Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ponowna aktualizacja notatek


Prowadzący Piotr Majewski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Bankowość.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Bankowość dr Piotr Majewski

System bankowy - całokształt instytucji zajmujących się działalnością bankową, ich zadania ustawowe, związki między nimi oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.

System bankowy spełnia funkcje:

1. Emisyjną i regulacyjną - pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza.

2. Depozytowo-kredytową - ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i transformacji ich w pożyczki i kredyty.

3. Rozliczeniową - bank na zlecenie klientów dokonuje rozliczeń pieniężnych.

4. Alokacyjną - umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki i podmiotów gospodarczych.

5. Finansowo-doradczą - bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy swoich klientów.

6. Stymulacyjną - bank jako dawca kapitału wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Ewolucja systemu bankowego:

1. Dwuszczeblowy system bankowy,

2. Podział na bankowość depozytowo-kredytową i bankowość inwestycyjną,

3. Rozwój instytucji wspomagających działalność banków,

4. Konsolidacja (fuzje, przejęcia).

Rozwój systemów bankowych - czynniki:

1. Porządek społeczny i gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze,

2. Struktura i wielkość popytu na usługi bankowe,

3. Regulacje prawne działań bankowych,

4. Skłonność banków do innowacji.

MODELE SYSTEMÓW BANKOWYCH

System anglosaski - wiodąca rola rynków finansowych.

System niemiecko-japoński - wiodąca rola banków.

Elementy systemu bankowego:

1. Bank centralny.

2. Banki:

a) państwowe (BGK)

b) komercyjne (S.A.)

c) spółdzielcze

3. Nadzór.

4. System gwarantowania depozytów.

5. Instytucje wspomagające.

BANK CENTRALNY

1. Prezes NBP.

2. Zarząd NBP.

3. Rada Polityki Pieniężnej:

a) rezerwa obowiązkowa,

b) stopy procentowe,

c) operacje otwartego rynku.

Funkcje NBP:

1. Prowadzenie polityki pieniężnej,

2. Działalność emisyjna,

3. Rozwój systemu płatniczego,

4. Zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,

5. Obsługa Skarbu Państwa,

6. Działalność edukacyjna i informacyjna,

7. Prowadzenie badań nad systemem bankowym.

Banki komercyjne - S.A. kapitał min. 5 mln EUR. Jest ich około 50.

Banki spółdzielcze - Zrzeszenia BPS

Nadzór - KNF

1. Licencjonowanie działalności bankowej.

2. Działania nadzorcze, inspekcja, sankcje.

System gwarantowania depozytów - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucje wspomagające:

1. Krajowa Izba Rozliczeniowa,

2. Związek Banków Polskich,

3. Biuro Informacji Kredytowej

i wiele innych.

Rodzaje banków:

1. Depozytowo-kredytowe

2. Inwestycyjne

3. Uniwersalne

4. Specjalne (samochodowe, hipoteczne)

5. Tradycyjne

6. Nowoczesne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim

Ustawa z dnia 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa z dnia 14.12.1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa z dnia 29.08.1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Ustawa z dnia 07.12.2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Ustawa z dnia 14.03.2003 o Banku Gospodarstwa Krajowego

Ustawa z dnia 20.07.2001 o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych

PRAWO BANKOWE

Artykuł 2

Karta płatnicza nie musi odpowiadać pieniądzowi elektronicznemu.

Artykuł 5

www.knf.gov.pl

www.sejm.gov.pl

Art. 8, 9 mówią o instytucji banku.

Art. 9b - system zarządzania ryzykiem

Art. 9c - system kontroli wewnętrznej

Art. 170, 171 - karalne jest prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia oraz kary za pobieranie z tego tytułu opłat

Podział operacji bankowych według kryterium przedmiotu: czynne, bierne, pośredniczące.

Operacje aktywne polegają na wykorzystaniu zgromadzonych w banku środków i stanowią najważniejsze źródło dochodów banku:

A. Działalność kredytowa banku

a. Kredyty gospodarcze i detaliczne

b. Pożyczki pieniężne

c. Gwarancje bankowe

d. Faktoring

e. Leasing

B. Działalność lokacyjna

a. Lokaty międzybankowe

b. Lokaty na rynku finansowym

Operacje pasywne polegają na pozyskiwaniu, czyli zgromadzeniu w banku nie zagospodarowanych środków:

A. Wkłady bieżące i terminowe różnych grup klientów, np. ludności, jednostek gospodarczych, sfery budżetowej, różnych instytucji i organizacji

B. Lokaty przyjmowane od innych banków

C. Kredyty (redyskontowy i lombardowy) zaciągane w banku centralnym

D. Emisja własnych papierów wartościowych

Operacje pośredniczące są to czynności wykonywane na zlecenie i ryzyko klienta oraz czynności ewidencyjno-rozliczeniowe:

A. Prowadzenie rachunków bankowych

B. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

C. Zarządzanie papierami wartościowymi i funduszami

D. Doradztwo finansowe

E. Depozyty rzeczowe i sejfy

NBP i polityka monetarna

www.nbp.pl

Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zgodnie z opracowaną przez RPP Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 % z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.

Oznacza to, że roczny wskaźnik CPI powinien  w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 2,5 %.

Inflacja w Polsce

2000 - 8,5 %

2006 - 1,4 %

2012 - 4,3 %

Obszary działalności Banku Centralnego

A. Prowadzenie polityki pieniężnej

B. Działalność emisyjna

C. Rozwój systemu płatniczego

D. Zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski

E. Obsługa Skarbu Państwa

F. Działalność edukacyjna i informacyjna

NBP współpracuje z:

A. Międzynarodowym Funduszem Walutowym

B. Bankiem Światowym

C. Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

D. Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych

E. Europejskim Bankiem Centralnym

Polityka kursowa

Od 12 kwietnia 2000 kurs złotego jest kursem płynnym i nie podlega żadnym ograniczeniom.

Wstępując do UE, Polska zobowiązała się, że przystąpi do strefy euro.

W przyszłości złoty zostanie zatem zastąpiony wspólną walutą europejską.

Polityka monetarna

Polityka pieniężna to działalność banku centralnego polegająca na oddziaływaniu na kreację pieniądza i regulowanie jego obiegu w gospodarce.

A. Operacje otwartego rynku

B. Rezerwa obowiązkowa

C. Operacje depozytowo-kredytowe

Instrumenty polityki monetarnej

1. Instrumenty kontroli ogólnej, czyli takie, które oddziałują jednocześnie i z jednakową mocą na cały sektor bankowy; zalicza się do nich politykę rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku oraz politykę stopy dyskontowej banku centralnego

2. Instrumenty kontroli selektywnej, odnoszące się do poszczególnych instytucji finansowych

3. Instrumenty oddziaływania przez perswazję

Celem polityki pieniężnej jest:

A. Zapewnienie stabilności finansowej państwa

B. Stabilizacja ogólnego poziomu cen

C. Utrzymywanie pożądanej relacji waluty krajowej do walut obcych

Polityka pieniężna może mieć charakter:

A. Restrykcyjny - wzrost stóp procentowych

B. Łagodny - spadek stóp procentowych

Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi. Obejmują one:

A. Warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych lub dewiz

B. Emisję własnych papierów dłużnych banku centralnego

Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na poziom krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Operacje otwartego rynku polegają na warunkowym zakupie (operacje typu REPO) i sprzedaży (operacje typu REVERSE REPO) papierów wartościowych dopuszczonych do tych operacji.

REPO

A. Transakcje warunkowego zakupu przez bank centralny papierów wartościowych

B. Polegają na zakupie bonów skarbowych przez NBP od banków komercyjnych, z obowiązkiem ich odkupienia przez te banki w uzgodnionym w umowie terminie, po uzgodnionej cenie

C. Transakcje REPO umożliwiają zwiększenie płynności systemu bankowego, ponieważ zasilają go w środki pieniężne

REVERSE REPO to transakcje odwrotne do REPO.

Bony pieniężne NBP to krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe na okaziciela z terminem wykupu od 1, 7, 14, 28, 91, 182 oraz 364 dni, o nominale 10 000 złotych, którego emitentem jest NBP.

Bony skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Ministerstwo Finansów.

Rezerwa obowiązkowa

A. Bank centralny nakłada na banki obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej

B. Rezerwa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym

C. Służy również ograniczaniu nadpłynności banków

Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustała Rada Polityki Pieniężnej. Od 31 grudnia 2010 roku stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 % dla wszystkich rodzajów depozytów.

Od 30 września 2003 roku wszystkie banki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o równowartość 500 tysięcy euro.

Operacje kredytowo-depozytowe

A. W przypadku prowadzenia przez NBP podstawowych operacji otwartego rynku z 7-dniowym terminem zapadalności może dochodzić do znacznych wahań najkrótszych, zwłaszcza jednodniowych, stóp rynku międzybankowego

B. Złagodzeniu tych wahań służą operacje kredytowo-depozytowe, prowadzone z bankami komercyjnymi z ich inicjatywy

Biuro Informacji Kredytowej

Możliwe nieprawidłowości

1. Składanie wniosku przez podstawową osobę

2. Posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami tożsamości

3. Posługiwanie się fałszywymi danymi

4. Założenie fikcyjnego podmiotu gospodarczego

Artykuł 105 ustawy 4 Ustawy Prawo Bankowe

BIK - zasady

1. Wzajemność - prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów zobowiązujący się przekazywać do BIK regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wiarygodność - za poprawność i wiarygodność informacji dostarczanych do baz danych Biura odpowiedzialność ponoszą banki. Biuro odpowiada za zgodność informacji przekazywanych do użytkowników z danymi źródłowymi oraz zobowiązuje się do nie zmieniania ani modyfikowania przekazywanych danych.

3. Neutralność - Biuro nie udziela bankom informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę handlową, np. nie jest podawana nazwa banku, z którego pochodzi informacja o kliencie.

4. Bezpieczeństwo - wszelkie informacje gromadzone i wymienianie pomiędzy Biurem a użytkownikami mają charakter tajemnicy bankowej.

BIK - zbiory danych

1. BIORK (Baza Informacji o Rachunkach Kredytowych)

2. BIOZ (Baza Informacji o Zapytaniach)

3. Międzybankowa Informacja Gospodarcza - Dokumenty Zastrzeżone

Dokumenty zastrzeżone na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

BIK - produkty

1. Raporty

2. BIKSco ma skalę punktową od 192 do 631

Biuro Informacji Gospodarczej

InfoMonitor - tam jest InfoDług. Sprawdzić jak Polacy się zadłużają.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Nadzór Bankowy

Prawo Bankowe - art. 13, 21, 22, 22a, 22b, 28, 30, 30a, 31, 32, 34, 37-42, 143, 147 zawierają procedurę zakładania banku komercyjnego

Na stronie KNF sprawdzić banki istniejące na rynku - czy to oddział banku zagranicznego, czy np. ostrzeżenia publiczne.

Artykuł 158 mówi o upadłości.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ustawa o nadzorze

Art. 4 mówi o zadaniach KNF.

Funkcje nadzoru bankowego

1. Funkcja licencyjna

2. Funkcja regulacyjna

3. Funkcja kontrolna

4. Funkcja dyscyplinująca

Przy KNF funkcjonuje Sąd Polubowny.

Rekomendacje KNF

P, R, S, T.

S, T są istotne z punktu widzenia kredytobiorcy.

Czym jest rekomendacja i wybrać jedną z nich oraz opisać.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Powołany w 1994 roku, by chronić naszych depozytów na mocy ustawy o BFG.

Z KNF ściągnąć raport o sytuacji banków w III kwartale 2013 roku.

Od początku istnienia BFG upadło 9 banków komercyjnych i 89 banków spółdzielczych.

Banki komercyjne: 2 w 1995, po jednym w 1996, 1999 i 2000.

Banki spółdzielcze: 48 w 1995, 30 w 1996, 6 w 1997, 4 w 1998, 1 w 2001.

Źródła finansowania: ściągnąć raport roczny BFG

1. Tworzą go opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania

2. Kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych

3. Dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz

4. Środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej

5. Środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa środki z kredytu udzielonego przez NBP

Czym jest ryzyko?

Aspekty ryzyka:

1. Decyzyjny - niebezpieczeństwo podjęcia błędnych rozstrzygnięć

2. Działania - niebezpieczeństwo niepowodzenia podjętego działania

3. Planistyczny

Ryzyko czyste - jego realizacja ma skutki wyłącznie negatywne.

Ryzyko spekulatywne - jego realizacja może mieć skutki negatywne lub pozytywne.

Ryzyko systematyczne - odnosi się do ogółu społeczeństwa lub grup ludzi. Nie mamy na nie wpływu. Jest związane z siłami przyrody oraz wynika z warunków ekonomicznych.

Ryzyko specyficzne - jest związane z przyszłymi wydarzeniami, które możemy częściowo kontrolować albo przewidywać. Wiąże się z indywidualnymi decyzjami.

Składniki ryzyka bankowego

1. Optymalny wynik finansowy

2. Bezpieczeństwo

3. Płynność

Przykładowa klasyfikacja ryzyka bankowego

1. Kapitałowe

2. Rynkowe

3. Upadłości

4. Finansowe

5. Strategiczne

6. Dochodowe

7. Operacyjne

Klasyfikacja bazylejska ryzyka bankowego

1. Kredytowe

2. Rynkowe

A. Walutowe

B. Cen towarów

C. Cen kapitałowych papierów wartościowych

D. Szczególne cen instrumentów dłużnych

E. Ogólne stóp procentowych

3. Operacyjne

A. W tym ryzyko prawne (jest ono nieprzewidywalne)

Przyczyny zewnętrzne

1. Makrootoczenie

A. Polityka fiskalna

B. Polityka banku centralnego

C. Koniunktura gospodarcza

D. Zmiany prawne, globalizacja

2. Mikrootoczenie

A. Liczba banków - konkurentów

B. Ich oferta produktowa i cenowa

Przyczyny wewnętrzne

1. Działalność operacyjna (depozytowa, kredytowa)

2. Zarządzanie bankiem

3. Organizacja procesów

4. Kanały dystrybucji

5. Kwalifikacje kadry

6. Marketing

7. Kondycja finansowa

Ryzyko kredytowe (przed udzieleniem kredytu)

1. Podmiotowe

A. Po stronie kredytobiorcy

B. Po stronie kredytodawcy

2. Przedmiotowe

A. Czas trwania transakcji

B. Wielkość zaangażowania

C. Rodzaj transakcji, branża

D. Rodzaj i wysokość zabezpieczeń

Ryzyko kredytowe (po udzieleniu kredytu)

1. Zaniedbanie w działaniu sprawozdań finansowych - monitoring kredytowy

2. Pogorszenie kondycji finansowej firmy - ryzyko braku środków na spłatę długu

3. Celowe wyłudzenie

4. Wykorzystanie kredytu niezgodnie z celem

Ryzyko operacyjne

1. Oszustwo wewnętrzne

2. Oszustwo zewnętrzne

3. Błąd dokonywania transakcji

4. Błąd zarządzania procesami

5. Kadry, czynnik ludzi

6. Działania klientów

7. Uszkodzenia, awarie

Bazylea II wpisać w Google

Umowy i porozumienia wprowadzone przez Komitet Bazylejski

1. Konkordat Bazylejski w 1975 roku.

2. Nowelizacja Konkordatu Bazylejskiego w 1983 roku.

3. I Umowa kapitałowa z 1988 roku.

4. Poprawka do umowy bazylejskiej z 1996 roku.

5. Nowa Umowa Kapitałowa z 2003 roku.

Członkami Komitetu Nadzoru Bankowego są aktualnie prezesi banków centralnych z 27 krajów.

Nowa Umowa Kapitałowa to zrewidowana wersja Umowy Kapitałowej, opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego.

Intencją NUK jest wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowego systemu bankowego.

Model trzech filarów

1. Minimalne wymogi kapitałowe - będące rozszerzeniem i rozwinięciem zasad z 1988 roku

2. Nadzorczym badaniu adekwatności kapitałowej

3. Dyscyplinie rynkowej

Trzy wskazane filary stanowią układ zintegrowany, wzajemnie się uzupełniający.

Pierwszy filar dotyczy szacowania sumy minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego.

Drugi filar - jego praktyczne zastosowanie.

Trzeci filar stanowi o przejrzystości systemu bankowego.

Komitet Bazylejski w roku 2009 rozpoczął prace nad aktualizacją Bazylei II (Bazylea III).

NUK stała się jednym z najważniejszych standardów międzynarodowych w bankowości. Unaocznił podczas kryzysu finansowego w 2008 roku słabości stosowanych dotychczas regulacji bankowych, zwłaszcza tych w zakresie zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Unia Bankowa w Google

Systemy rozliczeń międzybankowych

Bankowość hipoteczna

Na stronie NBP w zakładce Systemy Płatnicze

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Prawo bankowe

Art. 49, 50, 52, 63, 63c, 63d

Systemy rozliczeń

Rachunek IBAN ma 28 znaków wg schematu: PL cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb.

SORBNET jest obsługiwany przez NBP. Został uruchomiony w 1996 roku jako następca systemu SORB działającego od kwietnia 1993 roku.

Zlecenia płatnicze składane przez banki w takim systemie są realizowane zgodnie z zasadą rozrachunku brutto oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym.

SORBNET2 został uruchomiony 25 marca 2013 roku.

SORBNET EURO

TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) został uruchomiony przez EBC w 2007 roku.

SEPA ma być obszarem, gdzie obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mają płacić w euro.

KIR dokonuje rozrachunku netto na podstawie zgłoszonych przez banki transakcji bankowych. KIR nie uczestniczy w transferze środków pomiędzy rachunkami banków.

Sesja poranna trwa od 10:30 do 11:00.

Sesja popołudniowa trwa od 14:30 do 15:00.

Sesja wieczorna trwa od 17:00 do 17:30.

Ściągnąć raport KIR z 2012 roku.

OGNIVO jest to narzędzie umożliwiające elektroniczną wymianę informacji pomiędzy uczestnikami, w szczególności dotyczących rozliczeń. OGNIVO jest aplikacją internetową składającą się z wielu dedykowanych modułów.

Express ELIXIR to system przelewów natychmiastowych dostępny przez całą dobę. Przesyłane pieniądze nie opuszczają systemu bankowego. Obecnie takie przelewy oferuje sześć banków. Do końca 2013 roku miało korzystać około 75 % klientów banków.

SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą.

Pozostałe usługi KIR S.A.

1. Podpis elektroniczny SZAFIR

2. Centrum Informacji Gospodarczej

3. Invooclip (dostep do elektronicznych faktur)

4. Invoobill (dawniej BILIX)

5. PayByNet (obsługuje e-administrację)

Podmioty prowadzące systemy autoryzacji i rozliczeń, o której mowa w art. 67 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych prowadzi NBP:

1. BluePay S.A.

2. Dotpay S.A.

3. mPay S.A.

4. PayU S.A. (allegro)

5. SkyCash Poland S.A.

6. PayPal (eBay)

Rodzaje kart:

1. Debetowe, kredytowe, charge, przedpłacone, wirtualne

2. Wypukłe, płaskie

3. Z paskiem magnetycznym, z procesorem, hybrydowe, zbliżeniowe

Problem opłat intercharge (1,6 -> 0,5%)

Odpowiedzialność do 150 Euro (ubezpieczenia)

Bankowość hipoteczna

Podstawa prawna

Ustawa z 29 sierpnia 1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych Dz.U. Nr 140 poz. 940

Bank hipoteczny to bank specjalizujący się w udzielaniu kredytów zabezpieczonych prawami rzeczowym, którymi są hipoteka i dług rządowy oraz ich refinansowaniu poprzez emisję papierów wartościowych.

Art. 3 wyjaśnia definicje listów zastawnych.

Banki hipoteczne

A. BRE Bank Hipoteczny

B. BPH Bank Hipoteczny

C. Pekao Bank Hipoteczny

D. Nykredit Bank Hipoteczny

E. Berlin Hannoversche Hypothekenbank AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce

F. Hypothekenbank Frankfurt AG Spółka Akcyjna Przedstawicielstwo w Polsce

Bankowo-Hipoteczna Wartość Nieruchomości ustalona zgodnie z przepisami wartość, która w ocenie banku hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank hipoteczny. Ustała ją bank hipoteczny na podstawie ekspertyzy. Nie może przekroczyć BHWN.

Księga Wieczysta to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Księgi Wieczyste prowadzone są przez Wydziały Ksiąg Wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości.

Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest kredytem skierowanym do osób w wieku emerytalnym, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Jest to rozwiązanie"odwrotne" do klasycznej hipoteki. Bank jest pożyczkobiorcą, a klient pożyczkodawcą. W zamian otrzymuje świadczenia pieniężne w postaci rat kredytu lub jednorazowej spłaty. Po śmierci klienta bank staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości i może ją sprzedać.

Segmentacja klientów

1. Zasada jednorodności

2. Zasada wszechstronności

3. Zasada odrębności

4. Zasada koncentracji

5. Zasada rentowności

6. Zasada mierzalności

7. Zasada dostępności

Kryteria segmentacji klientów indywidualnych

1. Geograficzna

2. Demograficzna (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zawód, dochód)

3. Behawioralna (entuzjaści, pasywni, sceptycy)

4. Psychograficzna (skłonność do ryzyka, wiedza, styl życia, poglądy)

Związek Banków Polskich

ZWB to samorządowa organizacja banków. Członkostwo ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające w Polsce, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

15 pytań testowych i 3 opisowe

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...