Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Patomorfologia


Uniwersytet Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Punkt kształcenia
UWM
UWM Olsztyn
Podgląd

1 koło anapaty.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
1 koło anapaty.doc

ZABURZENIA W KRĄŻENIU (perturbationes circulatoriae)
● Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC – disseminated intravasculer coagulation)
Stwierdza się trtombocytopenię, niedobór czynników krzepnięcia krwi. Występują zakrzepy. Powstała skrzeplina ulega często homogenizacji i odrywa się od błony stanowiąc materiał zatorowy (embolus). Zatory prowadzą do martwicy (necrosis)
Czynniki powodujące: choroby wirusowe(śmierć zainfekowanych komórek → odsłonięcie błony podstawnej); pasożyty malaria i babeszjoza; posocznica bakteryjna(aktywacja czynnika XII oraz toksyczne uszkodzenie śródbłonka.; zapalenia; chór nowotworowe.

● Wstrząs (shock) i zapaść (collapsus)
Główna przyczyna = dysproporcja pomiędzy objętością krwi a łożyska naczyniowego. Wydzielanie NA, A, wazopresyny, angiotensyny, serotoniny, spermy,  histaminy, pGE, kinin, a także CO2, H+, K+, kwasu mlekowego. Gwałtowne rozrz się światła naczyń w obrębie jamy brzusznej. Spadek ciśnienia. Niedokrwienie obwodu. Utrata przytomności, spadek aktywności. Bladość i oziębienie skóry. Tachykardia, polypnoe. Zanik wytwarzania moczu. | dotąd wstrząs pierwotny. Dalej: Duża prężność CO2 i kwasu mlekowego w płynie międzykom. Prowadzi do rozsz naczyń włosowatych → zapaść i śmierć. Wyróżnia się fazę hemodynamiczną i metaboliczną.
Wstrząs wtórny: hipowolemiczny, oparzeniowy, endotoksyczny, septyczny, toksyczny, anafilaktyczny, pooperacyjny.
Patomorfologiczne objawy wstrząsu:
- niedodma zastoinowa (atelectasis pulmonum)(płuco wstrząsowe) – zapadnięcie pęcherzyków, obrzęk, zgrobienie ścianek, przekrwienie zastoinowe, zapalenie śródmiąższoew
- gromadzenie się krwistego płynu w jelitach – rozszerzenie włośniczek w kosmkach, niedotlenienie ścianek włośniczek i przepuszczalność ich dla erytrocytów
- nerka wstrząsowa – ostra martwica części korowej nerek, spadek ciśnienia krwi → zwężenie naczyń w kłębuszkach i korze. Produkcja angiotensyny II która pow wzrost ciśnienia i pod korę do uwolnienia aldosteronu. Część korowa → martwica a tk śródmiąższowa → obrzęk. Powstaje przekrwienie na granicy warstwy korowej i rdzennej
- osiadanie el morfotycznych krwi w naczyniach. Powstaje warstwowość krwi – czerwone w miejscach o wolniejszym przebiegu, białe tam gdzie krew płynie szybciej. Aktywacja procesu krzepnięcia, niedrożność i śmierć.
- DIC

● Krwotok (haemorrhagia)
Wydostawanie się krwi przez uszkodzoną ścianę naczynia lub serca.
Wyróżniamy krwotoki fizjologiczne(pęknięcie pęcherzyka jajnikowego; patologiczne.
Krwotoki dzielimy ze względu na przyczynę:
- z pęknięcia( haemorrhagia per rhexin)
- z nadżarcia (h. Per diabrosin) choroby w sąsiedztwie naczynia – gruźlica, owrzodzenie, nowotwory
- krwotoki przez przenikanie ( h. Per diapedesin) wzrost ciśnienia hydrostatycznego w żyłach i niedotlenienia ścian naczyń – nie mogą funkcjonować prawidłowo i krwinki z osoczem się przedostają (np. przy wstrząsie)
Uszkodzenie naczyń (krwotok miąższowy i serca.
Krwotok zewnętrzny – np. z nosa (epistaxis), krwawienie z nose strumieniem (rhinorrhagia)
Krwotok pośrednio zewnętrzny np. z płuc (pneumorrhagia), krwioplucie (haemoptoe), krwiomocz (haematuria), krwawienie z macicy (metrorrhagia), miesięczne (menorrhagia), z żołądka (gastrorrhagia), enterorrhagia, krwawe wymioty (haemetemesis)
Krwotok wewnętrzny – w jamach ciała np. jama opłucnowa (haemothorax), worku osierdziowym (haemopericardium), jamie otrzewnowej (haemoperitoneum).
Może powstawać ognisko krwotoczne (focus haemorrhagicus) → wylew.
- wybroczyny punkcikowe 1-2mm (petechiae
- wybroczyny krwawe (rozlane) o średnicy 2-3mm (ecchymoses)
- wynaczynienia smugowate (vibices)
- podbiegnięcia krwawe, siniaki(sugillatio)
- krwiak (haematoma) – duże rozmiary, guz
hemoglobina może się przekształcać w hemosyderynę lub hematoidynę, stąd gama kolorów

● Skaza krwotoczna (diathesis haemorrhagica)
Przy niektórych schorzeniach 0 nadmierna skłonność do krwawień. Zatrucia, choroby nowotworowe (białaczki), hipowitaqminozy (C, K), choroby wirusowe, reakcje immunologiczne. Lub wrodzone jak hemofilia.
Wzrost przep naczyń krwionośnych – postać naczyniowa.
Postać osoczowa – niedobór jednego z czynników krzepnięcia. Skaza płytkowa – zab ilościowe i czynnościowe trombocytów.

● Limfotok (lymphorrhagia)
Wydostawanie się chłonki w pełnym składzie z naczyń limf.
W jamie opłucnowej – puchlina piersiowa(chylothorax); w jamie otrzewnowej – puchlina brzuszna (ascites chylosus); worek osierdziowy (chylopericardium)

● Krzepnięcie krwi (haemostasis)
Układ zewnętrzny (szybki)- przy krwotokach ze, ranach, z uszkodzonych tkanek uwalnia się tromboplastyna
Układ wewnętrzny (powolny) – krzepnięci krwi w naczyniach z uszkodzonych komórek i tkanek uwalniają się fosfolipidy
Kompleks protrombinowy → trombina → fibrynogen agregacja monomerów włóknika + czynnik XII → krzyżowe powiązanie polimerów włóknika SKRZEPLINA

● Przekrwienie (hyperaemia)
Miejscowe zaburzenie krążenia polegające na nadmiernym wypełnieniu naczyń krwionośnych krwią.
- Czynne, tętnicze (hyperaemia activa s. arteriosa)
- Bierne, żylne (h. Pasiva s. venosa)
- mieszane tętniczo-żylne (h arteriovenosa s. mixta)
Przekrwienie tętnicze
- fizjologiczne – pracujące narządy
- patologiczne – wysoka temperatura, uraz, chemiczne, uszkodzenie nerwów zwężających lub podrażnienia nerwów rozszerzających naczynia, zmiana ciśnienia. Nieznaczne powiększenie, żywo czerwona barwa, zaczerwienienie (rubor) i ^ temperatury (calor). Na dłuższą metę lepsze odżywienie narządu i rozplem komórek. Ale udar może prowadzić do śmierci.
Przekrwienie żylne – osłabienie prawej komory – zaleganie na obwodzie w żyłach, zaburzenie ogólen. Pojawia się sinica (cyanosis). Hipoksja, anoksja → zwyrodnienie i martwica.
*W wątrobie – zwyrodnienie i martwica najlepiej widoczne wokół żył ce