Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Podział zadań w samorządzie lokalnym, zadania własne i zlecone gminy, zad. powiatu, materiały


Prowadzący Radosław Rybkowski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Zadania własne i zlecone.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zadania własne gminy:

 1. infrastruktura techniczna
 1. sieci kanalizacyjne
 2. oczyszczalnie ścieków
 3. drogi gminne
 4. wysypiska śmieci
 5. ujęcia wody
 6. działania na rzecz oszczędzania wody
 7. zapewnienie bezpieczeństwa na drogach
 8. bezpieczeństwo na pasach przydrożnych
 9. lokalny transport zbiorowy
 10. targowiska, hale targowe
 1. infrastruktura społeczna
 1. edukacja publiczna (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
 1. budynki szkół
 2. budynki pomocnicze (hale gimnastyczne)
 3. płace nauczycieli
 1. służba zdrowia
 1. podstawowa opieka zdrowotna (lekarze rodzinni)
 1. pomoc społeczna / opieka społeczna
 1. ośrodki i zakłady opiekuńcze (ale nie domy opieki społecznej)
 2. pomoc doraźna (np. w przypadku klęsk żywiołowych)
 3. zapomogi doraźne i stałe
 1. kultura i  kultura fizyczna
 1. teatry
 2. domy kultury
 3. biblioteki
 4. turystyka
 5. możliwość dotowania sportu wyczynowego
 6. place zabaw
 7. boiska
 8. organizacja działalności pozalekcyjnej w szkołach
 9. ścieżki rowerowe
 10. szlaki turystyczne
 1. polityka prorodzinna
 1. opieka nad kobietami w ciąży (zapewnienie opieki medycznej, prawnej i społecznej)
 2. wyprawki szkolne
 3. budowa mieszkań socjalnych dla rodzin wielodzietnych
 1. porządek i bezpieczeństwo
 1. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa (Ochotnicze Straże Pożarne)
 2. Policja
 1. dotowanie dodatkowych etatów dla policjantów
 2. dotowanie sprzętu dla Policji
 1. tworzenie własnych instytucji
 1. straże miejskie i gminne
 1. sprzątanie miasta
 2. utrzymanie w dobrym stanie urządzeń użyteczności publicznej
 1. tworzenie regulaminów korzystania z obiektów publicznych (np. szaletów)
 1. ład przestrzenny, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i gospodarka wodna
 1. tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego
 2. gospodarka nieruchomościami gminnymi
 1. sprzedaż
 2. kupno
 3. dzierżawa
 4. prowadzenie aktywnej polityki
 1. ochrona środowiska
 2. gospodarka wodna
 1. polityka oszczędnościowa
 2. poszukiwanie źródeł
 3. opieka nad akwenami wodnymi
 1. parki i zadrzewianie
 1. promocja gminy i upowszechnianie idei samorządności
 1. przyciąganie inwestorów
 2. polityka informacyjna
 3. działania na rzecz upowszechnienia idei samorządu
 1. szczególne wskazanie na młodzież
 2. tworzenie młodzieżowych rad gminy
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi
 1. tworzenie programów współpracy
 1. współpraca z innymi jednostkami
 1. związki i stowarzyszenia ponadgminne
 2. partnerstwo miast

Zadania zlecone gminy:

 1. pakiet dotyczący Urzędu Stanu Cywilnego
 1. sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego
 2. rejestrowanie urodzeń i zgonów
 3. wydawanie odpisów i zaświadczeń
 4. przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska
 5. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 7. prowadzenie rejestru mieszkańców
 8. rejestrowanie pobytu obcokrajowców
 9. wymiana dowodów osobistych
 10. wydawanie numerów PESEL
 1. pakiet pomocy społecznej
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne tym którzy nie są w stanie ich opłacić
 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 4. zasiłki celowe przyznawane przez państwo
 5. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 1. pakiet obrony cywilnej
 1. plany ewakuacji ludności
 2. szkolenia obrony cywilnej
 3. inwestycje (np. budowa schronu przeciwatomowego pod remizą)
 4. ochrona ludności
 5. ochrona infrastruktury
 6. zwalczanie klęsk żywiołowych i usuwanie ich skutków
 7. stwarzanie warunków do ostrzegania ludności
 8. zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej
 9. budowa awaryjnych ujęć wody
 10. doraźne grzebanie zmarłych (jak jest duże zapotrzebowanie to masowe palenie ciał pewnie też)
 11. rejestracja przedpoborowych

Zadania powiatu:

 1. infrastruktura techniczna
 1. drogi powiatowe
 1. opiniowanie lokalizacji autostrad
 2. opiniowanie przebiegu dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych
 3. zarządzanie ruchem
 1. kolej
 1. opiniowanie likwidacji połączeń
 2. partycypacja w utrzymaniu połączeń
 1. szkolenie kierowców
 1. nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców
 2. wyrabianie międzynarodowego prawa jazdy
 3. zatrzymywanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy
 4. kierowanie na badania lekarskie
 1. edukacja
 1. szkoły ponadgimnazjalne
 2. obsadzanie stanowiska dyrektora
 1. służba zdrowia
 1. szpitale powiatowe
 2. zwalczanie chorób zakaźnych
 3. ochrona przeciwgruźlicza
 4. zarządzanie zapobiegające epidemiom
 5. zwalczanie alkoholizmu
 6. kampanie przeciw narkomanii
 1. sprawy społeczne
 1. domy pomocy społecznej
 2. pomoc dla rodzin zastępczych
 3. powoływanie i odwoływanie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 4. administrowanie środkami z PFRONu
 5. prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy
 6. prowadzenie prac interwencyjnych
 7. powoływanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 1. kultura i kultura fizyczna
 1. prowadzenie bibliotek
 2. tworzenie placówek kultury
 3. nadzór nad związkami sportowymi
 4. możliwość wspomagania sportu wyczynowego
 1. porządek, bezpieczeństwo, ład
 1. opiniowanie przez starostę powołania/odwołania komendanta powiatowego Policji
 1. możliwość wnioskowania o odwołanie
 1. Inspekcja Nadzoru Budowlanego
 2. powiatowy inspektorat sanitarny
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
 4. sprawozdania komendanta powiatowego Policji i Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu przed radą
 1. planowanie przestrzenne
 1. Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny
 2. gospodarka nieruchomościami
 1. opieka nad nieruchomościami państwowymi
 1. taksacja
 2. rolnictwo i leśnictwo

Zadania województwa samorządowego:

 1. rozwój
 1. przyjęcie w formie uchwały sejmiku województa Strategii Rozwoju Województwa
 2. przyjmowanie krótkookresowych planów rozwoju województwa jako dokumentów wykonawczych do długookresowych strategii
 3. przyjmowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 4. uchwalanie priorytetów polityki zagranicznej regionu
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowo – badawczymi, uczelniami wyższymi
 6. uzgadnianie wspólnych strategii z sąsiednimi jednostkami samorządowymi
 1. edukacja
 1. prowadzenie szkół wyższych (chodzi o wyższe szkoły zawodowe)
 1. promocja i ochrona zdrowia
 1. jednostki wysokospecjalistyczne (szpitale specjalistyczne)
 1. ochrona dóbr kultury
 2. infrastruktura na poziomie województwa (np. drogi wojewódzkie)

Zobacz także

Radosław Rybkowski Akademia Ignatianum Rozwój regionalny i lokalny  Politologia

Reklama

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...