Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

pytania z bhp


Przedmiot BHP
Prowadzący Jaskólski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

BHP -Test nr 3.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Test nr 1 z przedmiotu BHP

1. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy?

- zakładowi służba bhp

- pracodawca

- związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy

2. Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

- nie wolno w żadnym przypadku

- można, ale tylko za jej pisemną zgodą

- można w każdym przypadku

3. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana?

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp

- zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

4. Umowę o pracę zawieramy na?

- czas określony

- okres wstępny

- okres próbny

5. Okres próbny nie może przekraczać?

- 6 miesięcy.

- 3 miesiące

-  l miesiąc

6. Kontrolne badania lekarskie należy przeprowadzić?

- raz w życiu

- raz na pięć lat

- w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą

7. Oznaczenie gaśnicy BC - jakie grupy pożarów można nią gasić?

- pożar cieczy, gazów palnych

- pożar ciał stałych

- pożar metali lekkich

8. Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas przekraczający?

- 65 dB

- 60 dB

- 55 dB

9. Prace wewnątrz zbiorników i kanałów są dla kobiet?

- zabronione

- dozwolone do 4 godzin na dobę

- zabronione kobietą w ciąży i karmiącym

10. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są?

- zabronione powyżej 4 godzin na dobę

- dozwolone do 8 godzin dziennie

- całkowicie zabronione

11. Kobietę w ciąży można zatrudnić?

- poza starym miejscem pracy za jej pisemną zgodą

- w godzinach nadliczbowych

- w porze nocnej

12. Kobieta w ciąży została zatrudniona w porze nocnej?

- jest dozwolone do szóstego miesiąca ciąży

- jest to dozwolone za jej pisemną zgodą

- jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika

13. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni

przez różnych pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek?

- współpracować ze sobą

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp w tym miejscu pracy

- ustalić zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

14. Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może

jednorazowo przenosić?

- 12 kg

- 20 kg

- 15 kg

15. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest?

- dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy

- możliwe, jeżeli związek zawodowy wyrazi na to zgodę

- zabronione, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

16. Kobieta zatrudniona przy pracy dorywczej może maksymalnie przenosić?

- 20 kg

- 12 kg

- 10 kg

17. Czy kobietę w ciąży wolno zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

- tak, na podstawę jej pisemnej zgody

- tak, tylko za zgodą związków zawodowych

- nie wolno zatrudnić w żadnym przypadku

18. Dzienny czas pracy w zakładzie jest liczony od chwili?

- przekroczenia granicy zakładu

- przybycia na stanowisko pracy

- otrzymania polecenia wykonania zadania od bezpośredniego przełożonego

19. Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy, na którym występuje przekroczenie

najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu może dziennie pracować?

-   6 godzin

- 10 godzin

-   8 godzin

20. Tygodniowy wymiar czasu pracy (oprócz ruchu ciągłego) nie powinien przekraczać

w okresie rozliczeniowym?

- 40 godzin

- 42 godziny

- 46 godzin

]

21. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić,

jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres?

-   7dni

- 14 dni

-    l miesiąc

22. Roczny limit godzin nadliczbowych dla pracownika wynosi?

- 120 godzin

- 150 godzin

- 200 godzin

23. Liczba godzin nadliczbowych w ciągu doby nie może przekraczać dla pracownika?

- 2 godziny na dobę

- 4 godzin na dobę

- 8 godzin na dobę

24. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określają

przepisy?

- Konstytucji RP.

- ustawa Kodeks Pracy.

- ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.

25. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych nie można

ukarać karą regulaminową, jeśli od powzięcia wiadomości o tym naruszeniu upłynęło?

- 7 dni

- 14 dni

-    l miesiąc

26. Pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie należy wydać świadectwo pracy?

- niezwłocznie

- po wpłaceniu przez pracownika odszkodowania za zgubione narzędzia

- po rozliczeniu się pracownika z posiadanej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej

27. Za wadliwie wykonany produkt z winy pracownika wynagrodzenie?

- nie przysługuje

- przysługuje w kwocie wyliczonej po potrąceniu kosztu surowca

- przysługuje w ilości 60 % wynagrodzeniu, które miałby otrzymać, gdyby produkt wykonał bez usterek

28. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

można potrącić za zgodą pracownika?

- alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczone narzędzia

- alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne

- alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczoną odzież roboczą

29. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu?

- podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy

- załatwienia karty obiegowej

- określonym w umowie o pracę

30. Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku robotniczym,

nie może przekraczać?

- 2 tygodnie

-  l miesiąc

- 3 miesiące

31. Umowa na wykonanie osobiście pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

za wynagrodzeniem i pod jego kierownictwem to?
- umowa zlecenie

- umowa o dzieło

- umowa o prace

32. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi?

- po rozliczeniu się z zakładem

- bez żadnych warunków, niezwłocznie

- na wniosek pracownika złożony na piśmie

33. Państwowa Inspekcja Pracy podlega?

- Sejmowi

- Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej

- Najwyższej Izbie Kontroli

34. Co nazywamy wypadkiem zbiorowym?

- wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy, co najmniej dwie osoby

- wypadek, w którym w wyniku zdarzenia osoba doznała dwóch lub więcej obrażeń

- wypadki, które wydarzyły się w jednym dniu w zakładzie a obrażenia doznały, co najmniej dwie osoby

przy różnych zdarzeniach

35. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje?

- Najwyższa Izba Kontroli

- Państwo Inspekcja Pracy

- Prokuratura

36. Cechy kwalifikujące zdarzenie do wypadku przy pracy?

- nagłość zdarzenia

- przyczyna wewnętrzna

- związek z pracą

37. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części?

- co najmniej jedna cześć urlopu powinna obejmować nie mniej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych

- co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni roboczych

- co najmniej jedna cześć urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych

38. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska

pracy sprawuje?

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Państwowa Inspekcja Sanitarna

- Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

39. Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają

zagrożenie, powinny być od poziomu podłogi stanowiska pracy osłonięte do wysokości

co najmniej?

- 2,0 m

- 2,2 m

- 3,0 m

40. Młodociany powinien bezwzględnie stosować ochronniki słuchu przy pracy w hałasie powyżej?

- 70 dB (A)

- 75 dB (A)

- 80 dB (A)

41. Zatrudnienie młodocianych chłopców w wieku powiej 17 lat przy pracach spawalniczych jest?

- dozwolone w pełnym wymiarze godzin

- dozwolono do 3 godzin dziennie w ramach nauki zawodu (nie więcej niż 60 godzin)

- zabronione

42. Młodociany w wieku 15 lat (w zakresie niezbędnym do nauki zawodu) może być zatrudniony

przy pracach polegających na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów w czasie?

- do 2 godzin dziennie

- do 3 godzin dziennie

- do 4 godzin dziennie

43. Zatrudnianie młodocianych powyżej 16 lat, przy pracach w narażeniu na promieniowanie

laserowe jest?

- zabronione

- dozwolone w pełnym wymiarze godzin

- dozwolone do 3 godzin dziennie w ramach nauki zawodu

44. Zatrudnienie młodocianych (dziewczęta) powyżej 16 roku życia przy przewożeniu

ciężarów na taczkach jednokołowych jest?

- dozwolone w pełnym wymiarze godzin

- dozwolone do 3 godzin dziennie w ramach nauki zawodu

- zabronione

45. Za pracowników młodocianych uważa się osoby w wieku?

- 15 do 17 lat

- 16 do l 8 lat

- 15 do 18 lat

46. Zatrudnianie młodocianych powyżej 16 lat przy przetaczaniu beczek, bali, kloców itp. jest?

- dozwolone

- zabronione

- dozwolone za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

47. Czas pracy młodocianego, który ukończył 16 lat, nie może przekroczyć?

-   6 godzin na dobę

-   8 godzin na dobę

- 12 godzin na dobę

48. Czy kobieta w ciąży może być zatrudniona przy obsłudze aparatu rentgenowskiego?

- może, do 4 godzin na dobę

- może, do 2 godzin na dobę

- nie wolno

49. Wolna powierzchnia podłogi przypadająca na każdego z pracowników zatrudnionych

w danym pomieszczeniu pracy nie powinna być mniejsza niż?

- 1,5 m.

- 2,0 m.

- 2,5 m.

50. Wysokość pomieszczenia pracy, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

wynosi?

- 3,0 m

- 2,5 m

- 3,3 m

51. Wysokość pomieszczeń pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe

dla zdrowia nie powinna być mniejsza niż?

- 2,5 m

- 3,3 m

- 3,5 m

52. Ustawienie poręczy od krawędzi wykopu umieszcza się w odległości nie mniejszej niż?

- 0,9 m

- 1,0 m

- 1,2 m

53. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków

zatrudniając na jedną zmianę powyżej?

- 10 pracowników

- 20 pracowników

- 30 pracowników

54. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi

liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych

przewodów) niż?

- 2,0 m - od linii NN

- 2,5 m - od linii NN

- 3,0 m - od linii NN

55. Kobieta w okresie ciąży nie mnie pracować przy obsłudze monitorów ekranowych przez?

- powyżej 2 godzin na dobę

- powyżej 4 godzin na dobę

- powyżej 6 godzin na dobę

56. W szatniach należy zapewnić miejsca siedzące dla?

- 50 % miejsc siedzących w stosunku do najliczniejszej zmiany

- 60 % miejsc siedzących w stosunku do najliczniejszej zmiany

- 70 % miejsc siedzących w stosunku do najliczniejszej zmiany

57. Pracodawca powinien zapewnić dla mężczyzn co najmniej l miskę ustępową i l pisuar

zatrudniając na jedną zmianę?

- 20 mężczyzn

- 30 mężczyzn

- 40 mężczyzn

58. Jakie są rodzaje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym?

- ochrona bezpośrednia

- ochrona zaostrzona

- ochrona pośrednia

59. W umywalni powinno być zapewnione, co najmniej jedno stanowisko na każdych?

-   5 pracowników najliczniejszej zmiany

- 10 pracowników najliczniejszej zmiany

- 15 pracowników najliczniejszej zmiany

60. Zabezpieczenia wymagają wykopy o głębokości?

> 0,9 m

> 1,0 m

> 1,2 m

61. Wysokość pomieszczeń higieniczno sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż?

- 2,0 m

- 2,2 m

- 2,5 m

62. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna

i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż?

- 14 °C

- 18 °C

- 20 °C

63. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż?

- 2,5 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe

- 2,7 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe

- 3,0 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe

64. Szerokość dróg przeznaczonych do przewozu wózkami przy ruchu jednokierunkowym

powinna wynosić?

- o 30 cm większa niż szerokość załadowanego wózka

- o 60 cm większa niż szerokość załadowanego wózka

- o 90 cm większa niż szerokość załadowanego wózka

65. Na drogach transportowych i w magazynach, w przypadku zróżnicowania poziomów podłogi,

różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu nie większym niż?

- 5%

-   8%

- 10%

66. Co jaki okres pracodawca ma obowiązek dokonywać badań czynników szkodliwych dla

zdrowia, jeżeli w ostatnio przeprowadzonych badaniach stężenie i natężenie wynosiło poniżej

0,5 wartości NDS i NDN w środowisku pracy?

- co najmniej raz na 2 lata

- co najmniej raz w roku

- co najmniej raz na 6 miesięcy

67. Środki ochrony indywidualnej pracodawca?

- ma prawo żądać od pracownika

- może wypłacić ekwiwalent pieniężny

- ma obowiązek dostarczyć pracownikowi

68. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych należy organizować nie rzadziej niż?

- raz na rok

- raz na 3 lata

- raz na 6 lat

69. Wymiar urlopu wypoczynkowego po 7 latach pracy wynosi?

- 18 dni roboczych

- 20 dni roboczych

- 26 dni roboczych

70. Wymiar urlopu wypoczynkowego po 5 lalach pracy wynosi?

- 18 dni roboczych

- 20 dni roboczych

- 20 dni kalendarzowych

71. Okres wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nieokreślony, jeżeli pracownik był

zatrudniony co najmniej 6 miesięcy wynosi?

-  l tydzień

- 2 tygodnie

-  l miesiąc

72. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie

wynosi?

- 3 dni robocze

-  l tydzień

- 2 tygodnie

73. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić

od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy

po upływie?

-  l miesiąca

- 2 miesięcy

- 3 miesięcy

74. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność

pracownika do pracy zatrudnionego u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy w skutek

choroby trwa?

- dłużej niż l miesiąc

- dłużej niż 2 miesiące

- dłużej niż 3 miesiące

75. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, potrącenia mogą być dokonywane

w następujących granicach?

- 1/3 wynagrodzenia

- 1/2 wynagrodzenia

- 3/5 wynagrodzenia

76. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany

wydać świadectwo pracy?

- niezwłocznie

- po uprzednim rozliczeniu się pracownika z pracodawcą

- tylko na żądanie pracownika

77. Kara nie może być zastosowana od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku

pracowniczego po upływie?

-  l tygodnia

- 2 tygodni

-  l miesiąca

78. Za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę przypadających w nocy

oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości?

-   20 % stawki godzinowej

-   50 % stawki godzinowej

- 100 % stawki godzinowej

79.Pracodawca jest obowiązany o każdym wypadku śmiertelnym przy pracy zawiadomić?

- Państwową Inspekcję Sanitarną

- Państwową Inspekcję Pracy

- Prokuratora

80. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców określa?

- Kodeks Karny

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Pracy

81. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada?

- Państwowa Inspekcja Pracy

- pracownik służby bhp

- pracodawca

82. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany zawiadomić na piśmie Państwową

Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcje Sanitarną w terminie?

-   7 dni od rozpoczęcia działalności

- 14 dni od rozpoczęcia działalności

- w ciągu 1 miesiąca

83. Pracodawca jest obowiązany o każdym przypadku choroby zawodowej albo podejrzeniu

o taką chorobę zawiadomić?

- Państwową Inspekcję Sanitarną

- Państwową Inspekcję Pracy

- Wojewódzki Szpital Zespolony

84. Służbę bhp jest obowiązany tworzyć pracodawca zatrudniający więcej niż?

-   50 osób

- 100 osób

- 150 osób

85. Komisję bhp powołuje pracodawca zatrudniający więcej niż?

-   50 pracowników

- 100 pracowników

- 250 pracowników

86. Ilu pracowników służby bhp powinien zatrudnić pracodawca zatrudniający 1200

pracowników?

- co najmniej l na każdych 100 pracowników

- co najmniej l na każdych 600 pracowników

- co najmniej l aa każdych 800 pracowników

87. Dopuszczalne natężenie hałasu przy 8 - godzinnej ekspozycji wynosi?

- 75 dB

- 80 dB

- 85 dB

88. Pracą na wysokości, jest praca wykonywana na powierzchni  znajdującej się na wysokości

nad poziomem podłogi lub ziemi co najmniej?

-  l,5 m

- 2,0 m

- 2,5 m

89. Elementy mikroklimatu to?

- temperatura,

- wilgotność

- ruch powietrza

- promieniowanie cieplne

90. Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nieprzekraczającego l miesiąca wynosi?

- 2 dni robocze

- 3 dni robocze

- nie należy się

91. Nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy sprawuje?

- Inspekcja pracy

- pracownik służby bhp

- pracodawca

92. Liczba godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym nie może przekraczać?

- nie określono limitu

- zależna od zgody pracownika i pracodawcy

- 150 godzin

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...