Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

przykładowa praca zaliczeniowa


Uniwersytet Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Collegium Medicum UJ
UJ
Prowadzący Barbara Kożuch
Informacja dla prowadzących
Podgląd

M.Argasińska, M.Kostecka_praca zaliczeniowa.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
M.Argasińska, M.Kostecka_praca zaliczeniowa.pdf

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie w Sektorze Publicznym

UJ SUM II Rok Małgorzata Argasińska Monika Kostecka

„Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie”

Praca zaliczeniowa

Zarządzanie programami i projektami Kraków 2011


Spis treści

WSTĘP..................................................................................................... 3

ROZDZIAŁ I Założenia projektu....................................................................................... 4

1.1. Dane identyfikujące projekt...................................................................... 4 1.2. Beneficjent........................................................................................... 4 1.3. Charakterystyka projektu......................................................................... 4 1.3.1. Cel projektu............................................................................... 4 1.3.2. Grupy docelowe......................................................................... 5 1.3.3. Działania i harmonogram realizacji projektu......................................6 1.3.4. Rezultaty.................................................................................. 7 1.3.5. Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem.............................. 7 1.4. Budżet projektu..................................................................................... 8

ROZDZIAŁ II Próba oceny zarządzanie projektem........................................................................... 8

2.1. Tworzenie koncepcji i definiowanie projektu............... ................................ 8 2.2. Sporządzanie planu projektu.................................................................... 9 2.3. Realizacja projektu.................................................................................9 2.4. Zakończenie projektu........................................................................... 10

ROZDZIAŁ III Nieprawidłowości w sprawnym zarządzaniu projektem oraz propozycje zmian....... 11

WNIOSKI................................................................................................ 13

Załączniki................................................................................................ 14

2


Wstęp

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, dla polskich gmin i województw otworzyły się nowe możliwości rozwojowe. W kraju na szeroką skalę rozpoczęto realizację programów dofinansowywanych z funduszy unijnych. W obecnym okresu programowania, na lata 2007-2013, wyodrębniono sześć Programów Operacyjnych (PO), wśród których znalazł się PO Kapitał Ludzki. Celem tego programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich w danej jednostce samorządu terytorialnego, dzięki realizacji projektów z zakresu dziesięciu priorytetów.

W niniejszej pracy zostanie zaprezentowany proces zarządzania projektem priorytetu IX PO KL, dotyczącym Rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach.

Celem pracy jest ocena zarządzania projektem zatytułowanym: „Podwyższenie jakości edukacji i wyrównywania szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie”, który w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zrealizowany w latach 2008/2009.

Próba ocena realizacji wyżej wskazanego projektu, została dokonana poprzez analizę wniosku o dofinansowanie i badań własnych, obejmujących wywiad bezpośredni z kierownikiem projektu (dnia 27.12.2010 roku). Jednakże nie otrzymanie, wcześniej uzgodnionych dokumentów oraz odpowiedzi na pytania zadawane drogą mailową, uniemożliwiły dogłębna analizę realizacji projektu.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy, zgodnie z tytułem Założenia projektu, prezentuje założenia zawarte we wniosku o dofinansowanie omawianego projektu, wśród których wyszczególnione zostały: podstawowe informacje o projekcie, beneficjenci (projektodawcy) projektu, charakterystyka projektu (cele, grupy docelowe, działania, rezultaty, potencjał projektodawcy i zarządzania projektem) oraz budżet i harmonogram projektu.

W rozdziale drugim pt. Zarządzanie projektem, dokonana została analiza procesu zarządzania projektem. Wykorzystując metodę cyklu życia projektu, rozdział podzielono na cztery części prezentujące: proces tworzenia idei i definiowania projektu, sporządzenie planu, realizacje oraz zakończenie projektu.

W rozdziale trzecim wskazano główne nieprawidłowości w procesie zarządczym projektu, jakie zaobserwowano podczas przeprowadzonych badań oraz zaproponowano propozycje ich wyeliminowania.

Wnioski stanowią ogólną ocenę procesów zarządczych badanego projektu.

3


ROZDZIAŁ I. Założenia projektu

1

1.1. Dane identyfikujące projekt

Analizowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Obszar realizacji projektu obejmował Gminę Miejską Lubaczów, znajdująca się w powiecie lubaczowskim (województwo podkarpackie). Natomiast okres jego realizacji przewidziany był od 01.09.2008 do 30.07.2009.

1.2. Beneficjent

Projektodawcą projektu była Gmina Miejska Lubaczów. We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, uwzględniono jedną osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy, tzw. kierownika projektu. Wskazano również jedną osobę odpowiedzialną za kontakty robocze.

Gmina postanowiła samodzielnie realizować projekt, nie nawiązując współpracy z żadnych partnerem.

1.3. Charakterystyka projektu

1.3.1. Cel projektu

Celem głównym projektu był wzrost jakości oferty edukacyjnej trzech przedszkoli z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów, mający zapewnić wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych z terenu Lubaczowa. Uzasadniając wybór projekt wskazano, że to właśnie wczesny rozwój dziecka jest podstawowym narzędziem rozwiązywania problemów związanych wyrównywania szans edukacyjnych oraz nierówności społecznych.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Na terenie Miasta Lubaczowa (13 tys. mieszkańców), w momencie złożenia wniosku, działały trzy przedszkola, do których łącznie uczęszczało 150 dzieci w wieku 3-5 lat.

Uwarunkowania społeczno – gospodarcze takie jak: wysoka stopa bezrobocia (> 16%), wiele osób korzystających z pomocy społecznej, liczne patologie wynikające ze zmieniającego się stylu życia, przyczyniają się, że sytuacja edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta jest niezadowalająca. Rodziców nie stać na przedszkole oraz zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci. Dodatkowo, w rodzinach patologicznych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ogóle nie uwzględnia się tego typu wydatków.

1

Na podstawie: Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI pt.” Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie”; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

4


Wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla 3-latków wynosi 28%, a w grupie 4-5 latków niecałe 50%.

Zaprezentowane powyżej negatywne zjawiska przyczyniły się do wyznaczenia następujących celów szczegółowych:

1. Wyrównanie szans dzieci, poprzez objęcie bezpłatnymi zajęciami dodatkowymi przede wszystkim dzieci z wadami wymowy i postawy uniemożliwiającymi im prawidłowy rozwój i edukację, 2. Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez wprowadzenie zajęć

z języka angielskiego, 3. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej edukacje przedszkolną na

terenie Miasta Lubaczów.

Zajęcia dodatkowe, oprócz walorów edukacyjnych, miały także za zadanie walkę z procesem dziedziczenia biedy, patologii i uzależnień. Realizacja projektu miała być też szansą na zmiany mentalności rodziców w zakresie potrzeb edukacyjnych (wskazanie możliwości, umożliwienie bezpłatnego dostępu).

W rezultacie widoczne efekty rocznego projektu miały przekonać zarówno rodziców, jak i nauczycieli do kontynuacji już rozpoczętych działań.

W analizowanym wniosku wskazano zgodność z celami określonymi w dokumentacji konkursowej działania 9.1.1 POKL oraz strategicznymi celami krajowymi i regionalnymi tj.: - Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020: W obszarze Kapitału Ludzki, Priorytet 1. Poprawa jakości systemu edukacji jako warunek pogłębiania wiedzy i wzrostu kompetencji, - Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2015: Cel horyzontalny 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej oraz Cel horyzontalny 6: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

1.3.2. Grupy docelowe

Beneficjentami ostatecznymi projektu były dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) z obszaru Gminy Miejskiej Lubaczów w liczbie min. 130 dzieci (zgodnie z kwalifikatorem dla miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców) z trzech przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 1, Miejskie Przedszkole nr 2, Miejskie Przedszkole nr 3).

Uczestnictwo w projekcie było dobrowolne i były nim objęte wszystkie dzieci, które uczęszczają do przedszkola tj. około 120 dzieci. Projektodawcy uważali, że dzięki temu zachowa się zasady równouprawnienia oraz obejmie działaniami wszystkie dzieci wymagające pomocy.

Decyzję o wzięciu udziału w projekcie została pozostawiona rodzicom dzieci. Według rozpoznania dyrekcji przedszkoli z dodatkowych zajęć języka miało skorzystać min. 100 dzieci. W przypadku większej liczby chętnych, o udziale w tych zajęciach miała zdecydować sytuacja ekonomiczna rodziców. Kwalifikacja do zajęć z zakresu artterapii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i zajęć z kompetencji językowych miały nastąpić na podstawie deklaracji uczestnictwa rodziców, a w przypadku dużej liczby chętnych również wskazań nauczycieli co do wykrytych u dzieci wad m.in. postawy lub wymowy.

5


Procedura rekrutacji do projektu obejmowały trzy etapy: 1) przeprowadzenie spotkania z rodzicami dzieci, na których zostanie przedstawiony przebiegu projektu, proponowane działania oraz regulamin uczestnictwa, 2) dokonanie zapisów, 3) podpisanie przez rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie.

1.3.3. Działania i harmonogram realizacji projektu

Realizacja projektu podzielona została na siedem zadań, których szczegółowy rozkład w czasie oraz wskazanie zaangażowanego personelu prezentuje Harmonogram realizacji projektu (Załącznik nr 1). Wśród owych działań wyróżniono:

1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM- obejmujące kierowanie projektem od momentu przygotowania procedur i dokumentacji, poprzez realizację projektu i jego zakończenie, nad którym czuwa kierownik projektu. Kierownik ma wykonywać również zadania merytoryczne, takie jak: przygotowanie i przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, przygotowanie materiałów, rekrutacja oraz czuwanie nad procesem edukacyjnym. Obsługa finansowa polegała na dodaniu obowiązków już pracującym osobom i wkalkulowana w koszty pośrednie projektu.

2. KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA- obejmująca swoim zasięgiem całe miasto, polegała na opracowaniu i rozpropagowaniu materiałów (typu plakaty) oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej ogłoszenia na temat realizacji projektu. Kampania przewidywała również spotkania informacyjne z rodzicami na temat idei projektu (wskazanie korzystania z edukacji przedszkolnej). Do przygotowania kampanii informacyjno-promocyjnej miał zostać zakupiony zestaw komputerowy (laptop i oprogramowanie).

3. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE JĘZYKOWE I KOMUNIKACYJNE, których celem miało być stymulowanie i rozwijanie ojczystej mowy poprzez zajęcia prowadzone przez specjalistę – logopedę (wspólne zabawy wykorzystujące wierszyki, piosenki, w celu doskonalenie formy gramatycznej oraz wymowy).

4. ARTTERAPIA- będąca zajęciami artystycznymi skoncentrowanymi na wyzwalaniu aktywności twórczej dzieci poprzez muzykę, malarstwo, teatr, rysunek. Celem tych zajęć miało być wspomaganie procesu rozwoju dzieci, jak również wyzwolenie z różnych emocjonalnych problemów. Takie zajęcia rozwijają kreatywność, uaktywniają wyobraźnię, wzbogacają język, wpływają znacząco na poziom sprawności grafomotorycznej i psychoruchowej, a także budują poczucie własnej wartości.

5. RYTMIKA- pomagająca dzieciom rozwijać pamięć, nie tylko muzyczną. Ćwiczenia polegające na wykonywaniu różnych zadań do haseł czy zjawisk dźwiękowych, graniu i powtarzaniu różnych rytmów, mające na celu kształcenie refleksu dziecka, rozwijaniu podzielności uwagi oraz koordynacji ruchowej i wyobraźni dziecka, jak również współdziałanie w grupie.

6. GIMNASTYKA KOREKCYJNA, której celem było korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do, o ile jest to możliwe, stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała. Zajęcia miały zostać poprzedzone badaniem dzieci przez wyspecjalizowanego lekarza, który oceni ich wady, co będzie podstawą do zakwalifikowania do zajęć. Zajęcia będą prowadzone w 3 grupach z częstotliwością 2 spotkań po 30min na tydzień przez cały rok.

6


7. JĘZYK ANGIELSKI- obejmujący naukę języka angielskiego, tak powszechnego w wyniku procesu globalizacji. Nauka języka obcego przynosi najlepsze rezultaty jeżeli jest ona realizowana od najmłodszych lat (co potwierdzają nauczyciele, pedagodzy).

Wszystkie zajęcia odbywały się na pół godzinnych spotkaniach prowadzonych przez wykwalifikowanych w danym kierunku nauczycieli.

1.3.4. Rezultaty

W odniesieniu do planowanych działań Projektodawca założył, poprzez realizację projektu, następujące rezultaty (twarde i miękkie): Rezultaty twarde: - objęcie wsparciem 3 przedszkoli, - przeprowadzenie 480 spotkań z zakresu rozwijania kompetencji językowych i komunikacyjnych dla min. 120 dzieci, - przeprowadzenie 480 spotkań z zakresu artterapii dla min. 120 dzieci, - przeprowadzenie 480 spotkań z zakresu rytmiki dla min. 120 dzieci, - przeprowadzenie 480 spotkań z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla min. 120 dzieci, - przeprowadzenie 480 spotkań z zakresu języka angielskiego dla min. 60 dzieci, - organizacja 3 spotkań informacyjnych. Rezultaty miękkie: - zmiana mentalna rodziców co do wychowania przedszkolnego, - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z 3 przedszkoli, - podniesienie poziomu wiedzy dzieci, - podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Rezultaty projektu były badane w trakcie projektu oraz po jego zakończeniu za pomocą list obecności, kart pracy oraz dzienników wykonania zajęć. Do ich pomiarów zostały zastosowane procedury ewaluacji i monitoringu. Wskazane rezultaty miały dać szansę na trwałe podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

1.3.5. Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Liderem projektu była Gmina Miejska Lubaczów, która odpowiadała za zarządzanie projektem w aspekcie merytorycznym, finansowym i kadrowym.

Miasto zrealizowało dotychczas szereg projekty, takich jak: - Phare 2001 – Języki Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. Program MŁODZIEŻ – „Młodzieżowy Związek Pracy i Pomocy”, „Wzajemnej Razem Budujemy Europę” – dziedzictwo narodowe i środowisko naszym wspólnym dobrem”, - Phare 2002 – Spotkania kultur i narodów, Muzyka na Kresach, Język Unii Europejskiej platformą porozumienia młodzieży polskiej i ukraińskiej. „e-lubaczów- szerokopasmowa sieć radiowa”, - ZPORR Działanie 1.3 „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury”, - Mikroprojekty, INTERREG III A „Muzyka ponad granicami”, „Most z książek” – literatura polska i ukraińska źródłem wiedzy o obu narodach.

Funkcje decyzyjne w projekcie miał spełniać kierownik projektu, odpowiedzialny również za całość zarządzania projektem, uszczegółowionym

7


w podrozdziele Działania. W przypadku sytuacji podjęcia decyzji wykraczających poza kompetencje kierownika, decyzje miał podejmować Burmistrz Miasta Lubaczów.

Miasto Lubaczów dysponuje wystarczającym zapleczem lokalowym i osobowym, aby efektywnie móc zrealizować projekt, dlatego biuro projektu znajdowało się w Urzędzie Miasta Lubaczów, gdzie zostały udostępnione pomieszczenia biurowe oraz niezbędne do pracy meble biurowe.

1.5. Budżet projektu

Budżet projektu (Załącznik 2) rozłożony był na lata 2008 i 2009, a dokładniej od początku września 2008 do końca października 2009. Koszty ogólne projektu zaplanowane został na kwotę 99 950 zł, z czego wkład własny (pieniężny) Gminy Miejskiej Lubaczów wynosił 1 500 zł. Koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 768,84 zł. Koszty bezpośrednie obejmowały wynagrodzenie kierownika projektu. Natomiast w koszty pośrednie miały zostać wkalkulowane m.in. obsługa finansowa (dodatkowe wypłaty dla osób już pracujących w poszczególnych przedszkolach i Urzędzie Miasta), materiały biurowe, telefon, Internet, koszty opłat pocztowych, prowadzenie rachunków bankowych, przelewy.

Na cele kampanii informacyjno-promocyjnej przeznaczono 6 350zł, w sumie tej uwzględniono zakup laptopa i oprogramowania (3 900zł w cross- financing).

ROZDZIAŁ II. Zarządzanie projektem

2.1. Tworzenie koncepcji oraz definiowanie projektu.

Idea projektu była odpowiedzią na zaobserwowane, niekorzystne tendencje w poziomie jakości edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, jak również chęcią wyrównania szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie.

Inicjatorem projektu był kierownik referatu organizacyjnego oraz promocji miasta, który posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi oraz zna problematykę oświatową. Był on nauczycielem szkoły, pracownikiem Delegatury Kuratorium Oświaty. Jako Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomicznego zajmował się problematyką: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu lubaczowskiego.

Cele projektu były trafną odpowiedzią na zaprezentowaną wcześniej problematyką nierówności szans edukacyjnych w przedszkolach. Po przeprowadzonych licznych przeglądach przedszkoli, konsultacjach z dyrektorami oraz nauczycielami, kierownik wyszedł z propozycją zorganizowania dodatkowych zajęć, wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci. Władze Gminy skorzystały więc z możliwości pozyskania funduszy unijnych na wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8


Kolejnym działaniem po zatwierdzeniu koncepcji, był wybór kierownika oraz członków zespołu projektowego. Z racji doświadczenia z zarządzaniu projektami oraz wspomnianych powyżej funkcjach w systemie edukacji, za osobę najbardziej kompetentną na stanowisko kierownika projektu, uznano jego inicjatora. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury inicjatora projektu, przez burmistrza Lubaczowa, został on zatrudniony na umowę zlecenie. W skład zespołu projektowego weszli również pedagodzy przedszkolni, którzy wskazali możliwe formy zajęć dodatkowych, ukierunkowanych na rozwój dziecka.

2.2. Sporządzenie planu projektu

Na etapie sporządzania planu projektu, opracowano niedostatecznie szczegółowy harmonogram jego realizacji wraz z budżet. Zarówno do stworzenia harmonogramu jak i budżet, nie użyto specjalistycznych programów, wykonano je w aplikacjach pakietu Microsoft Office (Word, Excel).

Wygenerowany wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, złożono z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie i został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymał on 68 punktów na 100 możliwych (min. Ilość punktów, aby projekt przeszedł do realizacji wynosiła 60pkt.). Kierownik projektu ocenił go pozytywnie, jako jeden z najlepiej napisanych projektów w gminie Lubaczów. Z relacji kierownika, projekt nie budził żadnych zastrzeżeń pod względem formalnym. Znaczącym brakiem, który zaważył na obniżeniu oceny merytorycznej, było nie wskazanie konkretnych działań mających na celu kontynuację rozpoczętych inicjatyw, już po zakończeniu projektu.

2.3. Realizacja projektu

Zespół realizujący projekt.

W celu realizacji analizowanego projektu, na mocy Zarządzenia Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2008 r., został powołany cztero osobowy zespół, w którym obok kierownik projektu, znalazły się, aż trzy osoby pełniące w Urzędzie Miasta Lubaczowa tj. funkcje finansowe, czyli: referent finansowo- budżetowy, księgowy oraz osoba ds. płac. Wszyscy oni zostali zatrudnieni na umowę zlecenie.

Nabór pedagogów prowadzących zajęcia dodatkowe.

Osobą odpowiedzialną za zatrudnienie pedagogów do realizacji zajęć dodatkowych był kierownik projektu. Z otrzymanych informacji wynika, że na stronie internetowej Miasta Lubaczów zostało zamieszczone ogłoszenie, dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy. Wymagania, jakie musiał spełniać kandydat na prowadzenie zajęć, dotyczyły głównie kwalifikacji (uprawnień pedagogicznych oraz w zależności od formy zajęć również kwalifikacji z konkretnego zakresu, np. języka angielskiego), jednak nikt nie zgłosił swojej kandydatury. Kierownik projektu musiał zachęcać pedagogów poszczególnych przeszkoli do poprowadzenia zajęć dodatkowych, co może świadczyć o niekompletnym planowaniu kadry oraz jej rekrutacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu. Nauczyciele zostali zatrudnieni na umowę zlecenie.

Przebieg kampanii informacyjno- promocyjnej.

W ramach kampanii informacyjno- promocyjnej wydrukowano 400 egzemplarzy broszur promujących projekt oraz wykonano plansze informacyjne na

9


budynkach przedszkoli. Niestety nie udało się ustalić, czy i gdzie, prócz przedszkoli zostały rozdysponowane broszury.

W przedszkolach, na spotkania informacyjne, rodzice poznali ideę projektu oraz zasady naboru dzieci na poszczególne zajęcia. Na spotkaniach zostały rozdane broszury promocyjno- informacyjne wraz z deklaracjami uczestnictwa (Załącznik Nr 2). Rodzice mogli wskazać na jakie, z pięciu form zajęć dodatkowych chcą zapisać swoje dziecko, wśród propozycji znalazły się: zajęcia rozwijające kompetencje językowe, artterapia, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski. Nie wskazano maksymalnej ilości wskazań, zatem rodzic mógł zaznaczyć wszystkie.

Dodatkowo, zamieszczono dwa ogłoszenia prasowe w dzienniku „Supernowości” (02.09.2008r. i 21.10.2008r.) oraz informacje na stronie internetowej miasta Lubaczowa.

Rekrutacja grupy docelowej.

Rekrutacja grupy docelowej odbywała się zgodnie z wskazaniami zawartymi w założeniach. Szczegółowy regulamin naboru zawiera Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2008 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Z relacji kierownika projektu wynika, że na zajęcia dodatkowe uczęszczały wszystkie dzieci zapisane na rok 2008/2009, tj. 120 osób.

Komunikacja wewnątrz organizacyjna

Kierownik projektu przyznał, że bezpośrednie spotkania z nauczycielami odbywały się sporadycznie, zazwyczaj dotyczyły przekazania ogólnych informacji (w kwestiach rozliczeniowych, w okresach sprawozdawczych). Podczas spotkań nie zaobserwował on wystąpienia kwestii spornych, pomiędzy zespołem realizującym projekt. Brak wymogu protokołowania spotkań ze strony kierownika, nie pozostawił żadnych (dostępnych nam) „dowodów”, czy takowe spotkania miały rzeczywiście miejsce oraz jakie tematy zostały na nich poruszane.

Nadzór nad projektem

Całościowy nadzór nad projektem należał do obowiązków kierownika projektu. Weryfikacja pracy nauczycieli odbywała się za pomocą: listy obecności, kart pracy, dzienników wykonania zajęć, ankiet ewaluacyjnych, wywiadów, których nie udostępniono do celów badawczych.

Nadzór pedagogiczny nad realizacją poszczególnych form zajęć powierzony został dyrektorom miejskich przedszkoli.

Szczegółowy nadzór finansowy pełnili pozostali członkowie zespołu (realizacji projektu), tj. księgowy, referent budżetowo-finansowy oraz osoba ds. płac.

Z posiadanych informacji wynika, że kontrole stanów faktycznych realizacji projektu nie wykazywały odchyleń od początkowych założeń.

2.4. Zakończenie projektu

Faza zakończenia projektu obejmowało szereg rozliczeń ze środków przyznanych na realizację projektu, sporządzaniu sprawozdań oraz raportów końcowych. Zdaniem kierownika, podczas całego projektu nie wykazano zmian w harmonogramie, ani żadnych problemów czy trudności związanych z jego realizacją.

Przeprowadzono także badanie (ankietę) poziomu satysfakcji z realizowanych zajęć, wśród rodziców dzieci z nich korzystających. Z relacji kierownika, wyniki badań wypadły pozytywnie. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, do celów badawczych

10

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...