Witaj ponownie!
Mail Grupowy pomaga Twojej grupie sprawnie się komunikować, dzielić notatkami, wydarzeniami i opiniami. Dowiedz się więcej »
Przedmioty Wykładowcy Uczelnie

Kategorie instrumentów finansowych i zasady ich wyceny według regulacji MSSF


Uniwersytet Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki. Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzący R. Ignaś
Informacja dla prowadzących
Podgląd

specjalność 5.docx

Podgląd pliku (pełna wersja wyższej jakości po zalogowaniu):

5. Kategorie instrumentów finansowych i zasady ich wyceny według regulacji MSSF


Zasady klasyfikacji i ujmowania instrumentów finansowych wedle międzynarodowych regulacji są przedmiotem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39. Zgodnie z § 9 tegoż MSR instrumenty finansowe w momencie początkowego ujęcia muszą zostać zakwalifikowane do jednej z następujących kategorii:

 1. aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenianych
  w wartości godziwej przez wynik finansowy,

 2. inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności,

 3. pożyczek i należności,

 4. aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

 5. zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie.

Składnikiem aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające którykolwiek z poniższych warunków:

 • jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu,

 • przy początkowym ujęciu został wyznaczony przez jednostkę jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy.

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są:

 • nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie,

 • częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, lub

 • instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji finansowych lub wyznaczonych i będących efektownymi instrumentami zabezpieczającymi).


Drugą grupę klasyfikacyjną instrumentów finansowych w rozumieniu MSR 39 stanowią inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności. Są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi
do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem których jednostka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności inne niż:

 • wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane
  w wartości godziwej przez wynik finansowy,

 • wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży, oraz

 • spełniające definicję pożyczek i należności.

PRZYKŁADY:

Instrumenty dłużne: obligacje, nie mogą to być jednak instrumenty dłużne o charakterze wieczystym, instrumenty dłużne z opcją sprzedaży (zależy od celu ).


Kolejną grupą klasyfikującą instrumenty finansowe są pożyczki i należności. Do grupy tej zaliczamy aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane
na aktywnym rynku, inne niż:

 • aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać natychmiast lub
  w bliskim terminie, które kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

 • aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do sprzedaży lub

 • aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.

PRZYKŁADY:

Należności z tytułu dostaw i usług,

Ostatnią kategorię instrumentów finansowych w świetle MSR 39 stanowią aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Definiowane są jako aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne
do sprzedaży lub niebędące:

 • pożyczkami i należnościami,

 • inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminy wymagalności,

 • aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Przeznaczone do obrotu- cel, generowanie krótkoterminowych zysków

Dostępne do sprzedaży- cel, generowanie zysków długookresowych


Wycena aktywów finansowych

Po początkowym ujęciu, jednostka wycenia aktywa finansowe, w tym instrumenty pochodne będące aktywami, w wartości godziwej, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów.

Wyjątek od zasady stanowią następujące aktywa finansowe:

 1. pożyczki i należności, które wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej,

 2. inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, które wycenia się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, oraz

 3. inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, a także powiązane z nimi instrumenty pochodne, które muszą być rozliczone przez dostawcę niekwotowanych instrumentów kapitałowych wycenianych według kosztu.Wycena zobowiązań finansowych:

Po początkowym ujęciu, jednostka wycenia wszystkie zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wyjątek stanowią zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy. Takie zobowiązania, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się w wartości godziwej.
Podsumowanie:

Kategoria instrumentów finansowych

Wycena na dzień bilansowy

Pozycja sprawozdania finansowego, do którego odnosi się skutki wyceny

Aktywa finansowe/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Istnieje możliwość oszacowania wartości godziwej instrumentu

Według wartości godziwej

Rachunek zysków
i strat

Nie istnieje możliwość oszacowania wartości godziwej instrumentu

Według kosztu

Rachunek zysków
i strat

Pożyczki i należności

Według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej

Odsetki naliczone według efektywnej stopy procentowej oraz ewentualne odpisy
z tytułu utraty wartości odnoszone są w rachunek zysków i strat

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

Według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej

Odsetki naliczone według efektywnej stopy procentowej oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości odnoszone są w rachunek zysków i strat

Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży

Istnieje możliwość oszacowania wartości godziwej instrumentu

Według wartości godziwej

Kapitał z aktualizacji wyceny, z wyjątkiem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz różnić kursowych. W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu zyski i straty skumulowane w kapitale z aktualizacji wyceny ujmuje się w rachunku zysków i strat

Nie istnieje możliwość oszacowania wartości godziwej instrumentu

Według kosztuEfektywna stopa procentowa :

Zamortyzowany koszt na koniec okresu = cena nabycia/zamortyzowany koszt na początek okresu + odsetki naliczone wg efektywnej stopy procentowej – przepływy netto w okresie


Instrument finansowy jest umową, której skutkiem jest powstanie składnika aktywów finansowych (u jednej ze stron umowy) oraz zobowiązania finansowego bądź instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron umowy.

5


Współpraca

Informujemy, że na swoich stronach, Mailgrupowy.pl Sp. z o.o. wykorzystuje wraz z innymi podmiotami współpracującymi pliki cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatnośc.
Zgadzam się Dowiedz się więcej
Wczytywanie...