Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

METODY I TECHNIKI PRACY W ADMINISTRACJI - pytania na egzamin


Podgląd

METODY I TECHNIKI PRACY W ADMINISTRACJI - PYTANIA NA EGZAMIN W SESJI.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

METODY I TECHNIKI PRACY W ADMINISTRACJI

PYTANIA NA EGZAMIN

 1. Pojęcie metod i technik pracy w administracji

To świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania prowadzący do osiągnięcia określonego celu.

 1. Wymień źródła prawa odnoszące się do przedmiotu metod i technik pracy
  w administracji publicznej? Wskaż jakie w tym zakresie zaszły zmiany
  na przestrzeni ostatnich lat.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa;

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych;

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej
w województwie.

W 2011 r. nastąpiła rewolucja pewnej ciągłości instrukcji kancelaryjnej. Wprowadzono nowy rozdział informatyki w urzędzie. Jest możliwość wyboru: albo zostajemy przy systemie tradycyjnym albo przyjmujemy nowy system EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentami) system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

 1. Opisz zakres podmiotowy rozporządzenia Prezesa RM z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwanego dalej rozporządzeniem)?

Zakres podmiotowy rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej

 1. stosuje się do organów gmin i związków międzygminnych, a także urzędów obsługujących te organy i związki;
 2. stosuje się do powiatu i starostw powiatowych;
 3. jest stosowane w stosunku do organów samorządu województwa i urzędu marszałkowskiego;
 4. stosuje się do organów zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędów obsługujących te organy.
 1. Opisz zakres podmiotowy rozporządzenia Prezesa RM z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (zwanego dalej rozporządzeniem)?

Zakres przedmiotowy rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej

 1. instrukcja kancelaryjna;
 2. jednolity rzeczowy wykaz akt;
 3. instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Co to jest podmiot w rozumieniu rozporządzenia?
 2. Kto to jest kierownik podmiotu? Wymień trzy przykłady obowiązków (czynności) wykonywanych przez kierownika podmiotu według przepisów rozporządzenia.

Odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), przewodniczący zarządu związku międzygminnego, starosta, marszałek województwa, wojewoda oraz pozostałe organy zespolonej administracji rządowej w województwie, jeżeli te organy nie są obsługiwane przez wojewódzki.

 1. Co to są akta sprawy?

Dokumentacja, w szczególności tekstowa, fotograficzna, rysunkowa, dźwiękowa, filmowa, multimedialna, zawierająca informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy oraz odzwierciedlająca przebieg jej załatwiania i rozstrzygania.

 1. Co to jest sprawa?

Zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia
do wiadomości.

 1. Co to jest system tradycyjny? Co to jest EZD? Omów podstawowe różnice między tymi systemami.

System tradycyjny – jest to system wykonywania czynności kancelaryjnych
w formie papierowej;

System EZD – jest to system informatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją

Różnice między systemami:

System EZD

System tradycyjny

Służy do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia dokumentacji.

Służy do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia dokumentacji.

Można wykorzystywać narzędzia informatyczne do wspomagania procesu obiegu tej dokumentacji

Wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w ramach systemu

Wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w postaci nieelektronicznej

Rejestrowanie przesyłek wpływających polega na przyporządkowaniu do każdej takiej przesyłki określonego zestawu
metadanych opisujących przesyłkę

Rejestrowanie przesyłek wpływających polega na umieszczeniu w dowolnej kolejności w rejestrze prowadzonym na nośniku papierowym lub w postaci elektronicznej (odpowiednich informacji)

Służy do tworzenia dokumentów elektronicznych

Służy do tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej </