Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wykłady, budowa i okolice ciała, kręgosłup, stawy, materiały


Prowadzący Jadwiga Pałosz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Wykłady.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1999

WYKŁAD 1

Temat: Ogólne wiadomości o ekologii.


 1. oikos - dom, gospodarstwo, środowisko

logos - nauka

Ernst Hackel 1869 r zoolog niemiecki który po raz pierwszy użył słowa " ekologia"

EKOLOGIA ( ekonomia gospodarowania w środowisku , nauka która bada zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem .


Tort Oduma. Ekolgia uogólnia wiele przypadków zachodzących w środowisku.

Działy : Autoekoligia - ekologia gatunku . Badanie gatunku na tle środowiska.

Synekologia- badanie zbiorowisk, zespołów populacji na tle środowiska.

Sozos- chronić, ratować. Logos - nauka.

SOZOLOGIA- twórca prof. Goetel ( geolog) nauka o ochronie środowiska. ( " co technika popsuła, technika powinna naprawić")

ŚRODOWISKO- to wszystko co otacza organizmy , to co ułatwia mu byt i przeżycie.

2.Relacje organizm a środowisko. :

 1. wzajemne- wpływ środowiska na organizm i organizmu na środowisku

 2. ciągłe

 3. nierozłączne- nie można wyizolować organizmu ze środowiska

 4. specyficzne


 1. Czynniki środowiskowe:

 1. abiotyczne - czynniki przyrody nieożywionej ( światło, temp, wilgotność, wiatr, gleba)

 2. biotyczne - czynniki przyrody ożywionej ( zależności między organizmami - pasożytnictwo, drapieżnictwo itp.)

 3. antropogeniczne -czynniki pochodzące od człowieka

 4. troficzne ( pokarmowe)


Oddziaływanie tych czynników jest zmienne w czasie i przestrzeni. Działają one w sposób kopmleksowy. Każdy organizm potrzebuje do życia określonych czynników środowiskowych.

PRAWO MINIMUM LIEBIEGA ( badacz zachowanie się roślin w środowisku)

Stwierdził, że nie te substancje których jest najwięcej w środowisku mają na nie największy wpływ, lecz największy wpływ na środowisko mają substancje których jest śladowa ilość (np. bor , mangan)
PRAWO TOLERANCJI SHELFORDA ( 1913)

Zarówno niedobór jak i nadmiar czynnika mają ograniczający wpływ na organizm. Jeżeli zadziałamy na organizm zbyt silnym impulsem np.: świetlnym to będzie to ograniczało jego rozwój. Niedobór światła także będzie ograniczał rozwój organizmuOptimum

aktywności


Aktywność organizmu


Dolny punkt natężenie czynnika Górny punkt

Krytyczny krytyczny

pejus

pesimum

Przedział toleracyjności


e

Optimum Optimum

ury- szeroki zakres ( np. eurytermiczny, euryhigryczny, eurytypowy-zamieszkujący wiele środowisk, euryheliofilny)

s

opt opt opt

-oligo- -mezo- -poli-

natężenie czynnika

Aktywność

czynnika

teno- wąski (stenotermiczny, stenohigryczny, stenotypowy)-mezo- średnie natężenie czynnika

-oligo- niskie natężenie czynnika

-poli- wysokie natężenie czynnika


np. polistenohigryczny = chrabąszcz w stadium jajka ( wysoki- wąski-zakres wilgotności)

Prawo to umożliwia nam np. introdukcję ( przenoszenie) danego gat. do innego środowiska( do innej strefy środowiskowej)

4. 6 zasad uzupełniających prawo Shelforda:

 • organizmy mogą mieć szeroki zakres tolerancji w stosunku do jednego czynnika, a wąski w stosunku do drugiego czynnika.

 • Organizmy o szerokim zakresie tolerancji dla wielu czynników są szeroko rozprzestrzenione w przyrodzie

 • Jeśli warunki środowiskowe nie są optymalne dla organizmu względem jednego czynnika to granice wobec innych mogą być zawężone( np. azot w glebie -przy dużej ilości azotu rośliny potrzebują mało wody i odwrotnie)_

 • W przyrodzie organizmy nie zawsze żyją w zasięgu optimum jakiegoś czynnika abiotycznego, gdyż wchodzą tu w grę czynniki biotyczne konkurencja drapieżnictwo, pasożytnictwo.

 • Granice tolerancji i zakres optimum czynnika są zmienne w różnych warunkach geograficznych - zmienność geograficzna w obrębie jednego gatunku dostosowanie się do warunków lokalnych ( np. odporność sosny na owady)

 • Okres rozrodczy jest okresem krytycznym w którym czynniki środowiskowe mają najbardziej ograniczający wpływ.


5. TEORIA CZYNNIKÓW OGRANICZAJĄCYCH

( niezależnych od zagęszczenia)

1

2

3

Wpływ środowiska

na organizm

Reakcja organizmu na wpływy środowiska


podstaw tej teorii leży koncepcja cyklu pierwotnego Clemens i Shelford- zjawiska w przyrodzie można sprowadzić do najprostszych działań.


Wg. tej koncepcji suma reakcji środowiskowych i reakcji odwrotnych decyduje o przeżyciu lub śmiertelności osobników. Organizm nie jest silniejszy aniżeli jedno ogniwo łańcucha pokarmowego - uogólnienie prawa Liebiega.

6. Prosty model regulacji liczebności populacji

M


ODEL VICKERSA

D

Brak pokarmu

Stan aktualny

rekwizytów

Przestrzeń

niedostępna

Ilość pokarmu

wystarczającaZasobność pokarmowa

środowiska

ost. Przest.

P1 P2 N1 N2 N (liczebność) Przestrzeń, pokarm - czynniki ograniczające

Zmiana zasobności pokarmu oraz przestrzeni życiowej prowadzi do zmiany liczebności organizmów w środowisku.

Mankamenty czynników ograniczających:

 • Niepełność założeń opartych na koncepcji cyklu pierwotnego

 • Nieuwzględnienie dużej liczby czynników które powinny określać wypadkową pojemność układu - może wystąpić kompensacja - zastępowanie czynników

 • Model ten nie wyczerpuje innych działających modeli ekologicznych


WYKŁAD 2

Temat: Przepływ energii w przyrodzie. Krążenie pierwiastków. 1. Wiele cech morfologicznych organizmów jest uzależnionych od warunków środowiskowych:

REGUŁY EKOGEOGRAFICZNE

 • Reguła Bergmanna -dotyczy zwierząt stałocieplnych . Rozmiary ciała w klimacie chłodniejszym są większe niż spokrewnionych z nimi zwierząt żyjących w klimacie cieplejszym. Organizmy te tracą mniej ciepła niż organizmy mniejsze.

 • Reguła Allena -dotyczy długości wystających części ciała zwierząt stałocieplnych - krótsze na pn. dłuższe na pd. -zatrzymanie ciepła w klimacie chłodnym i oddawanie go w klimacie ciepłym.

 • Reguła Glogena - ptaki i ssaki żyjące w chłodnym i suchym klimacie są ubarwione bardziej jasno.

 • Reguła Jordana - ryby wód chłodnych mają więcej kręgów i w związku z tym większe rozmiary ciała niż ryby wód ciepłych


HOMEOSTAZA

Homeostaza ekosystemowa i biocenotyczna zdolność tego układu do powrotu do stanu równowagi ( planowanie przestrzenne , ochrona zasobów przyrody, urządzanie krajobrazu ) . Zależy nam na wysokoprocentowych ekosystemach o bogatych walorach pozaprodukcyjnych. W ekosystemie występują mechanizmy regulujące homeostatyczne.

Mierniki określające równowagę ekologiczną:

 • Import materii= eksportowi

 • Produkcja powinna być zużywana na potrzeby wewnętrzne układu

 • Zrównoważenie retencji energii w układzie przez zużywanie zapasów

 • Kontrola i stabilizacja biotopów przez biocenozę

 • Trwałość w czasie -stabilność ( najbardziej sporny miernik)

 • Zróżnicowanie wewnętrzne ekosystemów.Równowaga ekologiczna -stan dynamiczny i względny

Ekosystem układ w którym nieprzerwanie i nieustannie przebiegają procesy adaptacyjne i ewolucyjne.

Równowaga - wypadkowa ścierania się sprzecznych tendencji wśród organizmów.

Stabilny ekosystem - gdy rozkład i liczebność populacji tworzących ekosystem są stałe lub kiedy są obecne regulatory w strukturze układu. Bezpieczniej jest mówić o zachowaniu wewnętrznej dynamiki układów ekologicznych.

Niszczenie struktury biosfery.

Dynamika rozwoju ekosystemów- silna poprzez sukcesję i ewolucję.


 1. Ingerencje:

 • Brak ingerencji

 • Ingerencja nie naruszająca wydajności hoemostazy

 • Ingerencja uruchamiająca procesy sukcesji

 • Odnowy biocenozy


3.Globalna równowaga ekologiczna:

 1. ekosystemy ochronne- zespoły klimaksowe których częściowe naruszenie sprawia, że szybko powracają do pierwotnego stanu.

 2. Ekosystemy produkcyjne odznaczające się intensywnym ich użytkowaniem

 3. Ekosystemy kompromisowe- występują fazy produkcyjne i ochronne- mozaika lasów, łąk, pól

 4. Ekosystemy nisko przemysłowe - ciągła dewastacja, zagrożenie dla środowiska


Wnioski:

 • planowanie w skali globalnej

 • uwzględnianie różnorodności na poziomie genetycznym gatunku

 • uwzględnienie ograniczonej przewidywalności skutków

 • dążenie do zachowania dynamiki

 1. Ograniczona przewidywalność skutków działania człowieka w biosferze.

Według Margakfa - stabilność to trwanie w stałym stanie przy stałych warunkach.

Według Petrusewicza - im większy jest wpływ integracji tym większy jest wpływ samoregulacji populacji.


4. Stabilność i równowaga układu ekologicznego:

 1. utrzymywanie względnie stabilnych warunków abiotycznych środowiska

 2. ograniczenie zużycia paliw kopalnych (nośniki energii) CO2 i ciepła- efekt cieplarniany , globalne zmiany klimatu.

 3. Zahamowanie niszczenia warstwy ozonu.

 4. Zmniejszenie materii uwalnianej z pokładów geologicznych ( substancje szkodliwe , np. DDT i włączanie w cykle obiegu materii)

 1. Poziom biocenozy

Wg. Trojana = 4 zasady homeostazy biocenozy:

 • Zasada zachowania struktury biocenozy

 • Zasada krążenia materii i przepływu energii

 • Zasada produktywności

 • Zasada stabilizacji procesów biocenotycznych 1. Struktury biocenozy:

 • Struktura troficzna- najważniejsza, opiera się na zależnościach eksploatacyjnych. Dzięki niej istnieją konsumenci, destruenci, reducenci itp.( struktura pierwotna i wtórna)

 • Struktura konkurencyjna występuje w biocenozach bardzo urozmaiconych bardzo trwałych. Przepływ energii opiera się na zespołach dominujących ( Trojan)

 • Struktura paratroficzna


WYKŁAD 3

Temat: HOMEOSTAZA


 1. Zdolność trwania ekosystemów , biocenoz populacji w stanie niezmienionym nazywamy homeostazą. Opiera się na zasadzie sprzężeń zwrotnych.

 2. Ekosystemy o małym zróżnicowaniu ( liczebność populacji ) które ulegają nagłym nieprzerwanym zakłóceniom są regulowane przez czynniki abiotyczne. Ekosystemy o dużym zróżnicowaniu , lub takie na które nie działają silnie czynniki abiotyczne, to ekosystemy w których na liczebność populacji działają czynniki biotyczne. W ekosystemach liczebności populacji wykazują ewolucyjną tendencję do samoregulacji.


Czynniki korzystne lub ograniczające liczebność populacji:

 1. Czynniki niezależne od zagęszczenia:- warunki klimatyczne

 2. Czynniki zależne od zagęszczenia:

 • Czynniki biotyczne

 • konkurencja

 • drapieżnictwo

 • pasożytnictwo

 • choroby

Czynniki te działają wprost proporcjonalnie do zagęszczenia populacji wpływają na rozrodczość , śmiertelność czyli na równowagę liczebności w populacji.

Zjawisko regulacji liczebności populacji możemy uważać za tendencję do osiągania równowagi, a stabilność za stałą utrzymywania liczebności populacji.P

H1

C1

C2

H2

C3

C4

Roślinożercy Konsumenci reducenci

Struktura pierwotna
To ogniwo wypada i następuje załamanie się

łańcucha pokarmowegoczas

liczebność

d

a

c

b

e

f

P

H1

C1

C3

H2'

C2'

C4'

H2

C2

C4

ogniwa zastępcze Załamanie się ekosystemów leśnych - lasy na Śląsku , w okolicy Puław. 3. Regulacja liczebności populacji przez ekosystem za pośrednictwem pasożytów , drapieżców, pokarmu i przez samą populację ( samoregulacja). 1. faza wzrostu

 2. szczyt liczebności

 3. faza spadku

 4. faza równowagi

 5. oscylacja


Faza równowagi populacji wyznacza jej średni poziom liczebności wokół którego zachodzą zjawiska oscylacji i fazy określania równowagi i śmiertelności.


 1. Czynniki losowe i regulujące.


Czynniki dynamiki liczebności populacji działające jednokierunkowo:

 • Bezpośrednie działanie warunków klimatycznych

 • temp.

 • opady

 • wilgotność powietrza

 • pośrednie działanie warunków klimatycznych - mogą wpływać na zmianę stanu roślin , stanowiących pokarm

 • stan fizjologiczny roślin pokarmowych

 • zmiana aktywności wrogów naturalnych; np. kruszynek a osnuja gwiaździsta

 • bezpośrednie i pośrednie czynniki glebowe- skład mechaniczny i wilgotność
 1. Czynniki dynamiki liczebności populacji na zasadzie sprzężenia zwrotnego:

 1. wewnątrzgatunkowe mechanizmy regulujące

 • bezpośrednio: zmiana stosunku płci, kanibalizm, emigracja, wzrost osobników spoczywających ( diapałzujących)

 • Pośrednio: reakcja owadów na skutek braku zapasów pokarmu spadek liczby składanych jaj i fazowe zróżnicowanie osobników wewnątrz populacji.

 1. biocenotyczne mechanizmy regulujące:

 • wrogowie naturalni:

 • reakcja funkcjonalna - wzrost liczby ofiar i żywicieli wraz ze wzrostem gęstości

 • reakcja abundacyjna- wzrost liczby wrogów na wzrost ofiar i żywicieli

 • reakcja egregacyjna- imigracja do ognisk gradacyjnych

 • choroby: mikroorganizmy patogeniczne, wirusy, bakterie, grzyby

 • pokarm: jodła-mszyca, sosna- barczatka sosnówka.


Bogate biocenozy -czynniki regulacyjne silne, zastępowanie się jednych ognisk przez drugie, dogodne czynniki regulujące.

Każdy osobnik uzależniony jest od wpływu populacji i ekosystemu.

Zależy do poziomu organizacji występujących w populacjach:

 • struktura socjalna

 • zdolność rozpoznawania osobników

 • struktura przestrzenna

 1. Metody integrujące populację:

 • kontakty w czasie rozrodu

 • zagęszczenie populacji

 • wpływ na konkurencję

 • struktura gentyczna ( genotyp, fenotyp)

MODEL CYBERNETYCZNY WZROSTU LICZEBNOŚCI POPULACJI


Pokarmzależności

wewnątrzgatunkowe

Czynniki Rozrodczość Gęstość

Abiotyczne Śmiertelność Populacji

MigracjeEntomofagi

I patogeny


Schemat działania czynników dynamiki liczebności populacji ( wg. Wiktorowa)

 • regulatorzy liczebności populacji

 • gęstość populacji - wypadkowa czynników zewnętrznych i mechanizmów regulujących


 1. Homeostaza wg. Szujeckiego - system sprężysty , a stabilny


System stabilny - zdolność do pozostawania w stanie równowagi lub powrotu do tego stanu , względnie do słabych i stałych oscylacji, wyrażający małe zmienności , odporność na zmiany. Rozwija się gdy są stałe warunki środowiskowe lub gdy komponenci ( drzewostan, gleba) osiągneli specjalizację w ciągu długiego okresu czasu.

System sprężysty - mimo zakłóceń zachowuje swoją strukturę i funkcje, charakteryzuje się dużą zdolnością przystosowania do zmian. Wiele ekostysemów naturalnych to systemy sprężyste. W ekosysemach stabilnych zdolność do przeciwstawiania się fluktuacjom i zakłóceniom jest mniejsza niż w ekosysemach sprężystych. Ekosysemy sprężyste łatwo osiągają stan równowagi , po zajściu w nich jakiś zakłóceń.

Równowaga ekologiczna - procesy zachodzące w ekosysemie np.: przepływ energii-zostały osiągnięte bez względu na przegrupowania zachodzące w grupach ekosystemu. Ekosystem może być stabilny ale niezrównoważony. Proces dostosowania się układów do nowych warunków - inżynieria ekologiczna.

WYKŁAD 4

Temat: STRATEGIA TYPU "R" I "K"


1. Środowiska zmienne - obserwujemy dużą śmiertelność , populacje przerzedzone.

Środowiska stabilne - nie występuje tak duża śmiertelność, jedynie wybiórczo, w warunkach przegęszczenia populacji i silnej konkurencji. Przekaz dużej ilości energii na konkurencję , a małej na produkcję. Osobniki o większych rozmiarach.

CECHY SELEKCJI TYPU "r" i "k"

CECHY

" r "

"k"

 1. Klimat


 1. śmiertelność 1. krzywe przeżywania


 1. gęstość populacji

 1. konkurencja


 1. selekcja

 1. długość życia 1. skutek

Zmienny


Często katastroficzna niezależna od gęstości


Typ III ( wklęsły)


Zmienna w czasie, niezrównoważona, zazwyczaj poniżej poj. bezpiecznej. Każdego roku wyst. Rekolonizacja


Zmienna, często brak


Sprzyja szybkiemu rozwojowi osobników wysokiej wartości max. Tempa wzrostu, wczesnemu rozrodowi, małej wielkości ciała, jednorozwojowej reprodukcji


Krótka , poniżej 1 rokuWysoka produktywność

Dość stały


Ukierunkowana zależna od gęstości populacji


Typ I i II


Dość stała , zrównoważona

Bliska pojemności bezpiecznej, rekolonizacja nie jest koniecznaOstra


Sprzyja wolniejszemu rozwojowi osobników, większej zdolności do konkurencji, opóźnionemu

Rozrodowi , dużej wielkości ciała wielokrotnej reprodukcji.Długa zwykle znacznie powyżej 1 roku


Wysoka wydajności tempo produkcji


Krzywe przeżywania:

Wczytywanie...