Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Ponowna aktualizacja notatek


Prowadzący Piotr Majewski
Informacja dla prowadzących
Podgląd

Bankowość.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Bankowość dr Piotr Majewski

System bankowy - całokształt instytucji zajmujących się działalnością bankową, ich zadania ustawowe, związki między nimi oraz normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.

System bankowy spełnia funkcje:

1. Emisyjną i regulacyjną - pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza.

2. Depozytowo-kredytową - ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i transformacji ich w pożyczki i kredyty.

3. Rozliczeniową - bank na zlecenie klientów dokonuje rozliczeń pieniężnych.

4. Alokacyjną - umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki i podmiotów gospodarczych.

5. Finansowo-doradczą - bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy swoich klientów.

6. Stymulacyjną - bank jako dawca kapitału wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.

Ewolucja systemu bankowego:

1. Dwuszczeblowy system bankowy,

2. Podział na bankowość depozytowo-kredytową i bankowość inwestycyjną,

3. Rozwój instytucji wspomagających działalność banków,

4. Konsolidacja (fuzje, przejęcia).

Rozwój systemów bankowych - czynniki:

1. Porządek społeczny i gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze,

2. Struktura i wielkość popytu na usługi bankowe,

3. Regulacje prawne działań bankowych,

4. Skłonność banków do innowacji.

MODELE SYSTEMÓW BANKOWYCH

System anglosaski - wiodąca rola rynków finansowych.

System niemiecko-japoński - wiodąca rola banków.

Elementy systemu bankowego:

1. Bank centralny.

2. Banki:

a) państwowe (BGK)

b) komercyjne (S.A.)

c) spółdzielcze

3. Nadzór.

4. System gwarantowania depozytów.

5. Instytucje wspomagające.

BANK CENTRALNY

1. Prezes NBP.

2. Zarząd NBP.

3. Rada Polityki Pieniężnej:

a) rezerwa obowiązkowa,

b) stopy procentowe,

c) operacje otwartego rynku.

Funkcje NBP:

1. Prowadzenie polityki pieniężnej,

2. Działalność emisyjna,

3. Rozwój systemu płatniczego,

4. Zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,

5. Obsługa Skarbu Państwa,

6. Działalność edukacyjna i informacyjna,

7. Prowadzenie badań nad systemem bankowym.

Banki komercyjne - S.A. kapitał min. 5 mln EUR. Jest ich około 50.

Banki spółdzielcze - Zrzeszenia BPS

Nadzór - KNF

1. Licencjonowanie działalności bankowej.

2. Działania nadzorcze, inspekcja, sankcje.

System gwarantowania depozytów - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucje wspomagające:

1. Krajowa Izba Rozliczeniowa,

2. Związek Banków Polskich,

3. Biuro Informacji Kredytowej

i wiele innych.

Rodzaje banków:

1. Depozytowo-kredytowe

2. Inwestycyjne

3. Uniwersalne

4. Specjalne (samochodowe, hipoteczne)

5. Tradycyjne

6. Nowoczesne

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe

Ustawa z dnia 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim

Ustawa z dnia 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa z dnia 14.12.1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa z dnia 29.08.1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Ustawa z dnia 07.12.2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Ustawa z dnia 14.03.2003 o Banku Gospodarstwa Krajowego

Ustawa z dnia 20.07.2001 o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 12.09.2002 o elektronicznych instrumentach płatniczych

PRAWO BANKOWE

Artykuł 2

Karta płatnicza nie musi odpowiadać pieniądzowi elektronicznemu.

Artykuł 5

www.knf.gov.pl

www.sejm.gov.pl

Art. 8, 9 mówią o instytucji banku.

Art. 9b - system zarządzania ryzykiem

Art. 9c - system kontroli wewnętrznej

Art. 170, 171 - karalne jest prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia oraz kary za pobieranie z tego tytułu opłat </