Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - pytania, definicje


Uniwersytet Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzący R. Ignaś
Informacja dla prowadzących
Podgląd

PYTANIA ZE SPECJALNOSCI-1.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):
PYTANIA ZE SPECJALNOSCI

PYTANIA ZE SPECJALNOSCI

  1. Kodeks etyki księgowego w świetle globalizacji zawodu


„Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" jest nie tylko zestawieniem zasad i wartości etyczno-moralnych oraz profesjonalnych, jakie powinny cechować osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością i dziedzinami pokrewnymi, ale także postaw i zachowań oczekiwanych od osób wykonujących zawody zaufania publicznego, do których z całą  pewnością  powinny należeć profesje księgowego i finansisty oraz pokrewne. Zasady i wytyczne zgromadzone i zdefiniowane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości", są  równocześnie wyrazem troski środowiska zawodowego o zapewnienie i utrzymanie właściwego, godnego wizerunku księgowego zarówno w kraju, jak i na świecie. Wiadomo bowiem, że każdy zawód związany z finansami powinien kojarzyć się z najwyższymi kompetencjami i być gwarantem odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych, a także urzeczywistniać ideę uczciwej, rzetelnej i profesjonalnej działalności.

W dzisiejszych czasach (w świetle globalizacji zawodu) dbałość o wysokie standardy wykonywania zawodu jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę wzrost znaczenia i pozycji rachunkowości w dynamicznie rozwijającej się gospodarce. Trudno sobie wyobrazić, aby można było sprostać wymaganiom stawianym przez tak wymagający i konkurencyjny rynek bez rzetelnego i precyzyjnego uregulowania wszystkich aspektów związanych z działalnością zawodową środowiska księgowych i finansistów.

Nie od dziś wiadomo, iż do najcenniejszych walorów, niezależnie czy mówimy o firmie, organizacji czy jednostce ludzkiej, należy reputacja i prestiż. Stąd też zdobycie i utrzymanie dobrej opinii jest jednym z najważniejszych zadań, jakie powinniśmy stawiać przed sobą każdego dnia, bez względu na wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy pozycję społeczną.

Powyższa maksyma znajduje swoje odzwierciedlenie także w działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, której jednym z priorytetów jest troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy księgowych i finansistów, jak również tworzenie odpowiednich warunków do stałego podnoszenia tego poziomu. Misją Stowarzyszenia, jak powszechnie wiadomo, jest również krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzacja pozycji i znaczenia zawodu. Nie byłoby to jednak możliwe bez konsekwentnego respektowania zasad uznawanych za wiążące dla wszystkich przedstawicieli zawodu. Dlatego też powstał „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości” opracowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, który powinien być pomocnym i użytecznym narzędziem przyczyniającym się do utrzymywania najwyższych standardów etycznych i moralnych wszystkich zajmujących się rachunkowością.

Kodeks etyki wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nie jest dokumentem obowiązującym księgowych na podstawie ustawowych przepisów jednak warto go przestrzegać, ponieważ kodeks ten, z punktu widzenia obowiązku moralnego, obowiązuje absolutnie wszystkie osoby zajmujące się rachunkowością. Sam fakt, że uczestniczą w czynnościach księgowych, podatkowych i innych publiczoprawnych czy też w czynnościach wspomagających zarządzanie, sprawia, że zobowiązane są nie tylko do profesjonalnego, ale także etycznego ich wykonywania.

Kodeks przedstawia 9 zasad. Dotyczą one: kompetencji zawodowych, wysokiej jakości pracy, niezależności zawodowej, odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane info. z zakresu rachunkowości, właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami i instytucjami powiązanymi z nimi zawodowo, właściwego postępowania w przypadku sporu i sprzeczności interesów, właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość, zachowania tajemnicy zawodowej, właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości.

2. Istota, ustalanie i prezentacja wyniku finansowego i wyniku całkowitego wg regulacji MSSF.

Pomiar wyników działalności - RZiS

Przychody i zyski – uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego (w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli).

Koszty i straty – uprawdopodobnione zmniejszenia korzyści ekonomicznych powstałe w okresie sprawozdawczym w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego (w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli).

(przychody i koszty nie są wzajemnie kompensowane, chyba że na ich kompensatę zezwala lub jej wymaga inny standard)


Daną pozycję można uznać jeśli:

  1. pozycja ta spełnia odpowiednią definicję;

  2. prawdopodobne jest zwiększenie lub zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki w związku z daną pozycją;

  3. można wiarygodnie określić wartość danej pozycji.


Wszystkie pozycje przychodów i kosztów uznane w okresie sprawozdawczym powinny być ujęte w rachunku zysków i strat, chyba, że określony standard lub interpretacja wymaga innego ujęcia. MSR 1, podobnie jak w przypadku bilansu, nie zwiera żadnego wzoru rachunku zysków i strat, lecz jedynie określa minimalny zakres prezentowanych w nim pozycji.

W przypadku przychodów i kosztów jednostka musi zdecydować przede wszystkim, czy prezentować je w pojedynczym sprawozdaniu czy w dwóch sprawozdaniach. Pierwszy wariant prezentacji polega na sporządzeniu jednego sprawozdania z wyniku całościowego. Zgodnie z drugim sposobem, jednostka prezentuje dwa sprawozdania: RZiS oraz drugie sprawozdanie rozpoczynające się od zysku lub straty i przedstawiające inne elementy wyniku całościowego.

Minimalny układ pozycji w rachunku zysków i strat wg MSR 1 przedstawia się następująco:

- przychody ze zwykłej działalności;

- koszty finansowe;

- udział w zyskach lub stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności;

- obciążenia z tytułu podatków;

- zysk lub strata po opodatkowaniu ze zbycia aktywów lub rozliczenia zobowiązań odnoszących się do działalności zaniechanej oraz wyceny do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (zgodnie z MSSF 5);

- zysk lub strata (netto) okresu;

- każdy składnik innych całkowitych dochodów sklasyfikowanych wg rodzaju;

- całkowite dochody ogółem (zysk netto + inne całkowite dochody) inaczej wynik całościowy.

W sytuacji braku ściśle określonego i szczegółowego wzoru, jednostka musi opracować sposób prezentacji przychodów i kosztów. Zalecane jest prezentowanie dodatkowych pozycji ponad wymagane minimum oraz sum cząstkowych. Format sprawozdania z wyniku całościowego powinien odzwierciedlać specyfikę działalności oraz charakter transakcji i zdarzeń jednostki (ich rodzaj, funkcję, częstotliwość itp.). Sposób prezentacji przychodów i kosztów powinien umożliwiać użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę rentowności jednostki w minionym okresie sprawozdawczym oraz jej projekcję.

Jednostka ujawnia kwotę podatku dochodowego odnoszącą się do każdego innego (niż ujęty w zysku lub stracie) elementu wyniku całościowego: w sprawozdaniu z wyniku całości

Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...