Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Metody i techniki pracy w administracji - opracowanie


Podgląd

Metody i techniki pracy w administracji.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1. Wprowadzenie w problematykę metod i technik pracy w administracji

Cechy administracji publicznej:

 1. Posługuje się władztwem administracyjnym – wydaje obowiązujące nakazy i zakazy (sankcje za ich nieprzestrzeganie)
 2. Posługuje się zawodowym personelem np. pracownik samorządowy, korpus cywilny
 3. Zasada legalności – działa na podstawie i w granicach prawa
 4. Działa na rzecz dobra wspólnego (pojęcie niedookreślone, nieostre)
 5. Jest częścią władzy wykonawczej (tzw. wielka reszta, wszystko to co nie jest władzą ustawodawczą i sądowniczą) – może tworzyć prawo w zakresie wykonawczym (akty wykonawcze, rozporządzenia)
 6. Ma charakter bezosobowy – dokumenty wydaje organ a nie osoba
 7. Ma charakter monopolistyczny
 8. Ma charakter ciągły i stabilny (kadencyjność)
 9. Scentralizowana wewnętrznie (hierarchiczna)

Metody i techniki pracy administracji

to świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania prowadzący do osiągnięcia konkretnego celu.

Podstawowym celem administracji jest realizowanie prawa.

Instrukcje kancelaryjne zbiór zasad i przepisów ustalających czynności związane z przyjęciem, dzieleniem, odpowiadaniem i archiwizacją korespondencji. Pierwsza instrukcja kancelaryjna powstała w Rzeszy Niemieckiej w 1570 r. dla kancelarii nadwornej Maksymiliana II. Pierwszą polską instrukcją kancelaryjną jest Uchwała Rady Ministrów z 24 sierpnia 1931 r. o przepisach w administracji publicznej. Była ona oparta na systemie bezdziennikowym.

Definicja administracji:

 1. Element przedmiotowy – co jest celem administracji? Działalność na rzecz realizacji interesu publicznego.
 2. Element funkcjonalny – jak osiąga cele? Zespół działań, czynności, przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych.
 3. Element podmiotowy – kto to prowadzi? Różne podmioty, organy i instytucje.

Prawo administracyjne - podział:

 1. Ustrojowe – prawo, które określa strukturę organów, kompetencje
 2. Procesowe – opisuje metody procesowania np. prawo administracyjne, prawo procesowe
 3. Materialne – prawa i obowiązki adresatów działań obywateli

 1. Wewnętrzne – działa jedynie wewnątrz struktur administracji publicznej np. regulaminy, statuty, godziny pracy itp.
 2. Zewnętrzne – może być powszechnie obowiązujące, wychodzą poza administrację publiczną np. rozporządzenia

Podstawowe akty prawne metod i technik pracy w administracji:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.11.14.67; Dz.U.2011.27.140). – wprowadza m.in. informatyzację.

Akty prawne zastąpione tym rozporządzeniem:

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w prawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie

Zakres podmiotowy:

 1. Organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Miasta na prawach powiatu posługują się załącznikiem dla gmin.
 1. Organy powiatów i starostw powiatowych
 2. Organy samorządów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich
 3. Organy zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędy obsługujące te organy

Zakres ten pokrywa się z zakresem poprzednich rozporządzeń. Rozporządzenie nie stosuje się do jednostek pomocniczych gminy. We wcześniejszym rozwiązaniu prawnym to wójt (burmistrz, prezydent) decydował o tym, czy rozporządzenie z 1999 r. odnosi się do jednostek pomocniczych jego gminy. Rozporządzenie odnosi się do dokumentacji niezależnie od jej formy, postaci technicznej, postaci fizycznej, przedmiotu dokumentacji.

Organ

Urząd go obsługujący

Gmina

Rada gminy

Urząd gminy (miasta)

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Zarząd związku

W zależności od związku

Zgromadzenie związku

Powiat

Rada powiatu

Starostwo powiat