu ryzyka . Obejmował on przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka – prawdopodobieństwu urazu i ciężkości urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków) wg tabeli.

Tabela nr 1 (źródło: PN-N-18002)

CIĘZKOŚĆ NASTĘPSTW

PRAWDOPODOBIENSTWO ZDARZENIA

Mała

Średnia

Duża

Mało prawdopodobne

małe

małe

średnie

Prawdopodobne

małe

średnie

duże

Wysoce prawdopodobne

średnie

duże

duże

 1. Ciężkość następstw
 1. Mała: „urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.”.
 2. Średnia: „urazy i choroby, które powodują niewielkie ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna)”.
 3. Duża: „urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma”.
 1. Prawdopodobieństwo urazu
 1. Mało prawdopodobne: zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny nastąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika.
 2. Prawdopodobne: mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie w ciągu okresu aktywności zawodowej pracownika.
 3. Wysoce prawdopodobne: mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Dla wyznaczenia ryzyka związanego z takimi czynnikami jak hałas, oświetlenie w opracowaniu zastosowano moduły eksperckiego programu STER w oparciu o poniższą tabelę.

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002)

Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P)

Oszacowanie ryzyka zawodowego

P > P max

DUŻE

P max > P > 0,5 P max

ŚREDNIE

P < 0,5 P max

MAŁE

P max – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie (NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – najwyższego dopuszczalnego natężenia).

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczono jego dopuszczalność (etap czwarty). Znając wartość ryzyka (duże, średnie, małe) stwierdzono czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na podstawie tego określono niezbędne działania dotyczące organizacji ocenianego stanowiska pracy.

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002)

OSZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO

DOPUSZCZALNOŚĆ RYZYKA ZAWODOWEGO

NIEZBĘDNE DZIAŁANIA

Duże

niedopuszczalne

(nieakceptowalne)

Jeżeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast. Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Średnie

dopuszczalne

(akceptowalne i pomijalne)

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Małe

Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje co najwyżej na tym samym poziomie.

Ostatni etap w przeprowadzonej analizie ryzyka zawodowego to działania korygujące. W przypadku wyznaczenia ryzyka na poziomie niedopuszczalnym konieczne stają się działania redukujących ryzyko do poziomu dopuszczalnego.

Działań takich dokonuje się poprzez:

 1. opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności pomimo zagrożenia,
 2. zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności,
 3. upewnienie się o istniejącym zagrożeniu i jego wielkości w wyniku sprawdzenia stanu technicznego wyposażenia przed jego użyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu wykonywania zadań, dokonanie pomiarów ochronnych,
 4. wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału,
 5. zastosowanie zabezpieczeń, osłon stających się przegrodą pomiędzy źródłem zagrożenia a organizmem człowieka,

Przy przeprowadzaniu redukcji ryzyka w pierwszej kolejności eliminuje się zagrożenie, mogące powodować najcięższe skutki a następnie  prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia.

Charakterystyka stanowiska pracy

Fryzjer strzyże, farbuje, myje, czesze włosy, wykonuje trwałą ondulację, sprząta, odkaża narzędzia. Kosmetyczka przeprowadza zabiegi z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury wykorzystującej prąd stały i zmienny. Pobiera opłatę za wykonaną usługę. Praca odbywa się podczas jednej zmiany. Klientami zakładu są kobiety, mężczyźni, dzieci.

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku fryzjera.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia

(przyczyna)

Możliwe skutki zagrożenia

Środki ochrony przed zagrożeniami

Zakażenie WZW typu Bi C

Skaleczenie, kontakt z krwią klienta

Ciężka choroba, śmierć

Szczepienia ochronne, badania profilaktyczne, uwaga

Zakażenie AIDS

Skaleczenie, kontakt z krwią klienta

Śmierć

Uwaga

Zakażenie gruźlicą

Kontakt z klientami

Choroba, absencja

Szczepienia ochronne

Świerzb

Kontakt z klientami

Choroba, absencja

Uwaga, odmowa wykonywania usługi

Grzybice

Kontakt z klientami, kontakt z wodą

Choroba, absencja

Uwaga, odmowa wykonywania usługi

Agresja klientów

Strzyżenie małych dzieci, klienci pod wpływem alkoholu

Skaleczenie, potłuczenie, siniaki

Uwaga

Uderzenie przez spadające przedmioty

Spadające nożyce, suszarki ręczne, itp.

Skaleczenie, siniaki

Uwaga, porządek na stanowisku

Poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie

Śliskie, mokre posadzki

Złamanie kończyn, zwichnięcia, stłuczenia

Utrzymanie porządku, nieśliskie podłogi, odpowiednie obuwie

Porażenie prądem elektrycznym

Używanie urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, niesprawna instalacja elektryczna

Porażenie, śmierć

Sprawne ochrony przeciwporażeniowe, badania i przeglądy, sprawny sprzęt

Przeciążenie układu ruchu

Praca w pozycji stojącej

Długotrwałe i nawracające dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, żylaki

Odpowiednie obuwie, zmiany pozycji

Skaleczenia

Ostre narzędzia (nożyce, brzytwa, maszynka do strzyżenia)

Rany cięte dłoni

Postępowanie zgodnie z procedurą, wzmożona uwaga

Uderzenie o przedmioty

Uderzenie o fotele fryzjerskie

Ogólne potłuczenie ciała, siniaki, guzy

Utrzymanie porządku i uwaga

Alergia

Stosowane substancje chemiczne do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkażania narzędzi

Alergie skórne, astma

Zmiana stosowanych środków, środki ochrony indywidualnej, wentylacja

Substancje chemiczne drażniące

Stosowane substancje chemiczne do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkażania narzędzi

Podrażnienia górnych dróg oddechowych, bóle głowy, nudności

Zmiana stosowanych środków, środki ochrony indywidualnej, wentylacja

Substancje chemiczne parzące

Stosowane substancje chemiczne do farbowania włosów

Poparzenie chemiczne

Środki ochrony indywidualnej

Kontakt z gorącymi powierzchniami, mediami

Suszarki, gorąca woda

Oparzenie rąk

Uwaga

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku fryzjera, kosmetyczki.

Zagrożenie

Ciężkość następstw

Prawdopodobieństwo

Ryzyko

Zakażenie WZW typu B i C

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Zakażenie AIDS

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Zakażenie gruźlicą

Średnia

Mało prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Świerzb

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Grzybice

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Agresja klientów

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Uderzenie przez spadające przedmioty

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Poślizgnięcie i upadek na tym samym poziomie

Średnia

Prawdopodobne

Średnie

(akceptowalne)

Porażenie prądem elektrycznym

Duża

Mało prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Przeciążenie układu ruchu

Średnia

Prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Skaleczenia

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Uderzenie o przedmioty

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Alergia

Średnia

Prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Substancje chemiczne drażniące

Mała

Prawdopodobne

Małe (pomijalne)

Substancje chemiczne parzące

Mała

Wysoce prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Kontakt z gorącymi powierzchniami, mediami

Średnia

Prawdopodobne

Średnie (akceptowalne)

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera, kosmetyczki na podstawie listy wymagań ogólnych.


Stanowisko: fryzjer, kosmetyczka


Liczba stanowisk: 3


Liczba zmian: 1


Wymagania ogólne
Szkolenia z zakresu bhp

Instruktaż ogólny

Przed dopuszczeniem do pracy

TAK

Instruktaż stanowiskowy

Przed dopuszczeniem do pracy

TAK

Szkolenie podstawowe

TAK

Szkolenie okresowe

TAK


Profilaktyczne badania lekarskie

Wstępne

Przed dopuszczeniem do pracy

TAK

Okresowe

Wg zaleceń lekarza sprawującego opiekę

TAK


Pomieszczenie pracyWysokość

Minimum 2,2 m

TAK

Podłoga

Równa , nieśliska, niepyląca

TAK

Oświetlenie naturalne

Boczne

TAK

Oświetlenie sztuczne

Wymagane natężenie oświetlenia

TAK

Wentylacja

Naturalna

TAK

Temperatura

Nie niższa niż 14º C

TAKStanowisko pracy

Kubatura

Minimum 13 m 3 wolnej objętości pomieszczenia nie zajętej na 1 pracownika


TAK

Powierzchnia

Minimum 2 m² wolnej powierzchni podłogi nie zajętej na 1 pracownika


TAK

Szerokość przejść

Minimum 0,75 m dla 1 pracownika,


TAK

Pomiary czynników szkodliwych

Przekroczenie NDS na stanowisku pracy

NIE

Przekroczenie NDN na stanowisku pracy

NIE

Organizacja pracy

Instrukcja stanowiskowa

TAK

Podsumowanie.

Podsumowując przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjera, należy stwierdzić, że ryzyko związane z wykonywaną pracą należy uznać za małe (pomijalne). W takim przypadku należy utrzymywać obecne warunki pracy i wykonywać zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Część 5.

Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej oceny.

(Opracowanie działań korygujących lub zapobiegawczych)

Część 2.

Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.

Część 4.

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.

Część 3.

Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.

Część 1.

Nazwa i opis stanowiska; wymogi dla pomieszczenia i danego stanowiska pracy wynikające z przepisów, rodzaj wykonywanej pracy.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...