Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

przykładowa praca zaliczeniowa


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Prowadzący Barbara Kożuch
Informacja dla prowadzących
Podgląd

M.Argasińska, M.Kostecka_praca zaliczeniowa.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
M.Argasińska, M.Kostecka_praca zaliczeniowa.pdf

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie w Sektorze Publicznym

UJ SUM II Rok Małgorzata Argasińska Monika Kostecka

„Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie”

Praca zaliczeniowa

Zarządzanie programami i projektami Kraków 2011


Spis treści

WSTĘP..................................................................................................... 3

ROZDZIAŁ I Założenia projektu....................................................................................... 4

1.1. Dane identyfikujące projekt...................................................................... 4 1.2. Beneficjent........................................................................................... 4 1.3. Charakterystyka projektu......................................................................... 4 1.3.1. Cel projektu............................................................................... 4 1.3.2. Grupy docelowe......................................................................... 5 1.3.3. Działania i harmonogram realizacji projektu......................................6 1.3.4. Rezultaty.................................................................................. 7 1.3.5. Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem.............................. 7 1.4. Budżet projektu..................................................................................... 8

ROZDZIAŁ II Próba oceny zarządzanie projektem........................................................................... 8

2.1. Tworzenie koncepcji i definiowanie projektu............... ................................ 8 2.2. Sporządzanie planu projektu.................................................................... 9 2.3. Realizacja projektu.................................................................................9 2.4. Zakończenie projektu........................................................................... 10

ROZDZIAŁ III Nieprawidłowości w sprawnym zarządzaniu projektem oraz propozycje zmian....... 11

WNIOSKI................................................................................................ 13

Załączniki................................................................................................ 14

2


Wstęp

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, dla polskich gmin i województw otworzyły się nowe możliwości rozwojowe. W kraju na szeroką skalę rozpoczęto realizację programów dofinansowywanych z funduszy unijnych. W obecnym okresu programowania, na lata 2007-2013, wyodrębniono sześć Programów Operacyjnych (PO), wśród których znalazł się PO Kapitał Ludzki. Celem tego programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich w danej jednostce samorządu terytorialnego, dzięki realizacji projektów z zakresu dziesięciu priorytetów.

W niniejszej pracy zostanie zaprezentowany proces zarządzania projektem priorytetu IX PO KL, dotyczącym Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach.

Celem pracy jest ocena zarządzania projektem zatytułowanym: „Podwyższenie jakości edukacji i wyrównywania szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie”, który w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zrealizowany w latach 2008/2009.

Próba ocena realizacji wyżej wskazanego projektu, została dokonana poprzez analizę wniosku o dofinansowanie i badań własnych, obejmujących wywiad bezpośredni z kierownikiem projektu (dnia 27.12.2010 roku). Jednakże nie otrzymanie, wcześniej uzgodnionych dokumentów oraz odpowiedzi na pytania zadawane drogą mailową, uniemożliwiły dogłębna analizę realizacji projektu.