Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

WADY OŚWIADCZENIA WOLI


Prowadzący Julia Gierałtowicz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

wady oświadczenia woli.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

WADY OŚWIADCZENIA WOLI

Wadą oświadczenia woli nazywamy szczególne stany faktyczne, wskazane przez ustawodawcę, które uzasadniają pozbawienie aktu prawnego jakim jest oświadczenie woli skuteczności prawnej. Wada oświadczenia woli może powodować:

1.         Bezwzględną nieważność, co oznacza, że czynność prawna zawierająca wadliwe oświadczenie woli, od momentu jej dokonania nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie ma możliwości jej konwalidacji - przywrócenia ważności.

2.        Wzruszalność czynności prawnej (nieważność względną), co oznacza, że czynność jest ważna i wywołuje skutki, jednakże może zostać wzruszona przez osobę wskazaną przez ustawodawcę i w czasie przez niego wskazanym.
W razie jeśli nie zostanie wzruszona w odpowiednim czasie następuje jej konwalidacja, czynność staje się ważna w sposób niewzruszalny.

Wadami oświadczeń woli w prawie polskim są:

1.        brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji (co oznacza, że osoba oświadczająca swoją wolę nie znajduje się w normalnym stanie psychicznym i fizycznym),

2.        pozorność (złożenie oświadczenia woli pozornego, które nie ma wywołać skutków prawnych lub zrobione jest dla żartu),

3.        błąd (mylne wyobrażenie lub brak tego wyobrażenia u osoby oświadczającej swoją wolę o rzeczywistym stanie rzeczy),

4.        zniekształcenie oświadczenia woli przez posłańca,

5.        groźba (wymuszenie oświadczenia woli i stanowi jego wadę jeśli jest poważne i bezprawne),

6.        podstęp (celowe, świadome działanie osoby trzeciej, która ten błąd wywołuje),

7.        uchylenie się od skutków oświadczenia woli.

Brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji

Z tą wadą oświadczenia woli mamy do czynienia, gdy osoba składająca oświadczenie jest w nienaturalnym stanie psychofizycznym. Oświadczenie woli jest nieważne, gdy składająca je osoba jest w stanie świadomości wyłączającym podjęcie i zrozumienie decyzji. Najczęściej przyczyną  takiego stanu jest:

1.         choroba psychiczna,

2.         niedorozwój umysłowy,

3.         nadużycie alkoholu, narkotyków lub lekarstw,

4.         gorączka,

5.         narkoza,

6.         hipnoza,

7.         uwiąd starczy.

Według art. 82 kc nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadomie lub swobodnie powzięcie decyzji i wyrażenia woli. Przyczyna takiego stanu może być choroba psychiczna, niedorozwoju umysłowy lub inne chociażby przemijające zaburzenie czynności psychicznych. Przepis ten określa dwie przyczyny wadliwości oświadczenia woli: brak świadomości i brak swobody. Brak świadomości jest konsekwencja wadliwie funkcjonującej psychiki osoby składającej oświadczenie woli. Natomiast brak swobody może być wynikiem przymusu fizycznego zastosowanego wobec osoby składającej oświadczenie woli przez osobę trzecia.

Brak świadomości, o którym mowa w art. 82 kc może mieć charakter trwały lub przemijający. W pierwszym przypadku osoba fizyczna kwalifikuje się do ubezwłasnowolnienia na podstawie art. 13 lub 16 kc. Ubezwłasnowolnienie nie jest jednak warunkiem koniecznym uznania oświadczenia woli za nieważne na podst. art. 82 kc. Oświadczenie takie nie jest ważne wtedy, gdy w chwili składania osoba fizyczna z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli, chociażby stan miał charakter przemijający (np. był spowodowany jednorazowym nadużyciem alkoholu).

Brak swobody, o którym mowa, w art. 82 kc może być konsekwencja przemocy. Z sytuacja taka będziemy mieć do czynienia np. wówczas, gdy na zebraniu organu kolegialnego osob