Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

zadania chemia


Prowadzący Renata Świsłocka
Informacja dla prowadzących
Podgląd

zadania.ch1..doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Zadania

 1. Obliczyć SEM ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej zanurzonej w 1-molowym roztworze FeSO 4 i elektrody ołowianej zanurzonej w 1-molowym roztworze Pb(NO 3 ) 2 . Odp.: 0,31 V

 1. Oblicz iloczyn rozpuszczalności fluorku wapnia, jeżeli jego rozpuszczalność wynosi 2,1∙10 -4 mol/dm 3 .

 1. Oblicz łączną objętość gazowych produktów rozkładu wodorowęglanu amonu w temp. 500 K pod ciśnieniem 1000 hPa. Odp.: 124,05 dm 3

 1. Obliczyć stopień dysocjacji jednowodorotlenowej zasady wiedząc, że jej 0,1 molowy roztwór ma pH = 10. Odp.: 0,1%

 1. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do całkowitego usunięcia dwutlenku siarki z 20 dm 3 powietrza (warunki normalne), w którym znajduje się około 1% (objętościowo) SO 2 ? SO 2 przechodzi w wodorosiarczan (IV). M Cl = 35,4; M o = 16; M s = 32.

 1. Ile gramów chloru wydzieliło się na anodzie podczas elektrolizy stopowego PbCl 2 , jeżeli na katodzie powstało 0,5 mola ołowiu. Odp.: 35,5 g

 1. Oblicz masę substancji wydzielonej na katodzie podczas elektrolizy stopowego chlorku sodu, jeżeli na anodzie wydzieliło się 11,2 dm 3 gazu. M NCl = 23, M Cl = 35,4. Odp.: 23 g

 1. 5 g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrnej . Metal rozpuścił się, tworząc jony dwudodatnie, a wydzielone srebro po przemyciu i wysuszeniu ważyło 16,6 g. Obliczyć masę atomową metalu.

 1. Podczas przepływu prądu o natężeniu 1,5 A w ciągu 30 minut przez roztwór soli trójwartościowego metalu na katodzie wydzieliło się 1,07 g tego metalu. Oblicz masę atomową metalu. Odp.: 114,7

 1. Na zmiareczkowanie naważki 0,2702 g Na 2 C 2 O 4 zużyto 23,8 cm 3 KMnO 4 . Jakie jest stężenie molowe roztworu KMnO 4 .

M(KMnO 4 ) = 158,04;  M(Na 2 C 2 O 4 )=126.

 1. Na zmiareczkowanie 20 cm 3 roztworu Na 2 C 2 O 4 o stężeniu 0,05 mol/dm 3 zużyto 19,2 cm 3 roztworu KMnO 4 . Jakie jest stężenie molowe KMnO 4 ?

 1. Oblicz ile cm 3 kwasu solnego o stężeniu 0,0995 mol/dm 3 zużyto na zmiareczkowanie 10 cm 3 Na 2 CO 3 o stężeniu 0,05 mol/dm 3 . Odp.: 5,025 cm 3

 1. Oblicz ile gramów HNO 3 zawierał roztwór, jeżeli na jego zobojętnienie zużyto 10 cm 3 0,1082 mol/dm 3 roztworu KOH. Odp.: 0,068 g

 1. Jakie jest stężenie procentowe roztworu KOH o gęstości 1,044 g/cm 3 jeżeli do zobojętnienia 20 cm 3 próbki zużyto 18,7 cm 3 0,5 mol/dm 3 roztworu kwasu siarkowego. Odp.: 5,03%

 1. Do 0,3 g CaCO 3 dodano 50 cm 3 roztworu HCl. Nadmiar kwasu zobojętniono 13,5 cm 3 0,1260 molowym NaOH. Jakie jest stężenie molowe HCl.

Odp.: 0,1534 mol/dm 3

 1. Ile cm 3 roztworu KMnO 4 o stężeniu 0,018 mol/dm 3 można uzyskać przez rozpuszczenie 0,7110 g KMnO 4 . Odp.: 250 cm 3

 1. Oblicz stężenie molowe roztworu FeSO 4 , jeżeli na zmiareczkowanie próbki o objętości 25 cm 3 zużyto 27,8 cm 3 roztworu KMnO 4 o stężeniu 0,0210 mol/dm 3 . Odp.: 0,1168 mola

 1. Odważkę 0,2182 rudy żelaza po rozpuszczeniu w kwasie zmiareczkowano roztworem KMnO 4 zużywając 24,5 cm 3 o stężeniu 0,0215 mol/dm 3 . Oblicz procentową zawartość żelaza w rudzie. Odp.: 67,63%

 1. Skład związku chemicznego jest następujący 43,4% Na, 11,3% C i 45,3% O. Ustalić wzór chemiczny. Odp.: Na 2 CO 3

 1. W naczyniu miarowym znajduje się 250 cm 3 kwasu solnego o stężeniu 2 mole/dm 3 . Jakie będzie stężenie roztworu po dodaniu wody do objętości 1000 cm 3 .

 1. Oblicz stałą równowagi reakcji, którą można opisać równaniem

2A + B        A 2 B

jeżeli stężenie substancji w stanie równowagi wynoszą: [A] = 0,6 mol/dm 3 ,

[B] = 0,3 mol/dm 3 , [A 2 B] = 1,08 mol/dm 3 .

 1. Określić stężenie molowe jonów H + w roztworze kwasu siarkowego (IV) o stężeniu 0,01 mol/dm 3 , jeśli stopień dysocjacji α % = 30%.

 1. Oblicz stężenie jonów wodorotlenowych OH - w roztworze wodorotlenku amonu o stężeniu 0,01 mol/dm 3 , jeśli stopień dysocjacji α % = 1,2%.

 1. Jaką wartość liczbową przyjmuje ogólna stała dysocjacji K kwasu ortofosforowego (V) w roztworze o stężeniu 0,01 mol/dm 3 , jeśli 20% kwasu uległo dysocjacji. Odp.: K = 5,4∙10 -2

 1. Oblicz pH roztworu kwasu fosforowego (V) o stężeniu 0,001 mol/dm 3 , jeśli jego stopień dysocjacji α % = 25%.

 1. Oblicz pH roztworu wodorotlenku sodu, którego stężenie wynosi 0,02 mol/dm 3 .

 1. Określić pH wody wapiennej zawierającej 0,2 mola Ca(OH) 2 w 1 cm 3 roztworu.

 1. Określić stężenie KOH (mol/dm 3 ) w roztworze o pH = 12,7.

 1. Do 1 dm 3 roztworu NaOH o pH = 12 dodano 1 dm 3 H 2 O. Jakie jest pH roztworu po rozcięczeniu?

 1. Oblicz ile gramów wodorotlenku potasu znajduje się w kolbie o pojemności 1000 cm 3 , jeśli do zobojętnienia 20 cm 3 tego roztworu potrzeba 12 cm 3 H 2 SO 4 o stężeniu 0,05 mol/dm 3 . Odp.: 3,36 g KOH

 1. Oblicz procentową zawartość potasu w mieszaninie nawozów składających się z 50 kg KCl i 50 kg NaNO 3 .

 1. Sporządzono mieszaninę nawozów sztucznych składającą się z 200 kg KCl i 200 kg K 2 SO 4 . Obliczyć procentową zawartość potasu w mieszaninie.

 1. Podczas elektrolizy siarczanu (VI) miedzi (II) wydzieliło się 0,448 dm 3 tlenu (w warunkach normalnych). Ile gramów miedzi wydzieliło się na katodzie?

 1. 500 dm 3 amoniaku odmierzonego w warunkach normalnych rozpuszczono w 1dm 3 wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku.

 1. Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200 g roztworu 5% ?

 1. W ilu gramach wody należy rozpuścić 15 g substancji, aby otrzymać roztwór 10% ?

 1. Obliczyć molowe 90% kwasu siarkowego (VI) o gęstości ς = 1,84 g/cm 3 .

 1. Ile moli H 2 SO 4 znajduje się w 150 cm 3 25% roztworu o gęstości ς  = 1,2 g/cm 3 .

 1. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 10% kwas solny z wodą, aby uzyskać roztwór 1,5%.

 1. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 20% kwasu siarkowego (VI) o gęstości ς = 1,4 g/cm 3 z wodą, aby otrzymać kwas 5%.

 1. W jakim stosunku wagowym należy zmieszać 36% HCl z roztworem 2,88 molowym (ς = 1,05 g/cm 3 ), aby otrzymać roztwór 15%.

 1. Do 0,5 dm 3 0,1 – molowego roztworu dodano 0,2 dm 3 H 2 O. Obliczyć stężenie molowe otrzymanego roztworu.

 1. Ile wody należy odprowadzić z 200 cm 3 0,1 molowego roztworu, aby otrzymać roztwór 2 – molowy.

 1. Z 200 g 20% roztworu odprowadzono 100 g H 2 O. Obliczyć stężenie otrzymanego roztworu.

 1. Ile gramów chlorku sodu należy wsypać do 300 g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór 28%.

 1. Jaką objętość  0,4 molowego NaOH należy wziąć  do zobojętnienia 15 cm 3 0,1 molowego kwasu ortofosforowego.

 1. Czy 20 cm 3 1,5 molowego kwasu siarkowego (VI) wystarczy do zobojętnienia 150 cm 3 0,2 molowego roztworu KOH.

 1. Stała dysocjacji zasadowej amoniaku wynosi 1,3∙10 -5 . Obliczyć stopień dysocjacji amoniaku w roztworze:
 1. 1 – molowym;
 2. 0,1 – molowym;
 3. 0,01 – molowym.

 1. Obliczyć stężenie jonów wodorowych w roztworze jednoprotonowego kwasu (k = 2∙10 -4 ), jeżeli stopień dysocjacji wynosi:
 1. 1% = 0,01;
 2. 10% = 0,1.

 1. Obliczyć stężenie molowe roztworu jednoprotonowej zasady (k = 10 -4 ) wiedząc, że stężenie jonów OH - wynosi 0,02 mol/dm 3 .

 1. Obliczyć wartość pOH roztworu, którego pH = 1.

 1. Stężenie molowe jonów wodorotlenków w dwóch roztworach są następujące:
 1. [OH - ] = 10 -4 ;
 2. [OH - ] = 10 -6 .

W którym roztworze  jest:

 1. większe stężenie jonów H + ;
 2. wyższe pH roztworu.

 1. Stosunek wagowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7 : 8. Podać wzór empiryczny. Odp.: FeS 2

 1. Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczek tego związku wynosi 110 u. Odp.: K 2 O 2

 1. Ile moli tlenku węgla (CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w reakcji weźmie udział 30 dm 3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? Odp.: 2,68 mola

 1. Ile gramów amoniaku (NH 3 ) należy utlenić, aby otrzymać 112 dm 3 tlenku azotu (II) (NO) (warunki normalne), jeżeli reakcja przebiega według równania: 4NH 3 + 5O 2 → 4NO + 6H 2 O.

 1. Ile gramów siarczku żelaza (II) otrzymamy, jeżeli użyjemy do reakcji 10,5 g żelaza i 7 g siarki. Odp.: 16,5 g siarczku żelaza (II)

 1. Mieszanina zawiera 2 mole tlenku węgla (CO) i 3 mole dwutlenku węgla (CO 2 ). Obliczyć zawartość procentową tlenku węgla w procentach wagowych i objętościowych.

 1. Jaka objętość 2 – molowego roztworu H 2 SO 4 jest potrzebna do zobojętnienia roztworu zawierającego 20 g Ca(OH) 2 i 10 g KOH.

 1. Obliczyć stężenie molowe 14% roztworu chlorku sodu (NaCl), jeżeli jego gęstość tego roztworu wynosi 1,10 g/cm 3 .

 1. Ile razy należy odparować ze 150 g 20% roztworu, aby otrzymać roztwór 28%.

 1. Obliczyć stężenie jonów wodorowych w 1,5 molowym roztworze kwasu fluorowodorowego, którego stała dysocjacji wynosi 6,3∙10 -4 .

 1. Obliczyć SEM ogniwa zbudowanego z elektrody żelaznej zanurzonej w
  1 – molowym roztworze FeSO
  4 i elektrody ołowianej zanurzonej w
  1 – molowym roztworze Pb(NO
  3 ) 2

 1. Oblicz masę miedzi wydzielonej na katodzie platynowej podczas elektrolizy wodnego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II) prądem o natężeniu 3A w czasie 30 minut.

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...