Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Gleba, części szkieletowe, ziemiste, piaski, pyły, iły, gliny, kwarcyty, marmury, notatki, materiały


Prowadzący Cezary Kabała
Informacja dla prowadzących
Podgląd

gleba.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Wykład 1

Wykład 1. 08.10.2005

Gleboznawstwo ogólne – badanie właściwości fizycznych, chemicznych, biochemicznych gleby

Gleboznawstwo szczegółowe – systematyka i rozmieszczenie gleb


Działy gleboznawstwa:

g. genetyczne – pochodzenie gleb, rola czynników glebotwórczych

g. leśne – wpływ lasu na genezę i właściwości gleb i odwrotnie

g. rolnicze – gleby uprawne

g. diagnostyczne – rozpoznawanie gleb na podstawie cech i poziomów diagnostycznych gleb

paleopedologia – gleby kopalne i reliktowe cechy gleb współczesnych

geografia gleb – rozmieszczenie gleb


Gleba i jej funkcje w środowisku

Przedmiot badań – gleba

Gleba – utwór powstający w powierzchniowej warstwie zwietrzeliny skalnej pod wpływem czynników glebotwórczych, ma zdolność zaspokajania potrzeb pokarmowych roślin. Jest to utwór żywy, dynamiczny, integralny, wielofunkcyjny, składnik ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych, jest trójfazowym produktem oddziaływania lito, hydro, bio i atmosfery.


Funkcje gleby

  1. uczestnictwo w produkcji i rozkładzie biomasy

  2. magazynowanie próchnicy

  3. uczestnictwo w przepływie energii, retencji i obiegu wody, pierwiastków pokarmowych

  4. uczestnictwo w procesach samoregulacji

  5. pełni rolę filtra oczyszczającego wodę przed spłynięciem do jej dolnych warstw

  6. środowisko życia

  7. rejestrowanie zmian środowiska glebotwórczego


Czynniki glebotwórcze – składniki środowiska przyrodniczego wpływające na powstawanie i późniejszą ewolucję gleb:

- organizmy żywe

- klimat

- stosunki wodne

- skała macierzysta

- rzeźba terenu

- działalność człowieka

- czas

Procesy glebotwórcze – przemiany zachodzące przy powierzchniowych warstwach litosfery pod wpływem środowiska glebotwórczego prowadzące do wykształcania określonego typu gleby. Najważniejsze procesy glebotwórcze w Polsce: