Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2- Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2


Podgląd

Resnick, Halliday - Podstawy Fizyki 2.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W NWybrane właściwości fizyczne (wartości zaokrąglone)

Powietrze (suche, w temp. 20°C i pod ciśn. 1 atm)

gęstość ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem stosunek ciepeł właściwych c

p

1,21 kg/m

3 1010 J/(kg • K) /c

v

1,40 prędkość dźwięku

343 m/s natężenie pola elektrycznego przebicia

3 • 10

6 efektywna masa molowa

Woda

gęstość prędkość dźwięku ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem ciepło topnienia (w temp. 0°C) ciepło parowania (w temp. 100°C) współczynnik załamania (X = 589 nm) masa molowa

V/m 0,0289 kg/mol

1000 kg/m

3 1460 m/s 4190 J/(kg-K) 333 kJ/kg 2260 kJ/kg 1,33 0,0180 kg/moi

Ziemia

masa średni promień przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi standardowe ciśnienie atmosferyczne okres ruchu satelity na orbicie odległej od Ziemi o 100 km promień orbity geostacjonarnej prędkość ucieczki dipolowy moment magnetyczny średnie pole elektryczne na powierzchni Ziemi

Odległości od Ziemi

do Księżyca do Słońca do najbliższej gwiazdy do środka naszej Galaktyki do galaktyki Andromedy do granicy obserwowalnego Wszechświata

5,98 • 10

2 4

kg 6,37 • 10

6

m 9,8 m/s

2 1,01 • 10

5

Pa 86,3 min 42200 km 11,2 km/s 8,0 • 10

2 2

A • m

2 150 V/m, skierowane w dół

3,82 • 10

8

m 1,50 • 10

1 1

m 4,04 • 10

1 6

m 2,2 • 10

2 0

m 2,1 • 10

2 2

m ~ 10

2 6

m

Nazwy przedrostków jednostek SI

Czynnik Przedrostek Symbol Czynnik Przedrostek Symbol

10

2 4

decy d 10

2 1

jotta Y io-

1 zetta Z 10^

2

centy c 10

1 8

eksa E io-

3

mili m 10

1 5

peta P io-

6

mikro

|X 10

1 2

tera T IO"

9

nano n i o

9

G 10~

1 2

piko

P 10

6

giga

femto f 10

3

mega M io-

1 5 kilo k J0-18 atto

a 10

2

zepto z 10

1

hekto h io-

2 1 deka da

1 0

-24 jokto

yDavid Robert Jearl Halliday Resnick Walker

FIZYKI

Z języka angielskiego tłumaczyli Mirosław Łukaszewski, Włodzimierz Komar i Rafał Bożek

W A R S Z A W A 2006 W Y D A W N I C T W O N A U K O W E PWNDane oryginału: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker FUNDAMENTALS OF PHYSICS, PART 2 John Wiley & Sons, Inc.

Authorized translation from English language edition published by John Wiley & Sons, Inc. Copyright © 2001by John Wiley & Sons, Inc. Ali Rights Reserved

Projekt okładki i stron tytułowych Joanna Sobieraj

Przekład z języka angielskiego Mirosław Łukaszewski (rozdziały 13-15)

| Włodzimierz Komar | (rozdziały 16-18) Rafał Bożek (rozdziały 19-21)

Redaktor naukowy Jan Mostowski

Mirosław Łukaszewski

Redaktor Anna Bogdanienko

Korekta Małgorzata Kopczyńska

Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2003

Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 tel. 022 69 54 321 faks 022 69 54 031 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl

ISBN-13: 978-83-01-14107-3 t. 2 ISBN-13: 978-83-01-13997-1 t. 1-5 ISBN-10: 83-01-14107-7 ISBN-10: 83-01-13997-8

Wydawnictwo Naukowe PWN SA Wydanie pierwsze, 2 dodruk Arkuszy drukarskich 41,5 Skład i łamanie: ArtGraph, Warszawa Druk ukończono w październiku 2006 r. Druk i oprawa: GRAFMAR Sp. z o.o. 36-100 Kolbuszowa Dolna, ul. Wiejska 43SPIS ZAWARTOŚCI WSZYSTKICH TOMÓW

Rozdział 1. Pomiar

Rozdział 2. Ruch prostoliniowy

Rozdział 3. Wektory

Rozdział 4. Ruch w dwóch i trzech wymiarach

Rozdział 5. Siła i ruch I

Rozdział 6. Siła i ruch II

Rozdział 7. Energia kinetyczna i praca

Rozdział 8. Energia potencjalna i zachowanie energii

Rozdział 9. Układy cząstek

Rozdział 10. Zderzenia

Rozdział 11. Obroty

Rozdział 12. Toczenie się ciał, moment siły i moment pędu

Rozdział 13. Równowaga i sprężystość

Rozdział 14. Grawitacja

Rozdział 15. Płyny

Rozdział 16. Drgania

Rozdział 1 7. Fale I

Rozdział 18. Fale II

Rozdział 19. Temperatura, ciepło

i pierwsza zasada termodynamiki

Rozdział 20. Kinetyczna teoria gazów

Rozdział 21. Entropia i druga zasada termodynamiki

Rozdział 22. Ładunek elektryczny

Rozdział 23. Pole elektryczne

Rozdział 24. Prawo Gaussa

Rozdział 25. Potencjał elektryczny

Rozdział 26. Pojemność elektryczna

Rozdział 27. Prąd elektryczny i opór elektryczny

Rozdział 28. Obwody elektryczne

Rozdział 29. Pole magnetyczne

Rozdział 30. Pole magnetyczne wywołane przepływem

prądu

Rozdział 31. Zjawisko indukcji i indukcyjność

Rozdział 32. Magnetyzm materii; równanie Maxwella

Rozdział 33. Drgania elektromagnetyczne i prąd zmienny

Rozdział 34. Fale elektromagnetyczne

Rozdział 35. Obrazy

Rozdział 36. Interferencja

Rozdział 37. Dyfrakcja

Rozdział 38. Teoria względności

Rozdział 39. Fotony i fale materii

Rozdział 40. Jeszcze o falach materii

Rozdział 41. Wszystko o atomach

Rozdział 42. Przewodnictwo elektryczne ciał stałych

Rozdział 43. Fizyka jądrowa

Rozdział 44. Energia jądrowa

Rozdział 45. Kwarki, leptony i Wielki Wybuch

Dodatki

Odpowiedzi do sprawdzianów oraz pytań i zadań

o numerach nieparzystych

Skorowidz13.1. Niektóre cechy sprężyste wybranych materiałów przydatnych w technice 16

14.1. Zmiana a

g

z wysokością 33

14.2. Prędkość ucieczki z kilku ciał niebieskich 41

14.3. Trzecie prawo Keplera dla planet Układu Słonecznego 44

15.1. Wybrane gęstości 62

15.2. Wybrane wartości ciśnienia 64

17.1. Różnice faz i charakter interferencji 139

18.1. Prędkość dźwięku 156

18.2. Głośności wybranych dźwięków 166

19.1. Wybrane temperatury w skali Celsjusza i Fahrenheita 192

19.2. Wartości współczynnika rozszerzalności liniowej wybranych substancji 195

19.3. Wartości ciepła właściwego wybranych substancji w temperaturze pokojowej 1

19.4. Wartości ciepła przemiany wybranych substancji 200

19.5. Pierwsza zasada termodynamiki: cztery przypadki szczególne 206

19.6. Wartości przewodności cieplnej właściwej wybranych substancji 209

20.1. Przykładowe prędkości cząsteczek w temperaturze pokojowej (T = 300 K) 232

20.2. Molowe ciepła właściwe przy stałej objętości 241

20.3. Liczba stopni swobody dla różnych cząsteczek 246

20.4. Cztery szczególne przemiany 251

21.1. Sześć cząsteczek w zbiorniku 277