Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ocena ryzyka zawodowego piekarza-ciastowego


Prowadzący Mariusz Foremniak
Informacja dla prowadzących
Podgląd

5-2_I_11_piekarz.rtf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
5/2

Ocena ryzyka zawodowego piekarza-ciastowegoIdentyfikacja zagrożeń

Lp.

Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy

Źródło zagrożenia

Możliwe skutki zagrożenia

1

2

3

4

1.

Gorące powierzchnie i przedmioty.

Gorące elementy pieca piekarskiego, taboret grzewczy, wyjmowane gorące przedmioty (formy, pieczywo), gorący tłuszcz, para wodna.

Poparzenia termiczne I i II stopnia najczęściej skóry rąk.

2.

Tlenek węgla (CO).

Tlenek węgla powstaje w wyniku niezupełnego spalania gazu ziemnego zasilającego piec piekarski. Do uwalniania się tego gazu do atmosfery dochodzi najczęściej, jeśli piece piekarnicze są źle eksploatowane, mają niewystarczający ciąg (np. uszkodzony komin). W takich przypadkach dochodzi do kumulowania się niespalonych par gazu oraz produktów spalania.

Zatrucie tlenkiem węgla, mogące spowodować w zależności od czasu narażenia i stężenia:

 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego oraz układu naczyniowo-sercowego,

 • śmierć.

3.

Dwutlenek węgla (CO2).

Największe zagrożenie stanowi w zmechanizowanych piekarniach, w których prowadzona jest aktywna fermentacja ciasta.

W przypadku dużego stężenia dwutlenku węgla dochodzi do zaburzeń oddychania ze względu na obniżenie stężenia tlenu w powietrzu.

4.

Promieniowanie podczerwone.

Promieniowanie tego rodzaju emitowane jest z rozgrzanych pieców.

Przy długotrwałych narażeniach na promieniowanie podczerwone może dochodzić do osłabienia widzenia i zaćmy.

5.

Atmosfera wybuchowa.

Gaz zasilający piec piekarski. Źródłem zagrożenia jest też pył mąki występujący w pomieszczeniu.

Poparzenia skóry, uszkodzenia narządu wzroku. W skrajnych przypadkach śmierć w wyniku doznanych ciężkich wewnętrznych i zewnętrznych obrażeń ciała.

6.

Niebezpieczne napięcie w instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna. Maszyny i urządzenia piekarskie zasilane energią elektryczną. Lampy oświetleniowe komór piekarskich.

Poparzenia, zwęglenia skóry, uszkodzenia narządu wzroku, zaburzenia układu nerwowego i krwionośnego, w skrajnych przypadkach śmierć na skutek porażenia.

7.

Ruchome elementy obsługiwanych maszyn i urządzeń, w tym także narzędzi ręcznych.

Sita przesiewaczy, wirujące elementy maszyn miksujących i mielących, dzieże wywrotnic, ślimacznice przenoszące ciasto oraz podajnik taśmowy formierko-dzielarek, mieszadła mieszarek.

Urazy mechaniczne kończyn górnych, najczęściej otarcia i inne uszkodzenia skóry, ale też zmiażdżenie, obcięcie, zgniecenie, uderzenie, pochwycenie.

Niebezpieczne urazy głowy.

W skrajnych przypadkach śmierć w wyniku doznanych ciężkich zewnętrznych obrażeń ciała.

8.

Ostre narzędzia. Chropowate powierzchnie.

Wykorzystywane narzędzia ręczne (noże, formy do wycinania). Opakowania (krawędzie).

Skaleczenia, zakłucia, otarcia – najczęściej dłoni (szczególnie palców).

9.

Niestabilne przedmioty.

Nieprawidłowo składowane na niższych poziomach lub w stosach przedmioty w magazynie, a także podczas transportu (np. worki z mąką czy cukrem).

Urazy w wyniku uderzenia, przygniecenia. Najczęściej potłuczenia, złamania kończyn.

10.

Przedmioty umieszczone na wyższym poziomie – możliwość spadnięcia.

Źle składowane przedmioty na wyższych półkach magazynu. Bałagan na stanowisku pracy, porozrzucane narzędzia.

Drobne urazy (potłuczenia, złamania) najczęściej kończyn dolnych. W poważniejszych przypadkach może dochodzić do ciężkich urazów narządów wewnętrznych, a także urazów głowy (np. wstrząśnięć mózgu).

11.

Wystające nieruchome przedmioty.

Elementy konstrukcji budynku piekarni (zwłaszcza w okolicy wejść) i jego wyposażenia (np. meble, urządzenia i maszyny).

Urazy głowy oraz kończyn górnych i dolnych (najczęściej stłuczenia i skaleczenia).

12.

Poruszanie się (chodzenie) po niewłaściwym podłożu.

Nierówne, śliskie powierzchnie podłóg, podestów, progi. Najczęściej zabrudzone (rozlana woda, tłuszcz). Niewłaściwe obuwie.

Z reguły niewielkie urazy powierzchniowe, najczęściej: stłuczenia ciała, ale też złamania, zwichnięcia kończyn, naciągnięcia mięśni.

13.

Zróżnicowany poziom powierzchni pracy. Upadek na niższy poziom.

Schody, drabinki, podesty w magazynie. Przypadkowe przedmioty (np. pojemniki) wykorzystywane jako podwyższenia do zdejmowania materiałów z wyższych półek w magazynie.

Złamania i stłuczenia ciała, niebezpieczne urazy głowy (czasem wstrząśnienia mózgu).

14.

Pył z mąki.

Pył mączny podnoszący się podczas transportu mąki, przy obsłudze przesiewaczy, mieszarek, itp.

Uszkodzenia i choroby układu oddechowego, zaprószenie oczu, choroby skóry. Alergie.

15.

Enzymy.

Środki spulchniające.

Astma oskrzelowa.

16.

Olejki eteryczne.

Wykorzystywane przyprawy, w tym korzenne, dodatki do ciast.

Przewlekłe zapalenia spojówek, chroniczny katar. Przy dłuższym narażeniu możliwość częstych infekcji układu oddechowego (np. przewlekłego zapalenia oskrzeli) oraz astmy oskrzelowej. Nadwrażliwość na określone zapachy prowadząca do uzależnienia lub niesmaku.

17.

Pył cukru.

Cukier w trakcie rozsypywania z opakowań zbiorczych i podczas obróbki.

Próchnica zębów.

18.

Obciążenie dynamiczne narządów ruchu.

Ręczne prace transportowe, w szczególności transport surowców w workach i przesypywanie mąki, wkładanie ciasta i wyjmowanie gotowego pieczywa za pomocą łychy.

Przeciążenie mięśni, stawów, kręgosłupa. Możliwości urazów, szczególnie naciągnięcia mięśni i ścięgien, zwichnięcia stawów, stłuczenia ciała.

19.

Obciążenie statyczne.

Wykonywanie czynności powtarzalnych, wymuszona pozycja ciała (np. siedzenie lub stanie przez długie godziny).

Dolegliwości wynikające z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, zwyrodnienia stawów.

20.

Hałas.

Odgłosy pochodzące z pracujących maszyn i urządzeń, szczególnie: mieszarek do ciasta, pieców, podajników, młynków, wentylatorów.

Obniżenie sprawności ogólnej, zmęczenie, możliwość uszkodzenia słuchu.

21.

Wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza.

Praca w pomieszczeniach, gdzie znajdują się piece piekarnicze, zbiorniki do przechowywania rozczynu, fermentacji.

Przegrzania organizmu. Choroby układu oddechowego.

22.

Praca zmianowa, w tym szczególnie w porze nocnej.

Zmęczenie i znużenie mogące powodować popełnianie błędów w trakcie wykonywania czynności w warunkach normalnych, a szczególnie w przypadku awaryjnej pracy pieca.

Choroby układu krążenia, zmęczenie, brak koncentracji. W konsekwencji piekarz może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz innych osób przebywa­jących w piekarni lub w jej sąsiedztwie.

Zagrożenia biologiczne

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia

Możliwe skutki zagrożenia

Grupa

Droga zakażenia

23.

Grzyby, w tym drożdże (Saccharomyces) i pleśnie (np. kropidlak zielony Aspergillus glaucus).

Magazynowana mąka.

Zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, nieżyty nosa, stany zapalne i alergie skóry.

Gr. 2, brak szczepień A.

Powietrzno pyłowa i powietrzno-kropelkowa.

24.

Kropidlak biały Candida, albicans.

Ludzie.

Kandydoza paznokci, skóry, alergia.

Gr. 2, brak szczepień A.

Bezpośrednia, wilgotne środowisko.KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Data …...............

Numer Karty ...................................


Sporządził zespół

......................................................
...................................................... ......................................................

Stanowisko pracy Piekarz-ciastowy

Liczba
narażonych
....................

Charakterystyka stanowiska pracy: Miejscem pracy piekarza-ciastowego są pomieszczenia produkcyjne i magazynowe piekarni. Do obowiązków pracownika należy przygotowanie ciasta, a następnie wypiek pieczywa.

Pracownik wykorzystuje maszyny i urządzenia do: odmierzania, przesiewania i dozowania składników ciasta, w tym:

 • automatyczne przesiewacze mąki,

 • maszyny miksujące,

 • dozatory wody,

 • zbiornik do przechowywania rozczynu,

 • miesiarki,

 • wywrotnice do masy ciastowej,

 • formierko-dzielarkę do bułek i rogalikarkę,

 • krajalnicę taśmową do chleba,

 • obieraczkę do jabłek,

 • taboret grzewczy,

 • młynek do bułki tartej,

 • wózki do przewozu surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,

 • trzeparki do worków oraz

 • odkurzacz piekarniczy.

Ponadto pracownik wykorzystuje:

 • młynek do mielenia twardych przypraw,

 • kociołki do mieszania i gotowania na parze,

 • noże, szczotki i łopatki, szpatułki, pędzle, wałki, miski i sitka, wagi, formy, itp.,

 • napełniacz farszu,

 • stojaki pod kotły.

Pracownika wyposażono w środki ochrony indywidualnej: fartuch i rękawice ochronne oraz w obuwie robocze (antypoślizgowe) i odzież (w tym czepek).

Dokumenty odniesienia:

 • rozp. MPiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.);

 • rozp. MZiOS z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ze zm.);

 • rozp. MPiPS z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, ze zm.);

 • rozp. RM z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze zm.);

 • rozp. MGiP z 8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644, ze zm.);

 • Polska Norma PN-N-18002:2000;

 • zakładowy regulamin pracy;

 • instrukcje:

 • obsługi technicznej pieca piekarskiego zasilanego gazem ziemnym oraz użytkowanych w piekarni maszyn i urządzeń piekarskich,

 • bezpieczeństwa pożarowego.

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia
Wyniki pomiarów

Ciężkość
szkód

Prawdopodobieństwo

Oszacowanie
ryzyka

Działania
profilaktyczne

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gorące powierzchnie i przedmioty.

Gorące elementy pieca piekarskiego, taboret grzewczy, wyjmowane gorące przedmioty (formy, pieczywo), gorący tłuszcz, para wodna.

Duża

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Wykonywanie czynności obsługowych dokładnie i zgodnie z instrukcją obsługi pieca piekarskiego oraz taboretu grzewczego. Stosowanie odzieży ochronnej. Zachowanie należytej ostrożności. Ograniczenie pośpiechu przez poprawę organizacji pracy i zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników na zmianie.

2.

Tlenek węgla (CO).

Tlenek węgla powstaje w wyniku niezupełnego spalania gazu ziemnego zasilającego piec piekarski. Do uwalniania się tego gazu do atmosfery dochodzi najczęściej, jeśli piece piekarnicze są źle eksploatowane, mają niewystarczający ciąg (np. uszkodzony komin). W takich przypadkach dochodzi do kumulowania się nie spalonych par gazu oraz produktów spalania.

Bardzo duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Zainstalowanie urządzeń monitorujących stężenie tlenku węgla, sygnalizujących dźwiękiem, gdy poziom CO przekracza granicę zagrożenia. Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp. Eksploatacja pieca piekarskiego zgodnie z instrukcją producenta. Obowiązek informowania przełożonych o wszystkich oznakach wadliwej pracy pieca. Kontrola prawidłowości działania wentylacji.

3.

Dwutlenek węgla (CO2).

Największe zagrożenie stanowi w zmechanizowanych piekarniach, w których prowadzona jest aktywna fermentacja ciasta.

Duża

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bhp. Eksploatacja pieca piekarskiego i zbiornika do fermentacji zgodnie z instrukcjami producenta. Obowiązek informowania przełożonych o wszystkich oznakach wadliwej pracy pieca. Kontrola prawidłowości działania wentylacji.

4.

Promieniowanie podczerwone.

Promieniowanie tego rodzaju emitowane jest z rozgrzanych pieców.

Duża

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Eksploatacja pieca piekarskiego zgodnie z instrukcją producenta.

5.

Atmosfera wybuchowa.

Gaz zasilający piec piekarski.

Źródłem zagrożenia jest też pył suchej mąki występujący w pomieszczeniu.

Bardzo duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Regularne przeglądy pieca, zasilającej instalacji gazowej oraz instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach – usuwanie pyłu mąki z miejsc, gdzie może on się gromadzić. Kontrola sprawności instalacji wentylacyjnej. Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy.

6.

Niebezpieczne napięcie w instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna. Maszyny i urządzenia piekarskie zasilane energią elektryczną. Lampy oświetleniowe komór piekarskich.

Duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Zapewnienie ochron przeciwporażeniowych przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim. Regularne pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych. Kontrola urządzeń elektrycznych i stanu izolacji przewodów elektrycznych przed pracą (Uwaga! Istnieje możliwość niszczenia izolacji przez gryzonie). Używanie oświetleniowych lamp przenośnych zasilanych wyłączne napięciem bezpiecznym (25 V przy prądzie przemiennym). Przestrzeganie zakazu wykonywania prac naprawczych i remontowych maszyn, urządzeń i instalacji przez nieuprawnione osoby w tym przez samych piekarzy-ciastowych.

7.

Ruchome elementy obsługiwanych maszyn i urządzeń, w tym także narzędzi ręcznych.

Sita przesiewaczy, wirujące elementy maszyn miksujących, dzieże wywrotnic, ślimacznice przenoszące ciasto oraz podajnik taśmowy formierko-dzielarek, mieszadła mieszarek.

Duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Stosowanie właściwych i sprawnych osłon elementów ruchomych oraz urządzeń ochronnych blokujących ruchy niebezpieczne przy otwartych lub uchylonych osłonach i pokrywach. Zakaz pracy w odzieży luźno zwisającej (rękawy, poły, szaliki, itp.).

8.

Ostre narzędzia. Chropowate powierzchnie.

Wykorzystywane narzędzia ręczne (noże, formy do wycinania). Opakowania.

Mała

Prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Działania ograniczające pośpiech. Przeprowadzanie codziennych przeglądów narzędzi, usuwanie na bieżąco usterek, eliminowanie niesprawnych narzędzi ręcznych, itp.

9.

Niestabilne przedmioty.

Nieprawidłowo składowane na niższych poziomach lub w stosach przedmioty w magazynie, a także podczas transportu (np. worki z mąką czy cukrem).

Średnie

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Szkolenia z zasad składowania i transportowania worków z surowcami do produkcji. Ograniczanie pośpiechu. Zachowanie ostrożności.

10.

Przedmioty umieszczone na wyższym poziomie – możliwość spadnięcia.

Źle składowane przedmioty na wyższych półkach magazynu. Bałagan na stanowisku pracy, porozrzucane narzędzia.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Szkolenia z zasad rozmieszczania towarów na wyższych półkach regałów magazynowych. Zakaz przechowywania na stanowisku pracy narzędzi w danej chwili niewykorzystywanych.

11.

Wystające nieruchome przedmioty.

Elementy konstrukcji budynku piekarni (zwłaszcza w okolicy wejść) i jego wyposażenia (np. meble, urządzenia i maszyny).

Mała

Prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zapewnienie prawidłowych parametrów przejść i dojść do pomieszczenia piekarni oraz w samym jej wnętrzu. Prawidłowe posadowienie pieca piekarskiego – zachowanie odległości od elementów stałych (ściany), umożliwiającej swobodny i bezpieczny dostęp podczas czynności obsługowych (dołki przepiecowe). Zakaz składowania w przejściach jakichkolwiek materiałów i surowców. Ograniczenie zbędnego pośpiechu przez właściwą organizację pracy. Zalecenie ostrożności.

12.

Poruszanie się (chodzenie) po niewłaściwym podłożu.

Nierówne, śliskie powierzchnie podłóg, podestów, progi. Najczęściej zabrudzone (rozlana woda, tłuszcz). Niewłaściwe obuwie.

Mała

Prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego (antypoślizgowe podeszwy). Dbałość o ład i porządek w miejscu pracy. Regularna kontrola stanu nawierzchni i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń mogących powodować poślizgnięcie (m.in.: ciasto do wypieku pieczywa, woda, tłuszcz, itp.). Likwidacja zbędnych progów i różnic poziomu nawierzchni komunikacyjnej. Zalecenie ostrożności. Ograniczenie zbędnego pośpiechu.

13.

Zróżnicowany poziom powierzchni pracy. Upadek na niższy poziom.

Schody, drabinki, podesty w magazynie. Przypadkowe przedmioty (np. pojemniki) wykorzystywane jako podwyższenia do zdejmowania materiałów z wyższych półek w magazynie.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Kontrola sprawności wykorzystywanych podestów i drabinek. Kontrola powierzchni i krawędzi schodów (likwidowanie zauważonych usterek). Zakaz wykorzystywania przypadkowych przedmiotów jako podwyższeń do zdejmowania materiałów z półek.

14.

Pył z mąki.

Pył mączny podnoszący się podczas transportu mąki, przy obsłudze przesiewaczy, mieszarek, itp.

Duża

Prawdopodobne

Niedopuszczalne

Dbałość o stan opakowań mąki (worki). Zachowanie staranności i ostrożności przy transportowaniu i przesypywaniu mąki do maszyn i urządzeń piekarskich. Użytkowanie przesiewaczy zgodnie z instrukcją producenta. Dbałość o ład i porządek w pomieszczeniach pracy.

Nie wolno zatrudniać osób uczulonych na działanie mąki. Natychmiast odsunąć od pracy osoby, u których uczulenie stwierdzono już w trakcie zatrudnienia.

15.

Enzymy.

Środki spulchniające.

Duża

Prawdopodobne

Niedopuszczalne

Nie wolno zatrudniać osób uczulonych na działanie enzymów zawartych w środkach spulchniających.

Natychmiast odsunąć od pracy osoby, u których uczulenie stwierdzono już w trakcie zatrudnienia.

16.

Olejki eteryczne.

Wykorzystywane przyprawy, w tym korzenne, dodatki do ciast.

Mała

Prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego w celu uniknięcia wchłaniania pyłów lub aerozoli. Kontrola sprawności wentylacji.

17.

Pył cukru.

Cukier w trakcie rozsypywania z opakowań zbiorczych i podczas obróbki.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego w celu uniknięcia wchłaniania pyłów. Dbałość o higienę jamy ustnej.

18.

Obciążenie dynamiczne narządów ruchu.

Ręczne prace transportowe, w szczególności transport surowców w workach i przesypywanie mąki, wkładanie ciasta i wyjmowanie gotowego pieczywa za pomocą łychy.

Duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Przestrzeganie norm i zasad dźwigania ciężarów. Mechanizacja prac transportowych (stosowanie wózków i podnośników). Szkolenia z zasad podnoszenia, przenoszenia ciężkich przedmiotów.

19.

Obciążenie statyczne.

Wykonywanie czynności powtarzalnych, wymuszona pozycja ciała (np. siedzenie lub stanie przez długie godziny).

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie przemiennej pozycji ciała (stanie – siedzenie). Wykorzystywanie sprzętu pomocniczego eliminującego konieczność długotrwałego trzymania ciężkich przedmiotów. Zmienność stanowisk pracy i wykonywanych czynności. Stosowanie przerw w pracy.

20.

Hałas.

Odgłosy pochodzące z pracujących maszyn i urządzeń, szczególnie: mieszarek do ciasta, pieców, podajników, młynków, wentylatorów.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Kontrola sprawności wykorzystywanego sprzętu, w tym wentylacji. Regularne czyszczenie i naprawy.

21.

Wysoka temperatura i wilgotność względna powietrza.

Praca w pomieszczeniach, gdzie znajdują się piece piekarnicze, zbiorniki do przechowywania rozczynu, fermentacji.

Mała

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Zainstalowanie skutecznej wentylacji wywiewnej i klimatyzacji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i stresowi cieplnemu.

22.

Praca zmianowa, w tym szczególnie w porze nocnej.

Zmęczenie i znużenie mogące powodować popełnianie błędów w trakcie wykonywania czynności w warunkach normalnych, a szczególnie w przypadku awaryjnej pracy pieca.

Duża

Mało
prawdopodobne

Średnie –
dopuszczalne

Dopuszczanie do samodzielnej pracy wyłącznie piekarzy-ciastowych posiadających wymagane przygotowanie zawodowe, zapoznanych z instrukcjami obsługi technicznej pieca piekarskiego oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń piekarskich. Prawidłowa organizacja pracy, w szczególności przestrzeganie wymiaru i rozkładu czasu pracy.

Zagrożenia biologiczne

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia

Ciężkość szkód

Prawdopodobieństwo

Oszacowanie ryzyka

Działania profilaktyczne

Grupa ryzyka

Droga przenoszenia

Przechowywanie akt

23.

Grzyby, w tym drożdże (Saccharomyces) i pleśnie (np. kropidlak zielony Aspergillus glaucus).

Magazynowana mąka.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego w celu uniknięcia wchłaniania pyłów lub aerozoli. Kontrole sprawności wentylacji.

Gr. 2, brak szczepień A.

Powietrzno-pyłowa i powietrzno-kropelkowa.

Nie.

24.

Kropidlak biały Candida albicans.

Ludzie.

Średnia

Mało
prawdopodobne

Małe –
dopuszczalne

Stosowanie mydeł i zasypek z dodatkiem środków przeciwgrzybicznych.

Gr. 2, brak szczepień A.

Bezpośrednia, wilgotne środowisko.

Nie.

Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, choroby.

Zatwierdził:


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...