Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Technologie informacyjne


Podgląd

technologie informacyjne.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1. INFORMACJA I INFORMATYKA

Informacje – różnie rozumiana w zależności od rodzaju nauki. Jest to dobro zmniejszające niepewność. Jest to dobro niematerialne. Służy do zaspokojenia potrzeb gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. Informacja w przeciwieństwie do wiadomości zmniejsza niepewność i zawsze niesie prawdziwą treść. Wiadomość jest więc pojęciem szerszym. Z informacji korzysta się zbiorowo i indywidualnie. Nadaje się do przemieszczania miedzy ludźmi. Jest utrwalana na nośnikach fizycznych i może być przekazywana przy użyciu sygnałów. Dostęp do informacji i jej jakość staje się coraz ważniejsza.

W informatyce informacja to każdy czynnik dzięki któremu obiekt odbierający go może polepszyć swoją znajomość otoczenia i bardziej sprawnie przeprowadzić celowe działania. Informacja jest miarą niepewności jaką usuwa dany sygnał.

Dana – w informatyce to obiektywna postać informacji nadająca się do wykonania na niej różnych operacji czyli do jej przetwarzania. Dana to więc liczby, fakty, pojęcia lub rozkazy przedstawione w sposób wygodny do przesłania, interpretacji.

Całe stanowienie i stosowanie prawa traktuje się jako proces przetwarzania informacji fakturalnych i prawnych.

Społeczeństwo informacyjne zajmu sie się produkowaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem informacji. W takim społeczeństwie ponad 50% aktywnych zawodowo zajmuje się przetwarzaniem informacji i osiąga w ten sposób ponad połowę dochodu narodowego.

Społeczeństwo informacyjne  to także ogól ludzi mających powszechne i łatwe możliwości komunikowania się oraz dostęp do potrzebnych informacji poprawiających warunki życia, wykonywanie pracy, wypełnianie powinności obywatelskich.

Jest to nowy system społeczeństwa gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle jak i w usługach.

Gospodarka informacyjna (e-comerce) to gospodarka, w której maleje rola kapitału, pracy i surowców a zachodzi łańcuch nieprzerwalnych oddziaływań między wiedzą a gospodarką. Jest to gospodarka w której wykorzystuje się narzędzia informatyczne. Produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja produktów odbywa się poprzez sieć teleinformatyczne.

Handel elektroniczny – zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych połączonych z dokonaniem płatności za towary i usługi z pominięciem bezpośredniego kontaktu miedzy stronami.

Według WTO jest to sprzedaż i dystrybucja przez sieć teleinformatyczne. Zasadnicze jest użycie do kontaktów zewnętrznych elektronicznych nośników informacji. Kwestią problemową w takim handlu jest identyfikacja osób.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – to technologie informacyjne i teleinformacyjne pozwalające na gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie oraz wykorzystywanie zasobów informacji i wiedzy.

ICT obejmuje w szczególności:

  1. Technologie informacyjne
  2. Technologie komputerowe

Informatyka – nauka o maszynach liczących i metodach ich użytkowania.

Informatyka prawnicza – wykorzystanie informatyki w procesie stanowienia i realizacji prawa. Składa się z trzech działów (buduje następujące działy:

  1. Systemy wyszukiwania informacji prawnej
  2. Systemów komputerowych pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji o charakterze prawnym
  3. Systemów fotograficznych przetwarzających informację o charakterze stricte prawnym bądź informacje które z jakiś względów mogą mieć znaczenie prawne.

2. STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Społeczeństwo informacyjne i e-administracja w UE.

Warunkiem, który musi być spełniony by uznać społeczeństwo za informacyjne jest nowoczesna sieć telekomunikacyjna, zapewniająca dostęp do środków komunikowania się obywatelom i przedsiębiorcom oraz dostępne publiczne zasoby informacji.

Podstawy polityki informatyzacji w UE wyznaczył raport Europa a społeczeństwo globalnej informacji – zalecenia dla Rady Europy.

Projekty budowy społeczeństwa informacyjnego UE:

Podstawą polityki informacyjnej UE jest raport Martina Bangermanna z 1994 r., który zakłada informatyzację i budowę elektronicznej administracji.

  1. eEurope (listopad 1999) – zakłada przejście do społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do nowych technik teleinformatycznych i sposobów ich wykorzystania.
  2. Strategia Lizbońska (2000) – podstawowym celem jest stworzenie w Europie do 2010 r. najbardziej konkurencyjnego gospodarki na świecie, zdolnej do utrzymania zrównoważonego rozwoju, stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej.
  3. Strategia Europa 2020 – „strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, została przyjęta w czerwcu 2010 r. Obejmuje trzy powiązane ze sobą priorytety:

- inteligentny rozwój (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji)

- rozwój zrównoważony (efektywna gospodarka, konkurencyjna, przyjazna środowisku)

- rozwoju sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie wysokiego poziomu zatrudnienia, spójność terytorialna i społeczna). Skuteczne koordynowanie działań w różnych dziedzinach ma gwarantować 7 strategii horyzontalnych. Kluczowe znaczenie w obszarze społeczeństwa informacyjnego ma Europejska Agenda Cyfrowa (przyjęta 2010).

  1. Budowę nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa zgodnie ze strategią lizbońską wyznaczyły plany działania inicjatywy eEurope:

- eEurope 2002 – zakładał: zapewnienie tańszego, szybszego, bezpieczniejszego Internetu; inwestycje w kapitał ludzki i jego umiejętność; stymulacja wykorzystania Internetu.

- plan eEurope 2002 uzupełnia plan eEurope + skierowany do państw kandydujących.

- eEurope 2005 – jego celem jest rozpowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostępu do nowoczesnych oferowanych drogą elektroniczną usług publicznych np. eAdministracja, eZdrowie , eNauka itp.

  1. Kolejną inicjatywą jest przyjęta w 2005 r. „ i2010 : Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrost i zatrudni