Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Giełda, indeksy giełdowe, funkcje, Instrumenty notowane na GPW, materiały, notatki


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowadzący Iwetta Andruszkiewicz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Giełda- drukuj.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Giełda

1.Giełda papierów wartościowych - instytucja funkcjonująca na rynku kapitałowym, dokonywane są tam transakcje kupna-sprzedaży papierów wartościowych po cenie jaka została ustalona przez rynek. Giełda działa wg określonych norm prawnych i reguł handlowych .

Na giełdzie papierów wartościowych odbywają się notowania, w czasie których ustalany jest kurs każdego z emitowanych papierów wartościowych .

 1. Notowania ciągłe : transakcje mogą być zawierane wg różnych cen, na początku sesji ustalany jest kurs otwarcia , następnie cena (kurs) może ulegać zmianie w zależności od nastrojów panujących na giełdzie. Aby opisać przebieg sesji notowań ciągłych trzeba podać przynajmniej 4 ceny: otwarcia, zamknięcia, minimalną, maksymalną.
 2. System notowań jednolitych (fixing ): wszystkie transakcje zawierane na danej sesji giełdowej są zawierane po tym samym stałym kursie , opcja ustalania takiego kursu może mieć miejsce jednokrotnie w czasie sesji( jednokrotny fixing) , albo dwukrotnie(dwukrotny fixing)

2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego (19 września 2006 zastąpiła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005:

*o obrocie instrumentami finansowymi,

*o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

*o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem członków giełdy, głównie domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Makler - pośrednik , który prowadzi kupno i sprzedaż papierów wartościowych na cudzy rachunek i z tego tytułu pobiera określoną prowizje. Jest powoływany przez Radę Giełdy na zlecenie członków giełdy.

Swą działalność giełda rozpoczęła w 1991r. , emitując na swej pierwszej sesji akcje 5 spółek.

3.Indeksy giełdowe

Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek, jest to wskaźnik, który informuje inwestorów o tendencjach , jakie aktualnie panują na rynku. Indeksy informują o zmianie cen akcji pewnej  grupy spółek objętych indeksem . Indeks giełdowy jest jak termometr-mierzy temperaturę rynku.

Po co?

Indeks giełdowy jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie oraz w istotny sposób wpływającą na zachowanie się inwestorów giełdowych. Obserwując zmiany wartości indeksu można bez analizowania cen akcji poszczególnych spółek ocenić poziom zwrotu na rynku oraz określić kierunek ruchu cen. Pierwotnie indeksy były konstruowane w celu zademonstrowania zmian cen akcji spółek notowanych na giełdzie, które następowały w krótkim okresie, a intencją powstania nie było używanie ich w długich przedziałach czasowych.

Funkcje indeksu giełdowego:

 1. syntetyczna informacja o sytuacji na rynku lub wybranych jego segmentach;
 2. instrument bazowy dla instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures, kontraktów forward);
 3. punkt odniesienia dla oceny efektywności inwestowania;
 4. specjalistyczne narzędzie służące inwestorom do budowy własnych wskaźników giełdowych;
 5. substytut portfela rynkowego, co ma znaczenie w teorii portfelowej i modelach rynku kapitałowego.

Indeksy giełdowe w Polsce:

 1. WIG : Warszawski Indeks Giełdowy, uwzględnia wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym
 2. WIG20 : zawiera 20 największych , posiadających najwyższy kapitał i obroty, spółek z rynku podstawowego , nie może zawierać więcej niż 5 spółek z danego sektora , w jego skład mogą wchodzić spółki polskie i zagraniczne
 1. mWIG40 : uwzględnia akcje następnych w kolejności 40 spółek rynku podstawowego , Spółki do indeksu mWIG40 wybierane są na podstawie tego samego rankingu, co do WIG20 i sWIG80 jako 40 kolejnych po 20 zakwalifikowanych do WIG20.
 2. sWIG80: indeks giełdowy małych spółek notowanych na WGPW , zastąpił w 2007r. indeks WIRR, w jego skład wchodzi stała liczba 80 spółek , spółki do tego indeksu są wybierane na podstawie tego samego rankingu co do WIG20 i mWIG40, jako 80 kolejnych , które nie weszły do poprzednich
 3. NCIndex:
 4. NIF: uwzględnia zmiany akcji 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Pozostałe indeksy giełdowe:

 1. WIG-PL: uwzględnia zmiany akcji największych i średnich spółek polskich, notowanych na rynku podstawowym i równoległym , których łączna wartość rynkowa stanowi 99%kapitalizacji krajowych spółek giełdowych
 2. WIG-BANKI
 3. WIG-BUDOW