Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA - WYKŁADY


Prowadzący Ewa Bielska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Socjologia wychowania - wykłady.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

WYKŁAD 1

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej.

Przedmiot socjologii ogólnej :

Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane.

Szczepański:

- zjawiska i procesy powstawania różnych form życia zbiorowego ludzi

- struktury zbiorowości ludzkich

- zjawiska i procesy zachodzące w zbiorowościach ludzkich, które są efektem wzajemnego oddziaływania ludzi

- siły skupiające i rozbijające zbiorowości ludzkie

- zmiany i przekształcenia w zbiorowościach ludzkich.

Socjologia współpracuje z:

- psychologia

- antropologia

- nauki polityczne

- ekonomia

- historia

- filozofia

- studia interdyscyplinarne: regionalne, feministyczne, LGBT, etniczne.

Subdyscypliny socjologii: s. rodziny , wychowania, edukacji, polityki, prawa, wiedzy , nauki, religii, dewiacji i przestępczości, sztuki, wojska i wojny, przemysłu i pracy.

Socjologia wychowania – dział socjologii zajmujący się szeroko pojmowanym środowiskiem wychowawczym, formalnie i nieformalnie zorganizowanym procesem socjalizacji, jego funkcjami i strukturą, instytucjami i nieformalnymi grupami zaangażowanymi w procesie wychowawczym, oświatą, szkolnictwem i innymi elementami systemu wychowawczego.

Kowalski: socjologia wychowania = socjologiczna teoria wychowania.

Znaniecki: wychowanie – działalność społeczna podejmowana wobec jednostki będącej kandydatem na członka danej grupy społecznej. Polega na kierowaniu procesem rozwojowym wychowanka, wymaga czynnego uczestniczenia 2 podmiotów – wychowawcy i wychowanka. Celem wychowawcy jest takie oddziaływanie, by wychowanek upodobnił się do wzoru założonego w ramach struktury społecznej (urabianie). Jednostka traktowana jest jako funkcjonująca w kontekście różnych struktur społecznych (wychowawca wpływa na układy społeczne, a nie na izolowanego wychowanka).

Środowisko wychowawcze – odrębne środowisko, jakie grupa przygotowuje dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu.

Kowalski: proces wychowawczy – przekazywanie kolejnym pokoleniom dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, jak również przygotowywanie kolejnych pokoleń do uczestnictwa w procesie postępu społeczno-kulturowego. Jest traktowany jako dorastanie do zadań wynikających z etapu rozwoju społeczeństwa. Realizowany w kontekście wpływów i oddziaływań zinstytucjonalizowanych i nie-, w obrębie 2 płaszczyzn:

- szerokiej – niezamierzone wpływy na wychowanka wychowującego się

- wąskiej – świadome i zamierzone kształtowanie wychowanka w zinstytucjonalizowanym systemie wychowawczym, co nie wyklucza uprzednich wpływów niezamierzonych.

Radziewicz-Winnicki: proces wychowawczy – proces polegający na adaptowaniu poszczególnych jednostek do ról im przypisanych, do przypadającego im miejsca w strukturze społecznej, przekazaniu określonych wzorów zachowania się i charakterystycznej dla danej grupy kultury, wpajaniu odpowiednich nawyków i reakcji. Funkcje te realizują same grupy i powoływane przez nie instytucje formalne. Wychowanie odbywa się też wśród układów i grup nieformalnych (np. rodzinne, koleżeńskie).

Początek refleksji socjologicznej nad wychowaniem

- 1902 r. – odczyt Durkheima na Sorbonie o konieczności wykorzystania interpretacji socjologicznych w edukacji

- 1927 r. – Paine (Uniwersytet w Chicago) tworzy pierwszy periodyk wykorzystujący socjologiczne metody do badania edukacji

- 1928-30 – Znaniecki publikuje 2 tomy „Socjologii wychowania” (1. – „Wychowujące społeczeństwo”, 2. – „Urabianie osoby wychowanka”)

- 1937 r. – z inicjatywy Clarke’a powstaje Instytut Edukacji na Uniwersytecie w Londynie, od 1940 r. współpracuje z nim Mannheim.

KIERUNKI TEORETYCZNE W INTERPRETACJI FAKTÓW EDUKACYJNYCH

Kierunki teoretyczne w interpretacji faktów edukacyjnych

Sadownik : teorie:

- funkcjonalna

- konfliktu – szkoła działa w interesie grupy dominującej (Marks)

- interakcjonistyczna

- kodów językowych Bernsteina

- reprodukcji kulturowej, kapitału kulturowego i przemocy symbolicznej Bourdieu

- rywalizacji kulturowej i rytuałów interakcyjnych Collinsa