Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Notatki


Prowadzący Marta Kolendowska-Matejczuk
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Prawo międzynarodowe publiczne 1.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Prawo międzynarodowe publiczne 1.doc

1. DEFINICJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 1. jest szczególnym systemem prawnym, kształtowanym przez podmioty prawa międzynarodowego (inne niż podmioty krajowe) dla nich także (samych). Pierwotnie regulowało stosunki między suwerennymi państwami (prawo narodów) Początkowo obejmowało państwa chrześcijańskie Europy od ok. XIX w. kolejne. Obecnie reguluje stosunki między państwami a innymi podmiotami oraz pomiędzy tymi innymi podmiotami (B. Mielnik- wykład)
 1. system norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy podmiotami tego prawa, przede wszystkim państwami i organizacjami międzynarodowymi. System ten opiera się na kilku zasadniczych normach, mających charakter zasad prawa: suwerenności państw, zakazie stosowania siły, mocy wiążącej zobowiązań międzynarodowych, poszanowaniu podstawowych praw człowieka. (W. Czapliński i A. Wyrozumska)
 2. jest zespołem norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu: nie tylko stosunki międzypaństwowe, lecz także stosunki między państwami a innymi podmiotami, tzn. ogólnie stosunki między różnymi, niezależnymi od siebie i niepodlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami. ( W.Góralczyk i S.Sawicki)
 3. zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. ( R.Bierzanek i J. Symonides) spory dotyczące definicji – wynikają z rozbieżności co do podmiotowości, źródeł i specyfiki prawa międzynarodowego.

2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 1. Brak centralnego ustawodawcy w tworzeniu prawa; prawo jest tworzone przez podmioty prawa międzynarodowego, tj. głownie przez państwa, a nie przez centralny organ. Podstawą obowiązywania normy prawa międzynarodowego w stosunku do określonego państwa, musi być jego zgoda, obojętnie czy wyraźna czy dorozumiana i obojętnie w jakiej wyrażona formie. Można powiedzieć, że tworzenie prawa międzynarodowego jest niesformalizowane i zdecentralizowane. Z tą cechą prawa międzynarodowego wiąże się partykularyzm tego prawa.
 1. Brak hierarchii źródeł prawa międzynarodowego
 2. P.M. dotyczy przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne, panuje więc między nimi zasada równości.
 1. Brak zorganizowanego aparatu przymusu- nie ma organu, który by działał automatycznie  w sytuacji złamania prawa przez dane państwo. Każde państwo indywidualnie bądź wspólnie z innymi państwami może występować w poszczególnych przypadkach w obronie naruszonego prawa, stosując wobec państw naruszających prawo różne środki przymusu , dopuszczalne i uznane przez prawo międzynarodowe. Obecnie prawem stosowania przymusu(sankcji) dysponuje ONZ, które na podstawie decyzji jednego ze swoich głównych organów- Rady Bezpieczeństwa – może zastosować środki przymusu(sankcje) wobec państwa , które dopuściło się zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju lub ataków agresji. Według S.E. Nahlik, można wyróżnić 3 rodzaje sankcji w p.m.:

-sankcje natury psychologicznej  – np. poprzez formalna rezolucję czy orzeczenie organu międzynarodowego

- sankcje natury odwetowej  – stosowane indywidualnie lub z pomocą innych państw (retorsje i represalia)

- sankcje zorganizowane  – stosowane przez właściwy organ międzynarodowy -sankcje organizacyjne  (np. wydalenie z organizacji) -sankcje gospodarcze - sankcje polityczne -sankcje wojskowe

 1. Brak obowiązkowego sądownictwa – sądy międzynarodowe nie są wyposażone w kompetencję obowiązkową, działają tylko na wniosek stron. Kompetencja ich musi zawsze opierać się na zgodzie państw. Obecnie głównym stałym sądem międzynarodowym jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze
 1. P.M. jest PRAWEM, gdyż wszystkie państwa uznają istnienie prawa międzynarodowego jako prawa i uznają jego moc wiążącą.

 3.   RODZAJE NORM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

 1. normy o charakterze powszechnym - obowiązujące wszystkie państwa lub ich znakomitą większość, brak dobrowolności (są to przede wszystkim normy zwyczajowe); głównie normy ius cogens – bezwzględnie obowiązujące np. zakaz zbrodni ludobójstwa, powszechne prawa człowieka;
 1. normy o charakterze partykularnym, wielostronne - obowiązują określoną grupę państw, np. położoną w jednym regionie geograficznym (mówimy wtedy o prawie regionalnym); podstawą ich istnienia może być również wspólnota ideologiczna i ustrojowa określonych państw
 2. normy o charakterze dwustronnym (bilateralnym )- obowiązujące wyłącznie w stosunkach między dwoma podmiotami które wyraziły zgodę ba związanie normą (np. umowy handlowe, kulturalne, konsularne, o obrocie prawnym, ekstradycyjne )
 1. HIERARCHIA NORM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Brak ścisłej hierarchii formalnych źródeł prawa międzynarodowego nie oznacza, że nie zaczyna się rysować hierarchia norm. Przyjmuje się jednak, że co do zasady nie występuje stosunek hierarchicznego podporządkowania norm. Co do zasady normy p.m. mają jednakową moc wiążącą. Ich wzajemny stosunek opiera się na zasadach: lex specialis derogat legi generali  oraz lex posterior derogat priori. Od powyższej reguły istnieją dwa wyjątki:  -normy o charakterze ius  cogens (wszystkie inne normy powinny z nimi być zgodne) -Karta Narodów Zjednoczonych jest normą o charakterze nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych norm w tym sensie, że zgodnie z jej art.103 w razie sprzeczności między zobowiązaniami członków ONZ wynikających z niniejszej Karty a ich zobowiązaniami wynikającymi z jakiegokolwiek innego porozumienia międzynarodowego przeważają zobowiązania wynikające z niniejszej Karty. Pierwszeństwo zobowiązań wynikających z Karty zostało potwierdzone w wielu umowach międzynarodowych np. Pakt Północnoatlantycki, a także w orzeczeniach MTS (sprawa Nikaragui oraz Lockerbie)

5. POJĘCIE NORMY IUS COGENS

większość norm p.m. to normy o charakterze ius dispositivum , ale niektóre uznawane są za ius cogens, tzn. takie, które są wyrazem interesów całej społeczności, Norma traktatowa sprzeczna z normą ius cogens jest sprzeczna z prawem czyli nie obowiązuje.

konwencja wiedeńska o prawie traktatów – art. 53 – określa, że normą o charakterze ius cogens , czyli bezwzględnie wiążącą normą powszechnego prawa międzynarodowego, jest norma przyjęta i uznana przez międzynarodową wspólnotę państw jako całość za taką, od której uchylenie się jest niedopuszczalne i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego, mając taki sam charakter, tzn. ius cogens

ustalenie katalogu norm takiego typu jest kwestią sporną; Komisja Prawa Międzynarodowego uchyliła się od ustalenia takiego katalogu, jednak niewątpliwie takimi normami są np. zakaz agresji, zakaz interwencji, prawo narodów do samostanowienia, zakaz ludobójstwa, zakaz zabijania jeńców wojennych. Używa się ich intuicyjnie

Powszechnie uważa się dzisiaj, że normy bezwzględnie obowiązujące ograniczają swobodę państw nie tylko zawierania umów międzynarodowych, alei tworzenia zwyczaju lokalnego; co więcej można spotkać pogląd ,że normy te wywierają również skutki w sferze prawa wewnętrznego poszczególnych państw, ponieważ delegalizują one wszelkie normy prawa krajowego zezwalające na odejście od zakazu określonych zachowań w prawie międzynarodowym.

6. ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 1. ZASADA DOBROWOLNOŚĆI - państwu nie można narzucić danych norm (wyjątek-niepełna suwerenność); państwo nie może być związane normą , na którą nie wyraziło zgody, Zgoda musi być wyrażona w sposób samodzielny a nie wymuszony (wyjątek: konflikty zbrojne i traktaty pokojowe). W momencie stwierdzenia zawarcia umowy pod przymusem zobowiązanie można unieważnić.
 1. ZASADA WZAJEMNOŚCI-  państwo w stosunkach międzynarodowych zachowuje się tak samo jak jego kontrahenci. Nie może liczyć na lepsze traktowanie i może reagować w razie gorszego traktowania np. poprzez sankcję retorsji. Pierwotnie odnosiła się tylko do takich umów, które nakładały takie same zobowiązania na państwa będące stronami umów. Obecnie nie jest bezwzględnie stosowana względem prawa humanitarnego, ochrony praw człowieka oraz konfliktów zbrojnych. W przypadku prawa humanitarnego umowy obowiązują także strony tych umów wobec państw trzecich nieuczestniczących w tych umowach.
 2. ZASADA DOBREJ WIARY - (zasada zaufania)przyjmuje się, że podmioty prawa działają w dobrej wierze( wykonywanie zobowiązań i ich przestrzeganie zgodnie z tym co w umowie jest zawarte, nie zakłada się złych intencji.)
 3. ZASADA PRZESTRZEGANIA UMÓW (pacta sunt servanda-zasada świętości umów)-umowę przyjętą zgodnie z zasadą dobrej wiary wykonujemy i przestrzegamy zgodnie z treścią umowy. Państwo nie może powoływać się na swoje ustawodawstwo wewnętrzne dla uzasadnienia uchylenia się od wykonywania zobowiązań międzynarodowych (art.27 Konwencji Wiedeńskiej o pr. Traktatów z 23 V1969r.), odstąpienie od umowy musi być racjonalne i zgodne z umową
 4. ZASADA RÓWNOŚCI PAŃSTW  (opiera się na niej ONZ) potencjalnie wszystkie państwa mają takie same prawa i obowiązki, w praktyce ma się to trochę inaczej, formalna równość wobec prawa
 5. ZASADA POKOJOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW i wyrzeczenia się siły  (wprowadzona po II WŚ, próby jej wprowadzenia w konwencjach haskich, pakcie Briandta-Kelloga, generalne potępienie innego rozwiązywania sporów w KNZ)
 6. ZASADA ESTOPEL- polega na tym ,że pewne faktyczne zachowania państwa na płaszczyźnie międzynarodowej są wyraźnie akceptowane przez inne państwa, które opierając się na tego rodzaju postępowaniu zmieniają swoje zachowanie, ewentualnie mogą też ponieść szkodę.
 7. ZASADA SŁUSZNOŚĆI- jeśli państwa są w sporze, wówczas mogą zgodzić się na zastosowanie tej zasady. Stosuje się ją jako wypełnienie danej luki prawnej lub gdy wyrok w jakiejś sprawie byłby niesprawiedliwy.
 8. ZASADA SUWERENNOŚĆI PAŃSTW- prawo do samostanowienia, zawarte w Karcie NZ
 9. ZASADA PIERWSZEŃSTWA- w przypadku np. dyplomacji (Karta NZ)
 10. ZASADA POKOJOWEGO WSPÓŁISTNIENIA- wyjątek stanowi realizacja prawa do samoobrony
 11. ZASADY PROCESOWE: „Nikt nie może być sędzią we własnej prawie”, ,,Prawo do wysłuchania”
 12. ZASADA lex specialis derogat legi generali – oznacza,że  przepis szczególny uchyla ogólny.ZASADA lex posterior derogat priori - oznacza , że przepis późniejszy uchyla wcześniejszy.ZASADA nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet- stwierdza, iż nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada

7. ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY

 1. Zwyczaj można określić jako zgodne postępowanie (praktyka-B.Mielnik) państw tworzące prawo(Góralczyk). Oznacza jednolitą praktykę państw, które w pdoobnych sytuacjach zachowują się w podobny sposób.
 1. Zwyczaj międzynarodowy może mieć charakter ogólnoświatowy, regionalny lub bilateralny.
 2. Przez długi okres P.M. było głównie prawem zwyczajowym do XIXw. , obecnie zostaje ono wypierane w związku z dużą ilością umów wielostronnych i rozkwitem prawa stanowionego.
 3. zgodnie z art. 38 statutu MTS, prawo zwyczajowe tj. praktyka państw uznana za prawo
 4. Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego konieczne są dwa elementy: zgodna