Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

analiza sitowa materiały- (2) badania makroskopowe


Prowadzący Iwona Deska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

(2) badania makroskopowe.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1Wstęp teoretyczny


Badania makroskopowe mają na celu określenie nazwy, rodzaju gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, jego barwy i wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia.

1.1Klasyfikacja gruntów


Ze względu na pochodzenie grunty dzieli się na antropogeniczne i naturalne.


Grunty antropogeniczne – to grunty nasypowe utworzone z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka (odpady komunalne, poflotacyjne itp.)

w wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.


Grunty naturalne – to grunty, których szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. Dzieli się je ze względu na pochodzenie na grunty nasypowe i rodzime.


  • Grunt nasypowy – grunt naturalny przerobiony w wyniku działalności człowieka

  • Grunt rodzimy – grunt, który znajduje się w miejscu powstania w wyniku procesów geologicznych


Ze względu na zawartość substancji organicznej grunty dzieli się na grunty mineralne i grunty organiczne.


Grunty mineralne - grunty rodzime nie zawierające więcej niż 2 % substancji organicznej. Dzieli się je na grunty skaliste mineralne i grunty nieskaliste mineralne


  • Grunty skaliste mineralne – grunty rodzime lite lub spękane o nie przesuniętych blokach, których próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej i mają dużą wytrzymałość na ściskanie.


  • Grunty nieskaliste mineralne – grunt, którego nie można zaliczyć do gruntów skalistych (jest rozdrobnione, bez silnych wiązań krystalicznych). Grunty te dzieli się w zależności od ich uziarnienia na frakcje: kamienistą, żwirową, piaskową, pyłową oraz iłową.


Grunty organiczne – zawierające więcej niż 2 % substancji organicznej dzielimy, podobnie jak grunty mineralne, na grunty skaliste organiczne i grunty nieskaliste organiczne


  • Grunty skaliste organiczne – ze względu na stopień uwęglenia wyróżniamy: węgiel brunatny i węgiel kamienny


  • Grunty nieskaliste organiczne: grunty próchnicze, namuły, gytie, torfy.


1.2Oznaczanie nazwy gruntu


Oznaczenia i podziału gruntów skalistych makroskopowo dokonuje się przez oględziny i proste próby wytrzymałościowe (uderzanie młotkiem, rysowanie, ścieranie itp.). Najważniejsze informacje muszą dotyczyć wielkości ziaren, określenia ich stosunku do reszty gruntu, stwierdzenia stopnia ich obtoczenia oraz stwierdzenie obecności lub braku spoiwa ilastego. Przy opisie makroskopowym należy również podać, z jakich minerałów czy okruchów skalnych składają się poszczególne ziarna.

Przy oznaczaniu nazw gruntów gruboziarnistych i drobnoziarnistych należy oddzielić grunty spoiste od niespoistych. Grunt uznaje się za spoisty, jeżeli po wysuszeniu do stanu powietrznosuchego tworzy on zwarte grudki; ich rodzaj zależy przede wszystkim od zawartości frakcji pyłowej i piaskowej. Natomiast grunt uznaje się za niespoisty, jeżeli po wysuszeniu do stanu powietrznosuchego stanowi on nie związane ze sobą cząstki lub grudki rozpadające się pod wpływem lekkiego nacisku palcem.

Do badań makroskopowych gruntów spoistych zalicza się próby: wałeczkowania, rozmakania i rozcierania.

Grunty organiczne makroskopowo odróżniamy po „gnilnym” zapachu, ciemnej barwie, a także po dużej liczbie wałeczkowań, przy pozornie niewielkiej wilgotności gruntu.


Tab.1. Niektóre cechy rozpoznawcze składu granulometrycznego gleb w terenie.