Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Wykłady TPL- TPL wykłady 2011-2012 całość


Podgląd

TPL wykłady 2011-2012 całość.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
Wykład 1

Wykład 1 05.10.2011r.

Lek recepturowy – sporządzany na receptę lekarską.

Lek apteczny –lek sporządzany wg przepisów farmakopealnych o ustalonym składzie i sposobie wykonania, wydany przez aptekarza zgodnie z przepisami.

Lek oficynalny – dawna nazwa określająca lek wykonywany w aptece wg przepisów farmakopealnych.

Lek galenowy – obejmuje postacie leków gotowych wykorzystywane już w czasach Galena, np. maści, czopki, eliksiry, syropy, wody aromatyczne.

Leki neo-galenowe – postacie leku nowsze, np. iniekcje,

Leki jednodawkowe – leki stanowiące jedną dawkę, np. tabletki, czopki (dawna nazwa dawkowane).

Leki wielodawkowe – leki nie zawierające pojedynczych dawek, określane stężeniem substancji leczniczej, dawkowane kroplami, łyżkami, np. krople, mieszanki, syropy (dawna nazwa niedawkowane).

RECEPTA

Pisemne zlecenie (polecenie) lekarskie na podstawie którego z apteki:

 • Jest wydawany lek (gotowy i recepturowy),

 • Jest sporządzany lek recepturowy,

 • Jest sporządzany lek apteczny,

Receptę może wystawić :

 • Lekarz,

 • Lekarz stomatolog,

 • Lekarz weterynarii,

 • Felczer,

Każdy z wymienionych w zakresie swoich uprawnień.

Znaczenie recepty:

 1. Prawne

 2. Ekonomiczne

 3. Technologiczne

SKŁAD RECEPTY

 1. Inscriptio = Superscriptio

  • Dane miejsca wystawienia recepty

 2. Nomen aegroti

  • Dane pacjenta i jego adres, wiek (do 18 lat), pesel,

   • Pro autore

   • Pro familia

   • Ad usum propium (do użytku własnego)

 3. Praepositio – przepis

  • Rp (recipe – weź)

  • Nazwa każdego składnika w osobnym wierszu, zawsze z wielkiej litery

  • Kolejność zapisywania składników:

   • Basis , remedium Cardinale – główny środek działający

   • Adiuvans – środek wspomagający

   • Corrigans – środek poprawiający smak, kolor i zapach,

   • Vehiculum, excipiens, constituens, menstruum, solvens; określenia dla substancji pomocniczych, niezbędnych do nadania leku postaci.

  • Zapisywanie ilości:

   • Ilości surowca zapisuje się cyframi arabskimi, wagowo/wagowo,

   • Substancje zapisuje się w gramach lub podjednostkach 1,0; 0,1 ; 0,01; 0,001; 0,0001,

   • Można podawać ilości kropli – cyframi rzymskimi, np. X(10), L (50), C (100), XC (90), D (500), M (1000),

   • Jednostki międzynarodowe jm – UJ

  • Skróty :

   • qs – quantum status – tyle ile potrzeba

   • aa – Ana partes aequales – po równych częściach

   • ad – do

   • L. a – lege artis – zgodnie z regułami sztuki

   • Niedopuszczalne jest stosowanie skrótów niejednoznacznych, np. Ac. (Acidum, Acedum)

  • Stężenia roztworów:

   • %,

   • %O,

   • g/g,

   • mg/ml,

   • ppm : 1:1000 000 lub 1 mg w 1000 g (w 1000 000 mg),

   • 1:10 (jedna część w 10 częściach preparatu),

  • Znak rozdzielający #

 4. Subscriptio:

  • Wskazówki dotyczące wykonania postaci leku,

  • M.f.Sol. ( Misce fiat solutio) – zmieszaj, niech powstanie roztwór,

  • da ad vitrum nigrum – daj do ciemnej butelki,

  • da ad ollam – daj do słoika,

  • da ad chartam – daj do torebki,

  • divide In partes aequales (div. in part. aeq.) – podziel na pojedyncze dawki,

  • dentur tales doses (Dtd) – daj takich dawek….

 5. Signatura:

  • Wskazówki dla pacjenta- w języku polskim

  • Określone często nazwą łacińską D.S. – Da Signa, Da Signatura, Da Signaturam – daj, oznacz

  • MDS – zmieszaj, daj, oznacz

  • Następnie podany jest sposób dawkowania (po polski), lub w jakim celu używać (zewnętrznie, wewnętrzenie, do okładów),

  • Pro medico

  • Ad usum propium – do użytku własnego,

  • Ad manus Medici – do rąk lekarza

  • Da suo nomie – daj pod nazwą własną (farmakopealna),

  • D.S. Sig. Ven. – daj ze znakiem trucizny( zawsze na lekarz do stosowania zewnętrznego),

 6. Datum – data

 7. Nomen Medici – dane lekarza

 8. Inne polecenia :

  • Cito – szybko

  • Citissime – niezwłocznie

  • statim – natychmiast

  • repetatur, iteretur – powtórzony,

  • no repetatur, no iteretur – niepowtórzony,

Ad. 3.

Wymienienie nazw i ilości surowców w języku łacińskim w drugim przypadku (Genetivus) zgodnie z nomenklatura FP.

 • Synonimy np. Luminal, Phenobarbital, Gardenal, Aephenal,

 • Kryptonimy (te same leki, inna nazwa)

  • Oleum Ricini = oleum Palmae Christi

  • Calcium bromatum = calcium sedativum

  • Spircum = salicylicum

  • Muriaticum = hydrochloricum

  • Meconium = laudanum = opium

  • Tct (Tincture) Polemonii = Tct Valerianae

Czas realizacji wg PF – z poleceniem natychmiast- 4h

Receptariusz Farmaceutyczny – Manuał farmaceutyczny:

 • gotowe przepisy ilościowe na określony nazwą lek recepturowy, bez podania sposobu wykonania i działania

 • np. Liquor pectorales (Rp. Liqoris pectoralis)

 • Mixtura solvens (Rp. Mixturae solventis)

Farmakopea Polska:

 • 1817 – Pharmacopea Regni Poloniae

 • 1937 – FP II

 • 1954 – FP III

 • Następne FP IV – FP VIIIWykład 2 12.10.2011r.

Farmakopea Polska VIII zawiera :

 • Wskazówki ogólne

 • Wymagania ogólne – mówią o wykonaniach konkretnych postaci leków : mikrobiologiczna jakość produktów farmaceutycznych, czyli tzw. Kategorie czystości mikrobiologicznej:

  • Leki do oczu, leki na rany, leki parenteralne (wlewy ,iniekcje) – muszą być jałowe,

  • Leki na błony śluzowe – mogą zawierać 100 bakterii na 1 ml, lub 10 grzybów/ml,

  • Leki doustne – w 1 ml może być 1000 drobnoustrojowych tlenowych, 100grzybów/ml, nie może być E.coli,

 • Monografie ogólne jak:

  • Corpora ad usum pharmaceuticum – substancje do celów farmaceutycznych; wymagania jakie muszą spełniać substancje ogólne i pomocnicze,

  • Olea Herbaria – wymagania do olejów roślinnych,

  • Plantae medicinales – surowce roślinne ( substancje roślinne),

  • Plantae ad ptisanam – zioła do zaparzania,

 • Różnica między FP VI a FP VIII – temperatura przechowywania, w aptekach obowiązuje wg FPVIII

  • W temp pokojowej – 15-25oC

  • W chłodnym miejscu – 8-15oC

 • Wg FP VIII ogrzewać w łaźni wodnej – czyli w 100oC,

 • Monografie ogólne postaci leku – w każdej farmakopei,

 • Monografie szczegółowa postaci leku – brak w FP VIII; dotyczy leku aptecznego ; przepis, wykonanie, wymagania dla konkretnego leku,

 • Monografie szczegółowe substancji leczniczych,

 • Wykazy dawek,

 • Tabele alkoholometryczne – (dawniej tabele gęstości),

 • W FP VI i VIII brak tabeli: ile jeden gram zawiera kropli i ile jedna kropla waży (jest w FP IV),

Nomenklatura postaci leku:

 • FP II do FP VI – klasyfikacja technologiczna np. roztwory, zawiesiny, proszki, czopki, maści,

 • FP VIII – według drogi podania,

Wykazy leków:

 • W zależności od siły działania substancji leczniczych wyróżnia się :

  • Wykaz N - Narcotica – substancje odurzające,

  • Wykaz A – Venena = trucizny,

  • Wykaz B – Separanda = silnie działające

  • Wykaz substancji słabo działających i obojętnych,

DAWKI:

Rozróżnia się :

 1. Dosis minima – dawka progowa, od której lek zaczyna wywierać działanie lecznicze,

 2. Dosis therapeutica – dawka lecznicza zwykle stosowana:

  • Są to dawki przeciętne, wywołujące zamierzone działanie u chorego,

  • Zakres przyjęto dla mężczyzny, w wieku 20-40 lat, o masie 70 kg i dotyczy określonej drogi podania,

  • Mają charakter orientacyjny – lekarz powinien je modyfikować,

 3. Dla leków stosowanych zewnętrznie dawkę określano jako stężenie zwykle stosowane lub stężenie zwykle stosowane i dopuszczalne,

 4. Dosis maxima – dawka maksymalna, najwyższa (największa) jaką można stosować u pacjenta ( mężczyzna w wieku 20-40 lat, o masie ciała 70kg i określonej drogi podania) bez obawy zatrucia,

  • Lekarz może świadomie przekroczyć (wykrzyknik, dawka słownie, podpis lekarza),

  • Gdy rak właściwego oznaczenia FP VI zaleca porozumieć się z lekarzem w celu potwierdzenia świadomego przekroczenia dawki lub wydać lek w obniżonej dawce do maksymalnej jednorazowej i dobowej,

  • Dawka maksymalna dobowa jest często (ale nie zawsze) 3x większa od dawki jednorazowej,

  • Błąd w skrypcie a propo przekroczenia dawki,

Dosis therapeutica oraz dosis maxima są podane w FP jako:

 • Dawki jednorazowe (DMJ) „pro Dosi” lub

 • Dobowe/dzienne (DMD) „pro die”

 1. Dosis toxica – dawka toksyczna, po zażyciu której występują zatrucia,

 2. Dosis letalis – dawka śmiertelna, powodująca zejście śmiertelne,

  • Jeżeli dawki toksyczna i śmiertelna mają małe różnice to mówi się, że lek ma wąski zakres terapeutyczny,

Dawki i indeks terapeutyczny:

 • Kontrolując dawki należy zwrócić uwagę na sumaryczne uwzględnienie ilości surowców zawartych też w składnikach złożonych, np. fosforan kodeiny zwarty w syropie sosnowym (Sir Pini Comp.) lub w syropie prawoślazowym złożonym (Sir Althaeae Comp.), natomiast chlorowodorek efedryny w syropie Tussipect itp.

Dawki dla osób starszych - dla osób powyżej 65 roku życia dawka przepisana powinna być mniejsza o ok ¼ od dawki zalecanej przez FP.

Dawki dla dzieci – wykorzystuje się wzory. Bierzemy pod uwagę zawsze wiek ukończony do 12 lat!!! Powyżej 12 lat wiek kalendarzowy ( jeżeli dziecko ma 12,5 to liczymy 13).

W skrypcie ( niemowlęta,dla dzieco do 1 roku zycia, starsze dzieci od 2 do 12 lat, dzieci powyżej 12 lat, )

Inne wzory na obliczanie dawki da dzieci:

 1. Wzór Frieda – dla dzieci od urodzenia do 1 roku (w miesiącach) x =( D*Wm)/150

D – dawka maksymalna, Wm – wiek w miesiącach

 1. Zmodyfikowany wzór Clarka – dla dzieci powyżej 10 roku życia x=(D*m)/50

D – dawka maksymalna, m – masa ciała

 1. Wzór opary na powierzchni ciała wykorzystujący tabelę przy znajomości wysokości i masy ciała pacjenta (tabela dostępna „ Ćwiczenia z receptury” Krówczyński, brak w FP)

X = (D* powierzchnia ciała dziecka w m2)/1,8

1,8 – powierzchnia ciała dorosłego

Jeżeli w FP nie ma DMJ i DMD:

 1. Charakterystyka Produktu Leczniczego lub ulotka leku zawierającego tę substancję leczniczą.

 2. Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży” K.Bożkowa, H. Siwińska-Gołębiowska, J. Prokopczuk, E. Kamińska.

 3. Leki współczesnej terapii”.

 4. Pharmindex.

Miary domowe:

 • Łyżka stołowa wody – 15,0, syropu 20,0

 • Łyżeczka wody – 5,0, syropu 6,0

 • Mieszanina wody i syropu aa 17,0-18,0 (17,5)

 • Łyżka deserowa wody – 10,0, syropu-13,0

Rozpuszczalniki stosowane w farmacji ( Farmacja stosowana):

 1. Polarne

 2. Niepolarne

 3. Hydrofilowe

 4. Liofilowe

Woda:

 • Zgodna fizjologicznie,

 • Lepiej rozpuszcza substancje nieorganiczne niż organiczne,

 • Aqua purificata:

  • Aqua destillata

  • Aqua demineralisata

Otrzymywanie wody :

 1. Destylacja :

  • Przejście wody w stan pary i podczas chłodzenia w stan cieczy,

  • Usunięcie wszystkich zanieczyszczeń nielotnych z parą wodną,; nieorganicznych i organicznych, mechanicznych, mikrobiologicznych i pirogenów,

  • Nie można całkowicie usunąć gazów: tlenu, dwutlenku węgla, amoniaku,

  • Zanieczyszczenia mogą być związane z porywanymi przez parę kropelkami wody,

 2. Demineralizacja:

  • Wymiana jonowa na jonitach kationów i anionów: jonity są polimerami styrenu lub kwasu akrylowego i diwynylobenzenu,

  • Kationy zawierają grupy sulfonowe,

  • Anionity zawierają czwartorzędowe sole amoniowe,

 3. Metoda odwróconej osmozy:

  • Przenikanie rozpuszczalnika z roztworu bardziej stężonego do mniej stężonego,

  • Błona półprzepuszczalna z octanu celulozy, poliamidu, tworzywa polisulfonowego,

  • Ciśnienie (5-7 MPa),

  • Pory w błonie mniejsze od cząsteczek 200 Da,

  • Gazy przenikają przez pory i są usuwane za pomocą węgla,

  • Nie przenikają drobnoustroje i pirogeny,

Rodzaje wody:

 1. aqua purificata – woda oczyszczona

 2. aqua ad iniectabilia – woda do wstrzykiwań,

 3. aqua pro usu opthalmico – woda do oczu

 4. aqua valdae purificata – woda oczyszczona metodą ultrafiltracji,

Woda oczyszczona produkcyjna – aqua purificata. Syn . woda oczyszczona do bezpośredniego użycia,

  • otrzymywana z wody do spożycia metodą destylacji, wymiany jonowej (demineralizacji) lub odwróconej osmozy. Produkowana w warunkach zapewniających niedopuszczenie do wzrostu zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

  • Może zawierać do 100 drobnoustrojów tlenowych w 1 ml.

  • Kontrola w aptece:

     1. Do 25 l dziennie – nie rzadziej niż 90 dni

b. 25-150 l dziennie nie rzadziej niż 30 dni

  • Woda produkcyjna powinna być zużyta w ciągu 24 godzin, jeżeli jest przechowywana w odpowiednich warunkach (dlatego na butelkach z wodą należy zaznaczać datę i godzinę produkcji wody).

Woda oczyszczona w pojemnikach

 • Jest to woda oczyszczona produkcyjna, która została rozdozowana do odpowiednich pojemników i jest przechowywana w warunkach zapewniających jej odpowiednią czystość mikrobiologiczną. Woda ta nie może zawiera dodatku innych substancji.

 • Wymagania dla wody oczyszczonej w pojemnikach:

  • Jeżeli jest sporządzana na potrzeby receptury aptecznej to powinna spełniać wymogi jałowości i mieć etykietę.

  • Produkt jałowy nie stosowa do leków pozajelitowych!

  • Po otwarciu pojemnika zużyć w ciągu 16 godzin.

  • Data otwarcia pojemnika, objętość pojemników nie wyższa niż 1000ml.Woda do wstrzykiwań – aqua ad iniectabila – Syn. Aqua pro iniectione

 • Woda do wstrzykiwań produkcyjna – woda stosowana jako rozpuszczalnik w procesie wytwarzania leków do podania pozajelitowego

  • Syn. Woda do wstrzykiwań do bezpośredniego użycia,

  • Woda do iniekcji produkcyjna

   • Otrzymywana z wody do spożycia lub oczyszczonej, metodą destylacji w aparacie ze szkła obojętnego, kwarcu lub odpowiedniego metalu, w warunkach nie dopuszczających do zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

   • Może zawierać 10 drobnoustrojów tlenowych na 100 ml wody,

 • Woda do wstrzykiwań wyjałowiona – woda stosowana jako rozpuszczalnik do rozpuszczania lub rozcieńczania leków do podania pozajelitowego

  • Syn. Woda do wstrzykiwan pojemnikach, woda do iniekcji wyjałowiona

  • Woda ta nie może zawierać dodatki innych substancji

  • Jest to woda do wsytrzkiwań produkcyjna, która została rozdozowana do odpowiednich pojemników i wyjałowiona termicznie po zamknięciu w warunkach zapewniających, że produkt nadal będzie odpowiadał wymaganiom na obecność endotoksyn bakteryjnych.

Aqua pro usu opthalmico – woda do sporządzania leków do oczu

 • Musi być apirogenna,

Aqua valdae purificata –woda wysokooczyszczona

 • Może zawierać 10 drobnoustrojów tlenowych na 100 ml wody,

 • Może być wodą stosowaną do dializy,

 • Jest przeznaczona do wytwarzania produktów leczniczych, dla których jest wymagane użycie wody o wysokiej czystość biologicznej

Aqua ad dilutionem solutionum concetratarum ad hemodialysim

 • Woda do rozcieńczania koncentratów do hemodializy,

 • Otrzymywana z wody do spożycia metodą destylacji, wymiany jonowej (demineralizacji lub odwróconej osmozy.

Na egzaminie pytanie o wody : jakie różnice, ile drobnoustrojów, ile jest przydatna do użytku, co ile kontrole

Aqua pro usu officinale:

 • Woda do celów recepturowych (suplement FP VIII),

 • Jest to woda, która spełnia wymagania Aqua purificata

ROZTWORY

Solutiones medicinales FP VI

 • FP VII : wymagania ujęte w monografiach:

  • Praeparationes liquidae peroraliae – preparaty płynne doustne,

  • Preeparationes liquidae ad usum dermicum – preparaty do stosowania na skórę,

Roztwory – charakterystyka

 1. Roztwory są jedna ze starszych form leku stosowanych w leczeniu pacjentów

 2. FP VI – jest to płynna postać leku przeznaczona do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, otrzymywana przez rozpuszczenie jednej lub kilku substancji leczniczych w jednym lub kilku rozpuszczalnikach.

 3. Pod względem fizykochemicznym roztwory są układem jednofazowym, w którym składniki są w rozproszeniu cząsteczkowym.

Roztwory:

 • Do użytku:

  • Zewnętrznego

  • Wewnętrznego

 • Do irygacji – Preaeparationes ad irrigationem

 • Do uszu – Auricularia

 • Do nosa – Nasalia

 • Do oczu – Opthalmica

 • Na skórę

 • W postaci iniekcji I wlewów – Parenteralia

Zalety roztworów


Wady roztworów

 • Szybka absorpcja leku

 • Dostosowanie dawkowania

 • Różne drogi podania

 • Łatwość połykania


 • Często zmniejszona stabilność leku

 • Trudność w zamaskowaniu smaku

 • Trudności w dokładnym odmierzeniu dawki

 • Niektóre substancje posiadają słabą rozpuszczalność

 • Duże opakowania, ulegające uszkodzeniom podczas transportuFP VIII podaje we wskazówkach ogólnych określenia odnośnie rozpuszczalności:

 • Bardzo łatwo rozpuszczalny

 • Łatwo rozpuszczalny

 • Rozpuszczalny

 • Dość trudno rozpuszczalny

 • Trudno rozpuszczalny

 • Bardzo trudno rozpuszczalny

 • Praktycznie nierozpuszczalny

Należy przypomnieć, że:

 1. Na wpływ szybkości rozpuszczania wpływa:

  • Mała wielkość cząstek

  • Efektywnie mieszanie

  • Niska lepkość

  • Wzrost temperatury

POSTACIE O CHARAKTERZE ROZTWORÓW WG FPVIII:

 1. Praeparationes liquidae peroraliae – preparaty płynne doustne

  1. Character roztworu wykazują:

   • Solutiones medicinales:

   • Mieszanki

   • Syrupy

   • Eliksiry

   • Nalewki, wyciągi płynne, soki, intrakty – stosowane wewnętrznie

   • Krople do użytku wewnętrznego

   • Spiritusy aromatyczne do użytku wewnętrznego

Solutiones medicinales – roztwory wodne

 1. Do użytku wewnętrznego:

  • Sol. Kalii iodi (3-10%)

  • Sol. Acidi muriatici (1%)

 2. Roztwory do użytku zewnętrznego

  • Lotiony – preparaty do przemywania skóry

  • Roztwory do okładów

  • Np. woda wapienna – Aqua Calcis, wodny roztwór jodu

Aqua Calcis

 • 0,15-0,17% roztworu wodorotlenku wapnia

 • pH ~ 13

 • substancja wyjściowa CaO

 • zastosowanie : środek alkalizujący

 • zewnętrznie : środek przeciwzapalny

 • nie należy ogrzewać – zmniejszenie rozpuszczalności Ca(OH)2

 • należy przechowywać w naczyniach szczelnie zamkniętych (pochłania CO2 z powietrza i na jej powierzchni tworzy się błonka węglanu wapnia)

 • nie wstrząsać zlewając wodę wapienną znad osadu

 • używać tylko ciecz znad osadu, przesączyć

Płyn Burowa

 • roztwór zasadowego octanu glinu

 • Alumini subacetatis solutio

 • Liquor Burowa

 • Aluminium subaceticum solutum

  • 8,5% roztwór zasadowego octanu glinu (CH3COO)2AlOH, wykonany w wyniku reakcji siarczanu glinu z węglanem wapniowym, a następnie z kwasem octowym

  • Wykonanie FP VI : roztwór siarczanu glinu miesza się z wodną zawiesiną węglanu wapnia, następnie dodaje się stopniowo 30% kwas octowy. Po 72godzinach (zaprzestanie wydzielania CO2) ciecz zlewa się znad osadu, sączy i rozcieńcza do 8,5 %

 • pH ok. 6, roztwór koloidalny

 • ulega hydrolizie i tworzy się galaretowata masa (dwuzasadowy octan glinu)

 • nie należy go ogrzewać

 • przechowywać w temp. Nie wyższej niż 15oC

 • działanie ściągające, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe

 • Stosować w rozcieńczeniu 1:4 lub 1:5

 • Wchodzi w skład mieszanki Parmy

 • Altacet = zasadowy winian glinu

Płukanka Parmy

Rp.

Hydrogenni peroxydati 180,0

Liq Burovi 30,0

Aquae MEnthae pip 10,0

Mf. Sol.

Liquores – dawna nazwa płynów o charakterze roztwór otrzymywanych w wyniku reakcji chemicznej

Dilutiones :

 • Roztwory uzyskane przez rozcieńczenie roztworów bardziej stężonych

 • Np. woda utleniona – Hydrogenium peroxydatum solutum, 3% Sol. Hydrogenii peroxydati

  • Z 30 %roztworu nadtlenku wodoru (perhydrolu)

 • Np. Acidum hydrochloricum dilutum (10%)

  • Z 36% kwasu solnego

 • Np. Ammonium hydricum solutum (10%)

  • Z 25% roztworu wodorotlenku amonu

Solutiones concentratae

 • Roztwory przygotowane w recepturze celem ułatwienia pracy (skrypt)

 • Są to roztwory określane jako pomocnicze lub zapasowe:

  • 3% Sol. Acidi borici ważny 30 dni

  • Mixtura nervina coc. (1:4) ważny 10 dni

  • Sol. Sal. Erlenmeyeri coc (1:4) ważny 10 dni

** (1:4) = 25%

Syropy = Sirupus, Sirupi, Sir.

FP VII Sirupi:

 • Postać do stosowania doustnego o słodkim smaku i zwiększonej lepkości

 • Są to stężone roztwory cukru (sacharozy) co najmniej 45% (m/m), innych cukrów lub alkoholi wielowodorotlenowych w wodzie, wyciągach roślinnych, sokach owocowych lub ich mieszaninach.

 • Substancje lecznicze mogą być w postaci rozpuszczonej lub zawieszonej

Rola cukru w syropach:

 • 64-65,7%

 • Duże ciśnienie osmotyczne – zahamowanie rozwoju drobnoustrojów

 • 64% - rozwijają się bakterie osmofilne

 • 65,7% - krystalizacja cukru

 • Poniżej 64% należy stosować środki konserwujące

Gęstość syropów : 1,300 – 1,350 g/dm3

Zastosowanie syropów:

    1. Dzieci i dorośli

    2. Działanie powlekające na drogi oddechowe

    3. Łatwość połykania

    4. Słodki smak

 • Diabetycy – syropy na bazie alkoholi wielowodorotlenowych i środków zagęszczających: glikol, sorbitol, glicerol

 • Dzieci chore na fenyloketonurię nie mogą stosować syropów z aspartamem

Syropy farmakopealne

 • Sir. Simple

 • Sir. Althaeae

  • Zawierają 64% sacharozy

 • Na bazie sir. Simple wykonane są:

  • Sulfoguaiacoli sirupus (Sir Thiocoli) – FP VI – syrop o działaniu wykrztuśnym dla dzieci powyżej 6 lat,

  • Sir Pini comp.

  • Sir Thymi comp. (FP VI)

Substancje pomocnicze w syropach:

 • Substancje słodzące i zwiększające ciśnienie osmotyczne a także zwiększające rozpuszczalność substancji leczniczej oraz zapobiegające krystalizacji cukru:

  • Glicerol

  • Sorbitol

  • Glikol propylenowy

 • Przeciwutleniacze (pirosiarczyn sodu)

 • Substancje zagęszczające - koloidy hydrofilowe

  • Gumy roślinne : gruma ksantanowa, tragakanta

  • Pochodne celulozy : hydroksyetyloceluloza (HEC), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)

  • Polimery syntetyczne: poliwinylopyrolidon,Carbopol

 • Konserwanty:

  • Nipaginy M+P 0,15%

  • Kwas benzoesowy, benzoesan sodu – 0,1-0,2%

  • Kwas sorbowy i jego sól potasowa 0,1-0,15%

  • Alkohol etylowy 15-20%

  • Alkohol etylowy zmniejsza rozpuszczalność cukru

 • Poprawienie właściwości organoleptycznych

  • Mentol, kwas cytrynowy, wanilia

  • Środki słodzące: aspartam, acesulfan K, sacharyna

  • Barwniki

  • Aromaty

SPORZĄDZANIE SYROPÓW

Na gorąco

 1. Rozpuszczenie cukru w gorącym płynie, po doprowadzeniu do wrzenia, roztwór po zdjęciu piany jest mierzona gęstość i uzupełniany świeżo przegotowaną wodą do wymaganej masy i filtrowany.

 2. Syrop po ochłodzeniu rozlewa się do jałowych opakowań.

Na zimno

 1. Perkolacja cukru

 2. Na bazie syropu zwykłego (Sir simpex), z dodatkiem substancji odżywczych, wyciągów roślinnych.

  • Sir Aurantii exocarpii Amara

  • Sir Thiocoli

  • Sir Thymi Comp.

  • Sir Pini Comp

SYROPY – działanie:

 • Przeciwkaszlowe

 • Sir Pini Comp. Zawiera 0,05g fosforanu kodeiny/100,0 syropu

  • Dzieci od 6 roku życia

 • Wykrztuśne

 • Tussipect zawiera 0,07g chlorowodorku efedryny/100,0

 • Sir Althaeae comp. zawiera 0,2 chlorowodorku efedryny/100,0

Syropy – zastosowanie:

 • Neospasminum i Passispasminum

  • Syropy z wyciągami z korzenia kozłka lekarskiego

 • Lactulosum – syrop zawierający syntetyczny cukier laktulozę o działaniu przeczyszczającym

 • Uspokajające : Hydroyzinum sir

 • Przecwigorączkowe

Syropy korygujące smak i wygląd

 1. Sirupus Cerasi – syrop wiśniowy

 2. Sirupus Rubi Idaei – syrop malinowy

 3. Nie nadają się do mieszanek o charakterze alkalicznym

ELIKSIRY

 1. Wodnoalkoholowe roztwory sacharozy lub alkoholi wielowodorotlenowych (stężenie mniejsze niż w syropach). Zawierają olejki eteryczne.

 2. Są mniej lepkie i mniej słodkie.

 3. Należy pamiętać, że zawierają alkohol od 10-12%, są dawkowane 1-2 łyżeczek do herbaty

 4. Nie mogą być stosowane u osób, które mają unikać alkoholu

MIODY

 1. Zawierają do 80% glukozy i fruktozy, niewielką ilość sacharozy, substancje aromatyczne, barwniki, pyłki kwiatowe

 2. W farmacji stosuje się miód oczyszczony (Mel depuratum)

 3. Mel Altaeae

  1. Macerat wodny z korzenia prawoślazu i lukrecji, sacharoza 40% i miód (25%)

 4. Mell Foeniculli – macerat z owoców kopru włoskiego i jak wyżej

 5. Obecnie jako miody lecznicze określa się preparaty zawierając powyżej 60% miodu, natomiast preparaty zawierające wyciągi roślinne i odpowiednie substancje lecznicze oraz 25-60% miody określa się jako syropy miodowo – ziołowe.

ROZTWORY SPIRYTUSOWE

Ethanolum (96 percentum) FP VIII - etanol 96%

 • 96% (96o)= (95,1-96,9 % v/v) = (92,6-95,2% m/m)

 • Syn. Spiritus Vini rectificatus, Spir. Vini concentratus, Spir. Wini

 • Wykazuje zjawisko kontrakcji podczas mieszania z wodą: przy wykonywaniu roztworów zmienia się % objętościowy na wagowy (tabele alkoholometryczne FP VII)

 • Spir Vini dilutus –etanol 70o

 • Inne stężenia etanolu muszą być podane

Etanol :

 • Rozpuszcza lepiej niż woda substancje organiczne

 • Etanol należy przechowywać w opakowania szczelnie zamkniętych, chronić od światła

Etanol skażony:

 1. Jodem

 2. Rywanolem

 3. Zasadami

Roztwory etanolowe:

 1. Roztwory jednej lub kilku substancji leczniczych w etanolu o różnym stężeniu.

 2. Roztwory etanolowe na etanolu 40% (v/v) i wyżej noszą nazwę spirytusy lecznicze.

 3. Roztwory etanolowe olejków eterycznych określa się jako spirytusy aromatyczne.

 4. Leki apteczne w postaci roztworów etanolowych:

  • Sol Iodi spirituosa pro usu interno (10% roztwór spirytusowy jodu) bez substancji pomocniczych (FPIII) ważny 15 dni

  • Sol Jodi spirituosa, Tct Jodi – FP IV

Spirytusy lecznicze:

 • Spirytusy aromatyczne:

  • Spiritus Ammonii anisatus

  • Spiritus Juniperi

  • Spiritus Archangelicae

  • Spir. Sinapis – spirytus gorczyczny (2% Ol. Sinapis)

  • Spiritus Formaicarum, Spir. Formicicus (spirytus mrówczanu, mrówkowy) – zawiera kwas mrówkowy 1,2%

 • Spiritus Saponato-camphoratus (syn. Opodeldok liquidum)

 • Spiritus Menthae – 5% Ol. Menthae na etanolu 90o

 • Spiritus salicylatus, camphorates na etanolu 70o

WYKŁAD 26.10.2011r.

Preparaty otrzymane przez ekstrakcję substancji roślinnych.

Ekstrakcja – z wysuszonych surowców roślinnych lub ze świeżych surowców roślinnych.

Wysuszenie ma na celu stabilizacje surowca. Odparowanie wody pozbawia enzymów, które rozkładają w surowcu związki czynne.

Aby przeprowadzić metodę ekstrakcji:

 • Trzeba mieć surowiec odpowiednio rozdrobniony

  • nie może być zbyt miałki, gdyż podczas ekstrakcji będą wymywały się ciała balastowe

  • jeżeli będzie za mało rozdrobniony, to będzie za słaba dyfuzja

  • w FP VI wprowadzone są numery sit:

   • części nadziemne miękkie – sito 3,2

   • kory , korzenie – 1,6

   • Surowce alkaloidowe, nasiona, owoce – 0,5

 • Odpowiedni rozpuszczalnik (płyn ekstrakcyjny) – musi być selektywny

  • Najbardziej selektywnym rozpuszczalnikiem jest etanol 70o (v/v)

  • Surowce olejkowe robimy na etanolu 90o

  • Garbniki – etanol 80o (trwałość)

  • Saponiny – etanol poniżej 70o

   • Tct Saponariae – et 30o

Metody ekstrakcji: MACERACJA I PERKOLACJA

 1. Maceracja i jej modyfikacje – zachodzi tylko do wyrównania stężeń.

 • Polega na tym, że surowiec zalewamy rozpuszczalnikiem: pozostawia się najczęściej na 7 dni, od czasu do czasu mieszając.

Po 7 dniach płyn znad surowca zlewa się.

Następnie surowiec wyciska się i zlewa się te dwa płyny. Pozostawiamy w temperaturze niższej niż pokojowa – następuje odbalastowywanie – ciała balastowe wytrącają się z roztworu.

 • W procesie maceracji nie jest możliwa całkowita ekstrakcja

 • Maceracja jest stosowana do otrzymywania nalewek z surowców słabo działających

  • Ilość rozpuszczalnika w stosunku do surowca wynosi: 5cz rozpuszczalnika na 1cz surowca, dlatego z 1cz surowca otrzymuje się ok. 5cz nalewki

Rodzaje maceracji:

   • Prosta – 7 dni

   • Wielokrotna- ½ rozpuszczalnika -3,5 dni, następnie ½ i 3,5 dni

   • Wielostopniowa – 2 lub więcej rozpuszczalników

   • Ekstrakcja wirowa – mieszanie z rozdrabnianiem (mikser) – 5 min

   • Maceracja ultradźwiękowa

Metodą maceracji możemy otrzymać : nalewki, napary, odwary. Np. Tct Valeriane syn. Tct Polemonii – krople walerianowe= nalewka z kozłka lekarskiego.

Nalewka z liści mięty – Tct Menthae – otrzymywana w procesie jednodniowej maceracji. Nalewka ta oprócz maceratu z liści mięty zawiera 5% olejku miętowego. Wykonanie : 1 cz liści mięty zalewa się 20cz etanolu 90o.

 • Macerationes – maceraty wodne - ekstrakcja w temp pokojowej surowców śluzowych 1:20

  • Rad Althaeae i Semen Lini

 • Naparzanie – maceracja na gorąco- Infusa

  • Surowce zawierające glikozydy nasercowe: Fol. Digitalis lanatae i purpurae, Herba Adonidis vernalis, Herba Coonvallariae maialis (1:100)

 • Odwary - Decocta – Odgotowywanie

  • Z pozostałych surowców

  • Słabo działających 1:10

  • Silnie działające 1:100

   • Surowce alkaloidowe z kwasem cytrynowym 0,5g/100,0 odwaru i zobojętnienie amoniakiem 25kr/100,0

  • Surowce saponinowe

   • Rad Senegae i Primulae – wodorowęglan sodu 0,0/1,0

 1. Perkolacja i jej modyfikacje

  • Perkolacja jest ekstrakcją, która przebiega przy ciągłym przepływie rozpuszczalnika przez warstwę surowca, w ten sposób przez cały czas trwania procesu utrzymywana jest maksymalna różnica stężeń między roztworem znajdującym się w komórce roślinnej, a płynem na zewnątrz

  • Perkolacja umożliwia całkowite wytrawienie surowca oraz pozwala na zmniejszenie ilości stosowanego rozpuszczalnika

  • Ma 4 etapy:

   1. Zwilżenie surowca rozpuszczalnikiem 30-40% w stosunku do masy surowca poza perkolatorem – 2-3h – aby usunąć powietrze z surowca i częściowo rozpuścić ciała czynne

   2. Załadowanie perkolatora – surowiec musi być odpowiednio ubity

   3. 12-24 godzinna maceracja w perkolatorze

   4. Zebranie perkolatu

    • 30kr/min - słabo działające

    • 60kr/min - surowce silnie działające

Pierwsza część perkolatu wynosi 85cz w stosunku do masy surowca (tzw. „głowa perkolatu”)

Drugą część perkolatu zbiera się aż do wyczerpania ciał czynnych z surowca (barwa perkolatu lub reakcje charakterystyczne na ciała czynne); następnie zagęszcza się do 10% łączy z częścią I i oznacza zawartość ciał czynnych oraz ewentualnie uzupełnia do 100%

Zagęszczenie w wyparkach próżniowych

 • W procesie perkolacji otrzymuje się z 1 cz surowca 1 cz ekstraktu

 • Metodą perkolacji bez zagęszczania otrzymuje się nalewki z ciał silnie działających, stosując na 1 cz nalewki 10cz rozpuszczalnika – Tinctura Belladonnae, Cheliodni, Adonidis vernalis

 • Metodą perkolacji z zagęszczaniem otrzymuje się wyciągi - Extracta

MODYFIKACJE PERKOLACJI

 • Diakolacja – pionowe rury, tłoczenie rozpuszczalnika

 • Ewakolacja – stosuje się próżnię w celu przepuszczenia rozpuszczalnika przez surowiec

 • Reperkolacja – bez zagęszczenia (doczytać w książce bardziej szczegółowo!!)

  • Surowiec dzieli się na 3 części 50:30:20

  • Z każdej części zbiera się głowę perkolatu a pozostały płyn stanowi rozpuszczalnik do następnej części

   • Surowce zawierające olejki

 • Inne – w przeciwprądzie, Aparat Soxleta

TINCTURAE (Tinct, Tct, T-cae) - PODSUMOWANIE

 • Etanolowe wyciągi wodne z wysuszonych surowców roślinnych, nie zagęszczane, otrzymywane metodą maceracji w stosunku 1:5 lub perkolacji (bez zagęszczania) w stosunku 1:10

 • Zawartość etanolu wynosi od 15% do ~90%

 • Najczęściej zawartość etanolu wynosi ~70%

Nalewki na etanolu innym niż ok. 70% (EGZAMIN – Co robimy na jakim etanolu)

 • Powyżej 70%:

  • Tct Capsici, Tct Menthae (krople miętowe), Tct Gallae

 • Poniżej 70%

  • Tct Opii simpl, Tct Saponariae


Nalewki garbnikowe:

 • Tct Tormentillae

 • Tct Gallae aa

 • S do pędzlowania dziąseł (przy krwawieniach)

WYCIĄGI - EXTRACTA

 • Wyciągi płynne – Extracta fluida – z 1cz surowca 1cz wyciągu płynnego

  • Extractum Belladonnae fluidum

 • Wyciągi rzadkie – Extracta tenua – zawierają ok. 50% wody (obecnie nie są już stosowane)

 • Wyciągi gęste – Extracta spissa – zawierają ok. 30% wody – stosowane w przemyśle

  • Extracum Glycurrhizae spis sum depuratum ( Mixt. Solvens)

 • Extracta sicca – zawierają do 5% wody

  • Extractum Belladonnae siccum, Extr. Ipecacuanhae sic.

Zamiana Belladonnae folii extractum siccum normatum na Belladonnae folii tinctura normata FPVIII

 • Zawartość ciał czynnych

 • Extr belladonnae sic 1,0% (0,95%-1,05%)

 • Tct Belladonnae normata 0,03% (0,027-0,033)

 • Należy wziąć 33,3 razy więcej Tct Belladonnae

E : Ile razy nalewka z belladonnae jest słabsza od surowca (33,3)?

Właściwości nalewek i wyciągów:

 • Roztwory etanolowo-wodne zawierające oprócz ciał czynnych ciała balastowe

 • Po dodaniu wody mętnieją, ponieważ na skutek zmiany rozpuszczalności wydzielają się ciała balastowe

 • Odczyn 5-6

 • Gęstość (oznaczanie na ćwiczeniach, powinna być w przybliżeniu gęstości etanolu, czyli ok.1)

NALEWKI:

 1. Proste – jednoskładnikowe

 2. Złożone – composita

 3. Standaryzowane – normata – są doprowadzone do wymaganej zawartości składników o znanej aktywności terapeutycznej

 4. Kwantyfikowane – są doprowadzane do określonej zawartości składników

INTRAKTY – INTRACTA

 • Stabilizowane alkoholatury

 • Otrzymywane przez ekstrakcję świeżych surowców roślinnych etanolem w stosunku1:1,2

 • Stabilizacja świeżego surowca w parach etanolu w autoklawie w czasie 5 minut

 • Są silniejsze od nalewek

 • Stężenie etanolu ok. 80%

  • Przykłady: Intractum Visci

  • Intractum Hyperici

  • Intractum Valerianae

SOKI – SUCCI (doczytać w książce!!)

 • Otrzymywane ze świeżych surowców roślinnych przez wyciśnięcie soku

 • Surowiec może być stabilizowany parami etanolu w czasie kilku godzin

 • Sok po wyciśnięciu surowca jest klarowany

 • Soki w celu stabilizacji mogą zawierać :

  • do 25% etanolu

  • środki konserwujące (szczególne ważne dla dzieci i alergików)

  • mogą być wyjaławiane (w autoklawie): jest stabilny, ale ma krótki termin ważności po otwarciu

GLICEROL – Gliceryna

 • W technologii przemysłowej 100%

 • W recepturze 86%

 • Glycerinum, Glicerolum

 • Silnie higroskopijny, o wyższej gęstości niż woda

 • Miesza się w każdym stosunku w wodą i etanolem

 • Współrozpuszczalnik lub rozpuszczalnik

 • Rozpuszcza, podobnie jak woda białka, gumy, garbniki

 • Lepiej rozpuszcza niż woda: boraks i kwas borowy

 • Posiada wysokie ciśnienie osmotyczne, słodki smak

Rzotwory glicerynowe:

Aphtin – 20% roztwór boraksu w glicerolu

  • Otrzymywany na zimno lub ciepło

  • Preparat do pędzlowania jamy ustnejINTERAKCJE FARMACEUTYCZNE W POSTACIACH RECEPTUROWYCH 02.11.2011r.

Incompatibilia = Incompatibilitates

 • Interakcje w fazie farmaceutycznej- niezgodności recepturowe

 • Interakcje w fazie farmakokinetycznej

 • Interakcje w fazie farmakodynamicznej

Definicja: Niezamierzone i nieprzewidziane zmiany fizyczne, chemiczne lub farmakologiczne leku recepturowego prowadzące do zmniejszenia, zmiany lub zaniku działania leczniczego. Zachodzą podczas przygotowania leku, ale także w czasie przechowywania

Interakcje farmaceutyczne w lekach recepturowych

 • Między substancjami leczniczymi

 • Między substancjami leczniczymi i pomocniczymi

 • Między substancjami pomocniczymi

  • Środki izotonizujące, buforujące, konserwujące i zwiększające lepkość

Efektem interakcji w fazie farmaceutycznej może być:

   • Nie mieszanie się składników

   • Nie rozpuszczanie się składników w rozpuszczalniku

   • Wytrącanie się osadów

   • Rozkład objawiający się zmianą zabarwienia (reakcje utlenienia)

   • Utrata aktywności

Podział interakcji: (INTERKACJE W KRÓWCZYŃSKIM)

 1. Typu fizycznego

 2. Typu chemicznego

 1. Widocznie optycznie

 2. Niedostrzegalne

 1. Występujące natychmiast

 2. Utajone – występujące po pewnym czasie (często dopiero w domu pacjenta)

Interakcje typu fizycznego:

 • Przekroczona rozpuszczalność

  • Hydrokortyzon nie rozpuszcza się w wodzie

  • Detreomycyna rozpuszcza się w wodzie 1:400

  • Kwas salicylowy rozpuszcza się w olejku rzepakowym 1:80

  • Phenobarbital rozpuszcza się w wodzie 1:1000 – można zamienić na:

   • Phenobarbital sodu 1:2

 • Adesorpcja

  • Nipaginy +MC lub HEC

 • Zamknięcie w micelach

  • Nipaginy + tween

 • Wysolenie

  • Koloidowe preparaty srebra + chlorek sodu

Niezgodności typu fizycznego w lekach płynnych:

 • Olej rycynowy/wcierka do włosów/ nie rozpuszcza się w etanolu 70% (stosujemy etanol 90o)

 • Natrium bicarbonicum w wodzie

  • Rozpuszczalność 1:12

 • Mentolum valerianicum/ w mieszankach/ nie rozpuszcza się w wodzie lub etanolu poniżej 20%

Interakcje farmaceutyczne typu chemicznego:

 • Reakcja podwójnej wymiany – wytrącanie osadu

  • !! Diglukonian chloroheksydyny (hibitan) + NaCl

  • Fosforan kodeiny + bromek sodu, potasu czy amonu

  • Sole wapnia

 • Zmiana odczytu (na skutek zmiany pH)

  • Siarczan cynku + boraks

   • Wytrąci się wodorotlenek cynku

  • Sole słabych kwasów (Luminal sodu w środowisku kwaśnym (np. z fosforanem kodeiny lub bromkiem amonu))

   • Wytrąci się słaby kwas (luminal)

  • Sole słabych zasad w środowisku zasadowym

   • Wytrąci się słaba zasada np. w połączeniu z luminalem sodu może wytracić się kodeinaPrzybliżone pH niektórych substancji o charakterze zasadowym

 • Luminal sodu 9

 • Aminofilina 8,5

 • Atrium hydrocarbonicum 8,6

 • Novalginum 7

 • Kalium guajacolosulfonicum (tiokol) 6-8,5

 • Atrium bicarbonicum 8,5

 • Atrium benzoicum 8,5

Przybliżone pH niektórych substancji o charakterze kwasowym (pH 4-5)

 • morfiny chlorowodorek

 • Fosforan kodeiny

 • Chlorowodorek efedryny

 • Siarczan atropiny

 • Papaweryny chlorowodorek

 • Chlorek lub bromek amonu • Hydroliza

  • W roztworze wodnym może zachodzić hydroliza katalizowana jonami H3O+ hydroksoniowymi lub hydroksylowymi. Zachodzi ona pod wpływem substancji dostarczających tych jonów a więc zmieniających odczyn.

  • Przykład- penicylina : rozkłada się w roztworze wodnym!

 • Reakcje utleniania