Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Fwd: Książka Ossowskiego cz. 1- Ossowski 1


Podgląd

Ossowski 1.pdf

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):


ROZDZIAŁ l

PDJĘCIE. zADANIA 1 FuNficJI-J HACHUNKOWDŚCI zARzĄDCZEJ

WPRÜWA DZENIE

Podstawę ocony pozycji finunsowcj jego rentowności oraz dokonań miorzonych przychodami ze sprzedaży' produktów (towarów, usług] oraz kosztami ich uzyskania, Stanowi System rachunkowości i jego synteza w postaci sprawozdań finansowych - bilansu` rachunku wynikow, sprawozdania z przepływu śrudków pieniężnych, sprawozdania ze zmian w kapitale. Informacje lc są ú rapurty wewnętrzną z dzialainüści ośrodków odpowicdzialnüści czy analizy ;mm-'stałych odchyleń w stosunku do planu. Pierwsze z nich należą do rachunkowości ñnansowcj, drugie do rachunkowości zamądczej.

Rachunkowość finansowa regulowana przez krajowe prawo.. zwane bilansowym, ma za zadanie dokonanie pieniężnego pomiaru pozycji i majątkowej przedsiębiorstwa, zmian w zachodzących, osiąganych wyników oraz komunikowania tych infon'nacji w zrozumiały spüsób dta zewnętrznych, przcjrzystyrn językiem sprawozdań zewnętrznych.

Działanie w warunkach niepewności i ryzyka, konieczność dustnsüwania się de wymagań dynamicznego otoczenia powoduje, że zarządy wielu w celu osiągnięcia zamierzonych efektów muszą pusiadać odpowiednie narzędzia i instn1rnerut3.r zarządzania. Do tego celu służy rachunkowość zarządcza nieskrçpüwana żadnymi przcpisami, zwykle przyswsüwana du indywidualnych potrzeb osób podejmujących decyzje.

DEFINICJA RACHUNKWÜŜCI FINANSOWEsyslemu

- [ü znaczy do zaslusnwania w różnych warunkach. Ten sam system fachu:Hmm-'3,r możemy stosować w odniesieniu du różnych przedmintćw pudmiülów, różnego zakresu i rodzaíu działalnnári- mmnłw „W

_ zaJu działalności; stosując przg.r tym różne formy i techniki Dbiiczeniuwe.

5:1-'srem m zna-11:23.r jednostce.

Rachunkowość jest sw'oisrcgo rodzaju językiem IraimcsuT którym posługujc się świat gospodarczy, w*ykorzyslującym sobie tylko znanc mclody, zasady. koncepcje i standardy. zaw'arlc w' obowiązujących normach prawnych.

Podając za art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości, rachunkowość - [o :wc-tom . I - system ewidencji gospodarczej udzwierciudlającoj zjawiska i procesy gospodarcze oraz wynik działalności podmiot zasięgiem następujące części;

I] opis przyjęlych zasad rachunkowości,

Ewy do slusüwania w każdej

ającej w farmie pieniężnej uraz sytuację majątkową i línarlsową ów gcspüdarczych, obejmujący swym

4) wycenę składników majątkowych i źródeł ich puchüdzenia. 5] spümądifanie sprawozdań finansüwych,

15) grümzldzcníc, przcchmvyu. anie i uchrünę dükumentacjL

1*) badanie i ugłaszanáe sprawozdań línansowych.

ZASADY RACHUNKOWOŚĆ] FINANSÜWEJ

Zadaniem rachunkowości jest smsüu-'anic- zasad rachunkowości tak. aby 11-' Sposób: prawidłowy. rzeiciny ija'sny, przcdslawić w księgach rachunkowych Ĺ Spürządzanym na ich pndstmvie 5prm'.'nzdanil| Iinallsüwym Sytuację majątkową i finansou'ą wynik finansowy Graz rentowność jedlmslki.UżYTmwmcY mFunMAcJI sYsTEMu nAcHuNmwoScl

Rachunkowość dostarcza informacji linansowych na temat prowadzonej działalności gospodarczej. O wiolc z tych informacji zabiogają różno podmioty.I i osoby znajdującal się w najbliższym moczeníu jednostki gospodarczej.

Kto możal być "nadawcę” tych zapytań 'F Dlaczego [wjak'rm nalefüJ przekazywać tc informacje '? L-'zylkün'nikami informacji pochodzących z systemu rachunkuwüści są przede mm'szystkim:

'I' właściciele {udziałowcy, akcjünariusze] - zainteresowania wyplatą dwídendy, pewiększeniem ufarlnści zainwestnwanego I. ___ _ r kapitału;

f ii'iefizyciclc (banki, towarzystwa inwestycyjne) - chcący uzyskać potwierdzenie możliwości zwrülu kredytu czy uzyskania informacji pulifi'ierdzająccj sam Fakt istnienia u'icrzytclnüścij.

o i związki zawüdüwe kontynuacją pracyr i ewentualnym wzrostem wynagmdzeń;

ł władz: [zarządę rada nadzorcza) które dążą do

efektywnegn zarządzania f klienci iirrojir (dostawcy, odbiorcy] - oconiającƒ ryzyko

handlowo związane: z możliwość oplaty' zobowiązań: O instytucje państwowe (urzędy skarbowe, ZUS, GUS itd.) na

polrzeby slatysiyE-:i państwowej i fiskalnej.

Upraszozając można stwierdzić, że istnieją dwio kategorie „nadawców” zapytań:

I) pytania zadawane mogą być przez podmioty i üsüby z Zewnçtrz -'

są to Izv.: użyikownicy zewnętrzni,

2) Graz pytania zadawane mügą być plżez pudrnicl'ty i üsüby z wnętrza

pudmiütu - są to Izw. użytkcwnißy wcwnęlrzni.

MCHUNKDWDSĆ FINANSOWA A zAnzĄnczA

Punieważ nie użytküwn'lcy mają takie Same potrzeby. a także dlatego. że ich żądania co dn zakresu informacji finansowych muszą uwzględniać kuszą' ich pozyskania, jak również Dbmvíązującł: wymagania związane z zachowaniem tajemnicy handlnwcj, rachunkowość dzieli się na: finansową i zarządczą. Porównanie tych dwóch obszarów rachunkowości prrrzcntujc Iabclaokresach {przcważnio tygodniowych lub míesięcznychll. natomiast rachunkowość finansowa w długich (rocznych). Rachunkowość dostarcza rachunkowości zarządczej „ws-ad" informacyjny, "' ' ale intbrmacji retrosapcklywnych.

System inl'ünnaq'jny 1'achunkm'mści zamądczej wyraźnie wskazuje na jego ścisłe powiązanie z zarządzaniem, zarządzanie kosztami.

Z drugiej strony rachunkowość 2m: infiarmaąii niezbędnych w zarządzaniu

ądcza :oraz częściej dostarcza finansami. Na tej bazic müżna

ł model rachunkowości zarządczej scnsu stržcto. który ogranicza sic dc

o model raclmnknwüści zarządczej sensu Iargø, który obejnu

pianisly'cznn-Rontmłny rachunek infommcyj n y. przedsiębiurslwa

DEFINICJA nAcHuNfiowoścl zAnzĄnczEJ

Rachunkowość zarządczajaku system pełni następujące funkcje: