Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

instrukcje mechanika płynów- 2.Pomiar objętości i objętościowego natężenia przepływu. Wzorcowanie ro


Podgląd

2.Pomiar objętości i objętościowego natężenia przepływu. Wzorcowanie rotametru .pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ I CHŁODNICTWA

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Ćwiczenie nr 3

Temat:

Pomiar objętości i objętościowego natężenia przepływu gazu. Wzorcowanie rotametru

opracowała: dr inż. M.Kołodziejczyk1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą objętościową pomiaru ilości gazu i z pomiarem natężenia przepływu gazu za pomocą przepływomierzy pływakowych (rotametrów). Warunki pomiaru (temperatura, ciśnienie) mogą się różnić od warunków wzorcowania rotametru i wtedy konieczne staje się ponowne wzorcowanie rzyrządu pomiarowego – celem ćwiczenia jest więc również zapoznanie się z metodą wzorcowania rotametru z wykorzystaniem gazomierza bębnowego.

2 Pomiar objętości i objętościowego natężenia przepływu

2.1 Pojęcia podstawowe

Jedyną jednoznaczną miarą ilości płynu jest jego masa. Nie zawsze masę czynnika można wyznaczyć w sposób bezpośredni. Często ilość płynu określa się metodami objętościowymi (szczególnie dla gazów). Objętość płynu nie jest jednak wielkością jednoznaczną – zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia; pomiar objętości należy więc uzupełnić o pomiar wartości temperatury i ciśnienia płynu.

Gaz (w naszym przypadku powietrze) będziemy traktować jako gaz doskonały, a więc taki, którego parametry powiązane są ze sobą równaniem Clapeyrona:

p T

U

= const., (1)

w którym p – oznacza ciśnienie, U – objętość, a T – temperaturę bezwzględną.

2.1.1 Natężenie przepływu

Strumień objętości przez daną powierzchnię σ jest to objętość, jaka przepływa w jednostce czasu przez tę powierzchnię wskutek ruchu płynu.

Rozpatrzmy strumień objętości przez dowolną powierzchnię σ (rys. 1). Przez elementarną powierzchnię dσ, dla której można uznać, że prędkość V jest stała, przepływa w jednostce czasu płyn o objętości:

dQ = V · n dσ = V

n

[

m3 s

]

;

wielkość V

n

dσ;

oznacza składową wektora prędkości normalną do elementu dσ . Objętość, która w jednostce czasu przepłynie przez całą powierzchnię σ będzie więc równa:

Q =

∫ ∫

σ

[

m3 s

]

. (2) ∫ ∫ V · n dσ =

σ

V

n

dσ;Rysunek 1: Strumień objętości przez powierzchnię dσ

W praktyce strumień objętości Q nazywany jest częściej objętościowym natężeniem przepływu, wydatkiem objętościowym lub przepływem. Są to pojęcia tożsame.

W analogiczny sposób można określić strumień masy Q

m

. Jest to masa, która w jednostce czasu przepłynie przez rozpatrywaną powierzchnię σ:

Q

m

[

kg s

]

; (3)

symbol ρ oznacza gęstość płynu.

Zamiast pojęcia strumień masy częściej używa się pojęć: masowe natężenie przepływu lub wydatek masowy.

2.1.2 Prędkość średnia

Duże znaczenie praktyczne mają przepływy płynu przewodami. Przy opisie takich przepływów stosuje się pewne uproszczenie polegające na tym, że zakłada się jednorodny rozkład prędkości płynu wzdłuż przekroju poprzecznego przewodu, jak na rys.2a. W rzeczywistości nie jest on jednorodny. W pobliżu osi przewodu wartość prędkości jest największa, natomiast w pobliżu ścianek gwałtownie spada do zera (rys.2b). Wspomniane uproszczenie polega na wprowadzeniu pojęcia tzw. prędkości średniej, zdefiniowanej w sposób następujący:

V

sr

∫ ∫ =

σ

ρ V

n

dσ;

=

Q σ

∫ =

σ

V

n σ

. (4)

Jest to więc taka prędkość, która gdyby panowała w każdym punkcie przekroju poprzecznego przewodu, dałaby objętościowe natężenie przepływu równe rzeczywistemu, uzyskanemu poprzez całkowanie rzeczywistego, niejednorodnego rozkładu prędkości.

Z powyższego wzoru wynika często stosowany wzór na wydatek objętościowy:

Q = V

sr

σ; (5)Rysunek 2:

a gdy przewód ma przekrój kołowy:

Q = V