Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

pytania z bhp


Przedmiot BHP
Prowadzący Jaskólski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

BHP -Test nr 3.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Test nr 1 z przedmiotu BHP

1. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy?

- zakładowi służba bhp

- pracodawca

- związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy

2. Czy kobietę opiekującą się dwuletnim synem można zatrudnić w godzinach nadliczbowych?

- nie wolno w żadnym przypadku

- można, ale tylko za jej pisemną zgodą

- można w każdym przypadku

3. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana?

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp

- zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami

4. Umowę o pracę zawieramy na?

- czas określony

- okres wstępny

- okres próbny

5. Okres próbny nie może przekraczać?

- 6 miesięcy.

- 3 miesiące

-  l miesiąc

6. Kontrolne badania lekarskie należy przeprowadzić?

- raz w życiu

- raz na pięć lat

- w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą

7. Oznaczenie gaśnicy BC - jakie grupy pożarów można nią gasić?

- pożar cieczy, gazów palnych

- pożar ciał stałych

- pożar metali lekkich

8. Kobieta w ciąży nie może być w czasie zmiany roboczej narażona na hałas przekraczający?

- 65 dB

- 60 dB

- 55 dB

9. Prace wewnątrz zbiorników i kanałów są dla kobiet?

- zabronione

- dozwolone do 4 godzin na dobę

- zabronione kobietą w ciąży i karmiącym

10. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są?

- zabronione powyżej 4 godzin na dobę

- dozwolone do 8 godzin dziennie

- całkowicie zabronione

11. Kobietę w ciąży można zatrudnić?

- poza starym miejscem pracy za jej pisemną zgodą

- w godzinach nadliczbowych

- w porze nocnej

12. Kobieta w ciąży została zatrudniona w porze nocnej?

- jest dozwolone do szóstego miesiąca ciąży

- jest to dozwolone za jej pisemną zgodą

- jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika

13. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy zatrudnieni

przez różnych pracodawców, pracownicy ci mają obowiązek?

- współpracować ze sobą

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp w tym miejscu pracy

- ustalić zasady współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników

14. Kobieta zatrudniona przy stałej pracy przy przenoszeniu i podnoszeniu ciężarów może

jednorazowo przenosić?

- 12 kg

- 20 kg

- 15 kg

15. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest?

- dopuszczalne na pisemny wniosek pracownicy

- możliwe, jeżeli związek zawodowy wyrazi na to zgodę

- zabronione, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika

16. Kobieta zatrudniona przy pracy dorywczej może maksymalnie przenosić?

- 20 kg

- 12 kg

- 10 kg </