Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Analiza oferty produktowej Banku BGŻ S.A.


Prowadzący J. Przybysz
Informacja dla prowadzących
Podgląd

BANK.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. Jana Amosa Komeńskiego

w Lesznie

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Kierunek studiów: Ekonomia

Specjalność: Ekonomika i Organizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

XXXXXXXXXXXXXXX

Analiza oferty produktowej Banku BGŻ S.A.

Praca dyplomowa licencjacka

Kierujący pracą:

Dr Jerzy Przybysz

Leszno, 2008

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział 1

Istota marketingu bankowego

1.1. System bankowy, rodzaje i klasyfikacja banków

1.2. Charakterystyka produktów bankowych.

Rozdział 2

Ogólna charakterystyka Banku BGŻ S.A.

2.1. Historia, rozwój i struktura organizacyjna banku BGŻ .

2.2. Bank BGŻ S.A na rynku bankowym.

Rozdział 3

Oferta produktów bankowych Banku BGŻ S.A .

3.1. Oferta dla Klientów indywidualnych

3.1.1. Konta osobiste

3.1.2. Bankowość elektroniczna

3.1.3. Lokaty i rachunki

3.1.4. Kredyty i pożyczki

3.1.5. Karty płatnicze

3.1.6. Ubezpieczenia

3.1.7. Fundusze inwestycyjne

3.1.8. Operacje dewizowe

3.1.9. Oferta Departamentu Skarbu

3.2. Oferta dla firm

3.2.1. Pakiety dla firm

3.2.2. Rachunki i lokaty

3.2.3. Bankowość elektroniczna

3.2.4. Karty płatnicze

3.2.5. Kredyty

3.2.6. Bankowość inwestycyjna

3.2.7. Fundusze inwestycyjne

3.2.8. Operacje zagraniczne i finansowanie handlu

3.2.9. Fundusze strukturalne UE

3.2.10. Produkty Rynku Finansowego

3.2.11. Leasing

3.2.12. Oferta partnerów

3.3. Oferta dla rolnictwa

3.3.1. Pakiet Plan Agro

3.3.2. Rachunki bieżące i pomocnicze

3.3.3. Oferta kredytowa

Rozdział 4

Projekt badania rynku produktów bankowych

4.1 . Metody i techniki badan marketingowych

4.2. Projekt kwestionariusza ankiety

4.3. Analiza danych empirycznych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

SPIS WYKRESÓW

STRESZCZENIE

Niniejsza praca powstała w celu przedstawienia produktów bankowych oferowanych przez Bank BGŻ S.A. W pracy przedstawiono badanie marketingowe, jakim jest kwestionariusz ankiety jako główne narzędzie badawcze.

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Została napisana w oparciu o pozycje literaturowe, stronę internetową Banku BGŻ oraz materiały wewnętrzne banku.

Rozdział pierwszy wprowadza w problematykę marketingu bankowego. Zdefiniowano pojęcie banku oraz jego rodzaje, a także pojęcie produktu bankowego i jego cechy.

W rozdziale drugim przedstawiona została charakterystyka Banku BGŻ, jego historia i rozwój oraz struktura organizacyjna.

Trzeci rozdział opisuje bogatą ofertę produktów Banku Gospodarki Żywnościowej.

Natomiast w ostatnim rozdziale przybliżając problematykę badań marketingowych zaprojektowano badanie marketingowe dotyczące postrzegania usług bankowych w Banku BGŻ, wykorzystując kwestionariusz ankiety.

SUMMARY

Present final thesis came into being in aim of performance of bank products offered by Bank BGŻ S.A. In work introduce marketing investigation, what the questionnaire of inquiry is as main investigative tool.

Work consists with introduction, four chapters and end. It was written in support about literature positions, the internet side of Bank BGŻ the as well as materials internal of bank.

Chapter first introduces in problems of bank marketing. It the notion was defined was bank as well as his kinds, and also notion of bank product and his feature.

In chapter second was introduced profile of Bank BGŻ, his history and development as well as structure organizational.

Third chapter describes the rich offer of products of Bank Gospodarki Żywnościowej.

It however in the least chapter bringing closer the problems of marketing investigations was designed marketing investigation relating of perception bank services in Bank BGŻ, using the questionnaire of inquiry.

WSTĘP

Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie oferty produktów bankowych oferowanych przez bank BGŻ S.A. a także zaprojektowanie i przeprowadzenie badania za pomocą kwestionariusza ankiety. Ankieta pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie: jak postrzegane są produkty banku BGŻ,  jak często klienci korzystają z usług bankowych, jakie czynniki wpływają na wybór banku oraz czy są zadowoleni z oferty produktowej i obsługi banku BGŻ.

Przedmiot i zakres pracy

Niniejsza praca przedstawia charakterystykę bogatej oferty produktów banku BGŻ S.A.

Praca składa się z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu.

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota marketingu bankowego. Opisany został system bankowy oraz produkty bankowe.

W rozdziale drugim  został scharakteryzowany bank BGŻ a więc jego historia, rozwój i struktura organizacyjna.

W trzecim rozdziale opisana została oferta produktów Banku Gospodarki Żywnościowej dla klientów indywidualnych, dla firm oraz dla rolnictwa.

Czwarty rozdział przedstawia metody i techniki badań marketingowych. W pracy zaprezentowano oraz przeprowadzono badanie marketingowe, jakim jest kwestionariusz ankiety.

Uzasadnienie wyboru tematu

Bank BGŻ S.A. jest bankiem komercyjnym, od lat zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Celem banku jest utrzymanie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym i uzyskanie statusu lokalnego partnera pierwszego wyboru klientów indywidualnych, przedsiębiorców i firm.

Jednym z elementów rynku finansowego jest bankowość. Każdy bank dąży do tego, aby zachęcić klientów do oszczędzania i zaciągania kredytów oferując atrakcyjne oprocentowanie oraz inne dodatkowe korzyści wynikające z korzystania usług danego banku. Na rynku bankowym pojawia się bowiem bardzo duża konkurencja, w postaci nowych usług i produktów, które stanowią zagrożenie dla niektórych banków. Dlatego należy trafnie rozpoznać potrzeby klientów, szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku i wprowadzać atrakcyjne oferty. Ważne jest umiejętne zastosowanie badań marketingowych, dzięki którym możemy szybko poznać potrzeby i oczekiwania klientów.

Metodyka realizacji tematu

Hipotezą badawczą w niniejszej pracy jest to, jak klienci Banku BGŻ S.A. postrzegają jego produkty, czy  znają ofertę usług oraz czy są z niej zadowoleni. Aby odpowiedzieć na to pytanie zaprojektowano kwestionariusz ankiety, która pomoże stwierdzić czy Bank w dostateczny sposób dba o zadowolenie i satysfakcję klienta.

Praca została oparta na literaturze przedmiotu, stronach internetowych, ulotkach bankowych oraz informacjach uzyskanych w banku BGŻ.

Rozdział 1

Istota marketingu bankowego

 1. System bankowy, rodzaje i klasyfikacja banków

Definicje banku

Tradycyjne definicje banku określają bank jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki są organizacjami zatrudniającymi ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa bankowego [1] .

Przedsiębiorstwo bankowe to takie, które zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi. Jest to określenie banku uniwersalnego podporządkowane podziałowi bilansowemu  czynności bankowych [2] .

W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności.

Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Do warunków zewnętrznych zaliczamy składniki otoczenia, czyli tę część organizacji gospodarki, z którą bank pozostaje  w jakiś sposób powiązany (są to: klientela banku – usługobiorcy, właściciele banków, pozostałe przedsiębiorstwa bankowe, polityka pieniężna, interes społeczny).

Definicja banku z punktu widzenia ogólnogospodarczego wynika z podziału pracy w gospodarce narodowej. Z tego punktu widzenia banki są podmiotami dokonującymi akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego, a także pośrednikami, którzy dzięki transformacji wielkości, terminu i ryzyka, doprowadzają do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu [3] .

W dokumentach Unii Europejskiej określenie banku z punktu widzenia prawnego następuje poprzez wymienienie wykonywanych czynności. W wytycznych UE występuje podział na banki depozytowo-kredytowe (commercial banks) i banki inwestycyjne (investment banks), a także banki uniwersalne, które wykonują czynności zarówno banków depozytowo-kredytowych, jak i banków inwestycyjnych. Instytucja kredytowo-depozytowa jest definiowana jako przedsiębiorstwo, którego działalność polega na tym, by przyjmować wkłady i inne zwrotne walory klientów oraz na własny rachunek udzielać kredytu. Natomiast instytucje inwestycyjne obsługują operacje papierami wartościowymi [4] .

W odpowiednich aktach prawnych bank określony jest jako instytucja uprawniająca do wyznaczonych operacji bankowych oraz jako instytucja, która wykonuje czynności bankowe i z tego tytułu może być uznana za bank [5] .

W polskim prawie bankowym przyjęto, iż „Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działając na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych, obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym” [6] .

Obecnie prawo bankowe obejmuje dwie grupy operacji bankowych [7] :

 1. sensu stricto ,
 2. sensu largo,

Tabela 1. Czynności bankowe sensu stricto i czynności bankowe sensu largo.

Czynności bankowe sensu stricto

zastrzeżone wyłącznie dla banków

Czynności bankowe sensu largo – wykonywane również przez inne podmioty niebankowe

Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

Udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich

Prowadzenie innych rachunków bankowych

Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty

Udzielanie kredytów

Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu

Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw

Terminowe operacje finansowe

Emitowanie bankowych papierów wartościowych

Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych

Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych

Wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego

Wykonywanie czynności obrotu dewizowego

Wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

Udzielanie i potwierdzanie poręczeń

Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych

Źródło: Opracowanie własne

Do usług bankowych i innych (pozostałych usług finansowych) zostały zaliczone następujące czynności [8] :

 1. przyjmowanie od społeczeństwa depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi,
 2. udzielanie pożyczek i kredytów, m.in. kredytu konsumpcyjnego, hipotecznego, na wierzytelności i na sfinansowanie transakcji handlowych,
 3. usługi leasingu finansowego,
 4. usługi w zakresie doręczania pieniędzy,
 5. emisja i zarządzanie środkami płatniczymi (np. kartami kredytowymi, czekami podróżniczymi, tratami bankierskimi),
 6. gwarancje i zobowiązania pozabilansowe,
 7. postępowanie z rachunkami własnymi i rachunkami klientów w zakresie:

- instrumentów rynku pieniężnego (czeków, weksli itp.),

- waluty obcej,

- sprzedaży terminowej środków pieniężnych i opcji,

- instrumentów wymiany i kształtowania stopy procentowej,

- zbywalnych papierów wartościowych,

 1. udział w emisji papierów wartościowych i usługi z tym związane,
 2. doradztwo w zakresie struktury kapitałów, strategii przemysłowej i związanych z tym problemów oraz doradztwo i usługi dotyczące fuzji i sprzedaży przedsiębiorstw,
 3. usługi maklerów walutowych,
 4. zarządzanie i doradztwo portfelowe,
 5. przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi,
 6. usługi w zakresie kredytów,
 7. usługi sejfowe.

Rola banku

Rolę banku w gospodarce narodowej można scharakteryzować poprzez prezentację trzech najbardziej istotnych dziedzin działalności banku. Są to [9] :

 1. udział w kreacji pieniądza,
 2. udział w społecznym podziale pracy,
 3. dokonywanie alokacji i transformacji środków.

Kreacja pieniądza w systemie bankowym dokonywana jest przez bank centralny oraz przez banki komercyjne, które kreują dwa rodzaje pieniądza: pieniądz gotówkowy i pieniądz bezgotówkowy (zwany bankowym, depozytowym, wkładowym lub tez żyrowym) [10] .

Udział banków w społecznym podziale pracy wiąże się z przejmowaniem przez nie szeregu czynności finansowych od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Są to czynności związane z podstawową działalnością banków komercyjnych, polegające na: przyjmowaniu wkładów, udzielaniu kredytów, obrocie papierami wartościowymi, udziale w obrocie płatniczym.

Dokonywanie alokacji i transformacji środków. Banki pełnią istotną rolę jako instytucje transformacyjne, pośredniczące w doprowadzaniu do wzajemnego uzgodnienia różniących się struktur podaży i popytu. Odnosi się to zwłaszcza do transformacji informacji, wielkości zapotrzebowanej sumy pieniądza, transformacji terminu i transformacji ryzyka [11] .

Transformacja informacji jest konieczna ze względu no to, że posiadacz sumy pieniężnej i poszukujący pieniądza muszą osiągnąć informację o sobie, a następnie przeprowadzić odpowiednie negocjacje. Bardzo ważna jest tez wiedza o solidności partnera, którą może zapewnić pośredniczący bank, dysponujący odpowiednio wyszkoloną kadrą [12] .

Transformacja wielkości sumy pieniądza wiąże się z występującym na ogół brakiem zgodności między sumą oferowaną przez posiadacza a sumą zapotrzebowaną przez poszukującego pieniądza.

Transformacja terminu jest konieczna ze względu na to, że posiadacze wolnych środków na ogół chcą ulokować swoje środki na krótsze terminy, natomiast poszukujący pieniądza chcieliby go otrzymać na terminy dłuższe. Taka transformacja jest możliwa dzięki temu, że w praktyce bankowej następują [13] :

- prolongacja wkładów (odroczenie terminu),

- substytucja wkładów (zmiana na inne),

- możliwość likwidacji części aktywów przed terminem,

- możliwość wykorzystania pomocy zewnętrznej.

Transformacja ryzyka jest możliwa dzięki [14] :

- wewnętrznemu rozłożeniu ryzyka między wiele podmiotów,

- zewnętrznemu zabezpieczeniu (kredyty banku centralnego, kredyty na rynku pieniężnym, fundusze gwarancyjne).

Rolę banku można więc określić następująco [15] :

 1. rola płatnika – dokonywanie płatności w imieniu swoich klientów,
 2. rola agenta – działanie w imieniu klientów w zakresie emisji papierów wartościowych i zarządzania własnością klientów,
 3. rola gwaranta – poparcie udzielane klientom w spłacie ich zobowiązań,
 4. rola pośrednika – dokonywanie transformacji otrzymanych depozytów w kredyty, przede wszystkim dla przedsiębiorstw (pośrednictwo między podmiotami deficytowymi i nadwyżkowymi),
 5. rola instrumentu w realizacji polityki gospodarczej kraju – regulowanie podaży pieniądza poprzez działanie banku centralnego.

System bankowy to ogół instytucji bankowych funkcjonujących w danym kraju wraz ze wzajemnymi powiązaniami i relacjami z otoczeniem (rynkami pieniężnymi). System bankowy to suma banków funkcjonujących w danym państwie, tworzących logiczną, zwartą całość [16] .

Do podstawowych funkcji systemu bankowego można zaliczyć [17] :

- stworzenie mechanizmów gromadzenia środków pieniężnych oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia,

- zagwarantowanie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi (również ponad granicami),

- zapewnienie skutecznych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem bankowym,

- zapewnienie informacji cenowej o usługach bankowych (co stwarza możliwość podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze),

- stworzenie warunków do transformacji środków pieniężnych i ich inwestowania w czasie.

Struktura systemu bankowego powinna odznaczać się zdolnością do przystosowania się zarówno do dynamicznych jak i powolnych zmian otoczenia ( przystosowawcze własności systemu ). Elementami systemu bankowego są banki operacyjne (depozytowo-kredytowe, inwestycyjne, uniwersalne, spółdzielcze i banki emisyjne (centralne). Na rozwój systemów bankowych wpływają następujące, ściśle ze sobą powiązane czynniki [18] :

- ład społeczny (wartości kulturowe) i ekonomiczny (polityka gospodarcza, mechanizmy rynkowe),

- popyt na usługi bankowe (jego struktura i wielkość),

- regulacje prawne działań bankowych,

- skłonność banków do innowacji.

Rodzaje banków

System bankowy obejmuje następujące podstawowe grupy banków [19] :

 1. banki centralne (powstałe na bazie banków emisyjnych),
 2. banki operacyjne (komercyjne, uniwersalne, depozytowo-kredytowe),
 3. banki specjalne (inwestycyjne, hipoteczne, towarzystwa kredytowe, komunalne, rolne i melioracyjne),
 4. kasy oszczędnościowe,
 5. spółdzielczość kredytową.

Bank centralny jest to bank państwowy spełniający równocześnie funkcje: banku emisyjnego , banku banków , banku gospodarki narodowej [20] .

W Polsce bankiem centralnym jest  Narodowy Bank Polski. Jest odpowiedzialny za regulację całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju oraz równowagi bilansu płatniczego. Pełni funkcje bankiera państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu oraz obsługi długu państwowego i kasowej obsługi budżetu. Obowiązkiem banku centralnego jest dbanie o stabilność waluty narodowej, a także takie oddziaływanie na gospodarkę narodową, żeby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia. Bank banków jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych. Tworzy dwa rodzaje pieniądza:

- banknot jako centralny pieniądz gotówkowy,

- pieniądz żyrowy jako centralny pieniądz rezerwowy.

Bank banków spełnia następujące funkcje [21] :

- reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza (gotówkowego i żyrowego),

- reguluje wielkość tworzonego przez banki operacyjne pieniądza bankowego,

- reguluje płynność całego systemu bankowego,

- kształtuje potencjał kredytowy banków operacyjnych poprzez odpowiednie instrumenty pieniężne,

- obsługa, organizacja i realizacja płatności zagranicznych.

W ramach wypełniania funkcji banku banków, bank centralny sprawuje nadzór nad działalnością instytucji bankowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa depozytom zgromadzonym w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Obecnie nadzór nad działalnością banków w Polsce sprawuje niezależna od NBP instytucja – Komisja Nadzoru Bankowego oraz jej organ wykonawczy – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, funkcjonujący w ramach struktury NBP.

Do zadań nadzoru bankowego należy niedopuszczenie do [22] :

- naruszenia prawa bankowego oraz innych przepisów prawnych obowiązujących banki,

- utraty płynności przez bank,

- takiego pogorszenia się rentowności banku, które groziłoby jego likwidacją.

Banki operacyjne są najbardziej rozpowszechnioną formą instytucji bankowej. Celem działania banku operacyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku, a  więc jest to takie rozwijanie usług bankowych, przy utrzymaniu zasady rentowności banku, które ni pogorszyłoby jego płynności, nie naruszyło obowiązujących przepisów i zachowało zaufanie klientów.

Rysunek 1. Główne funkcje uniwersalnego banku komercyjnego

Źródło: S. Flejterski, B. Świecka, „Elementy finansów i bankowości”

Do banków operacyjnych należą banki komercyjne, uniwersalne i depozytowo-kredytowe.

Banki komercyjne zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów oraz dokonywaniem na ich podstawie rozliczeń bezgotówkowych.

Banki uniwersalne udzielają kredytów krótko-, średnio-, i długoterminowych, przyjmują różne lokaty, a także wkłady oszczędnościowe ludności, dokonują operacji papierami wartościowymi. Przeprowadzają operacje w walucie krajowej i w walutach obcych. Nie mają ograniczeń o charakterze ilościowym, cenowym, jakościowym, geograficznym, branżowym czy też pod względem obsługiwanych klientów [23] :

Banki specjalne ograniczają swą działalność do wąskiego zakresu operacji. W porównaniu z bankami komercyjnymi ich sfera działania ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy działania albo rodzaju klienteli. Finansują wykonywanie specjalnych zadań, wymagających szczególnego rodzaju fachowej obsługi bankowej. Specjalizacja banków prowadzi do podziału na banki depozytowo-kredytowe i inwestycyjne. Może też występować specjalizacja pod względem terytorialnym (banki ogólnokrajowe i regionalne), a także branżowym (banki przemysłowe, rolne, handlu zagranicznego oraz budowlane).

Do banków specjalnych można zaliczyć banki inwestycyjne, instytucje kredytu długoterminowego, banki hipoteczne, rolne, melioracyjne, a także banki komunalne [24] .

Banki inwestycyjne zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji oraz bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Kapitał gromadzony jest nie tylko poprzez kumulowanie wkładów klientów, lecz również w drodze emisji własnych obligacji. Świadczone przez nie usługi finansowe wykraczają poza tradycyjną działalność depozytowo-kredytową, jednak głównie są to usługi związane z operacjami papierami wartościowymi. Banki te współdziałają w tworzeniu nowych przedsiębiorstw lub rozbudowywaniu istniejących [25] .

Banki hipoteczne to typowe banki wyspecjalizowane. Zajmują się udzielaniem pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości. Środki na udzielanie kredytów pod zastaw ziemi i nieruchomości banki te uzyskują w drodze sprzedaży listów zastawnych.

Kasy oszczędnościowe gromadzą rozproszone oszczędności indywidualne i najczęściej udzielają na ich podstawie kredytów lub korzystnie lokują zgromadzone zasoby. Ich zadaniem jest ścisłe powiązanie ich działalności z potrzebami drobnych wytwórców, gospodarstw domowych, jak również samorządów. Kasy oszczędnościowe są samodzielnymi bankami uniwersalnymi. Działają często w powiązaniu z urzędami pocztowymi, które dysponują gęstą siecią placówek [26] . Budowlane kasy oszczędnościowe udzielają kredytów na budownictwo mieszkaniowe.

Spółdzielnie kredytowe przyjęły za cel obsługę finansową i zaspokajanie potrzeb kredytowych członków spółdzielni oraz klientów w środowisku lokalnym. Za działalność danej spółdzielni solidarnie odpowiadają kredytobiorcy – członkowie spółdzielni m.in. przez ich wkłady członkowskie. Banki spółdzielcze są bankami uniwersalnymi, które ze względu na wysoki poziom konkurencji obsługują szeroki krąg klientów (nie tylko własnych członków, ale również osoby nie należące do spółdzielni). Świadczą wszystkie usługi charakterystyczne dla banków uniwersalnych [27] , zwłaszcza w zakresie realizacji bezgotówkowego obrotu płatniczego, kredytowych transakcji konsorcjów bankowych, transakcji papierami wartościowymi i transakcji zagranicznych.

Istnieją również takie instytucje jak parabanki, które świadczą usługi podobne do bankowych, a ich zakres i charakter zależy od obowiązującego w danym kraju prawa bankowego. W przeciwieństwie do banków nie są one poddane licencjonowaniu oraz nadzorowi bankowemu. Pełnią często funkcję pośrednika między bankami a drobnymi kredytobiorcami. Przykładem parabanków w Polsce są SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) [28] .

 1. Charakterystyka produktów bankowych.

Podstawowym elementem marketingu-mix jest produkt, czyli jakikolwiek przedmiot wymiany [29] .

Przez „produkt” rozumie się każdą operację i usługę oferowaną klientowi przez bank – odpłatnie lub nieodpłatnie – która może być przedmiotem odrębnego zainteresowania klientów, a więc nie występuje lub nie musi występować w ścisłym powiązaniu z inną usługą [30] .

Produktem bankowym nazywamy jednolity i wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym i cenowym (odpowiedni %) składnik oferty bankowej, np. kredyt hipoteczny, kredyt na rachunku bieżącym.

Produkt bankowy jest zatem instrumentem finansowym, który stanowi obietnicę, że wypożyczone albo zainwestowane środki pieniężne zostaną zwrócone wraz z odsetkami w następnym okresie [31] .

Produktem w ujęciu marketingowym nazywa się dobro lub usługi zdolne do zaspokojenia ludzkich potrzeb. Innymi słowy, produkt jest to pewien zestaw korzyści oferowanych konsumentowi. Z tego też powodu każdy bank  zorientowany marketingowo w centrum uwagi stawia klienta.

Produktem bankowym jest każda usługa świadczona przez bank [32] .

Produkty oferowane przez bank można podzielić na trzy główne grupy [33] :

 1. różne formy i rodzaje kredytów,
 2. różne formy lokowania środków finansowych,
 3. obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz inne usługi oferowane klientom.

Cechy usługi finansowej :

 1. niematerialność – niemożność dotknięcia, obejrzenia produktu; ponoszenie większego ryzyka potencjalnego klienta w momencie podejmowania decyzji o zakupie usługi bankowej; nie mogą być produkowane na zapas,
 2. niejednorodność – w oddziałach usługi nie są świadczone jednakowo, różnią się standardy i różny jest poziom zadowolenia; różnicowanie ze względu na znaczący udział personelu bankowego w procesie sprzedaży,
 3. nierozdzielność – konsumpcja w czasie bezpośredniej obecności klienta w banku (lub w momencie  bezpośredniej z nim łączności przy wykorzystaniu elektronicznych mediów). Sprzedaż większości usług finansowych polega na objaśnianiu przez urzędnika korzyści oraz dopełnieniu formalności, (podczas gdy większość produktów jest najpierw produkowana, a potem sprzedawana konsumentom),
 4. nietrwałość – usługi nie mogą być magazynowane jak towary. Wyjątkiem są karty kredytowe, które stanowią dla ich właścicieli pewna formę przechowywania kredytu,
 5. brak ochrony patentowej – mogą być łatwo kopiowane przez konkurentów; jedynie specjalne oznakowanie poszczególnych rodzajów usług podlega ochronie prawnej,
 6. abstrakcyjny charakter – potrzeba wyjaśnienia klientowi, na czym polega jego istota,
 7. zaspokajanie podstawowych potrzeb - rozwój gospodarczy i technologiczny przyczynił się do tego, że bez tego typu usług ani przedsiębiorstwo ani gospodarstwo domowe nie może funkcjonować poprawnie i efektywnie,
 8. rozłożenie w czasie konsumpcji – usługi bankowe mogą być dobrami o rozłożonej w czasie konsumpcji np. kredyt hipoteczny,
 9. obarczanie usług bankowych ryzykiem,
 10. usługi bankowe jako pakiet usług – klient z reguły nie jest zainteresowany pojedynczymi usługami, lecz pakietem usług, np. do konta osobistego dołączony jest kredyt, karty płatnicze, ubezpieczenie, itp.
 11. wysoki poziom skomplikowania,
 12. charakter pieniężny, a nie rzeczowy,

Funkcje usługi finansowej [34] :

 1. Funkcje podstawowe , które odzwierciedlają relacje między produktem a celem, na które składają się np. funkcjonalność i jakość produktu, zdolność usługi do zaspokojenia potrzeb finansowych. Przykładowo funkcją podstawową kredytu jest zaspokajanie potrzeb finansowych klienta.
 2. Funkcje dodatkowe , dotyczące sposobu korzystania z produktu, warunków i formy jego sprzedaży. Wskazują na relacje między produktem a użytkownikiem np. łatwość korzystania z usługi. Przykładowo w odniesieniu do lokat bankowych chodzi o prosty sposób dokonywania wkładów, szybki dostęp do informacji o lokatach, dyskrecję obsługi itp.

Poziomy usługi bankowej [35] :

 1. Istota (rdzeń) usługi bankowej – podstawowa usługa zawierająca w sobie zasadnicze korzyści, np. lokata umożliwiająca oszczędzanie pieniędzy na określony cel,
 2. Usługa rzeczywista – podstawowa usługa wraz z celami i elementami dostosowującymi ją do potrzeb i oczekiwań klientów, np. dobrze zabezpieczona i tania karta płatnicza z łatwą procedurą jej użytkowania,
 3. Usługa poszerzona – dodatkowe korzyści oferowane przez banki wraz z usługą rzeczywistą, np. ubezpieczenie dla posiadaczy kart płatniczych,
 4. Usługa potencjalna – zbiór potencjalnych cech i korzyści, które może uzyskać klient w przyszłości, np. oferta kredytu na dogodnych warunkach dla posiadacza konta osobistego.

Sukcesywne nabywanie i utrata zdolności zaspokajania potrzeb klienta przez produkt bankowy (usługę) wiąże się z pojęciem tzw. cyklu życia produktu (faz życia usługi bankowej). Cykl życia produktu bankowego obejmuje okres od momentu wprowadzenia produktu na rynek do jego wycofania, czyli kiedy dany produkt znajduje na rynku nabywców.

Fazy cyklu życia produktu bankowego:

 1. Wprowadzenie produktu na rynek
 2. Wzrost sprzedaży
 3. Dojrzałość sprzedaży (nasycenie rynku)
 4. Spadek sprzedaży

Rysunek 2. Fazy cyklu życia produktu bankowego.

 1. W pierwszej fazie sprzedaż jest niewielka i rośnie bardzo powoli, natomiast jej koszty są bardzo wysokie. Najczęściej faza ta przynosi straty. Bank koncentruje się zatem na intensywnej promocji (zwłaszcza reklamie) mającej na celu poinformowanie klientów o usłudze i zachęcenie do korzystania z niej.
 2. Faza druga charakteryzuje się szybkim wzrostem sprzedaży, zwiększa się liczba nabywców, następuje wzrost zysku banku. W dalszym ciągu ma miejsce intensywna kampania reklamowa, zaś pojawiające się usługi konkurencyjne wywołują konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na jakość świadczenia usług oraz sprawną dystrybucję.
 3. W fazie dojrzałości wielkość sprzedaży osiąga maksimum, spada natomiast tempo przyrostu sprzedaży, zysk z danej usługi jest najwyższy, zaś na rynku zaznacza się agresywna konkurencja i spadek cen na usługi bankowe. Następuje także powolny proces „starzenia się” usługi bankowej oraz spadek tempa sprzedaży. Z tego powodu tak istotne są skuteczne działania podtrzymujące zainteresowanie klientów np. obniżki cen, zmiany w dystrybucji, zmiany w samym produkcie.
 4. Faza spadku oznacza, że spada poziom sprzedaży, spada zysk banku. Maleje zainteresowanie usługą. Produkt zbliża się do kresu swojego rynkowego życia. Traci na znaczeniu reklama i inne działania promocyjne o charakterze informacyjnym.

Tradycyjnie czynności (usługi) bankowe dzieli się na cztery grupy:

 1. operacje bierne lub pasywne (depozytowe),
 2. operacje czynne lub aktywne (kredytowe),
 3. operacje rozliczeniowe lub pośredniczące (obsługa obrotu płatniczego),
 4. inne operacje (różne).

Operacje pasywne polegają na pozyskiwaniu środków finansowych od klientów banku. W tym celu bank wykonuje takie czynności bankowe, jak na przykład przyjmowanie depozytów czy emitowanie bankowych papierów wartościowych. Przykładem produktów depozytowych są: rachunki bankowe (bieżące, pomocnicze, lokat terminowych), wkłady oszczędnościowe (depozyty, lokaty), rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, książeczki oszczędnościowe, bony skarbowe.

Operacje aktywne polegają na wykorzystaniu przez bank zgromadzonych środków finansowych własnych i obcych w celu finansowania potrzeb kredytobiorców lub obciążaniu tych środków ryzykiem wynikającym z udostępniania ich innym podmiotom. Cechą operacji aktywnych jest działanie banku na własny rachunek i ryzyko. Do operacji aktywnych zaliczane są m.in.:

- udzielanie kredytów,

- udzielanie gwarancji bankowych,

- udzielanie poręczeń,

- udzielanie pożyczek pieniężnych.

Przykładem produktów kredytowych są: kredyt lombardowy, kredyt hipoteczny, leasing, factoring, kredyt dyskontowy, kredyt akceptacyjny i awale.

Operacje rozliczeniowe polegają na realizacji zleceń płatniczych klientów. W tym celu bank wykonuje takie czynności bankowe, jak przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych. Przykładem produktów rozliczeniowych są:

- rozliczenia bezgotówkowe: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czeki, karty płatnicze, akredytywa, weksle, inkaso,

- rozliczenia gotówkowe: operacje kasowo-skarbowe, organizacja obrotu gotówkowego, pranie pieniędzy.

Operacje inne obejmują, dozwolone prawem bankowym czynności bankowe i usługi dla klientów, jak np.:

- przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,

- udostępnianie skrytek sejfowych,

- świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.

Wyróżnienie, zgodnie z teorią marketingu pięciu poziomów produktu , gwarantuje bardziej efektywne wykorzystanie produktu jako instrumentu marketingu-mix w banku. Philip Kotler wyróżnia [36] :

 1. Podstawowy pożytek
 2. Produkt w formie podstawowej
 3. Produkt oczekiwany
 4. Produkt ulepszony
 5. Produkt potencjalny

Podstawowy pożytek wynika z zaakceptowania przez klienta uczestnictwa banku w prowadzonej przez niego gospodarce finansowo-pieniężnej.

Na drugim poziomie bank przekształca tę podstawową korzyść w produkt w formie podstawowej, wynikającej z udziału banku w rynku finansowym oraz z funkcji pieniądza, tj. w typową wersję produktów, np. kredyty, lokaty.

Na trzecim poziomie bank przygotowuje produkt oczekiwany, co oznacza, że określa jego podstawowe cechy i warunki, jakie zaakceptują potencjalni klienci (dla kredytów będzie to np. wysokość oprocentowania, termin spłaty, sposób zabezpieczenia itp.).

Na czwartym poziomie bank przygotowuje produkt ulepszony, który przynosi dodatkowe korzyści, wyróżniające go wśród ofert konkurencji. Produkt ulepszony funkcjonuje na rynku krótko, przekształcając się z czasem w produkt oczekiwany. Przykładem funkcjonowania produktu ulepszonego są karty kredytowe oferowane najbogatszym klientom, z możliwością korzystania z nieoprocentowanego kredytu w oznaczonym okresie, w bardzo korzystnym pakiecie bezpieczeństwa w razie zgubienia karty, itp.

Na piątym poziomie znajduje się produkt potencjalny. Bank biorąc pod uwagę specyfikę konkurencji międzybankowej powinien uwzględniać wszystkie ulepszenia i przekształcenia produktu w przyszłości, czyli dostosowanie produktu do zmian na rynku finansowym i zachowań konkurencji.

Specyfika produktu bankowego wymaga stosowania zróżnicowanych koncepcji działań marketingowych. W teorii marketingu istnieje pięć różnych konkurencyjnych koncepcji zarządzania marketingowego [37] :

 1. Koncepcja produkcji,
 2. Koncepcja produktu,
 3. Koncepcja sprzedaży,
 4. Koncepcja marketingowa,
 5. Koncepcja marketingu społecznego.

Koncepcja produkcji (obrotu) oznacza dążenie do zwiększania sumy bilansowej, a więc zarówno aktywów, jak i pasywów banku, w wyniku uwzględnienia potrzeb tych klientów, którzy preferują produkty szeroko dostępne i oferowane na wyjątkowo korzystnych warunkach. Bank koncentruje się na wysokiej wydajności i szerokiej dystrybucji [38] .

W Koncepcji produktu bank zakłada, że klienci preferują najwyższą jakość oferowanych produktów, doceniają kompleksowość obsługi klienta, prowadzącą do satysfakcjonującego zaspokojenia potrzeb z zakresu prowadzonej przez nich gospodarki finansowo-pieniężnej. Bank koncentruje swe działania na wytwarzaniu produktów o wyjątkowych cechach i ciągłym ich udoskonalaniu [39] .

W koncepcji sprzedaży banki prowadzą szeroką działalność informacyjną i promocyjną. Podejmują wiele działań wspierających sprzedaż produktów bankowych, nie koncentrują się natomiast na dostosowaniu produktów do potrzeb rynku, na wprowadzaniu zmian w ofercie bankowej, a jedynie ograniczają się do aktywizacji sprzedaży [40] .

Koncepcja marketingowa w przeciwieństwie do wcześniejszych koncepcji, które koncentrowały się na sprzedaży oferowanych produktów, polega na skoncentrowaniu działań banku w kierunku jak najlepszego poznania i najszerszego uwzględnienia interesów nabywcy produktu. A więc kluczem do sukcesu banku jest zaspokojenie realnych potrzeb klientów.

Koncepcja marketingu społecznego usuwa potencjalne konflikty pomiędzy wymaganiami i interesami klienta a długookresowym dobrobytem społeczeństwa. Oferta banków jest skierowana do klientów, którzy przedkładają interes określonej społeczności bądź całego społeczeństwa nad zyski krótkookresowe.

Marketing usług bankowych to działalność mająca na celu poznanie potrzeb rynku i klientów, pozyskanie ich, utrzymanie jako stałych odbiorców usług danego banku, a także kształtowanie ich postaw, dostosowanych do zmieniających się sytuacji rynku usług finansowych [41] .

Philip Kotler wskazuje na pięć etapów ewolucji marketingu bankowego:

- marketing to reklama, promocja sprzedaży i publicity,

- marketing to przyjazna atmosfera,

- marketing to innowacje,

- marketing to pozycjonowanie (plasowanie),

- marketing to badania, planowanie, wdrażanie i kontrola.

Ogólnie można stwierdzić, że specyfika marketingu bankowego wiąże się przede wszystkim ze szczególnym charakterem: usługi bankowej, klienta oraz samego banku.

Rozdział 2

Ogólna charakterystyka Banku BGŻ S.A.

2.1. Historia, rozwój i struktura organizacyjna banku BGŻ .

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. jest nowoczesnym, uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Celem BGŻ jest włączenie się w realizację programów strukturalnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej kierowanych do przedsiębiorstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego oraz podmiotów tworzących infrastrukturę regionalną. Celem Banku jest również utrzymanie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym i utrzymanie statusu lokalnego partnera pierwszego wyboru klientów indywidualnych, przedsiębiorców i firm. Jest to kluczowe założenie nowej strategii rozwoju BGŻ S.A. przyjętej na lata 2005 – 2008.

Bank BGŻ od lat należy do dziesiątki największych polskich banków komercyjnych. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej sieci placówek, Bank BGŻ z sukcesami świadczy usługi dla swoich Klientów z segmentu dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz dla ponad miliona Klientów indywidualnych. Bank BGŻ praktycznie nie ma konkurencji w polskim sektorze rolno-spożywczym. Tylko ten bank jest w stanie zaoferować specjalistyczną i rozbudowaną ofertę finansowej obsługi rolnictwa.

Klienci Banku BGŻ mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe.

Dostęp do usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne – system bankowości internetowej, obsługę telefoniczną oraz Home Banking. Zabezpieczenia stosowane w Banku Gospodarki Żywnościowej należą do najnowocześniejszych na świecie.

Od 1994 roku Bank BGŻ jest spółką akcyjną, a od grudnia 2004 roku akcjonariuszami Banku są obok Skarbu Państwa, holenderski Rabobank International Holding B.V. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Instytucje zaangażowały się w transformacje banku poprzez bliską współpracę w zakresie opracowania strategii biznesowej oraz zrestrukturyzowania działalności operacyjnej.

Rysunek 3. Struktura akcjonariatu Banku BGŻ wg stanu na 14.08.2007 r.

Źródło: www.bgz.pl

Historia i rozwój Banku

1975

Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego.

1990

Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Od tego czasu stosunki między BGŻ i bankami spółdzielczymi regulowane były umowami cywilno-prawnymi o współpracy w oparciu o przepisy Prawa bankowego. Spośród działających wówczas 1663 banków spółdzielczych, 1276 podpisało umowy o współpracy z BGŻ.

1992

Biuro Maklerskie BGŻ otrzymało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na działalność w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

1994

- Bank Gospodarki Żywnościowej przekształcony został w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Nadzorczą.

- BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Biuro Maklerskie BGŻ S.A., jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

1995

BGŻ S.A. podjął współpracę z brytyjskim Funduszem Know How (KHF), realizującym program pomocy technicznej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Wśród pilotowanych przez KHF przedsięwzięć znalazła się praca na rzecz BGŻ S.A., poprzez udział Funduszu w formułowaniu zaleceń dotyczących restrukturyzacji banku oraz obsługi finansowej sektora rolnego.

1996

- BGŻ S.A. udostępnił klientom oddziałów Banku usługi z zakresu bankowości elektronicznej typu HOME BANKING.

- BGŻ S.A. uzyskał członkostwo dwóch międzynarodowych systemów kartowych Europay Int. (karty EUROCARD/MasterCard) oraz VISA Int., co stworzyło możliwość wdrożenia kart międzynarodowych Business i Classic oraz uruchomienia karty płatniczej POLCARD.

1997

Powstało Przedstawicielstwo BGŻ S.A. w Moskwie, stwarzając możliwość obsługi bankowej klientów banków Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych na rynkach wschodnich.

1998

- BGŻ S.A. uzyskał członkostwo Instytutu Finansów Międzynarodowych. Instytut zrzesza ponad 280 największych na świecie banków komercyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych. BGŻ S.A. jest szóstym polskim bankiem zrzeszonym w tej organizacji.

-  W dorocznym rankingu brytyjskiego miesięcznika "The Banker" BGŻ S.A  zajął 443. miejsce wśród 1000 największych banków świata.

2000

- Oddziały BGŻ S.A. zaczęły wydawać swoim klientom karty Maestro.

- Uruchomiono usługę telefoniczną.

- Oferta BGŻ wzbogaciła się o nowy produkt - konto przeznaczone dla młodzieży w wieku 13-18 lat wraz z kartą płatniczą Maestro dla młodzieży.

- Na giełdzie w Luksemburgu rozpoczął się  obrót eurobligacjami BGŻ.

2001

- BGŻ S.A. wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

- W 2001 r. BGŻ wypracował zysk brutto w wysokości 148,6 mln zł, co dało mu 6 miejsce w polskim sektorze bankowym. Pod względem aktywności rynkowej mierzonej sumą bilansową netto BGŻ zajął 10 miejsce, a 8 miejsce w zakresie zgromadzonych depozytów.

2002

Przyjęto nową strategię rozwoju BGŻ jako uniwersalnego banku komercyjnego. Uchwalono skierowaną do Skarbu Państwa emisję akcji imiennych serii "D" - wyłączając prawo poboru dla pozostałych akcjonariuszy.

2003

- BGŻ przystąpił do realizacji autorskiego unikalnego przedsięwzięcia o charakterze społeczno-edukacyjnym „Klasa BGŻ”. Z myślą o dzieciach wybitnie uzdolnionych, pochodzących z ubogich rodzin,  utworzył klasę, którą objął opieką sponsorską.

- Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej BGŻ S.A.

- NWZA BGŻ S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego.

- W listopadzie BGŻ S.A. podpisał umowę o współpracy z Międzynarodowym Bankiem Współpracy Gospodarczej w Moskwie (MBWG). Realizacja umowy stwarza możliwości rozwoju współpracy operacyjnej BGŻ S.A. z MBWG w zakresie produktów obsługi handlu zagranicznego.

- W grudniu BGŻ S.A. wprowadził obsługę internetową rachunków prowadzonych przez przedsiębiorstwa.

- Zarząd BGŻ S.A. podjął decyzję o wyborze RCF Polska Sp. z o.o. (podwykonawca prawny kancelaria Prawna Baker & McKenzie Polska) na doradcę w procesie dokapitalizowania banku.

2004

- 22 kwietnia NWZA BGŻ S.A. dokonało zmiany w statucie BGŻ S.A., polegającej na rezygnacji z uprawnienia Ministra Skarbu Państwa w zakresie wyboru członków Zarządu banku i przekazaniu tej kompetencji Radzie Nadzorczej BGŻ S.A.

- 20 czerwca BGŻ S.A. wdrożył Centralny System Informatyczny Eurobank On-line. Proces objął ponad 300 placówek banku.

- 10 sierpnia BGŻ zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w zakresie udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji z Funduszu Poręczeń Unijnych dla podmiotów korzystających z kredytu w BGŻ na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych.

- Zarząd BGŻ S.A. sukcesem zakończył starania podejmowane przez okres ostatnich dwóch lat o podwyższenie kapitału banku. Zarząd banku zawarł przedwstępną umowę subskrypcji akcji z następującymi podmiotami: Rabobank International Holding B.V., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

- W październiku 2004 r. BGŻ włączył się w finansowanie przedsięwzięć objętych wsparciem z funduszy strukturalnych UE.

2005

- 10 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BGŻ S.A. zatwierdziło nowy skład Rady Nadzorczej Banku.

- W czerwcu BGŻ S.A. ogłosił nową strategię. Rozwój oparty na trzech wartościach: przejrzystości, uczciwości i zaangażowaniu, więcej samodzielności i odpowiedzialności na szczeblu lokalnym. Bank przyjął kluczowe założenia nowej strategii, w ramach której zamierza rosnąć dwukrotnie szybciej niż rynek.

- W sierpniu Bank rozpoczął wydawanie kart kredytowych Visa Classic.

- We wrześniu BGŻ zaoferował klientom nowe kredyty hipoteczne i budowlane.

- 17 listopada BGŻ S.A. podpisał umowę o współpracy ze Zrzeszeniem Mazowieckiego Banku Regionalnego.

2006

- 11 kwietnia Bank BGŻ wprowadził nowe logo. Nowa wizualizacja marki została opracowana z myślą o jej rewitalizacji i odmłodzeniu, przy jednoczesnym utrzymaniu jej dotychczasowego dorobku – zaufania i wiarygodności, jaką się cieszy. Oprócz zmian "zewnętrznych" - nowej identyfikacji wizualnej, bank przeobraża się także od środka: wprowadza nową organizację oddziałów oraz aktywniejszy i nowocześniejszy sposób sprzedaży produktów.

- W czerwcu Bank BGŻ podpisał umowę z londyńską firmą Lehman Brothers.

- W sierpniu Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła rating kondycji finansowej Banku BGŻ z E+ do D- oraz oceniła perspektywę tego ratingu jako stabilną.

- W sierpniu BGŻ podpisał umowę o współpracy w zakresie realizacji przekazów pieniężnych z Wielkiej Brytanii do Polski z firmą przekazową One Money Mail Ltd z Londynu. Bank współpracuje w tym zakresie również z Vigo (USA) i Doma (USA).

- We wrześniu BGŻ przystąpił do stowarzyszenia The European Financial Management & Marketing Association (EFMA). - organizacji zrzeszającej największe europejskie instytucje finansowe.

- BGŻ SA. został pierwszym w dystrybucji na polskim rynku partnerem Robeco, jednej z wiodących firm zarządzania aktywami w Europie, o aktywach w zarządzaniu na poziomie ponad 132 mld EUR.

- W grudniu Bank BGŻ podpisał z Mazowieckim Bankiem Regionalnym porozumienie o współpracy w zakresie funkcjonowania na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Wysoką jakość usług oferowanych przez Bank BGŻ potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia :

 1. Najlepszy rachunek w Internecie. BGŻ S.A. otrzymał podczas II Ogólnopolskiej Olimpiady Usług Bankowych dwie nagrody. Złoty medal - nagrodę w kategorii najlepszy elektroniczny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przyznano kontu osobistemu INTEGRUM z usługą "e-INTEGRUM".   W kategorii najlepszy ROR, przyznawanej przez Klientów      banków, BGŻ zajął drugie miejsce.
 1. BGŻ – Bankiem przyjaznym dla Przedsiębiorców . Corocznie wielu oddziałom banku przyznawane są Godła promocyjne Złoty Oddział – Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.
 2. BGŻ bankiem przyjaznym dla Klientów. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. otrzymał od redakcji tygodnika „Newsweek” tytuł „Przyjazny Bank Newsweeka”, w kategorii najlepsza placówka bankowa. Elementy oceny badania podzielono na cztery kategorie: wygląd placówki i ocena pracy, jakość obsługi w oddziale, formularze bankowe (stopień ich skomplikowania) oraz obsługa telefoniczna i internetowa.
 3. Europrodukty BGŻ. 14 grudnia 2004 r. w finale VII edycji ogólnopolskiego Programu Promocyjno-Gospodarczego EUROPRODUKT dwa produkty BGŻ S.A. - Kredyt Strukturalny i Pakiet Gospodarz zostały nagrodzone tym prestiżowym tytułem.
 4. Serwis WWW.bgz.pl najlepszy! BGŻ S.A. zajął pierwsze miejsce w rankingu miesięcznika Home&Market na najlepszą bankową stronę internetową.
 5. Eurobank On-line wyróżniony w konkursie Gazety Bankowej . BGŻ S.A. zdobył wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową na Najlepszy Projekt Informatyczny 2004. Produktem uhonorowanym wyróżnieniem jest Centralny System Informatyczny Eurobank On-line.
 6. Główna nagroda dla „Klasy BGŻ” w konkursie Złote Spinacze 2005 . "Klasa BGŻ" – autorski projekt BGŻ S.A. otrzymał nagrodę główną w kategorii Corporate Social Responsibility w ogólnopolskim konkursie Złote Spinacze 2005 na najlepsze kampanie PR. Bank angażuje się w inicjatywy społeczne, czego wyrazem jest „Klasa BGŻ”, projekt realizowany przez Fundację BGŻ, wspierający kształcenie uzdolnionej młodzieży.
 7. Najszybszy kredyt mieszkaniowy wg Rankingu Expandera. W marcu 2006 r. BGŻ zajął pierwsze miejsce w rankingu Expandera jako bank najszybciej rozpatrujący wnioski kredytowe.
 8. Sponsor Roku 2006. W czerwcu Bank BGŻ otrzymał Statuetkę Sponsora Roku 2006 Filharmonii Narodowej w Warszawie.
 9. Wyróżnienie od American Express Bank Ltd. W 2006 r. wieloletni amerykański korespondent Banku BGŻ - American Express Bank Ltd. New York wyróżnił Bank Gospodarki Żywnościowej nagrodą w formie certyfikatu Certificate of Excellent Quality za niemal perfekcyjną realizację poleceń wypłaty w USD w 2005 r.
 10. Bank BGŻ laureatem konkursu „Rekiny Reklamy 2005”. Bank BGŻ zdobył wyróżnienia w dwóch kategoriach w konkursie "Rekiny Reklamy 2005", organizowanym przez Gazetę Bankową na najlepszą reklamę produktu finansowego.
 11. Bank BGŻ laureatem konkursu Mecenas Kultury 2006.
 12. Nominacja dla Banku BGŻ w konkursie Solidny Pracodawca.
 13. Bank BGŻ Mocny Wizerunkiem. Bank BGŻ zdobył wyróżnienie w Konkursie „Mocni wizerunkiem”, który towarzyszył VI edycji Kongresu Public Relations w Rzeszowie.
 14. Godło TERAZ POLSKA dla najszybszego na rynku kredytu hipotecznego.
 15. Bank BGŻ Sponsorem Roku Filharmonii Narodowej w Warszawie.
 16. Bank BGŻ wrażliwy społecznie. W rankingu firm komunikujących w Internecie o swoim społecznym zaangażowaniu bank BGŻ zajął 2 miejsce.

Rysunek 4

Schemat struktury organizacyjnej oddziału operacyjnego BGŻ S.A. w Lesznie

Źródło: Opracowanie własne

2.2. Bank BGŻ S.A na rynku bankowym.

Bank BGŻ S.A posiada sieć 250 placówek na terenie całego kraju oraz prawie 2050 bankomatów, w których klienci mogą bezprowizyjnie wypłacać gotówkę m.in. dzięki porozumieniom z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowieckim Bankiem Regionalnym, Kredyt Bankiem i Invest Bankiem.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zawiera bogatą ofertę usług bankowych, skierowaną do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym rolników.

Oferta usług świadczonych przez BGŻ S.A. obejmuje m.in.:

 1. otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych,
 2. gromadzenie oszczędności ludności,
 3. gromadzenie środków pieniężnych klientów instytucjonalnych na rachunkach lokat terminowych,
 4. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadaczy rachunków,
 5. udzielanie kredytów,
 6. prowadzenie pełnych rozliczeń dewizowych w zakresie importu i eksportu,
 7. prowadzenie rachunków walutowych,
 8. świadczenie usług z zakresu bankowości inwestycyjnej,
 9. doradztwo inwestycyjne i zarządzanie pakietem papierów wartościowych na zlecenie Klienta,
 10. wykup wierzytelności pieniężnych i leasingowych,
 11. bankowość elektroniczna,
 12. karty płatnicze,
 13. obrót czekami bankierskimi i podróżniczymi,
 14. wynajem skrytek sejfowych,
 15. wrzutnie do skarbca nocnego.

Około 80% banków spółdzielczych skupionych jest wokół BGŻ S.A..
Bank ten, jako bank krajowy, skupia na podstawie zawartych umów banki regionalne oraz za ich pośrednictwem zrzeszone w bankach regionalnych banki spółdzielcze.

BGŻ S.A. specjalizuje się w obsłudze sektora gospodarki żywnościowej, ale swoją ofertę kieruje również do przedsiębiorstw z innych gałęzi gospodarki narodowej. Posiada wszechstronną ofertę zawierającą prawie wszystkie rodzaje usług bankowych obecnych na polskim rynku bankowym, pieniężnym i kapitałowym.

Bank BGŻ oprócz podstawowej działalności depozytowo - kredytowej i rozliczeniowej prowadzi obsługę w zakresie obrotu dewizowego oraz transakcji rynku papierów wartościowych.

Prowadzone przez Bank BGŻ S.A. rachunki bankowe umożliwiają swobodne i wygodne przeprowadzanie rozliczeń, jak również atrakcyjne lokowanie nadwyżek finansowych.

Bank proponuje szeroką gamę lokat, gwarantując atrakcyjne oprocentowanie, minimum formalności oraz wygodny dostęp za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

BGŻ S.A dysponuje bogatą ofertą kredytową dla osób fizycznych i dla podmiotów gospodarczych. Oferuje korzystne warunki, w tym oprocentowanie, z możliwością indywidualnych negocjacji. Kredytuje podmioty działające na rynku, jak i nowopowstające. Ze względu na rodzaj waluty Bank udziela kredytów  w złotych i w walutach wymienialnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Bank BGŻ oferuje kursy kupna i sprzedaży wszystkich głównych walut wymienialnych, a także transakcje zabezpieczające ryzyko stóp procentowych i ryzyko kursowe.

Od wielu lat Bank oferuje produkty dla sektora rolno-spożywczego (kredyt Agro Ekspres, kredyt Agro Ekspres Plus, kredyt Rzeczówka, Kredyty Preferencyjne – wspierające rozwój gospodarstw rolnych, kredyt strukturalny).

Dla Klientów instytucjonalnych Bank oferuje Usługę Identyfikacji Płatnika (IDEN). BGŻ S.A. oferuje szeroki zakres usług powierniczo-depozytowych dla przedsiębiorstw zawierających transakcje na rynku finansowym. BGŻ S.A. oferuje także swoim Klientom skrytki sejfowe, kasety depozytowe i depozyty rzeczowe umożliwiające przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych a także wpłaty zamknięte, pozwalające na szybką wpłatę gotówki.

BGŻ współpracuje z: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. współpracuje z ok. 670 bankami na świecie. Swoje rozliczenia z zagranicą realizuje zarówno w głównych walutach wymienialnych jak i w walutach rzadko stosowanych w rozliczeniach międzybankowych. Utrzymuje rachunki w renomowanych bankach zagranicznych o globalnym zasięgu, których oferta cenowa jest najkorzystniejsza dla BGŻ S.A. i jego Klientów. Dla wielu czołowych banków z Europy, USA i Kanady BGŻ S.A. jest bankiem pierwszego wyboru na rynku polskim. Usługi w obrocie z zagranicą świadczone są z wykorzystaniem międzynarodowego bankowego systemu łączności SWIFT oraz systemów rozliczeniowych Euroelixir i SorbnetEuro.

Wysoka jakość i absolutne bezpieczeństwo to standard w przypadku elektronicznych kanałów dostępu do produktów i usług Banku BGŻ.

Wszystkie produkty oferowane przez Bank BGŻ S.A. zostaną szczegółowo przedstawione w następnym rozdziale.

Rozdział 3

Oferta produktów bankowych Banku BGŻ S.A.

3.1. Oferta dla Klientów indywidualnych

3.1.1. Konta osobiste

Wśród kont osobistych BGŻ S.A oferuje:

Tabela 2. Konta osobiste dla Klientów indywidualnych.

Plan Standardowy - dla poszukujących tradycyjnych rozwiązań

Plan Internetowy – dla preferujących zarządzanie kontem przez Internet

Plan Aktywny – dla najbardziej wymagających i aktywnych Klientów

5 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za prowadzenie rachunku

0 zł za dokonywanie transakcji na rachunku – bez względu na ich liczbę i wartość

24-godzinny dostęp do konta poprzez eBGŻ i TeleBGŻ

0 zł za 24-godzinny dostęp do konta przez Internet i telefon – eBGŻ i TeleBGŻ

24 –godzinny dostęp do konta przez Internet i telefon – eBGŻ i TeleBGŻ

Ochrona ubezpieczeniowa

0 zł za dokonywanie wszystkich transakcji w ramach eBGŻ i  TeleBGŻ

0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej

0 zł za otwarcie i prowadzenie atrakcyjnie oprocentowanego konta lokacyjnego Eskalacja

0 zł za otwarcie i prowadzenie atrakcyjnie oprocentowanego konta lokacyjnego Eskalacja

0 zł za rozbudowaną ochronę ubezpieczeniową – ubezpieczenie NNW i pakiet usług assistance

0 zł za otwarcie i prowadzenie atrakcyjnie oprocentowanego konta lokacyjnego Eskalacja

Plan Student – dla studentów oraz uczniów szkół policealnych i pomaturalnych

Konto Maax – dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

0 zł za prowadzenie konta

specjalne konto dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

0 zł za podstawowe operacje na koncie

bezpieczne i wygodne konto na kieszonkowe i pierwsze zarobione pieniądze

0 zł za wydanie karty debetowej

0 zł za prowadzenie konta

Preferencyjny kredyt studencki z dopłatami

pakiet podstawowych produktów i usług bankowych

Karta kredytowa – limit nawet do 1000 zł

0 zł za wydanie specjalnej młodzieżowej karty Maestro Maax

Konto lokacyjne Eskalacja – 4%

lokaty terminowe - doskonały sposób na naukę oszczędzania

24-godzinny dostęp do konta przez telefon i Internet - dzięki TeleBGŻ i eBGŻ

Źródło: Opracowanie własne

3.1.2. Bankowość elektroniczna

eBGŻ i TeleBGŻ to szybki i bezpieczny dostęp do konta za pomocą Internetu i telefonu.

Za pomocą eBGŻ i TeleBGŻ można: sprawdzić kwotę dostępnych środków, saldo i historię operacji na rachunkach; zrealizować przelewy; zlecić otwarcie lub zamknięcie lokat terminowych; złożyć lub zmienić dyspozycję zleceń stałych; uzyskać informacje o usługach i produktach Banku BGŻ.

Dodatkowo za pomocą TeleBGŻ można kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a eBGŻ automatycznie przypomina o ważnych terminach np. płatności czy wygaśnięcia lokat.

Łącząc się z TeleBGŻ można skorzystać z pomocy konsultanta lub ze specjalnego, automatycznego systemu obsługi (IVR), który pozwala samodzielnie wykonywać operacje na koncie za pomocą klawiszy telefonu.

Gwarancje  bezpieczeństwa  bankowości elektronicznej:

 1. W systemie eBGŻ bezpieczeństwo zapewniają: kodowanie transmisji danych między Klientem i bankiem, login i znane tylko Klientowi hasło dostępu do systemu, weryfikacja przy użyciu tokena (czyli urządzenia, które generuje jednorazowe, unikatowe kody, potrzebne do identyfikacji Klienta) oraz system dodatkowych zabezpieczeń informatycznych (firewalls).
 2. W systemie TeleBGŻ bezpieczeństwo zapewniają: kod PIN znany tylko Klientowi, niepowtarzalny identyfikator AKD, autoryzowanie przelewów, których kwota przewyższa ustalony dzienny limit.

3.1.3. Lokaty i rachunki

Bank BGŻ oferuje następujące lokaty i rachunki:

 1. Lokata WIBID

Niska kwota wymagana do otwarcia rachunku - wystarczy już 1 000 zł. Atrakcyjna stopa procentowa, oparta o stawkę WIBID 1M dla lokaty 3 - miesięcznej oraz o stawkę WIBID 3M dla lokaty 6 – miesięcznej. Oprocentowanie jest w pełni uzależnione od zmian rynkowych stóp procentowych. Możliwość wykorzystania lokaty jako zabezpieczenia pożyczki, kredytu, czy też karty kredytowej, gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 1. Lokaty terminowe klasyczne

Środki pieniężne ulokowane na rachunku lokaty przynoszą większy zysk, niż na koncie osobistym, oprocentowanie nawet do 5,5% w skali roku. Gwarancja zwrotu zainwestowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami. Depozyty zgromadzone w Banku BGŻ są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Lokaty 1, 3, 6 i 12 miesięczne dają możliwość automatycznego przedłużania na kolejne takie same okresy.

 1. Konto lokacyjne Eskalacja

A trakcyjne oprocentowanie, zależne od wartości ulokowanych środków - do 4,40%. Wypłaty w dowolnym terminie, bez utraty odsetek. Dostęp do pieniędzy za pośrednictwem Internetu ( eBGŻ ) i telefonu ( TeleBGŻ ) oraz w oddziale banku.

 1. Indywidualne Konto Emerytalne

IKE-BGŻ to Indywidualne Konto Emerytalne w formie rachunku oszczędnościowego z gwarancją minimalnego oprocentowania, łatwy i bezpieczny sposób oszczędzania na emeryturę. Zysk jest zwolniony od podatku. Możliwość umieszczenia nadwyżek wpłat na atrakcyjnie oprocentowanych lokatach. Gwarancja BFG.

 1. Rachunki płatne na każde żądanie

M ogą być prowadzone w złotych (PLN), dolarach amerykańskich (USD), w euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP).  Wpłaty oraz wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w dowolnym terminie, rachunki złotowe są nieoprocentowane. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach płatnych na każde żądanie, prowadzonych w walucie obcej, są dopisywane na koniec kwartału kalendarzowego i na dzień likwidacji rachunku.

 1. Książeczka oszczędnościowa

Jest potwierdzeniem otwarcia lokaty. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej po przedłożeniu książeczki. Środki zgromadzone na książeczce oszczędnościowej mogą stanowić zabezpieczenie udzielonej pożyczki lub kredytu. N ajniższa kwota wymagana do wpłaty na książeczkę wynosi tylko 500 zł . Oprocentowanie stałe: 1, 3 miesiące; oprocentowanie zmienne: 3, 6, 12 miesięcy. Stopy procentowe dla książeczek oszczędnościowych wzrastają wraz z długością okresu zadeklarowania oraz uzależnione są od wysokości deponowanej kwoty. Od 500 000 zł oprocentowanie ustalane jest na warunkach indywidualnych. Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 1. Lokata inwestycyjna

100% gwarancji dla zainwestowanego kapitału, możliwość zarobienia 21% w skali 2 lat. Oprocentowanie jest zależne od zmian na rynkach kapitałowych, walutowych lub towarowych. Lokaty inwestycyjne nie znajdują się w ciągłej ofercie banku. Otwarcie lokaty możliwe jest tylko w okresach subskrypcji. Bank każdorazowo określa warunki lokaty oferowane w danym okresie subskrypcji.

3.1.4. Kredyty i pożyczki

W ofercie banku znajdują się następujące kredyty i pożyczki:

 1. Kredyt zimowy

Wysoka maksymalna kwota kredytu – 80 000 zł, oprocentowanie od 6,9% . Minimum formalności - bez poręczycieli i zabezpieczeń. Ubezpieczenie kredytu - niższe oprocentowanie kredytu. Uproszczone warunki uzyskania kredytu – wystarczy historia konta.

 1. Kredyt dla posiadaczy konta osobistego

Kredyt udzielany jest w wysokości do 80 000 zł, osobom zasilającym konto osobiste w Banku BGŻ wpłatami regularnymi bądź nieregularnymi. Kredyt można uzyskać już po dokonaniu jednej regularnej wpłaty, a w przypadku wpłat nieregularnych – po 3 miesiącach funkcjonowania konta. Bank nie żąda zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego w wysokości do 6 – krotności wpłat na konto. Dla studentów uproszczone warunki przyznania kredytu.

 1. Kredyt mieszkaniowy

Szybka decyzja kredytowa , długi okres kredytowania do 30 lat. O ptymalna wysokość rat nawet 650,59 zł miesięcznie dla kredytu 100 000 zł. Możliwość refinansowania – zaciągniętych kredytów mieszkaniowych i poniesionych wydatków. Swoboda wyboru waluty PLN, EUR, USD lub CHF. Możliwość przystąpienia do Pakietu ubezpieczeń , obejmującego ubezpieczenie na życie, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy oraz ubezpieczenie od utraty pracy. Możliwość kredytowania zakupu gruntów rolnych oraz siedlisk nabywanych przez osoby fizyczne w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

 1. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to możliwość zastąpienia kilku dotychczasowych zobowiązań jedna ratą. Jedna skonsolidowana rata będzie niższa niż suma wcześniej spłacanych, z opcją dodatkowych wolnych środków. Długi okres kredytowania do 30 lat, raty stałe lub malejące.

 1. Pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych

Minimalna wysokość pożyczki wynosi 20 tys. zł, maksymalna 500 tys. zł. Okres spłaty pożyczki od roku do 15 lat. Pożyczkę spłaca się w ratach malejących, spłacanych co miesiąc lub kwartał. Zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

 1. Kredyt studencki

Kredyt udzielany jest studentom, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia na preferencyjnych kierunkach studiów. Listę tych kierunków sporządza corocznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kredyt przysługuje studentom o niskich dochodach na osobę w ich rodzinie. Spłata kredytu rozpoczyna się nie później niż dwa lata po ukończeniu studiów, a spłacany jest przez okres dwukrotnie dłuższy od okresu pobierania. Rzeczywista stopa oprocentowania kredytu studenckiego wypłacanego przez 10 semestrów studiów wynosi 1,1%.

 1. Kredyt na zakup papierów wartościowych

Przeznaczony dla Klientów – osób fizycznych, które zawarły z Biurem Maklerskim BGŻ umowę o świadczenie usług brokerskich i posiadających rachunek inwestycyjny. Oferowany na okres od 5 dni do 12 miesięcy. Kwota kredytu może wynosić od 5 tys. zł do nawet 200% wartości portfela. Kredyt na zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym może być udzielony jako kredyt odnawialny (każda spłata kredytu lub jego części powoduje możliwość ponownego zadłużenia się), natomiast na rynku pierwotnym może być udzielony jako kredyt nieodnawialny lub odnawialny.

3.1.5. Karty płatnicze

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w swojej ofercie posiada:

1. Karty debetowe - Maestro oraz Maestro Maax to karty płatnicze umożliwiające dokonywanie transakcji do wysokości posiadanego na koncie salda.

2. Kartę kredytową - kredytowa karta płatnicza VISA Classic BGŻ to karta umożliwiająca dokonywanie transakcji do wysokości indywidualnie przyznanego limitu kredytowego. Klient sam wybiera wielkość spłaty kredytu w danym miesiącu.

 1. Karta Maestro i Karta Maestro Maax

Karta Maestro przysługuje Klientom mającym konto osobiste oraz osobom wskazanym przez posiadacza konta, natomiast Karta Maestro Maax przyznawana jest Klientom od 13 do 18 roku życia mającym konto dla młodzieży Konto Maax.

Wydawane są z trzyletnim terminem ważności, dzienny standardowy limit wypłaty gotówki w bankomatach wynosi 2 000 zł, a dzienny standardowy limit transakcyjny wynosi 50 000 zł.

 1. Karta kredytowa VISA Classic BGŻ

0 zł odsetek nawet do 51 dni - przy transakcjach bezgotówkowych; 0 zł za wydanie karty; 0 zł za używanie karty - dla klientów, którzy miesięcznie dokonują płatności bezgotówkowych za minimum 300 zł; 0 zł za ubezpieczenie chroniące od następstw rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu i nieupoważnionego użycia karty. Wysoki limit kredytu - nawet 50 000 zł, możliwość wydania dodatkowych kart w ramach przyznanego limitu kredytowego, stały dostęp do rachunku karty przez telefon. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają specjalne pakiety ubezpieczeniowe: Pakiet Podstawowy, Pakiet Rozszerzony, Pakiet Extra, Pakiet Plus.

3.1.6. Ubezpieczenia

Bank BGŻ S.A. zawiera gamę produktów ubezpieczeniowych dostępnych wraz z wybranymi produktami tego banku:

 1. Ubezpieczenia i usługi assistance powiązane z kontem osobistym:

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ),

- Pakiet usług assistance – w ramach ubezpieczenia assistance bank oferuje dostęp do informacji medycznej, serwisu technicznego, pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby lub awarii w miejscu zamieszkania Klienta.

 1. Ubezpieczenia do rachunku IKE BGŻ (usługi assistance).
 2. Ubezpieczenia powiązane z kartami płatniczymi:

- Pakiety Ubezpieczeń (Podstawowy, Rozszerzony, Ekstra i Plus) oferowane do karty kredytowej Visa Classic ,

- Ubezpieczenie NNW w czasie podróży zagranicznej oferowane do karty Visa Classic charge,

- Ubezpieczenie NNW w czasie podróży zagranicznej oraz ubezpieczenie od bezprawnego użycia karty, od rabunku gotówki oraz zniszczenia, rabunku lub kradzieży towaru oferowane do złotej karty MasterCard charge ,

 1. Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego.
 2. Ubezpieczenia powiązane z kredytem mieszkaniowym i pożyczką hipoteczną .
 3. Ubezpieczenia powiązane z kredytem konsolidacyjnym .

3.1.7. Fundusze inwestycyjne

Zakup funduszy to jednoczesna możliwość inwestowania w wiele różnych akcji i obligacji z wielu sektorów rynku, w wielu branżach w różnych krajach.

Obecnie w ofercie Banku BGŻ znajdują się następujące fundusze inwestycyjne:

 1. Union Investment TFI S.A.

Union Investment TFI S.A. posiada obecnie najszerszy fundusz parasolowy na rynku - UniFundusze FIO, który skupia 18 subfunduszy.

Zalety inwestowania w fundusz parasolowy UniFundusze FIO: zamiana subfunduszy w parasolu bez podatku kapitałowego oraz możliwość zmiany inwestycji w zależności od sytuacji na rynku (dzięki szerokiej ofercie subfunduszy).

 1. Robeco

BGŻ posiada następujące fundusze Robeco:

1. Robeco Emerging Markets Equities - Fundusz akcji z rynków wschodzących
tj. Brazylia, Chiny, Indie, Tajwan czy Korea Południowa.

2. Robeco Global Value Equities - Fundusz akcji niedowartościowanych , inwestuje w akcje firm silnych, ale niedoszacowanych.

3. Robeco Global Bonds - Fundusz obligacji światowych , inwestuje na całym świecie w obligacje emitowane przez rządy, jak i firmy.

4. Robeco High Yield Bonds - Fundusz obligacji o wysokiej rentowności , to inwestycja w obligacje o podwyższonych stopach zwrotu, oferująca możliwości zysku wyższego niż w przypadku zwykłych obligacji.

3.1.8. Operacje dewizowe

 1. Przekazy zagraniczne (Polecenie wypłaty za granicę, Polecenie wypłaty z zagranicy),
 2. Czeki w obrocie zagranicznym

BGŻ S.A. prowadzi obsługę operacji czekowych: sprzedaż czeków bankierskich, skup czeków, inkaso czeków.

Bank przyjmuje do realizacji czeki od klientów posiadających rachunek w BGŻ S.A. oraz od posiadaczy czeków płatnych w BGŻ S.A.

 1. Transfer środków z zagranicy do Polski

Bank BGŻ współpracuje z międzynarodowymi firmami przekazowymi:

 1. błyskawiczne przekazy pieniężne z zagranicy do Polski: MoneyGram,

b) transfer środków z USA do Polski: Grupa Doma, Vigo Remittance Corporation,

c) transfer środków z Wielkiej Brytanii do Polski: One Money Mail Ltd.

3.1.9. Oferta Departamentu Skarbu

Struktura ofertowa produktów i usług oferowanych przez Departament Skarbu:

1. Zarządzanie płynnością

Wśród propozycji Banku BGŻ w zakresie zarządzania płynnością znajdują się m.in.:

a) negocjowane lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym, w złotych i walutach obcych - zawierane na terminy od 1 dnia do 1 roku, są przeznaczone dla Klientów detalicznych, którzy dysponują chwilowymi bądź stałymi nadwyżkami finansowymi,

b) bony skarbowe i obligacje skarbowe

Bank BGŻ oferuje na rynku wtórnym bony skarbowe i obligacje skarbowe z różnymi terminami wykupu. Minimalna kwota transakcji realizowanej przez bank na rzecz Klientów wynosi 50 000 PLN.

c) zagraniczne dłużne papiery wartościowe ,

d) nieskarbowe papiery dłużne (obligacje korporacyjne oraz obligacje municypalne),

e) transakcje okresowej sprzedaży / zakupu (buy-sell back / sell-buy back) papierów wartościowych : (bony skarbowe, obligacje skarbowe, nieskarbowe papiery dłużne).

2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Bank BGŻ w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej posiada:

a) terminową transakcję na stopę procentową FRA (Forward Rate Agreement).

3. Zarządzanie ryzykiem kursowym

Propozycja Banku BGŻ w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym to:

a) natychmiastowe transakcje wymiany walutowej - NTWW ,

b) terminowe transakcje wymiany walutowej -TTWW ,

c) opcje walutowe .

4. Analizy rynkowe, komentarze.

3.2. Oferta dla firm

3.2.1. Pakiety dla firm

Wszystkie Pakiety to propozycje dla Klientów instytucjonalnych, których roczne przychody nie przekraczają 40 mln zł. BGŻ oferuje następujące pakiety dla firm:

 1. Pakiet Firma Plan 1

Adresowany jest do klientów instytucjonalnych, których roczne przychody nie przekraczają 800 000 EUR. W skład Pakietu wchodzą: rachunek bieżący, karta płatnicza Maestro Business, bankowość telefoniczna.

 1. Pakiet Firma Plan 2

W skład Pakietu wchodzą: rachunek bieżący, bankowość telefoniczna, bankowość internetowa (wydanie i użytkowanie 1 tokena), karta Maestro Business, transakcje FX (natychmiastowe transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty).

 1. Pakiet Firma Plan 3

W skład Pakietu wchodzą: rachunek bieżący, bankowość telefoniczna, bankowość  internetowa (wydanie i użytkowanie do 3 tokenów), karta Maestro Business (dla 3 użytkowników), rachunek automatycznej lokaty O/N, transakcje FX.

3.2.2. Rachunki i lokaty

Wśród rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych Bank BGŻ posiada:

 1. Rachunki bieżące i pomocnicze - środki na rachunku bieżącym i pomocniczym BGŻ są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej,
 2. Negocjowane lokaty terminowe - są zawierane w PLN, USD, EUR na okresy od 1 dnia do 1 roku; są przeznaczone dla Klientów instytucjonalnych, którzy dysponują chwilowymi bądź stałymi nadwyżkami finansowymi; oprocentowanie jest stałe; minimalna kwota negocjowanej lokaty terminowej wynosi 50 000 PLN,
 3. Atrakcyjne lokaty terminowe w PLN - w przypadku lokat na okres do 12 miesięcy obowiązuje oprocentowanie stałe, natomiast dla lokat przyjmowanych na 24 miesiące oprocentowanie zmienne,
 4. Rachunki walutowe - rachunki walutowe bieżące i terminowe służą do gromadzenia walut wymienialnych oraz dokonywania rozliczeń w obrocie krajowym i dewizowym. W ramach umowy BGŻ prowadzi rachunki bieżące pomocnicze oraz rachunki lokat terminowych w EUR i USD,
 5. Rachunek automatycznej lokaty overnight w złotych - służy do gromadzenia środków z tytułu lokat overnight, tworzonych ze środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym Klienta. Minimalna kwota lokaty to 50 000 zł,
 6. Wyciąg elektroniczny - dostarczane wyłącznie na wskazaną skrzynkę poczty e-mail, zapewnia wygodę, brak opłat, łatwość korzystania, poufność i bezpieczeństwo danych oraz szybkość.

3.2.3. Bankowość elektroniczna

Bank BGŻ oferuje:

 1. eBGŻ Firma - system, który daje możliwość korzystania z rachunku za pomocą Internetu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. TeleBGŻ - czyli bankowość telefoniczną, umożliwiającą efektywne i wygodne zarządzanie środkami pieniężnymi za pośrednictwem telefonu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Home Banking - usługę, która pozwala prowadzić operacje bankowe za pośrednictwem specjalnej aplikacji na komputerze Klienta, które do połączenia z bankiem wykorzystuje linię telefoniczną.

3.2.4. Karty płatnicze

W ofercie Banku BGŻ znajdują się karty płatnicze przeznaczone dla Klientów instytucjonalnych posiadających w banku rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w walucie polskiej:

- Karta Maestro Business - to karta debetowa z ustalonym limitem wydatków, wydawana wskazanym przez Posiadacza rachunku osobom. Kartą tą można posługiwać się wszędzie tam, gdzie widnieje logo „Maestro", „ec" lub „Cirrus". Rachunek, do którego przypisano kartę, jest obciążany kwotami transakcji oraz opłatą i prowizją z tytułu korzystania z karty. Wydawana jest z trzyletnim terminem ważności.

- Karta MasterCard Business - jej działanie jest oparte na miesięcznym, odnawialnym limicie wydatków, a wydanie jest zależne od posiadanej zdolności kredytowej. Jest to karta typu charge (z odroczonym terminem płatności) – a więc obciążanie rachunku kwotami dokonanych transakcji (które mogą przekroczyć stan rachunku) odbywa się raz w miesiącu. Dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków wynosi 5 000 zł . Wydawana jest z rocznym terminem ważności.

3.2.5. Kredyty

 1. Kredyt na działalność bieżącą

Działalność bieżąca może być finansowana:

- z kredytu w rachunku bieżącym (pozwala na realizację zleceń płatniczych Klienta do wysokości ustalonego limitu),

- z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym (jest kredytem nieodnawialnym, tzn. spłata części lub całości kredytu nie daje możliwości jego ponownego wykorzystania),

- z kredytu płatniczego (pozwala na pokrycie wymaganych zobowiązań w razie przejściowego braku środków własnych),

- z kredytu rewolwingowego (jest wykorzystywany przez przedsiębiorców na finansowanie działalności bieżącej, dla której charakterystyczne są powtarzające się cykle gospodarcze lub sezonowość),

 1. Kredyt Ekspres Linia

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zaliczanych do  mikroprzedsiębiorstw oraz MSP. Maksymalna kwota kredytu nawet do 300 000 zł.

 1. Kredyt na działalność inwestycyjną

Udzielany jest na okres nie dłuższy niż 8 lat. Może być przeznaczony na:

- inwestycje materialne – np. na budowę, modernizację i remont obiektów, zakup linii technologicznych, nieruchomości, pojazdów związanych z działalnością gospodarczą itp.,

- inwestycje niematerialne np. na zakup koncesji, licencji, znaków towarowych, patentów i inne,

- inwestycje finansowe – np. na zakup papierów wartościowych i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Finansowanie do 350 tys. zł. bez biznesplanu

Kredyt pozwala na finansowanie działalności bieżącej lub inwestycje o charakterze odtworzeniowym. Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlegających przepisom ustawy o rachunkowości.

 1. Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Pożyczka zabezpieczona hipoteką dla firm to wyjątkowa możliwość uzyskania środków na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, nawet do 2 000 000 zł, na okres do 15 lat.

3.2.6. Bankowość inwestycyjna

Obecnie Bank oferuje swoim Klientom:

 1. Finansowanie i refinansowanie inwestycji kapitałowych

Polega to na nabywaniu  aktywów od klienta lub od podmiotów trzecich z opcją odkupu. Dzięki BGŻ Klienci mogą na przykład: finansować przejęcia, także  w celu późniejszej odsprzedaży inwestorowi strategicznemu, refinansować nabycie własnych akcji w celu późniejszego umorzenia, optymalizować swą  strukturę kapitałową.

 1. Papiery dłużne przedsiębiorstw

Oferta BGŻ S.A w zakresie emisji i sprzedaży papierów dłużnych przedsiębiorstw obejmuje: Papiery Komercyjne, Obligacje Korporacyjne, Obligacje Municypalne.

 1. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

Oferta BGŻ S.A. skierowana jest zarówno do podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Obejmuje ona usługi związane z wyborem najlepszego modelu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a w szczególności:

- opracowanie finansowego modelu przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- doradztwo przy konstruowaniu stosunków kontraktowych pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia,

- organizację stosownych konsorcjów finansujących przedsięwzięcia inwestycyjne.

 1. Organizacja fuzji i przejęć

BGŻ S.A. proponuje właścicielom firm i jednostkom samorządu terytorialnego następujące usługi:

- pomoc w wyborze atrakcyjnego celu przejęcia i w wytypowaniu podmiotów z którymi należy współpracować,

- opracowywanie strategii przejęcia, ustalanie ceny transakcji, zdefiniowanie warunków przejęcia i podpisanie ostatecznej umowy,

- obsługa techniczna procesu przejęcia (kontrakt z poszczególnymi akcjonariuszami, skup akcji w imieniu Klienta),

- opracowywanie strategii fuzji przedsiębiorstw, analizy ich sytuacji i wycena,

- opracowanie metod przeprowadzenia fuzji.

 1. Doradztwo

Doradztwo strategiczne dla właścicieli firm, jak kształtować strukturę kapitału firm z punktu widzenia ich strategii rozwojowej , m.in.: opracowywanie diagnozy sytuacji firmy pod kątem jej potrzeb kapitałowych, przedstawienie propozycji sposobów finansowania rozwoju firmy.

Doradztwo strategiczne dla właścicieli firm w sprawach kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw , m.in.: pomoc w poszukiwaniu inwestorów zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą pakietów akcji lub udziałów, pomoc w negocjacjach dotyczących ceny nabycia / sprzedaży, uczestnictwo w negocjacjach umowy kupna / sprzedaży oraz w sfinalizowaniu transakcji.

 1. Usługi związane z GPW

Bank BGŻ S.A. świadczy  pełny zakres usług związanych z publicznym i niepublicznym rynkiem papierów wartościowych:

- Organizowanie emisji obligacji,

- Emisja i obrót krótkoterminowymi papierami dłużnymi.

3.2.7. Fundusze inwestycyjne

BGŻ S.A. oferuje przedsiębiorcom następującą gamę produktów:

 1. Zarządzanie wolnymi środkami

To propozycja, która umożliwia krótkoterminowe lokowanie środków z rachunku

przedsiębiorstwa w wybranych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez

Union Investment TFI S. A. Oto one: UniKorona Pieniężny FIO, UniWIBID SFIO, UniKorona Obligacje FIO, UniStoProcent Plus FIO, UniStoProcent BIS FIO.

 1. Programy motywacyjne

Program UniLider to sposób na przywiązanie kluczowych pracowników do firmy. Pracodawca finansuje świadczenia, z których pracownik może skorzystać jedynie po spełnieniu ustalonych warunków (może to być przepracowanie określonej liczby lat, czy realizacja jakiś konkretnych celów). Inwestowane przez pracodawcę środki pozostają przez cały czas własnością firmy.

Bank BGŻ rekomenduje inwestowanie w cztery fundusze, o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego i znacznym potencjale zysków:

- UniKorona Obligacje FIO – inwestuje głównie w  polskie i zagraniczne papiery skarbowe; w portfelu funduszu mogą się również znaleźć obligacje przedsiębiorstw,

- UniKorona Zrównoważony FIO – inwestycje funduszu opierają się na zrównoważonym doborze akcji i dłużnych papierów wartościowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych,

- UniGlobal FIO – fundusz akcji inwestujący w akcje blue chips emitentów z całego świata,

- UniKorona Akcje FIO – jest typowym funduszem akcji – do 100% swoich aktywów lokuje w akcje polskich przedsiębiorstw.

 1. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Polegają na finansowaniu przez pracodawcę dodatkowej emerytury pracownika, z której ten będzie mógł skorzystać po ukończeniu 60. roku życia.

Przepisy dotyczące PPE (w randze ustawy) pozwalają, by także pracodawca odnosił korzyści z programu: np. wszelkie wydatki ponoszone przez firmę w związku z obsługą programu można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, przekazywane składki są wolne od opłat ponoszonych na rzecz ZUS, perspektywa dodatkowego wynagrodzenia motywuje pracowników, dbałość o finansową przyszłość zatrudnionych korzystnie wpływa na wizerunek firmy.

3.2.8. Operacje zagraniczne i finansowanie handlu

 1. Linia gwarancyjna Banku BGŻ - z limitem, określonym co do kwoty, waluty oraz terminu, w ramach którego bank udziela gwarancji na podstawie otrzymywanych zleceń. Limit może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny, może być przyznany nawet na kilka lat, w zależności od potrzeb Klienta oraz oceny banku.

Bank BGŻ, oprócz gwarancji, udziela również poręczeń bankowych wg prawa     cywilnego oraz awalizuje weksle. Poza tym, oferuje też obsługę gwarancji wystawionych przez banki zagraniczne i krajowe na rzecz swoich Klientów.

 1. Przekazy zagraniczne – polecenie wypłaty za granicę i z zagranicy.
 2. Czeki w obrocie zagranicznym – sprzedaż, skup oraz inkaso czeków.
 3. Akredytywy - w ofercie BGŻ S.A. znajdują się akredytywy:

- własne – akredytywa importowa lub krajowa, otwarta przez bank,

- obce – akredytywa eksportowa lub krajowa, otwarta przez inny bank i obsługiwana przez BGŻ S.A.

Akredytywy importowe i eksportowe służą do rozliczeń transakcji handlu zagranicznego, akredytywy krajowe służą do rozliczeń krajowych transakcji handlowych.

Bank obsługuje także szczególne rodzaje akredytyw, np. standby, zaliczkowe, rewolwingowe, przenośne.

 1. Dyskonto należności z akredytywy eksportowej - dyskonto akredytywy polega na odkupieniu przez bank od beneficjenta należności z akredytywy przed terminem jej płatności, i przekazaniu na rachunek beneficjenta kwoty należności pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych.

Bank oferuje dyskonto należności z akredytywy: z prawem regresu do beneficjenta oraz bez prawa regresu do beneficjenta.

 1. Inkaso Dokumentowe - jest formą rozliczenia bankowego, w której bank importera zobowiązuje się do wydania dokumentów handlowych importerowi, po dokonaniu przez niego zapłaty lub zabezpieczeniu płatności w odroczonym terminie zapłaty poprzez np. wystawienie weksla własnego lub akcept weksla trasowanego.

BGŻ S.A. realizuje zarówno eksportowe jak i importowe inkasa:

- dokumentowe - przedmiotem których mogą być takie dokumenty handlowe jak: faktury, listy przewozowe, certyfikaty, itp., wraz z dołączonymi dokumentami finansowymi,

- finansowe - przedmiotem których mogą być weksle własne lub trasowane.

 1. Dyskonto weksli - dyskonto weksli polega na wypłaceniu Podawcy (firmie prezentującej weksle do dyskonta) kwoty stanowiącej równowartość sumy wekslowej, pomniejszonej o odsetki dyskontowe oraz należne Bankowi opłaty i prowizje.

BGŻ S.A. dyskontuje weksle: z prawem regresu do Podawcy oraz bez prawa regresu do Podawcy (pochodzące z obrotu krajowego i międzynarodowego).

BGŻ S.A. oferuje dyskonto weksli w ramach: umowy o linię na dyskonto weksli (dla tych, którzy często korzystają z dyskonta weksli) oraz w ramach jednorazowych transakcji (dla tych, którzy sporadycznie korzystają z dyskonta weksli).

 1. Gwarancje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – (w ramach Trade Facilitation Programme – TFP). Przystąpienie przez BGŻ S.A. do programu stwarza bankowi i klientom potencjalne możliwości gwarantowania ryzyka ich transakcji eksportowych, do nielimitowanych krajów i banków.
 2. Factoring - wykup wierzytelności handlowych to oferta adresowana do firm, których rozliczenia handlowe odbywają się w oparciu o faktury z odroczonymi terminami płatności.

BGŻ S.A. proponuje wykup wierzytelności handlowych:

- bez prawa regresu do Zbywcy (factoring pełny) - polegający na przejęciu przez bank ryzyka niespłacenia przez dłużnika zobowiązań wynikających z tytułu faktury. Ten typ wykupu jest oferowany w zakresie wierzytelności krajowych oraz ubezpieczonych wierzytelności zagranicznych, a maksymalny termin odroczenia płatności faktur wynosi 210 dni,

- z prawem regresu do Zbywcy (factoring niepełny) - co oznacza, że w przypadku niezapłacenia przez dłużnika kwoty wierzytelności, Zbywca jest zobowiązany zwrócić kwotę wierzytelności przyjętej przez bank do dyskonta. Produkt może dotyczyć zarówno wierzytelności krajowych, jak i zagranicznych, a  maksymalny termin odroczenia płatności wynosi 365 dni.

 1. Działalność na rynku rosyjskim

Bank oferuje Klientom instrumenty rozliczeniowe tj.: akredytywy, czeki, inkasa czy dyskonto, zapewniające zminimalizowanie ryzyka występującego w handlu zagranicznym i wcześniejsze uzyskanie należności. Ma dodatkowo możliwość potwierdzania akredytyw i wystawiania gwarancji i kontrgwarancji, zabezpieczających eksportera przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta z rynku rosyjskiego.

3.2.9. Fundusze strukturalne UE

 1. Kredyty strukturalne

Oferowane przez BGŻ S.A. kredyty strukturalne przeznaczone są na realizację projektów, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, w ramach:

- "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego",

- Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw",

- Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich",

- Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb".

Kredyty przeznaczone są dla: gospodarstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw w tym MSP.

Rysunek 5. Proces ubiegania się o wsparcie unijne przy finansowaniu inwestycji z udziałem kredytu strukturalnego.

Źródło: www.bgz.pl

 1. Fundusz Poręczeń Unijnych

Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty na realizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mogą otrzymać zabezpieczenie ich spłaty w postaci poręczenia ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie ze środków FPU może obejmować maksymalnie 80 proc. kwoty kredytu. Kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych 5 mln EUR .

3.2.10. Produkty Rynku Finansowego

 1. propozycja Banku BGŻ w zakresie zarządzania płynnością to:

- negocjowane lokaty terminowe o oprocentowaniu stałym, w złotych i walutach obcych - zawierane na okresy od 1 dnia do 1 roku,

- bony skarbowe , bony pieniężne i obligacje skarbowe ,

- zagraniczne dłużne papiery wartościowe ,

- nieskarbowe papiery dłużne (Obligacje Korporacyjne oraz Obligacje Municypalne) na rynku wtórnym,

- transakcje okresowej sprzedaży / zakupu (buy-sell back / sell-buy back) papierów wartościowych : (bony skarbowe, obligacje skarbowe, nieskarbowe papiery dłużne).

 1. w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej znajdują się m.in.:

- terminowa transakcja na stopę procentową FRA (Forward Rate Agreement),

- transakcja zamiany stóp procentowych IRS (Interest Rate Swap).

 1. w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym znajdują się m.in.:

- natychmiastowe transakcje wymiany walutowej (NTWW),

- terminowe transakcje wymiany walutowej (TTWW),

- opcje walutowe,

 1. Analizy rynkowe, komentarze.

3.2.11. Leasing

Celem firmy BGŻ Leasing jest wsparcie rozwoju firm poprzez zapewnienie optymalnej formy finansowania zakupu środków trwałych. W ramach umowy leasingowej finansujący oddaje do użytkowania korzystającemu wybraną inwestycję bez konieczności jej zakupu przez przedsiębiorcę. BGŻ proponuje:

- leasing finansowy (przedmiot leasingu amortyzowany jest u Klienta, stając się Jego własnością po zakończeniu umowy leasingowej. Jest on leasingowany na określony czas, dzięki czemu znana jest wysokość rat miesięcznych),

- leasing operacyjny (amortyzacji przedmiotu leasingu dokonuje BGŻ leasing. Na koniec okresu leasingu Klient decyduje o odkupieniu przedmiotu leasingu za ustaloną w umowie wartość końcową).

3.2.12. Oferta partnerów

Oferta produktowa partnerów BGŻ to:

 1. poręczenia i gwarancje

Klientom instytucjonalnym, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie posiadają majątku mogącego stanowić wystarczające zabezpieczenie do zaciągnięcia kredytów, BGŻ S.A. proponuje poręczenia lub gwarancje spłaty kredytów udzielane przez instytucje współpracujące z naszym bankiem, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, czy regionalne Fundusze Poręczeń Kredytowych.

 1. fundusze inwestycyjne ( Zarządzanie wolnymi środkami , Programy motywacyjne , Pracownicze Programy Emerytalne).

3.3. Oferta dla rolnictwa

3.3.1. Pakiet Plan Agro

Jest to oferta dla osób fizycznych prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. W skład Pakietu Plan Agro wchodzą: rachunek bieżący, bankowość telefoniczna , bankowość internetowa (wydanie i użytkowanie 1 tokena), karta Maestro Business .

3.3.2. Rachunki bieżące i pomocnicze

Środki na rachunku bieżącym i pomocniczym BGŻ są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Bank Gospodarki Żywnościowej stosuje System Elektronicznej Izby Rozrachunkowej ELIXIR. Umożliwia on rozliczenia z innymi dużymi bankami jeszcze w tym samym dniu roboczym. Wpłaty na rachunki Klientów i ich kontrahentów dokonywane są w zależności od czasu złożenia dyspozycji albo tego samego dnia albo następnego dnia rano.

3.3.3. Oferta kredytowa

Długoletnie doświadczenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w kontaktach z sektorem rolno-spożywczym zaowocowało stworzeniem specjalistycznej oferty związanej z finansową obsługą rolnictwa. BGŻ S.A. udziela różnorodnych kredytów w porozumieniu z organizacjami i instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym:

 1. Kredyt Agro Unia

Kredyt Agro Unia jest przeznaczony na inwestycje współfinansowane z Funduszy Unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zapewnia środki niezbędne do zrealizowania projektów, za które dotacje z UE są przekazywane dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia. Kredyt przyznawany jest na podstawie wniosku o dofinansowanie i biznesplanu. Oferta skierowana jest do: firm z sektora przemysłu przetwórczego, rolników indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, a także do osób korzystających z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013. W ysokość oprocentowania i kwota kredytu są ustalane w porozumieniu z Klientem i dopasowywane do jego możliwości i potrzeb, długi czas kredytowania – do 10 lat.

 1. Kredyt Agro Ekspres Plus

Kredyt udzielany jest do wysokości posiadanej lokaty, zaś jego oprocentowanie jest równe oprocentowaniu depozytu - dzięki czemu odsetki spłacą się same. Może być przeznaczony na dowolny cel związany z finansowaniem działalności bieżącej gospodarstwa rolnego. Kredyt udzielany jest na taki sam okres jak założona lokata - maksymalnie na 12 miesięcy a minimalna kwota lokaty lub sumy lokat, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu - już od 10 000 zł. Kredyt przeznaczony jest dla osób prowadzących gospodarstwa rolne dysponujących lokatami w Banku BGŻ.

 1. Kredyt Agro Ekspres

Może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a w szczególności na finansowanie zakupu: środków do produkcji, środków transportu i ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych oraz dla przetwórstwa rolno-spożywczego, stada podstawowego, materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich, linii technologicznych oraz na spłatę kredytów w innych bankach. Wysoka kwota kredytu – aż do 1 mln zł.

 1. Kredyty strukturalne (omówione w ofercie dla firm w punkcie 3.2.9. - Fundusze strukturalne UE).
 2. Kredyt Rzeczówka

Przeznaczony na wszystkie bieżące wydatki związane z działalnością rolniczą, a w szczególności na: finansowanie usług; zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz; zakup kwalifikowanego materiału siewnego; zakup zwierząt do chowu lub hodowli; przystosowanie gospodarstw rolnych do produkcji żywności metodami ekologicznymi; zakup paliwa na cele rolnicze; zakup osprzętu i narzędzi rolniczych nie mających charakteru środków trwałych.

 1. Kredyty preferencyjne

Bank BGŻ oferuje kredyty preferencyjne w ramach 9 linii kredytowych . Mogą z nich korzystać Klienci, którzy spełniają procedury określone przez ARiMR w zakresie poszczególnych linii kredytowych. Są przyznawane m.in. na:

- zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku, poprawę jakości i promocji produktów rolnych,

- poprawę wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska,

- poprawę efektywności produkcji polegającą w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania, poprawę struktury agrarnej,

- wznowienie produkcji po klęsce suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu.

 1. Finansowanie powiązań produkcyjnych w agrobiznesie

Oferta jest przeznaczona dla firm skupujących produkty rolne od producentów rolnych w ramach umów kontraktacji oraz dla firm sprzedających wszelkie środki do produkcji rolnej, np. pasze, nawozy, środki ochrony roślin, a także maszyny i urządzenia służące tej produkcji.

 1. Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oferuje kredyty z dopłatami Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej:

- "Wiarygodny Partner" - kredyty z tej linii przeznaczone są na finansowanie rozwoju terenów wiejskich poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców, w tym również: działalność osób wykonujących wolne zawody – lekarz, weterynarz, radca prawny, adwokat, notariusz.

- kredyty na inwestycje w zakresie wiejsko-gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych ,

- kredyty na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia na terenach wiejskich ,

- kredyty na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenach wiejskich ,

- kredyty na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy dróg na terenach wiejskich .

Rozdział 4

Projekt badania rynku produktów bankowych

4.1. Metody i techniki badan marketingowych

Badania marketingowe obejmują diagnozę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa (instytucji) oraz gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych służących podejmowaniu decyzji marketingowych [42] .

Są to działania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących rynku finansowego, zachowania konsumentów oraz środków i skuteczności strategii marketingowych [43] . Jest to więc jeden z ważniejszych elementów działalności banku, gdyż jednym z warunków skutecznego działania banku są właściwie przeprowadzone badania, dostarczające cennych informacji o rynku i zachowaniach klientów.

Podział badań marketingowych :

a) ze względu na źródła, których pochodzą dane:

- badania wtórne – wykorzystuje się w nich już istniejące zbiory informacji, określa się je jako badania „przy biurku”  z zastosowaniem danych statystycznych, publikacji, raportów itp. Informacje mają głównie charakter ilościowy,

- badania pierwotne – opierają się na źródłach pierwotnych, określa się je mianem badań terenowych np. badania ankietowe, wywiady, obserwacja rynku. Informacje mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy [44] ,

b) ze względu na rodzaj informacji:

- ilościowe – polegają na liczbowym opisie zjawisk, służą do tego metody matematyczno-statystyczne,

- jakościowe – dotyczą motywów, postaw i preferencji klientów,

c) funkcje, jakie spełniają badania marketingowe:

- badania opisowe – zajmują się opisem pewnych zjawisk np. istotne cechy rynku,

- badania związków przyczynowo skutkowych – wyjaśniają przyczynę i zależność zaistniałej sytuacji np. zależności między nakładami na kampanię reklamową a przyrostem liczby kont osobistych,

- badania prognostyczne – dotyczą przewidywań różnych zjawisk i sytuacji rynkowych np. przewidywany przyrost liczby kart płatniczych [45] .

Metody badań marketingowych

Metody badań ilościowych:

 1. Wywiady – polegają na prowadzeniu szczególnego rodzaju rozmowy, której celem jest uzyskanie od respondenta określonego zestawu informacji. Rozróżniamy wywiad bezpośredni (twarzą w twarz), telefoniczny, ankietowy.
 2. Badania ankietowe – respondent otrzymuje kwestionariusz ankietowy i udziela odpowiedzi na zamieszczone pytania, np. ankieta pocztowa, prasowa, radiowa, komputerowa, audytoryjna (rozdawana przy różnych okazjach).
 3. Obserwacje – polegają na obserwowaniu i rejestrowaniu faktów. Obiektem obserwacji mogą być zarówno osoby, ich zachowania, jak i przedmioty.
 4. Panele – dotyczą stałej reprezentacji ankietowanych, wybranej do badań wielokrotnych, powtarzanych w regularnych odstępach czasu.
 5. Omnibus – wielotematyczne badanie ankietowe przeprowadzane zwykle przez firmę badawczą. Badanie jest prowadzone w sposób ciągły na terenie całego kraju, poruszane są w nim liczne tematy [46] .

Metody badań jakościowych:

 1. Zogniskowany wywiad grupowy (pogłębiony) – polega na swobodnej wymianie opinii w grupie liczącej zwykle ok. dziesięciu osób. Respondenci odpowiadają na pytania osoby prowadzącej, dzięki temu opinie są bogatsze i bardziej złożone.
 2. Indywidualny wywiad pogłębiony – celem tego wywiadu jest uzyskanie szczegółowych informacji od jednego respondenta.
 3. Zogniskowana dyskusja grupowa – wypowiedzi w gronie konsumentów są poddawane pod dyskusję. Przebieg dyskusji jest filmowany, a następnie analizowany przez specjalistów.
 4. Metody projekcyjne – polegają na tym, że przy ocenie postaw, motywów i zachowań innych, respondent nieświadomie przypisuje im cechy własne.
 5. Metody twórczego myślenia (heurystyczne):

- metoda oceny ekspertów – służy do określania prognoz, których podstawą są opinie ekspertów,

- metoda delficka – jest serią powtarzalnych badań ankietowych skierowanych do wybranej grupy przez ekspertów z różnych dziedzin, w celu uzgodnienia ich opinii wobec określonego problemu przez kolejne przybliżenia,

- burza mózgów – polega na spontanicznym wypowiadaniu dowolnych sądów i skojarzeń związanych z problemem przedstawionym grupie [47] .

Etapy procesu badania marketingowego [48] :

 1. Określenie problemu badawczego
 2. Formułowanie hipotez
 3. Opracowanie planu badań
 4. Wybór metod gromadzenia danych
 5. Analizowanie i interpretowanie danych
 6. Sporządzenie raportu z badań
 1. Określenie problemu badawczego – definiujemy problem, który ma być rozwiązany; określamy cel, w jakim będą zbierane informacje.
 2. Formułowanie hipotez – hipoteza jest przypuszczeniem o występowaniu danego zjawiska, tworzy możliwą odpowiedź na pytanie postawione w badaniach; jest wstępnym założeniem, które wymaga sprawdzenia.
 3. Opracowanie planu badań – wybór typu badań, wybór zmiennych do obserwowania i pomiaru, wybór źródeł informacji, wybór metod gromadzenia informacji, wybór instrumentów pomiarowych oraz metod analizy informacji [49] .
 4. Wybór metod gromadzenia danych – celem metod gromadzenia danych jest dostarczanie danych do rozwiązania problemu. Badacz może wybrać następujące metody gromadzenia informacji: analiza danych wtórnych (dokumentacje obrazujące funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji itd.), obserwacje, metody ankietowe, metody eksperymentalne (polegają na oddziaływaniu w wybranym segmencie rynku jednym lub kilkoma elementami marketingu i rejestrowaniu skutków), metody badań jakościowych (badanie reakcji konsumentów na np. przekazy reklamowe, nowe produkty) [50] .
 1. Analizowanie i interpretowanie danych

Rysunek 6. Etapy analizy danych

Źródło: opracowanie własne

EDYCJA – celem edycji jest upewnienie się o kompletnej zawartości i przygotowanie danych do dalszej transformacji. W rezultacie otrzymuje się spójne, trafne i istotne dane gotowe do kodowania.

KODOWANIE – to proces identyfikacji i weryfikacji każdej odpowiedzi przez przydzielenie jej numeru bądź innego symbolu. Umożliwia to przekazanie zebranego materiału z danych źródłowych do komputera [51] .

TABULACJA DANYCH – polega na umieszczaniu poukładanych, kolejnych danych w tabelach lub innych formach.

ANALIZA DANYCH – ma na celu charakterystykę badanego zjawiska, procesu, sytuacji. Podstawą charakterystyki jest statystyczny opis badanych zbiorowości. Ze względu na liczbę badanych zmiennych można wyróżnić następujące rodzaje analizy: jedno-, dwu- oraz wieloczynnikową [52] .

INTERPRETACJA – informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych analiz wymagają zinterpretowania. Stosuje się przy tym różne metody postępowania:

- indukcja – polega na wyprowadzaniu ogólnych wniosków od „szczegółu do ogółu” na podstawie analizy empirycznej, czyli fakty do wnioskowania,

- dedukcja – polega na wnioskowaniu pośrednim od „ogółu do szczegółu”, nie zaś na obserwacji rzeczywistości czy na doświadczeniach,

- analogia – polega na rozumowaniu od „szczegółu do szczegółu” tj. na przetworzeniu twierdzeń dotyczących jednego zjawiska na inne, na podstawie istniejących miedzy nimi podobieństw,

- analiza – rozłożenie przedmiotu badań na tzw. czynniki pierwsze, badanie związków pomiędzy poszczególnymi elementami badania,

- synteza – składanie czegoś na podstawie analizy, łączenie pewnych części w całość.

 1. Sporządzenie raportu z badań – raport jest prezentacja wyników badań. Do prezentacji wyników wykorzystuje się formy tekstowe, tabelaryczne i graficzne [53] .

4.2. Projekt kwestionariusza ankiety

Badania ankietowe są najczęstszą metodą gromadzenia informacji bezpośrednich o potrzebach i preferencjach klientów banku. Służą do poznania konkurencji, jakości obsługi bankowej, oceny produktów oraz poznania wizerunku banku i oceny pracowników banku.

Kwestionariusz badawczy jest uporządkowanym zbiorem pytań, na które badacz pragnie uzyskać odpowiedzi respondentów. Ankieta spełnia następujące funkcje [54] :

- ułatwia prowadzenie badania,

- sprawia, że badanie jest interesujące dla respondenta,

- zmusza do utrzymania dyscypliny, do zadania wszystkich pytań i we właściwej kolejności,

- wspomaga pamięć,

- ułatwia pracę ankietera,

- upraszcza zapisywanie danych.

Ankieta składa się z trzech części [55] :

 1. część nagłówkowa – zawiera temat badania, instrukcje wypełniania ankiety,
 2. część zasadnicza – zawiera pytania właściwe,
 3. część końcowa – tzw. metryczka, zawiera pytania dotyczące ogólnej charakterystyki respondenta.

Pytania znajdujące się w części zasadniczej ankiety mogą mieć charakter pytań zamkniętych ( ograniczające odpowiedź do wyboru stosownego wariantu) oraz pytań otwartych (dające całkowitą swobodę wypowiedzi).

Badania ankietowe można sklasyfikować wg różnych kryteriów [56] :

 1. zasięg badań,
 2. sposób doboru respondentów,
 3. metoda kontaktowania się z respondentami,
 4. charakter zbiorowości respondentów,
 5. częstotliwość badań.

Procedura badania ankietowego

W celu zagwarantowania właściwego przygotowania, przebiegu i wiarygodności wyników przeprowadzonego badania należy określić czas trwania każdego z etapów, terminy oraz koszty realizacji poszczególnych zadań [57] .

Rysunek 7. Procedura badania ankietowego.

Źródło: Opracowanie własne

- określenie celu, zakresu i charakteru badania - formułujemy cel, któremu służy badanie, wyznaczamy zakres i metodę postępowania badawczego, uwzględniając możliwości organizacyjne, czasowe i finansowe [58] .

- ustalenie minimalnej wielkości próby i metody doboru respondentów - do ustalenia minimalnej liczebności próby konieczne jest uprzednie przeprowadzenie badania wstępnego (pilotażowego). Natomiast do osiągnięcia reprezentatywnej struktury populacji próbnej służą następujące metody:

 1. metody doboru losowego: dobór warstwowy, dobór wielostopniowy, nieograniczony dobór losowy (losowanie proste, dobór za pomocą liczb losowych, dobór systematyczny),
 2. metody doboru nielosowego: dobór jednostek typowych, dobór proporcjonalny (kwotowy), dobór metodą eliminacji [59] .

- opracowanie planu analizy wyników – plan analizy wyników jest zestawieniem wszystkich zagadnień (pytań), na które wyniki badań mają udzielić odpowiedzi. Plan analizy wyników obejmuje:

a) precyzyjne sformułowanie zagadnienia badawczego,

b) określenie niezbędnych danych, których powinno dostarczyć badanie ankietowe,

c) zaprojektowanie tablic wynikowych, umożliwiających analizę uzyskanych danych [60] .

- opracowanie kwestionariusza – podstawową zasadą jest prostota pytań zadawanych w ankiecie. Ankietę należy rozpoczynać od pytań ogólnych z reguły otwartych, a następnie uszczegółowiać je pytaniami zamkniętymi. Pytania powinny być zrozumiałe, układ i prezentacja graficzna kwestionariusza powinny ułatwiać udzielanie odpowiedzi.

- badanie terenowe – ważne jest aby zainteresować społeczność, z której mają pochodzić respondenci, korzyściami, jakie przyniosą podejmowane badania [61] .

- weryfikacja uzyskanych informacji – wypełnione kwestionariusze podlegają formalnej i merytorycznej weryfikacji. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu ilości i kompletności otrzymanych kwestionariuszy, natomiast weryfikacja merytoryczna polega na logicznej analizie udzielonych odpowiedzi [62] .

- analiza danych – w tym etapie następuje obliczanie wyników metodą ręczną lub komputerową. Obliczone i zestawione w tablicach wyniki badań zostają zinterpretowane i ocenione.

- sporządzenie raportu z badania – w raporcie należy opisać cel, termin, procedurę i wyniki badania. Istotne jest przedstawienie charakterystyki respondentów oraz uzasadnienie wyboru metody badania [63] .

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w moim badaniu i wypełnienie anonimowej ankiety.

Badanie, które prowadzę pomoże mi w  napisaniu pracy licencjackiej pt. „Analiza oferty produktowej banku BGŻ S.A.”

Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, wstawiając znak „X” w odpowiednie pole.

Serdecznie dziękuję.

1. Jak długo jest Pan/Pani klientem Banku BGŻ?

Poniżej roku

Od 1 do 3 lat

Od 4 do 6 lat

Od 7 do 9 lat

Ponad 10 lat

2. Czy znana jest Panu/Pani oferta usług Banku BGŻ?

TAK

NIE

3. Z jakiej oferty Banku BGŻ Pan/Pani korzysta?

Finanse dla Ciebie

Finanse dla firm

Finanse dla rolnictwa

4. Z jakich produktów bankowych korzysta Pan/Pani w Banku BGŻ?

Konta osobiste

Bankowość elektroniczna

Lokaty i rachunki

Kredyty i pożyczki

Karty płatnicze

Ubezpieczenia

Fundusze inwestycyjne

Operacje dewizowe

Pakiety dla firm

Operacje zagraniczne i finansowanie handlu

Fundusze strukturalne UE

Leasing

Pakiet Plan Agro

Rachunki bieżące i pomocnicze

5. Jak często korzysta Pan/Pani z usług Banku BGŻ?

codziennie                                                                            kilka razy w miesiącu

kilka razy w tygodniu                                                           kilka razy w roku

6. W jaki sposób najczęściej Pan/Pani kontaktuje się z Bankiem BGŻ?

kontakt bezpośredni z obsługą w banku

kontakt telefoniczny

kontakt przez Internet

7. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/a z oferty Banku BGŻ?

bardzo zadowolony

zadowolony

raczej niezadowolony

niezadowolony

nie mam zdania

8. Czy uważa Pan/Pani że promocja usług Banku BGŻ jest wystarczająca?

TAK

NIE

9. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze przy wyborze banku? (Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi)

zaufanie do banku

bliska odległość placówek banku

szeroka i różnorodna oferta usług

sprawność i kompetencje personelu

stopa oprocentowania, wysokość prowizji

zakres stawianych wymagań wobec klientów

10. Co Pana/Pani zdaniem bank BGŻ powinien zmienić w obsłudze klientów? (Proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi)

lepiej reklamować swoje usługi

udzielać dokładniejszych informacji

zwiększyć zakres usług

zwiększyć liczbę oddziałów

zwiększyć liczbę bankomatów

szerzej i aktywniej doradzać swoim klientom

poprawić estetykę wnętrz oddziałów banku

wprowadzić nowe formy świadczenia usług

uprościć i skrócić obsługę klientów

zapewnić większą dyskrecję

11. Czy zgadza się Pan/Pani z podanymi stwierdzeniami?

TAK        NIE      NIE MAM ZDANIA

BGŻ jest bankiem do którego mam pełne zaufanie

BGŻ ma bogatą ofertę usług bankowych

BGŻ udziela kredytów bez zbędnych formalności

obsługa BGŻ jest zawsze przyjazna dla klienta

obsługa BGŻ zawsze służy fachową radą i pomocą

formularze w BGŻ są zrozumiałe

METRYCZKA

 1. Płeć respondenta

Kobieta

Mężczyzna

 1. Wiek respondenta

poniżej 18 lat

18 – 25 lat

26 – 35 lat

36 – 45 lat

46 – 55 lat

powyżej 55 lat

 1. Miejsce zamieszkania respondenta

Wieś

Miasto

 1. Wykształcenie respondenta

Zawodowe

Średnie

Niepełne wyższe

Wyższe

 1. Wykonywany zawód respondenta

pracownik fizyczny

pracownik urzędowy

wolny zawód (lekarz, adwokat)

handlowiec

inżynier

gospodyni domowa

inny(jaki?)…………………………………………………………………………

 1. Miesięczny dochód respondenta

do 1000 zł.

1000 zł. – 1500 zł.

1500 zł. – 2000 zł.

2000 zł. i więcej

4.3. Analiza danych empirycznych

Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 osób, będących Klientami Banku BGŻ S.A. o/ w Lesznie. Wśród badanych 54 % to kobiety, a 46 % to mężczyźni, głównie w wieku 46-55 lat oraz 26-35 lat. Ponad połowa respondentów zamieszkuje wieś. Większość osób posiada wykształcenie średnie i wyższe. Wykonywany zawód respondentów to najczęściej pracownik urzędowy i pracownik fizyczny. W ankiecie wzięły udział osoby bardziej lub mniej zamożne.

Wyniki przeprowadzonej ankiety prezentują się następująco:

Wykres 1. Okres korzystania z usług bankowych

Źródło: Opracowanie własne.

Większość klientów uczestniczących w przeprowadzonym badaniu marketingowym to głównie stali Klienci Banku BGŻ , jednak dużą liczbę stanowią też nowi Klienci, którzy korzystają z usług banku poniżej roku.

Wykres 2. Znajomość oferty usług Banku BGŻ

Źródło: Opracowanie własne .

86 % Klientów zna ofertę usług Banku BGŻ. Nieznajomość oferty dotyczy 14 % Klientów i są to głównie osoby, które korzystają z usług poniżej roku.

Wykres 3. Oferta Banku najczęściej wybierana przez Klientów

Źródło: Opracowanie własne .

Najwięcej Klientów Banku korzysta z oferty „Finanse dla Ciebie”, czyli z usług oferowanych indywidualnym klientom.

Wykres 4 .  Produkty bankowe najczęściej wybierane przez Klientów

Źródło: Opracowanie własne

Każdy z uczestników przeprowadzonego badania posiada konto osobiste i karty płatnicze. Większość Klientów korzysta z kredytów i pożyczek oraz posiada lokaty i rachunki. Żaden uczestnik badania nie korzysta z leasingu, funduszy strukturalnych UE oraz operacji zagranicznych i finansowania handlu.

Wykres 5. Częstotliwość korzystania z usług bankowych

Źródło: Opracowanie własne

Większość Klientów Banku BGŻ korzysta z usług bankowych kilka razy w miesiącu.

Wykres 6. Sposób kontaktowania się z Bankiem BGŻ

Źródło: Opracowanie własne

Najczęstszym sposobem kontaktowania się Klientów z Bankiem jest kontakt bezpośredni z obsługą w Banku.

Wykres 7. Zadowolenie Klientów z oferty Banku

Źródło: Opracowanie własne

Większość respondentów jest zadowolona oraz bardzo zadowolona z oferty Banku BGŻ, natomiast niezadowolona jest tylko niewielka liczba Klientów.

Wykres 8. Zadowolenie Klientów z promocji usług przez Bank BGŻ

Źródło: Opracowanie własne

72 % uczestników badania ankietowego uważa, że promocja usług przez Bank BGŻ jest wystarczająca, natomiast 28 % badanych jest temu przeciwna.

Wykres 9. Elementy decydujące o wyborze banku

Źródło: Opracowanie własne

Wśród elementów, które mają decydujące znaczenie przy wyborze banku największym uznaniem cieszą się: zaufanie do banku, bliska odległość placówek banku, stopa oprocentowania i wysokość prowizji oraz sprawność i kompetencje personelu.

Wykres 10. Elementy, które Bank BGŻ powinien zmienić w obsłudze Klientów

Źródło: Opracowanie własne

Zdaniem Klientów Bank BGŻ powinien zwiększyć liczbę bankomatów, lepiej reklamować swoje usługi oraz uprościć i skrócić obsługę Klientów. Żaden z badanych nie uznał, iż należy poprawić estetykę wnętrz oddziałów banku.

Tabela 3. Ocena charakterystyki Banku BGŻ

stwierdzenie

tak

nie

nie mam zdania

BGŻ jest bankiem do którego mam pełne zaufanie

84 %

-

16 %

BGŻ ma bogatą ofertę usług bankowych

52 %

6 %

42 %

BGŻ udziela kredytów bez zbędnych formalności

34 %

14 %

52 %

Obsługa BGŻ jest zawsze przyjazna dla klienta

96 %

-

4 %

Obsługa BGŻ zawsze służy fachową radą i pomocą

86 %

4 %

10 %

Formularze w BGŻ są zrozumiałe

52 %

16 %

32 %

Źródło: Opracowanie własne

Klienci uczestniczący w badaniu wykazali przede wszystkim pozytywne opinie dotyczące Banku BGŻ. Sporym uznaniem cieszy się zaufanie do Banku, obsługa jest postrzegana jako przyjazna dla klienta oraz że zawsze służy fachową radą i pomocą. 52 % badanych uważa, że Bank posiada bogatą ofertę usług bankowych i że formularze są zrozumiałe. Natomiast jeśli chodzi o formalności związane z udzieleniem kredytu to ponad połowa badanych nie ma zdania.

ZAKOŃCZENIE

Sektor bankowy jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki. Obecnie w Polsce istnieje bardzo duża konkurencja na rynku bankowym, dlatego należy trafnie rozpoznać potrzeby klientów. Podstawą działań staje się wyprzedzające wobec konkurencji wprowadzanie nowych produktów oraz umiejętne zastosowanie środków marketingowych. Jedną z kluczowych zasad marketingu jest prowadzenie działalności w taki sposób, aby klient odczuwał zadowolenie, a bank osiągał zyski w długim okresie.

Wszystkie banki działające na rynku oferują podobne produkty, których ceny są porównywalne a ich asortyment i jakość zależy m.in. od regulacji wewnętrznych banku, posiadanych przez bank technologii bankowych oraz kwalifikacji pracowników.

Aby upewnić klienta, że dokonał właściwego wyboru banku, a także zdobyć nowych klientów, należy wprowadzić szybką i wysoką jakość obsługi, która powinna wyróżnić bank spośród innych.

Bank BGŻ S.A. jest silnym konkurentem na rynku bankowym. Jest bankiem bezpiecznym i wiarygodnym, specjalizującym się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Oferta tego banku jest szeroka, zróżnicowana i dostosowana do potrzeb każdego klienta.

Bank BGŻ S.A. stara się rozszerzać swoją działalność, wprowadzać nowoczesne formy obsługi, zatrudniać odpowiednich pracowników, którzy służą fachową radą i pomocą. Te działania pomagają w pozyskiwaniu nowych klientów, a dzięki temu bank utrzymuje swoją pozycję na rynku finansowym

Bank Gospodarki Żywnościowej doskonale dostosowuje się do nowych warunków gospodarczych, przez co jest nowoczesnym, uniwersalnym bankiem, cieszącym się zaufaniem i uznaniem Klientów.

BIBLIOGRAFIA

1. Cwynar W., Patena W.,  „Podręcznik do bankowości: rynki, regulacje, usługi”, Wydawnictwo „Wolters Kluwer Polska”, Kraków 2007.

2. Dobosiewicz Z., „Bankowość”, PWE, Warszawa 2005.

3. Flejterski S., Świecka B,  ,,Elementy finansów i bankowości”, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2006.

4. Grzegorczyk W., „Marketing bankowy”, Wyd. Zarządzanie i finanse, Warszawa 1994.

5. Grzywacz Jacek,  „Marketing w działalności banku”, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2006.

6. Hermaniuk T.,  „Podstawy badań marketingowych”, Wydawnictwo: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.

7. Iwanicz – Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z.,  „Bankowość – zagadnienia podstawowe”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.

8. Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.,  „Banki: rynek, operacje, polityka”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.

9. Jaworski W., Zawadzka Z.,  „Bankowość”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.

10. Mazurek – Łopacińska K.,  „Badania marketingowe: teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005.

11. Żurawik Barbara i Wojciech, „Marketing bankowy”, PWE, Warszawa 1995.

12. Żurawik Barbara i Wojciech , „Marketing usług finansowych”, PWN, Warszawa 1999.

13. Praca pod redakcją  Jaworskiego W. i Zawadzkiej Z.,  ,,Bankowość – podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2007.

14. Praca zbiorowa pod redakcją  Jaworskiego W.,  „Współczesny bank”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE: www.bgz.pl

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

Rysunek 1. Główne funkcje uniwersalnego banku komercyjnego…………………..14

Rysunek 2. Fazy cyklu życia produktu bankowego……………………………….....20

Rysunek 3. Struktura akcjonariatu Banku BGŻ wg stanu na 14.08.2007 r………….26

Rysunek 4. Schemat struktury organizacyjnej oddziału operacyjnego BGŻ S.A. w Lesznie……………………………………………………………………………….33

Rysunek 5. Proces ubiegania się o wsparcie unijne przy finansowaniu inwestycji z udziałem kredytu strukturalnego……………………………………………….....….55

Rysunek 6. Etapy analizy danych……………………………………………….…...63

Rysunek 7. Procedura badania ankietowego………………………….......................66

Tabela 1. Czynności bankowe sensu stricto i czynności bankowe sensu largo…….....8

Tabela 2. Konta osobiste dla Klientów indywidualnych………………………….....36

Tabela 3. Ocena charakterystyki Banku BGŻ…………………………………….....77

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Okres korzystania z usług bankowych……………………………….......73

Wykres 2. Znajomość oferty usług Banku BGŻ……………………………………..73

Wykres 3. Oferta Banku najczęściej wybierana przez Klientów…………………....74

Wykres 4. Produkty bankowe najczęściej wybierane przez Klientów…………........74

Wykres 5. Częstotliwość korzystania z usług bankowych………………………......75

Wykres 6. Sposób kontaktowania się z Bankiem………………………………........75

Wykres 7. Zadowolenie Klientów z oferty Banku…………………………………..75

Wykres 8. Zadowolenie Klientów z promocji usług przez Bank BGŻ……………...76

Wykres 9. Elementy decydujące o wyborze banku……………………………….....76

Wykres 10. Elementy, które Bank BGŻ powinien zmienić w obsłudze Klientów.....77

Zespół Obsługi Transakcyjnej

Zespól Obsługi Kasjero - Dysponenckiej

Stanowisko ds. Administracji Kredytów Detalicznych

Wydział Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wydział współpracy z Klientami Detalicznymi

DYREKTOR

ROZLICZENIOWA

KREDYTOWA

DEPOZYTOWA

INWESTYCYJNA

GŁÓWNE FUNKCJE UNIWERSALNEGO

BANKU KOMERCYJNEGO

(główne operacje – czynności bankowe)

(POŚREDNICZĄCA)

DODATKOWE (np. doradcze, ubezpieczeniowe, obrót nieruchomościami, prowadzenie skrytek depozytowych)

Stanowisko Obsługi Sekretarskiej

ANALIZA DWU-

CZYNNIKOWA

ANALIZA DANYCH

TABULACJA DANYCH

KODOWANIE

EDYCJA

ANALIZA OPISOWA

ANALIZA JEDNO-

CZYNNIKOWA

ANALIZA WIELO-

CZYNNIKOWA

Sporządzenie raportu z badania

INTERPRETACJA

Analiza danych

Weryfikacja uzyskanych informacji

Badanie terenowe

Opracowanie kwestionariusza

Opracowanie planu analizy wyników

Ustalenie minimalnej wielkości próby i metody doboru respondentów

Określenie celu, zakresu i charakteru badania


[1] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 9

[2] W. Jaworski, Z. Zawadzka, „ Bankowość”, Poltext,  Warszawa 2003, s. 15

[3] Ibidem

[4] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 10

[5] Praca pod redakcją W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, „Bankowość- podręcznik akademicki”, Poltext, Warszawa 2007, s. 20

[6] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo bankowe. Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 2

[7] Praca pod redakcją W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, „Bankowość- podręcznik akademicki”, Poltext, Warszawa 2007, s. 20

[8] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 11

[9] Praca pod redakcją W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, „Bankowość- podręcznik akademicki”, Poltext, Warszawa 2007, s. 22

[10] S. Flejterski, B. Świecka, „ Elementy finansów i bankowości”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 141

[11] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 14

[12] Ibidem

[13] Ibidem

[14] Ibidem

[15] Ibidem

[16] S. Flejterski, B. Świecka, „ Elementy finansów i bankowości”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 143

[17] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 15

[18] Ibidem

[19] Ibidem, s. 25

[20] Ibidem

[21] W. Jaworski, Z. Zawadzka, „ Bankowość”, Poltext, Warszawa 2003, s. 31

[22] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext, Warszawa 2003, s. 34

[23] S. Flejterski, B. Świecka, „ Elementy finansów i bankowości”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 138

[24] Ibidem

[25] Ibidem, s. 139

[26] Ibidem, s. 140

[27] Ibidem

[28] Ibidem

[29] W. Grzegorczyk, „ Marketing bankowy”, Wyd. Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1994, s. 26

[30] W.  Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, „ Banki: rynek, operacje, polityka”, Poltext , Warszawa 2003, s. 303

[31] Praca pod redakcją W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, „Bankowość- podręcznik akademicki”, Poltext Warszawa 2007, s. 543

[32] J. Grzywacz, „ Marketing w działalności banku”, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 46

[33] W. Grzegorczyk, „ Marketing bankowy”, Wyd. Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1994, s. 26

[34] J. Grzywacz, „ Marketing w działalności banku”, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 47

[35] Ibidem

[36] Praca pod redakcją W. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, „Bankowość- podręcznik akademicki”, Poltext, Warszawa 2007, s. 548

[37] Ibidem, s. 543

[38] Ibidem, s. 544

[39] Ibidem

[40] Ibidem

[41] J. Grzywacz, „ Marketing w działalności banku”, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 15

[42] T. Hermaniuk, „Podstawy badań marketingowych”, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, s.14

[43] J. Grzywacz, „Marketing w działalności banku”, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s.100

[44] Ibidem, s.105

[45] Ibidem

[46] Ibidem, s. 115

[47] Ibidem, s. 120

[48] K. Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe: teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005, s. 23

[49] Ibidem, s. 26

[50] Ibidem, s.31

[51] Ibidem

[52] Ibidem, s.32

[53] Ibidem

[54] Ibidem, s. 102

[55] J. Grzywacz, „Marketing w działalności banku”, Wyd. Difin, Warszawa 2006, s. 118

[56] K. Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe: teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005, s. 102

[57] Ibidem, s.108

[58] Ibidem

[59] Ibidem, s.111

[60] Ibidem, s. 115

[61] Ibidem, s. 124

[62] Ibidem, s. 125

[63] Ibidem, s. 128

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...