Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Zdrowie publiczne - pytania na egzamin


Uniwersytet Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
SUM
Prowadzący Kaczmarek
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Pytania na egzamin.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

ZDROWIE PUBLICZNE II rok, I stopnia, stacjonarne.

 1. Epidemiologia to:

a) nauka badająca wpływ czynników chemicznych na występowanie chorób w populacji lub wpływających na stan zdrowia ludności

b) nauka badająca wpływ czynników behawioralnych na zachorowalność i śmiertelność w populacji

c) nauka badająca wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób w populacji lub wpływających na stan zdrowia ludności

d) nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej, zapobieganiem chorobom, przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki społeczne

 1. Za jednego z twórców epidemiologii uważa się:

a) Petera Debye

b) Sokratesa

c) Williama Whewell

d) Johna Snow

 1. Czym jest „miazmatyczna teoria chorób”? :

a) historyczny model patogenezy, upatrujący przyczyny chorób epidemicznych w zanieczyszczonej wodzie

b) historyczny model patogenezy, upatrujący przyczyny chorób epidemicznych w zanieczyszczonym powietrzu, brudzie i nieprzyjemnych zapachach

c) współczesny model patogenezy, upatrujący przyczyny chorób epidemicznych w mikroorganizmach żywych

d) współczesny model patogenezy, upatrujący przyczyny chorób epidemicznych w czynnikach behawioralnych

 1. Chorobowość to:

a) liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców

b) liczba chorych w danej chwili na wszystkie choroby w określonej grupie mieszkańców

c) jeden z podstawowych wskaźników epidemiologicznych

d) a i c poprawne


 1. Zachorowalność to:

a) inaczej zapadalność

b) liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji

c) jeden z podstawowych wskaźników epidemiologicznych

d) wszystkie poprawne

 1. Śmiertelność to:

a) liczba osobników populacji ginąca w określonej jednostce czasu z powodu danej jednostki chorobowej

b) jako liczbę zgonów na k osób (najczęściej 100 tys.) wśród ogółu obserwowanej populacji

c) liczba osobników populacji ginąca w określonej jednostce czasu z powodu chorób nowotworowych

d) wszystkie poprawne

 1. Epidemiologia nie znajduje zastosowania w:

  1. poznaniu profilu występowania choroby w populacji

  2. poznaniu historii naturalnej choroby

  3. prowadzeniu diagnostyki chorób

  4. ocenie skuteczności działań profilaktycznych i terapeutycznych

 2. Badania epidemiologiczne w zależności od celu dzielą się na:

  1. eksperymentalne i obserwacyjne

  2. opisowe i analityczne

  3. opisowe i eksperymentalne

  4. obserwacyjne i analityczne

 3. Badania epidemiologiczne w zależności od metody dzielą się na:

  1. opisowe i obserwacyjne

  2. eksperymentalne i obserwacyjne

  3. eksperymentalne i analityczne

  4. obserwacyjne i analityczne 1. W badaniach analitycznych wyróżnia się badania:

  1. przekrojowe, opisowe, kliniczno- kontrolne, kohortowe

  2. populacyjne, ekologiczne, przekrojowe, kliniczne

  3. kliniczno- kontrolne, przekrojowe, kohortowe, populacyjne

  4. ekologiczne, przekrojowe, kohortowe, kliniczno-kontrolne

 2. Źródła danych w epidemiologii dzielą się na:

  1. wstępne i późniejsze

  2. wstępne i wtórne

  3. pierwotne i wtórne

  4. pierwotne i późniejsze

 3. Zakażenie szpitalne to:

  1. zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba w czasie udzielania świadczeń nie była w okresie wylęgania lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby

  2. zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych wyłącznie na terenie szpitala, w przypadku gdy choroba w czasie udzielania świadczeń nie była w okresie wylęgania lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż 24 godziny

  3. zakażenie, które wystąpiło do 48 godzin po przyjęciu do szpitala w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w warunkach niehigienicznych

  4. zakażenie, które wystąpiło jedynie w związku z ingerencją chirurgiczną, w przypadku gdy choroba w czasie udzielania świadczenia nie była w okresie wylęgania lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby

 4. Źródłem zakażenia szpitalnego może być:

  1. pacjent

  2. personel

  3. środowisko szpitalne

  4. wszystkie poprawne


 1. Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba zakażeń szpitalnych (ich rozpoznawalności) powinna oscylować w granicach:

  1. 3-6%

  2. 5-10%

  3. 12-14%

  4. 7%

 2. Szpitalne zapalenie płuc jest:

  1. drugim co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym i pierwszą przyczyną zgonów w zakażeniach szpitalnych

  2. pierwszym co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym i pierwszą przyczyną zgonów w zakażeniach szpitalnych

  3. drugim co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym i drugą przyczyną zgonów w zakażeniach szpitalnych

  4. pierwszym co do częstości występowania zakażeniem szpitalnym i drugą przyczyną zgonów w zakażeniach szpitalnych

 3. Epidemia to:

  1. szybko rozprzestrzeniające się choroby zakaźnych obejmujących swoim zasięgiem kilka państw, jeden kontynent lub cały świat

  2. występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana

  3. występowanie określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań na choroby bakteryjne

  4. występowanie w określonym czasie i na określonym terenie zjawisk związanych z poprawą zdrowia w liczbie większej niż oczekiwana

 4. Badania kohortowe są:

  1. tylko prospektywne

  2. tylko retrospektywne

  3. prospektywne i retrospektywne

  4. krótkofalowe 1. Wskaż błędną informację:

  1. badania kohortowe dostarczają informacji o przyczynach chorób

  2. badania kohortowe wymagają długich okresów obserwacji

  3. w badaniach kohortowych nie ma możliwości pomiaru ryzyka wystąpienia choroby

  4. badania kohortowe są czasochłonne

 2. Badanie kliniczno- kontrolne polega na:

  1. badaniu grupy osób dotkniętych chorobą

  2. analizie zgonów z powodu danej jednostki chorobowej

  3. badaniu grupy osób dotkniętych chorobą oraz kontrolnej grupy osób niedotkniętych chorobą

  4. badaniu kontrolnej grupy osób niedotkniętych chorobą i analizie zgonów z powodu danej jednostki chorobowej

 3. Badania kliniczno-kontrolne są:

  1. tylko prospektywne

  2. tylko retrospektywne

  3. prospektywne i retrospektywne

  4. rzadko stosowane ze względu na wysoki koszt badania

 4. Badania przekrojowe ukierunkowane są na badanie:

  1. cech osobowych populacji

b) cech demograficznych

  1. chorób

  2. wszystkie poprawne

 1. Badanie przekrojowe nie umożliwia:

  1. oceny występowania związku przyczynowo-skutkowego

  2. oceny stanu zdrowia społeczeństwa

  3. porównania współczynników zapadalności na chorobę w grupie eksponowanej i nie eksponowanej

  4. obserwacji zjawiska zdrowotnego w populacji

 2. Badania ekologiczne to badania:

  1. opisowe

  2. eksperymentalne

  3. przekrojowe

  4. obserwacyjne

 3. Ryzyko względne to:

  1. wskaźnik wystąpienia chorób wśród narażonych w stosunku do ryzyka u nienarażonych

  2. losowy dobór osób do badania

c) iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u osoby operowanej i prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u osoby nieoperowanej

  1. proces połączenia wyników różnych badań przy zastosowaniu metod statystycznych

 1. Ryzyko względne występuje w badaniach:

  1. eksperymentalnych

  2. ekologicznych

  3. kohortowych

  4. przekrojowych

 2. Efekt kohorty to:

  1. wynik badania kohortowego

  2. błąd w badaniach kohortowych

  3. wynik badania kliniczno-kontrolnego

  4. błąd w badaniach kliniczno-kontrolnych

 3. Iloraz szans to:

  1. wskaźnik prawdopodobieństwa zgonu w określonym czasie

  2. inaczej ryzyko względne

  3. oszacowanie ryzyka względnego na podstawie
   ilorazu wskaźnika ekspozycji w grupie chorych i w grupie kontrolnej

  4. oszacowanie ryzyka względnego na podstawie iloczynu wskaźnika ekspozycji w grupie chorych i w grupie kontrolnej

 4. Iloraz szans występuje w badaniach:

  1. kliniczno-kontrolnych

  2. przekrojowych

  3. statystycznych

  4. ekologicznych

 5. Paradoks Berksona to:

  1. zniekształcenie wyników badań wynikające ze zróżnicowania częstości zachorowań w różnych porach roku

  2. zniekształcenie wyników badań wynikające ze zróżnicowania częstości hospitalizacji w poszczególnych chorobach

  3. wynik badania ekologicznego

  4. teza, iż częstość choroby wśród pacjentów szpitala nie różni się od jej rozpowszechnienia w populacji

 6. Paradoks Berksona występuje w badaniach:

  1. ekologicznych

  2. przekrojowych

  3. kliniczno-kontrolnych

  4. kohortowych

 7. Losowy wybór osób do badania nazywa się:

  1. randomizacją

  2. meta-analizą

  3. przypadkiem

  4. ryzykiem względnym

 8. Proces połączenia wyników różnych badań przy zastosowaniu metod statystycznych nazywa się:

  1. randomizacją

  2. meta-analizą

  3. zbiorem

  4. ryzykiem względnym

 9. Badania eksperymentalne dzielą się na:

  1. kliniczne i populacyjne

  2. kliniczne i przekrojowe

  3. populacyjne i kohortowe

  4. ekologiczne i analityczne

 10. Badaniem eksperymentalnym jest:

  1. rejestrowanie zjawisk zdrowotnych poprzez ich obserwację w okolicznościach, w jakich występują

  2. rejestrowanie zjawisk zdrowotnych przed i po świadomej, celowej interwencji ukierunkowanej na zmianę okoliczności, w których występują

c) rejestrowanie zjawisk zdrowotnych jedynie przed świadomą, celową interwencją, ukierunkowaną na zmianę okoliczności, w których występują

d) rejestrowanie zjawisk zdrowotnych jedynie po świadomej, celowej interwencji, ukierunkowanej na zmianę okoliczności, w których występują

 1. Metoda prowadzenia eksperymentu medycznego badającego wpływ substancji (zwykle leku), polegająca na utrzymaniu osób przyjmujących lek w nieświadomości co do tego czy przyjmują lek, czy też substancję obojętną nazywa się:

  1. próbą Reichmana

  2. próbą otwartą

  3. próbą zamkniętą

  4. próbą ślepą

 2. Skala Jadada jest:

  1. sposobem oceniania etyki klinicznych badań eksperymentalnych

  2. ankietą stosowaną w badaniach eksperymentalnych

  3. sposobem oceniania jakości klinicznych badań eksperymentalnych

  4. instrukcją przeprowadzania badań eksperymentalnych

 3. Eksperyment kliniczny to:

  1. badanie naukowe, którego celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej

  2. badanie naukowe, którego celem jest określenie jakości oraz wydajności stosowania produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej

  3. badanie naukowe, którego celem jest określenie narażenia populacji na dany czynnik ryzyka wystąpienia danej jednostki chorobowej

  4. testowanie nowego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej na pacjentach bez ich wiedzy

 4. Specjalnie zaprojektowany dokument, za pomocą którego na postawie dokumentacji źródłowej gromadzone są wszystkie dane istotne z punktu widzenia badania klinicznego nazywa się:

  1. Karta Danych Laboratoryjnych

  2. Karta Historii Badania Klinicznego

  3. Karta Obserwacji Klinicznej

  4. Karta Danych Źródłowych

 5. Aktami prawnymi dotyczącymi badań eksperymentalnych w Polsce są:

  1. ustawy i zarządzenia Ministra Zdrowia

  2. zarządzenia i rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów

  3. ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia

  4. ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów

 6. Wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu poprzedzone jest:

  1. badaniem przedklinicznym In vitro

  2. badaniem przedklinicznym na zwierzętach

  3. kilkoma fazami badań klinicznych z udziałem ludzi

  4. wszystkie poprawne

 7. Zbiór zasad utworzonych przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, dotyczących przeprowadzania badań medycznych z udziałem ludzi nazywa się:

  1. Deklaracja Milejnijna

  2. Deklaracja Lekarska

  3. Deklaracja Helsińska

  4. Karta Ateńska

 8. Komisja Bioetyczna to:

  1. niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań

  2. niezależna instytucja powołana w celu nakładania kar i sankcji za pogwałcenie godności ludzkiej podczas prowadzenia badań

  3. instytucja rządowa opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań

  4. instytucja rządowa powołana w celu przestrzegania aktów prawnych dotyczących przeprowadzania klinicznych badań eksperymentalnych i upoważniona do kontroli projektów badań klinicznych

 9. W skład Komisji Bioetycznej wchodzą:

  1. jedynie lekarze specjaliści

  2. jedynie prawnicy

  3. prawnicy, farmaceuci i duchowni

  4. lekarze specjaliści oraz po jednym przedstawicielu innego zawodu

 10. Kadencja komisji bioetycznej trwa:

  1. rok

  2. dwa lata

  3. trzy lata

  4. członkowie powoływani są dożywotnio

 11. Zaznacz zdanie prawdziwe:

  1. komisja bioetyczna nie sprawdza poprawności protokołu badania klinicznego

  2. nie można rozpocząć badania klinicznego bez zgody komisji bioetycznej

  3. można rozpocząć badanie kliniczne wbrew opinii komisji bioetycznej

  4. komisja bioetyczna nie otrzymuje planu badania klinicznego

 12. Podwójnie ślepa próba jest techniką eksperymentalną polegającą na:

  1. takim zaplanowaniu eksperymentu, aby ani osoby przeprowadzające eksperyment ani uczestnicy nie miały dostępu do kluczowych informacji, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg

  2. takim zaplanowaniu eksperymentu, aby uczestnicy nie mieli dostępu do kluczowych informacji, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg

  3. takim zaplanowaniu eksperymentu, aby osoby przeprowadzające eksperyment nie miały dostępu do kluczowych informacji, które mogłyby wpłynąć na jego przebieg

  4. takim zaplanowaniu eksperymentu, aby uczestnicy otrzymywali jedynie placebo

 13. Epidemiometria to:

  1. metodologia diagnostyczna

  2. skala częstości występowania epidemii

  3. metodologia epidemiologiczna

  4. rodzaj opieki zdrowotnej

 14. Odkrywcą” epidemiologii, który jako pierwszy opisał czynniki warunkujące powstawanie masowych chorób był:

  1. William Farr

  2. Van Jansen

  3. Ludwik Pasteur

  4. Hipokrates

 15. Robert Koch wynalazł:

  1. żelatynę

  2. tuberkulinę

  3. penicylinę

  4. laseczkę wąglika

 16. Jaka choroba wywołała XIV-wieczną epidemię, zwaną potocznie „Czarną śmiercią”? :

  1. ospa prawdziwa

  2. żółta gorączka

  3. dżuma

  4. grypa

 17. Epidemiologię żywieniową można określić jako dziedzinę zajmującą się:


a) profilaktyką występowania chorób związanych ze złym sposobem odżywiania

b) wpływem złej diety na efekty leczenia

c) oceną zmian w sposobie odżywiania się na podstawie badań bilansów żywnościowych

d) analizowaniem związków pomiędzy żywieniem, a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem choroby


 1. Do metod prospektywnych oceniających żywienie zaliczamy:


a) bilanse żywności

b) budżety rodzinne

c) zapis szacunkowy

d) techniki pośredniego pomiaru diety

 1. Do metod retrospektywnych oceniających żywienie zaliczamy:

a) metodę historii żywienia

b) techniki bezpośredniego pomiaru diety

c) technika pomiaru diety BRUTTO

d) technika pomiaru diety NETTO

 1. Bilans żywności:

a) dostarcza szacunkowej informacji o dostępnej do spożycia żywności w kraju na statystyczną ,,głowę” ludności i o dystrybucji żywności pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie

b) to badania dotyczące pomiaru czasu i kosztów przeprowadzonych badań żywieniowych

c) to porównywanie modeli żywienia i problemów zdrowotnych pomiędzy poszczególnymi krajami

d) dostarcza informacji żywieniowych w grupach społecznych, ekonomicznych lub geograficznych


 1. Wskaż poprawną definicję biologicznych markerów żywności:


a) są to wskaźniki zdrowotne na poziomie tkankowym, komórkowym lub subkomórkowym

b) reakcja organizmu na sposób żywienia

c) określają funkcjonalne zmiany, które można oznaczać w tkankach, komórkach i płynach ustrojowych człowieka

d) miernik procesów zachodzących w organizmie człowieka


 1. Obecnie realizowany Narodowy program zdrowia obejmuje lata:


a) 2010-2022

b) 2004-2018

c) 2007-2015

d) 2000-2016


 1. Na „triadę śmierci” składają się:


a) choroby układu krążenia, nowotwory, wypadki i urazy

b) nowotwory, samobójstwa, zatrucia

c) choroby układu pokarmowego, oddechowego, wypadki

d) choroby zakaźne, choroby układu oddechowego, krążenia


 1. Analiza epidemiologiczna to:


a) określenie częstości występowania chorób infekcyjnych w populacji

b) badania, których celem jest szybka identyfikacja nowych przypadków zachorowań w określonej w populacji

c) poszukiwanie związków przyczynowo – skutkowych między obserwowaną chorobą a przypuszczalnymi czynnikami etiologicznymi i czynnikami ryzyka

d) szczegółowa charakterystyka stanu zdrowia określonej populacji


 1. Jakie akty prawne regulują w Polsce organizacje i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej?


a) ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 6.09.2001 – Dz. U. 126, poz. 1384

b) ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14.03.1985 – Dz. U. Nr 12, poz. 49 wraz z późniejszymi zmianami

c) rozporządzenie o Państwowej Służbie Cywilnej

d) rozporządzenie MZ i OS w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania – Dz. U. 1993 Nr 3, poz. 13


 1. Negatywnymi miernikami zdrowia są:


a) przeciętna średnia długość życia, płodność kobiet, umieralność niemowląt

b) przeciętna średnia długość życia, chorobowość, umieralność niemowląt

c) zachorowalność, umieralność niemowląt, przeciętna średnia długość życia

d) zachorowalność, umieralność niemowląt, zapadalność

 1. Szczepionki skojarzone to:

a) antygeny jednego typu, jednego drobnoustroju

b) antygeny różnych typów tego drobnoustroju

c) antygeny różnych drobnoustrojów

d) odpowiedz a i c są poprawne


 1. Poliwalentne szczepionki to:


a) uodparniają przeciw jednej chorobie zakaźnej

b) uodparniają przeciw kilku typom drobnoustroju wywołujących tę samą chorobę zakaźną

c) uodparniają przeciw różnym chorobom zakaźnym

d) odpowiedz b i c jest prawdziwa


 1. Pierwsza definicja profilaktyki mówi, że jest to „zapobieganie chorobom poprzez utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia”. Autorem tej definicji jest:


a) Imhotep

b) Hipokrates

c) I Międzynarodowe Biuro Higieny Publicznej

d) WHO

 1. Głównym celem prowadzenia działań profilaktycznych jest:

a) poprawa stanu zdrowia ludności

b) zmniejszenia ilości osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem

c) zmniejszenie absencji chorobowej

d) krótsze leczenie


 1. Zapobieganie utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby lub jej nawrotom jest zadaniem:


a) profilaktyki wczesnej

b) profilaktyki I fazy

c) profilaktyki II fazy

d) profilaktyki III fazy


 1. Metody nieswoiste profilaktyki wczesnej dotyczą:


a) osób zdrowych i są ukierunkowane na higienę osobistą, środowiska i zmianę zachowań

b) osób zdrowych i dotyczą wczesnego niszczenia źródeł zakażenia

c) osób chorych i są ukierunkowane na higienę osobistą, środowiska i zmianę zachowań

d) osób chorych i polegają na szczepieniach ochronnych

 1. Do bezpłatnych programów profilaktycznych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie zalicza się:

a) programu profilaktyki chorób układu krążenia

b) programu profilaktyki raka szyjki macicy

c) programu profilaktyki wad postawy

d) programu profilaktyki jaskry


 1. Prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet:


a) w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat

b) zakażonych wirusem HIV lub HPV

c) przyjmujących leki immunosupresyjne

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


 1. Badanie cytologiczne polega na:


a) pobraniu wymazu z szyjki macicy oraz z kanału szyjki macicy

b) pobraniu krwi w odpowiednim momencie cyklu miesięcznego

c) biopsji fragmentu kanału szyjki macicy

d) tomografii podbrzusza


 1. Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do kobiet:


a) w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 m-cy

b) w wieku 35-60 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 m-cy

c) które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 m-cy

d) odpowiedzi a i c prawidłowe


 1. Kryterium wykluczającym z udziału w programie profilaktyki raka piersi jest:


a) rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki)

b) mutacja w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2

c) wcześniej zdiagnozowane zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym

d) wiek powyżej 70 lat


 1. Głównym zadaniem profilaktyki II fazy jest:


a) zmniejszenie absencji chorobowej

b) wykonywanie badań skriningowych

c) poprawa świadomości zdrowotnej populacji

d) całokształt postępowania higienicznego i przeciwepidemicznego


 1. Finansowane ze środków publicznych programy zdrowotne mogą być realizowane na poziomie:


a) gminy

b) powiatu lub województwa

c) tylko ogólnokrajowym

d) odpowiedzi a i b poprawne


 1. Jak wybiera się realizatora programu zdrowotnego?


a) na drodze wyborów podczas sesji rady gminy / miasta

b) na drodze konkursu ofert

c) realizatorem może zostać każda placówka ochrony zdrowia bez dodatkowych wymagań

d) realizatorzy są odgórnie wskazywani przez Ministerstwo Zdrowia

 1. Program badań prenatalnych skierowany jest m.in. do ciężarnych:

a) mających więcej niż 35 lat lub młodszych posiadających w rodzinie osoby z chorobami genetycznymi

b) mających więcej niż 50 lat

c) ze stwierdzonym konfliktem serologicznym

d) ze stwierdzoną cukrzycą


 1. Wskazaniem do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia jest:


a) wiek 35, 40, 45, 50 lub 55 lat w danym roku kalendarzowym

b) nierozpoznana dotychczas żadna choroba układu krążenia

c) obciążenie czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadwaga lub otyłość, niska aktywność ruchowa, stres itp.)

d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

 1. Podstawowym realizatorem programu profilaktyki gruźlicy jest:

a) lekarz pulmonolog

b) pielęgniarka POZ

c) placówka ochrony zdrowia wykonująca szczepienia ochronne

d) Wojewódzka przychodnia pulmonologiczna


 1. Które z poniższych świadczeń w ramach profilaktyki stomatologicznej nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia?


a) jedna wizyta kontrolna z instruktażem higieny jamy ustnej w roku kalendarzowym

b) lakierowanie zębów stałych 4 razy w ciągu roku kalendarzowego

c) lakowanie zębów szóstych u dzieci powyżej 7 roku życia

d) leczenie zachowawcze zębów mlecznych i stałych


 1. Które z programów zapobiegania uzależnieniom uważa się za najmniej skuteczny?

a) programy skoncentrowane na samej substancji

b) programy zorientowane na zdrowie

c) programy zorientowane na kontekst kulturowy uzależnień

d) programy zorientowane na osobę i wspieranie rozwoju ucznia


 1. Do szczepień obowiązkowych nie zalicza się szczepienie przeciwko:


a) gruźlicy

b) grypie

c) odrze

d) zakażeniom Hiv


 1. Szczepionka:


a) zawiera żywe lub zabite drobnoustroje chorobotwórcze

b) to preparat pochodzenia niebiologicznego

c) stosowana jest w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej

d) poprawne są odpowiedzi a i c


 1. Co oznacza słowo „atentowane”?

  1. zamrożone

  2. o znikomych właściwościach chorobotwórczych

  3. pozbawione zjadliwości

  4. żadna odpowiedź nie jest poprawna

 2. Gotowe szczepionki zwykle zawierają antybiotyki, aby:

  1. wykluczyć możliwość reakcji alergicznej

  2. zagęścić drobnoustroje

  3. zapobiec rozwojowi bakterii

  4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

 3. Po szczepieniu nabywa się odporność:

a)nieswoistą

b) swoistą czynną

c) swoistą bierną

d) odpowiedz b i c są prawidłowe

 1. Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych, ustalany jest przez :

a) Ministerstwo Zdrowia

b) Główny Inspektorat Sanitarny

c) Powiatowy Inspektorat Sanitarny

d) Narodowy Fundusz Zdrowia

 1. Zaznacz poprawne zdanie:

a) szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający żywe, o osłabionej zjadliwości lub zabite drobnoustroje chorobotwórcze lub fragmenty ich struktury, czy metabolity; stosowany w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej (odporności poszczepiennej – sztucznej czynnej)

b) szczepionka -preparat leczniczy zawierający swoiste przeciwciała skierowane przeciwko egzotoksynom wytwarzanym przez niektóre drobnoustroje

c) szczepionka-zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego, wirusowy

d) szczepionka- preparat farmakologiczny, pobudzający układ immunologiczny , wytworzony na drodze inżynierii genetycznej

 1. W pierwszej dobie życia podaje się szczepionkę na:

a) Błonicę, krztusiec, WZW B,

b) Tężec, Błonic ę

c) WZW B, Gruźlicę

d) WZW B, Gruźlicę, Rotawirusy


 1. Szczepienia zalecane w Polsce finansowane są przez:


a) Ministerstwo Zdrowia

b) Narodowy Fundusz Zdrowia

c) Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

d) brak prawidłowej odpowiedzi

 1. Kalendarz Szczepień publikowany jest;

a) co roku

b) co 2 lata

c) co 6 miesięcy

d) co 3 lata

 1. Epidemia środowiskowa zajmuje się:

a) problemami zdrowotnymi, gdy jest podejrzenie, że niekorzystne zmiany w zdrowiu są spowodowane czynnikami środowiskowymi

b) problemami zdrowotnymi, gdy jest dowód, że niekorzystne zmiany w zdrowiu są spowodowane czynnikami środowiskowymi

c) problemami zdrowotnymi, gdy jest podejrzenie lub dowód, że niekorzystne zmiany w zdrowiu są spowodowane czynnikami środowiskowymi

d) skutkami zdrowotnymi obejmującymi zmianami zdrowotnymi związanymi tylko z określoną chorobą


 1. Podaj pierwszy etap postępowania w diagnozowaniu przyczyny choroby:


a) formułowanie hipotez w oparciu o opisowe dane epidemiologiczne oraz obserwacje kliniczne i laboratoryjne odnośnie częstości występowania choroby w stosunku do swoich ech populacji lub ekspozycji

b) weryfikacja hipotez

c) określenie częstości występowania choroby i jej rozmieszczenia

d) żadne z powyższych


 1. Bakterie, wirusy, pierwotniaki i inne pasożyty są czynnikami, które oddziałują na nasze zdrowie w sposób:


a) pośredni

b) bezpośredni

c) oba powyższe

d) żadne z powyższych

 1. Natężenie promieniowania i oświetlenia są czynnikami …(jakimi?), które oddziaływają na nasze zdrowie.

a) fizycznymi

b) chemicznymi

c) biologicznymi

d) meteorologicznymi


 1. Jakie czynniki modyfikują działanie czynników środowiskowych według WHO?


a) psychiczne

b) genetyczne

c) indywidualne

d) żadne z powyższych


 1. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i powietrza wewnątrz obiektów zamkniętych może powodować:


a) zaburzenia funkcji rozrodczych i neurologicznych

b) czynności nerek i zaburzenia zachowania

c) zaburzeń immunologicznych

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne


 1. W wypadku narażenia na zanieczyszczenia środowiskowe możemy zbudować somatyczną skalę reakcji biologicznej. Trzecim stopniem na tej skali jest/są:


a) zgony

b) dawka wewnętrzna

c) patofizjologiczne wskaźniki choroby

d) patofizjologiczne i inne zmiany o niewiadomym pochodzeniu


 1. Ostatnie obowiązkowe szczepienie, to:


a) ludzki wirus brodawczaka (HPV)

b) błonica, tężec

c) grypa

d) WZW typu A


 1. Zarówno w czasie transportu, jak i przechowywania szczepionek należy zapewnić stałą temperaturę w przedziale:

  1. od -5°C do +2

  2. od +2°C do +5°C

  3. od +2°C do +8°C

  4. od +5°C do +10°C

 2. Wskaż zdanie błędne. Szczepionki wysuszone:


  1. zawierają stabilizatory i substancje konserwujące

  2. przed użyciem należy je wymieszać z dołączonym rozpuszczalnikiem

  3. są bardziej wytrzymałe na działanie czynników zewnętrznych niż inne szczepionki

  4. mają dłuższy okres ważności

 1. Wskaż zdanie nieprawdziwe. Przeciwwskazania bezwzględne przy szczepieniach, to:

a) nadwrażliwość na składniki szczepionki

b) nadmierna reakcja na poprzednią dawkę szczepionki

c) ostra choroba z gorączką

d) schorzenia przewlekłe

 1. Czym może być wywołana choroba zakaźna?

a) drobnoustrojami

b) pasożytami

c) innymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Nosiciel to:

a) osoba bez objawów chorobowych, w której organizmie bytują i rozmnażają się drobnoustroje chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób

b) osoba z objawami chorobowymi, w której organizmie bytują i rozmnażają się drobnoustroje chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób

c) osoba, u której występują objawy kliniczne wskazujące na chorobę zakaźną lub która pozostawała w bezpośredniej bądź pośredniej styczności ze źródłem zakażenia

d) osoba, u której występują objawy kliniczne wskazujące na chorobę zakaźną

 1. Osoba podejrzana o chorobę zakaźną to:

a) osoba, u której występują objawy kliniczne wskazujące na chorobę zakaźną lub która pozostawała w bezpośredniej bądź pośredniej styczności ze źródłem zakażenia

b) osoba bez objawów chorobowych, w której organizmie bytują i rozmnażają się drobnoustroje chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób

c) osoba, u której występują objawy kliniczne wskazujące na chorobę zakaźną

d) osoba z objawami chorobowymi, w której organizmie bytują i rozmnażają się drobnoustroje chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób


 1. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore na:


a) gruźlicę, cholerę, dur brzuszny, grypę

b) dur brzuszny, grypę, cholerę, tularemię

c) cholerę, dur brzuszny, zapalenie mózgu, tularemię

d)dżumę, błonicę, tularemię, różyczkę

 1. Choroby wieku dziecięcego to przede wszystkim choroby:


a) grzybicze

b) bakteryjne

c) pasożytnicze

d) wirusowe


 1. Jakimi drogami przenosi się wirus grypy?


a) kropelkową

b) pokarmową

c) poprzez kontakt ze skażonymi przedmiotami

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


 1. Okres wylęgania grypy trwa:


a) 5-10 dni

b) 10-15 dni

c) 1-7 dni

d) 7-14 dni


 1. Okres wylęgania HAV trwa:


a) 2-6 tygodni

b) 2-7 tygodni

c) 3-5 tygodni

d) 3-6 tygodni


 1. Wirus HCV jest wirusem z rodziny:


a) retrowirusów

b) pikornawirusów

c) flawiwirusów

d) arenawirusów


 1. Najbardziej narażoną na zakażenie HBV grupą są:


a) szczepione osoby przed 25 r.ż.

b) nieszczepione osoby po 25 r.ż.

c) szczepione osoby po 25 r.ż.

d) nieszczepione osoby przed 25 r.ż.


 1. Końcowe stadium zakażenia wirusem HIV to:


a) zespół nabytego niedoboru odporności

b) porażenie mózgowe

c) WZW C

d) dżuma


 1. Wirus opryszczki to:


a) HSV

b) HIV

c) HAV

d) HBV


 1. Koklusz dotyczy przede wszystkim:


a) osób starszych

b) dzieci, młodzieży

c) młodzieży

d) dorosłych


 1. Gruźlica to zakażenie bakteryjne mogące obejmować:

a) tylko płuca

b) płuca i inne narządy

c) tylko płuca i mózg

d) tylko płuca i skórę


 1. Rezerwuar czyli naturalne biologiczne środowisko dla zarazka może obejmować:


a) rośliny

b) ludzi

c) zwierzęta

d) wszystkie powyższe


 1. Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe:


a) wirulencja jest miarą ciężkości choroby

b) patogenność czynnika to jego zdolność do wywoływania odczynu chorobotwórczego

c nosiciel to zainfekowana osoba, która wykazuje objawy klinicznej choroby

d) źródło infekcji to osoba lub przedmiot z którego czynnik chorobotwórczy dostaje się do gospodarza


 1. Dawka infekcyjna to:


a) ilość czynnika zakaźnego potrzebna do wywołania zakażenia u niewrażliwych osób

b) ilość czynnika zakaźnego potrzebna do wywołania zakażenia u wrażliwych osób

c) ilość czynnika zakaźnego potrzebna do wywołania zakażenia jakiejkolwiek osoby

d) ilość czynnika zakaźnego potrzebna do wywołania zakażenia u kobiet


 1. Okres wylęgania zapalenia przyusznic trwa:


a) 14-24 dni

b) 20-18 dni

c) 2-7 dni

d 5-15 dni


 1. Którym ogniwem w łańcuchu infekcji jest „gospodarz”?


a) 2

b) 3

c) 4

d) 6


 1. Rozwinięcie skrótu NDS brzmi:


a) najwyższe dopuszczalne stężenie (czynnika szkodliwego)

b) najniższe dopuszczalne stężenie (czynnika szkodliwego)

c) najwyższe dobowe stężenie (czynnika szkodliwego)

d) najniższe dobowe stężenie (czynnika szkodliwego)


 1. Do szkodliwości zawodowych należą:


a) substancje o działaniu toksycznym, drażniącym

b) czynniki fizyczne

c) czynniki zakaźne i pasożytnicze

d) wszystkie wymienione


 1. Najczęściej używanymi materiałami w monitoringu biologicznym są:


a) krew i ślina

b) mocz i ślina

c) krew i mocz

d) włosy i krew

 1. Zależność dawka-efekt może być określona dla:

a) grupy

b) indywidualnej osoby

c) grupy lub indywidualnej osoby

d) żadne z powyższych

 1. W epidemiologii „odpowiedź” definiuje się jako:

a) odsetek osób eksponowanych u których wystąpiły specyficzne skutki

b) odsetek osób nieeksponowanych u których wystąpiły specyficzne skutki

c) odsetek osób eksponowanych u których nie wystąpiły specyficzne skutki

d) żadne z powyższych

 1. Choroba zawodowa to:

a) zaburzenia normalnych czynności organizmu spowodowane wyłącznie przez szkodliwe warunki na stanowisku pracy oraz jest w spisie chorób zawodowych

b) zaburzenia normalnych czynności organizmu spowodowane głównie lub wyłącznie przez szkodliwe warunki na stanowisku pracy oraz jest w spisie chorób zawodowych

c) zaburzenia normalnych czynności organizmu spowodowane wyłącznie przez szkodliwe warunki na stanowisku pracy

d) zaburzenia normalnych czynności organizmu spowodowane głównie lub wyłącznie przez szkodliwe warunki na stanowisku pracy oraz jest w spisie chorób zawodowych

 1. Ile jest aktualnie chorób zawodowych w spisie?

a) 20

b) 29

c) 26

d) 19

 1. Podejrzenie choroby zawodowej może stwierdzić:

a) zakład pracy

b) zakład społecznej służby zdrowia

c) lekarz

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Do orzeczenia choroby zawodowej ma prawo:

a) każdy lekarz

b) lekarz medycyny pracy

c) terenowy Inspektor Sanitarny

d) przełożony w zakładzie pracy

 1. NDN dotyczą:

a) czynników fizycznych na stanowisku pracy

b) czynników chemicznych

c) czynników chemicznych na stanowiskach pracy

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 1. NDS dotyczą:

a) czynników fizycznych na stanowisku pracy

b) czynników chemicznych

c) czynników chemicznych na stanowiskach pracy

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 1. Substancje mogące stanowić zagrożenie na stanowisku pracy to m.in.:

a) benzen, ksylen

b) anilina, nitrobenzen

c) toluen, ołów, rtęć

d) wszystkie wymienione

 1. Układem najbardziej narażonym na działanie związków chemicznych w trakcie pracy jest :

a) oddechowy

b) mięśniowo-kostny

c) trawienny

d) nerwowy

 1. Do dróg bezpośrednich szerzenia zakażenia nie zalicza się:

a) drogi łożyskowej

b) stosunków płciowych

c) drogi pokarmowej

d) ukąszeń

 1. Wrota zakażenia to:

a) usta

b) oczy

c) skóra

d) wszystkie naturalne otwory ciała ludzkiego (oraz uszkodzona skóra)

 1. Ile zasadniczych działów posiada dezynfekcja?

a) 5

b) 3

c) 6

d) 2

 1. Kordonem sanitarnym można objąć:

a) tylko jedno miasto

b) tylko jedną dzielnicę

c) dowolny obszar kraju lub cały kraj

d) tylko cały kraj

 1. Ile najkrócej może trwać kwarantanna?

a) miesiąc

b) tyle, ile średni czas wylęgania choroby

c) tyle, ile najkrótszy czas wylęgania choroby

d) tyle, ile najdłuższy czas wylęgania choroby

 1. Do sanityzacji zaliczają się:

a) wietrzenie pomieszczeń, zamiatanie

b) mycie rąk, ciała

c) filtrowanie powietrza

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 1. Czynnikiem etiologicznym zatruć bakteryjnych są:

a) Salmonellozy

b) Safilokokozy

c) Botulizm

d) wszystkie wymienione

 1. Droga zakażenia jatrogenna to szczególna odmiana drogi zakażenia poprzez:

a) przedmioty codziennego użytku

b) drogi pokarmowej

c) drogi kropelkowej

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 1. Kwarantanna może dotyczyć:

a) roślin

b) zwierząt i ludzi

c) tylko ludzi

d) zwierząt, ludzi i roślin

 1. Owady, które odgrywają dużą rolę w szerzeniu chorób zakaźnych to:

a) pchły i kleszcze

b komary i muchy

c) wszy

d) wszystkie wymienione

 1. Choroby kosmopolityczne to takie które:

a) występują na całym świecie

b) występują tylko w danym kraju

c) występują sezonowo

d) występują w ciepłych regionach

 1. Największym sukcesem WHO w zwalczaniu chorób zakaźnych była eliminacja:

a) ospy wietrznej

b) ospy prawdziwej

c) dżumy

d) cholery

 1. Ołów wnika do organizmu drogą:

a) oddechową

b) pokarmową

c) oddechową i pokarmową

d) żadną z wymienionych

 1. Zespół zmian w układzie naczyniowym, nerwowym, kostno-stawowym powstający w następstwie działania drgań mechanicznych to:

a) nerwica rtęciowa

b) choroba wibracyjna

c) ołowica

d) dotychczas nie określono następstw oddziaływania drgań mechanicznych na te układy

 1. Zakażenia szpitalne dotyczą:

a) wszystkich placówek tego typu

b) tylko placówek w krajach rozwijających się

c) tylko placówek zaniedbanych

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa


 1. Zakażenia jelitowe i biegunki dotyczą szczególnie mieszkańców:


a) Afryki

b) Ameryki łacińskiej

c) Azji

d) wszystkie wymienione


 1. Malaria w Polsce jest:


a) pierwszą przyczyną zgonów

b) nie występuje

c) występuje tylko w szczególnych przypadkach

d) występuje tylko u dzieci


 1. Przeciętna liczba zachorowań na gruźlicę w Polsce jest:


a) wyższa od średniej europejskiej

b) niższa od średniej europejskiej

c) równa średniej europejskiej

d) gruźlica w Polsce nie występuje


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...