Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Notatki kierunki pedagogiki współczesnej, antropologia- EGZAMIN


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prowadzący Justyna Gulczyńska
Informacja dla prowadzących
Podgląd

EGZAMIN.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

1. NOWE WYCHOWANIE

a) Początki „Nowego Wychowania”    20 W

Ruch Nowego Wychowania, mimo swego lawinowego rozwoju, nie wszędzie pojawił się w tym samym czasie. Jego kolebką są w Europie, m.in. Francja, Szwajcaria, Niemcy, Anglia, poza Europą Stany Zjednoczone. W Rosji wyodrębnia się dwa centra : Moskwa i Petersburg. Idea ta została dotarła także do innych kontynentów, tj. Azja i Afryka, które uczestniczyły w Lidze Wychowania.

Przyjmuje się, że okres rozwoju Nowego Wychowania przypada na okres ostatnich dziesięcioleci XIX wieku, a jego górną granicą jest wybuch II wojny światowej. Zakłada się, że powstanie pracowni psychologii eksperymentalnej w 1879 roku jest datą, którą można przyjąć za datę powstania Nowego Wychowania. W Polsce Nowe Wychowanie rozwijało się w podobnym okresie jak w Europie Zachodniej, jednak miała odrębne uwarunkowania, które były związane z podziałem Polski między zaborcami.

b) Główne zasady „Nowego Wychowania”:

 • wychowanie powinno być dostosowane do naturalnego rozwoju
 • dziecka
 • dziecko powinno uczyć się wtedy, gdy poczuje potrzebę zdobywania wiedzy
 • nauczyciel ma stwarzać warunki do rozwoju potrzeb poznawczych i
  moralnych dzieci
 • nauczanie powinno być zindywidualizowane
 • szkoły mają pobudzać aktywność dziecka
 • ocena prac indywidualnych i zbiorowych, oraz testy pomiaru uzdolnień, zamiast egzaminów
 • udział uczniów w planowaniu programu
 • nie przywiązywanie znaczenia do nagród i kar zewnętrznych a poleganie na wewnętrznej motywacji dziecka
 • położenie nacisku na kooperację i pracę zespołową
 • pobudzanie twórczej ekspresji i odpowiednie zaplecze szkolne: zabawki, książki, przybory do rysowania itp

c) Wpływ badań biologicznych, psychologicznych i socjologicznych na „nowy rozwój” pedagogiki:

 • biologiczne
 • - wskazały fazy, etapy rozwoju człowieka i konieczność dostosowania wychowania do owych faz
 • - wykazały, że człowiek jest jednostką psychofizyczną, która rośnie i rozwija się, ogniskiem różnych sił i popędów, skoordynowanym systemem zachowania się
 • - wykazały, że zachodzące wewnątrz człowieka różne procesy nie przebiegają niezależnie od siebie, ale wiążą się i zespalają w sensowną całość
 • psychologiczne
 • - wykazały, że każdy człowieka posiada odmienną osobowość, dlatego trzeba indywidualizować nauczanie i wychowanie
 • - zanikła przepaść, jaka dzieliła naturę i ducha (dusza ludzka i jej twórczość okazały się podległe prawom rozwojowym, osobowość zaś takim samym skoordynowanym systemom zachowania jak ciało.
 • - odkrycie własnego świata dziecka i jego swoistej wewnętrznej struktury, całkiem odmiennej od psychiki dorosłego
 • - dostrzeżenie wagi genetyki, społecznego uwarunkowania na życie psychiczne człowieka
 • socjologiczne
 • - wykazały, że człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną i przez całe życie pozostaje w ognisku oddziaływań społecznych i tylko dzięki życiu w społeczeństwie staje się człowiekiem

d) Czynniki wyodrębniające nową pedagogikę

 • krytyka szkoły tradycyjnej  (głównie krytyka herbartyzmu)
 • psychologia eksperymentalna  (druga połowa XIX w. – dwie koncepcje: psychologia opisowa i eksperymentalna)
 • krytyka podstawowych pojęć i nowoczesne metody badań

e) Definicja „Nowego Wychowania”

Próba zdefiniowania zakłada, że Nowe Wychowanie to „koncepcja pedagogiczna, która przeciwstawia się tradycyjnym metom przyznającym istotną rolę w nauczaniu i wychowaniu nauczycielowi, natomiast koncentruje proces pedagogiczny na dziecku, jego własnej aktywności, potrzebach wieku, jego osobistych upodobaniach i zainteresowaniach.” J. Sobczak „Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej 1918 – 1939.

Prądy i kierunki pedagogiki XX wieku

Pedagogika naturalistyczna - nurt pedagogiczny, którego początki stworzył Jan Jakub Rousseau głosząc tezę swobodnego wychowania zgodnego z naturą dziecka. Naturalizm pedagogiczny odkrywał dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, ograniczając rolę wychowawcy do czuwania nad jego rozwojem (pajdocentryzm).

Pedagogika pragmatyczna - za ojca pragmatyzmu pedagogicznego uważa się Johna Deweya . Pragmatyzm jest jedną z najbardziej popularnych koncepcji XX w. Pragmatyzm został zapoczątkowany przez osadników amerykańskich, którzy zajmując coraz większe tereny Ameryki Zachodniej zaczęli przystosowywać środowisko naturalne do własnych potrzeb . Zdobywane doświadczenia miały ogromny wpływ na zmianę poziomu życia, oraz zmieniały ich samych i całe społeczeństwo. W okresie w którym powstawał pragmatyzm czyli na przełomie XIX i XX w doszło do dynamicznego rozwoju nauki, przemysłu i nowych technologii.

Pedagogika psychologiczna - to humanistyczny kierunek nauki pedagogicznej zajmujący się psychologicznymi aspektami oddziaływań pedagogicznych na podmiot i weryfikujący jego zachowanie na podstawie badań empirycznych. Głównym przedstawicielem tego kierunku jest Herbert Spencer . Podstawowymi cechami pedagogiki psychologicznej były: biologizm, praktycyzm, utylitaryzm.

Pedagogika kultury - dział pedagogiki, którego zadaniem jest kształcenie osobowości przez dobra kultury. Podstawowym zadaniem pedagogiki kultury jest badanie zjawisk i nurtów kultury: rozpoznawanie ich, ocenianie, by w końcu wyciągać z nich wnioski do wychowania. Kształtuje człowieka w trzech wymiarach: rozumienia dziedzictwa kulturowego, umiejętności wykorzystywania go w życiu codziennym i tworzeniu kultury dla przyszłych pokoleń. Jednym z zadań pedagogiki kultury jest badanie współczesnych nurtów kulturowych i wyciąganie z nich wniosków dla pedagogiki.

Pedagogika  socjologiczna – jest to wielki nurt teoretyczny rozwijający myśl wychowawczą XX w. Ma ona na celu ukazanie społecznego i kulturowego charakteru oraz funkcję wychowania. Pokazuje, że jest to nieodzownym składnikiem życia, istnienia społeczeństwie. Termin pedagogiki społecznej w Polsce reprezentowany był przez Helenę Radlińską. Natomiast w nauce anglosaskiej, czyli amerykańskiej występują dwa terminy socjologia wychowania i socjologia wychowawcza. Pedagogowie określają ten nurt niekiedy mianem socjologizmu pedagogicznego.

Pedagogika społeczna – stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Dyscyplina ta również dokonuje analiz różnych rodzajów potrzeb na poszczególnych etapach życia człowieka (jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały), a jej szczególny przedmiot zainteresowań stanowią te sytuacje wychowawcze, które wymagają  pomocy społecznej i działań kompensacyjnych (sytuacje takie jak osierocenie, rozbicie rodziny, itp.).

Pedagogika egzystencjalna – w pedagogice oznacza potrzebę poznawania w procesie wychowania  autentycznej egzystencji dziecka, dotarcia do niej, bo egzystencja wychowanka jest konkretna, niepowtarzalna, nie da się zamknąć w żadnych schematach.

Pedagogika marksistowska – nurt ten aktywny był w Polsce do końca lat 80, opierał się na założeniach filozofii marksistowskiej. Człowiek uważany był wprawdzie za wartość najwyższą, jednak był on całkowicie  zdeterminowany przez społeczeństwo i prawa nim rządzące. Wychowanie  miało zatem służyć kształtowaniu sprawiedliwych stosunków społecznych.

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...