Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Międzynarodowe Stosunki Polityczne


Uniwersytet Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Adama Mickiewicza
UAM
im. Adama Mickiewicza
uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot MSP
Prowadzący Jolanta Bryła
Informacja dla prowadzących
Podgląd

BrylaALL.doc

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

Międzynarodowe Stosunki Polityczne – zagadnienia egzaminacyjne

Prof. Jolanta Bryła

1. GENEZA, ISTOTA I EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW POLITYCZNYCH:

  1. Stosunki międzynarodowe - wielopłaszczyznowy i wieloaspektowy układ stosunków między ludźmi oraz nauka zajmująca się badaniami tej dziedziny. Obejmują one stosunki między narodami, jak i pomiędzy innymi uczestnikami, zarówno te, które są podmiotami prawa międzynarodowego, jak i te, które tej podmiotowości nie posiadają.
  1. słowo “międzynarodowy” użyty po raz pierwszy przez Jeremy’ego Benthama pod koniec XVIII w.: ius gentium - prawo narodów.

2. Ewolucja:

a) do 1000 r. p.n.e. nie istniały interakcje o charakterze światowym, dopiero rolnicze imperia na terenie Chin, Indii, Bliskiego Wschodu i w basenie M. Śródziemnego zainicjowały te kontakty, np.: Szlak Jedwabny

b) odkrycia geograficzne  okres nowożytny:

- rozwój ekonomiczny i postęp techniczny umożliwiły zachodnioeuropejską dominację

c) pokój westfalski : zalążek obecnego światowego systemu mn, a kształt temu systemowi nadała rewolucja przemysłowa, rozwój nacjonalizmu jako efekt rewolucji francuskiej i zamorska ekspansja.

- traktat z Tordesillas - podział pomiędzy Hiszpanią a Portugalia strefę wpływów w czasie Wielkich Odkryć Geograficznych

  1. Portugalię można uznać za pierwsze państwo narodowe, a Niderlandy za inicjatora systemu państw narodowych

- w XVII w czynnik religijny odgrywał coraz mniejszą rolę, a uczestnikami stos. mn były świeckie państwa terytorialne

- rywalizacja pomiędzy Anglią a Francją o przywództwo w systemie mn.: wygrała Anglia (hegemonia na morzach, utrzymanie równowagi sił, merkantylizm i polityka kolonialna).

- schyłek XIX w: transfer przemysłowej technologii do Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz Rosji i Japonii- nowe centra ekonomicznej i strategicznej siły

- po drugiej wojnie światowej ekonomiczna i militarna przewaga USA

- 1947- powstanie GATT w Genewie (Układ Ogólny o Cłach i Handlu)- 123 bilateralne porozumienia

- utworzenie EWG i EFTA

c) rozwój trzech dziedzin przekształciło istotę stos. mn.:

- rewolucja technologiczna (wraz z powstaniem broni masowego rażenia)

- wysoki poziom współzależności ekonomicznej

- idea społeczności międzynarodowej wyrażająca się zmianami w ludzkiej świadomości i       rozpoznawaniem problemów możliwych do rozwiązania globalnym wysiłkiem         .

3. Istota stosunków międzynarodowych :

a) uczestnicy:

- państwa i organizacje międzynarodowe

- międzynarodowe ruchy polityczne i religijne, narody, grupy ludzi, korporacje międzynarodowe, Kościół, międzynarodowe organizacje zawodowe i jednostki fizyczne

b) cechy charakterystyczne:

- brak jednego centralnego ośrodka władzy

- brak hierarchicznego zorganizowania, zarządzania i kontroli

- utrzymywane przez niezależne od siebie podmioty poliarchia - wielość równorzędnych władz państwa

- policentryzm (wieloośrodkowość) suwerennych jednostek i tworzonych przez nich struktur org.

- postępująca złożoność środowiska międzynarodowego w sensie:

  1. podmiotowym: coraz więcej uczestników
  2. przedmiotowym: coraz więcej dziedzin, w których podmioty nawiązują relacje

- podejmowanie decyzji w sposób kolektywny, w wyniku kompromisu (podpisania umowy)

- internacjonalizacja- przenikanie sfery wewnętrznej i zewnętrznej

c) podmiotowy zakres :

- polityka

- gospodarka

- wojsko

- kultura

- finanse

- nauka.

2. Porównaj przedwestfalski i westfalski etap stosunków międzynarodowych.

Zwłaszcza przedwestfalski okres stosunków międzynarodowych charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem, wynikającym z długiego okresu trwania. Naukowcy stosując taki podział uważają, że okres przedwestfalski obejmuje czasy od starożytności do 1648 roku, czyli zawarcia Pokoju Westfalskiego. Okres westfalski to lata 1648-1917.

Do około roku 1000 p.n.e. nie istniały interakcje o charakterze światowym. Zainicjowane zostały dopiero w pierwszym tysiącleciu p.n.e., doprowadzając do „zamknięcia euroazjatyckiej ekumeny”. Główną cechą stosunków w okresie przedwestfalski były sporadyczne kontakty nawiązywane pomiędzy regionami świata, ale jednocześnie ich stopniowa intensyfikacja związana z rozwojem c